Base description which applies to whole site

Artikel 9 Algemeen

A. Inleiding

In dit niet-beleidsartikel worden de departementsbrede uitgaven vermeld die niet zinvol kunnen worden toegerekend aan een beleidsartikel.

B. Ministeriële verantwoordelijkheid

Het Ministerie van VWS is verantwoordelijk voor het stimuleren, afstemmen en waarborgen van internationale samenwerking op de beleidsterreinen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op specifieke gebieden wordt hiertoe nadrukkelijk samengewerkt met andere ministeries. Vooral de samenwerking met de Ministeries van Buitenlandse Zaken (WHO/VN, drugs, geneesmiddelenbeleid en life sciences and health en HIV/Aids), Justitie en Veiligheid (drugs, radicalisering), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (antimicrobiële resistentie, life sciences and health, geneesmiddelenbeleid en gezonde voeding & voedselveiligheid) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sociale zekerheid), is hierbij van belang.

C. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Verplichtingen

36.020

31.095

18.689

33.790

52.910

33.140

19.770

waarvan garantieverplichtingen

       

3.087

0

3.087

waarvan overige verplichtingen

       

49.823

33.140

16.683

                   

Uitgaven

39.260

33.736

21.399

33.369

53.691

33.140

20.551

                   

1. Internationale samenwerking

4.638

4.843

6.275

6.854

4.178

4.671

– 493

                   
 

Opdrachten

0

75

1.873

9

1

0

1

   

Overig

0

75

1.873

9

1

0

1

                   
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

3.834

3.964

4.074

6.267

3.299

4.671

– 1.372

   

World Health Organization

3.221

3.260

3.488

3.150

2.990

3.868

– 878

   

Overig

613

704

586

3.117

309

803

– 494

                   
 

Bijdrage aan agentschappen

804

804

328

578

878

0

878

   

Overig

804

804

328

578

878

0

878

                   

2. Verzameluitkering

8.559

0

0

0

0

0

0

                   
 

Bijdragen aan andere medeoverheden

8.559

0

0

0

0

0

0

   

Overig

8.559

0

0

0

0

0

0

                   

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

26.062

28.893

15.124

21.515

44.513

18.469

26.044

                   
 

Bekostiging

26.062

28.893

15.124

0

0

0

0

   

Eigenaarsbijdrage RIVM

26.062

28.893

14.443

0

0

0

0

   

Eigenaarsbijdrage CIBG

0

0

681

0

0

0

0

                   
 

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

21.515

44.513

18.469

26.044

   

Eigenaarsbijdrage RIVM

0

0

0

19.703

27.990

18.469

9.521

   

Eigenaarsbijdrage aCBG

0

0

0

1.812

4.448

0

4.448

   

Eigenaarsbijdrage CIBG

0

0

0

0

12.075

0

12.075

                   

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

0

0

0

5.000

5.000

10.000

– 5.000

                   
 

Garanties

0

0

0

5.000

5.000

10.000

– 5.000

   

Overig

0

0

0

5.000

5.000

10.000

– 5.000

                   

Ontvangsten

1.000

0

597

5.279

632

0

632

   

Overig

1.000

0

597

5.279

632

0

632

D. Toelichting op de instrumenten

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

Bijdrage aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage RIVM

De eigenaarsbijdrage RIVM is ca. € 9,5 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. Daarnaast heeft een nadere uitsplitsing plaatsgevonden van dit budget naar het aCBG. De hogere eigenaarsbijdrage aan het RIVM wordt grotendeels veroorzaakt doordat extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor de verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening (€ 12,8 miljoen). Daarnaast is sprake van een verlaging van de bijdrage op dit artikel die samenhangt met een herschikking van het budget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (zie ook artikel 10) (€ 3,1 miljoen).

Eigenaarsbijdrage aCBG

De eigenaarsbijdrage van het aCBG is verhoogd met € 4,4 miljoen voornamelijk ter dekking van de kosten van het aCBG om de ICT-systemen op orde te brengen en te houden. Dit mede om te voldoen aan aangescherpte wet- en regelgeving. Daarnaast is de bijdrage verhoogd in verband met de Brexit en de CAO.

Eigenaarsbijdrage CIBG

De bijdrage van het CIBG is verhoogd met € 12,1 miljoen, om de afwaardering van ICT-investeringen en (ICT) afschrijvingskosten die niet vanuit het eigen vermogen van het CIBG bekostigd kunnen worden, te dekken. Daarnaast is sprake van een reservering in verband met hogere kosten als gevolg van de herijkte begroting die niet kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever.

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

Garanties

Overig

VWS bouwt een begrotingsreserve op bij Financiën met het oog op eventuele schade in het kader van de achterborg voor het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). Gezien de afname van het garantievolume en de inbouw van voldoende risicomitigerende maatregelen, volstaat een jaarlijkse storting van € 5 miljoen. De overtollige middelen (€ 5 miljoen) die gereserveerd stonden op de begroting vallen vrij.

Licence