Base description which applies to whole site

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

In dit niet-beleidsartikel wordt ingegaan op de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

A. Apparaatsuitgaven Kerndepartement Budgettaire gevolgen (bedragen x € 1.000).
Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Verplichtingen

318.527

299.399

310.814

319.861

377.681

272.248

105.433

                   

Uitgaven

318.157

300.731

301.658

322.293

361.603

272.473

89.130

 

– Personele uitgaven

205.460

206.155

216.973

220.643

242.344

215.617

26.727

   

waarvan eigen personeel

187.161

188.569

197.758

199.794

220.239

206.486

13.753

   

waarvan externe inhuur

16.463

15.575

15.088

16.403

18.554

5.700

12.854

   

waarvan overige personele uitgaven

1.836

2.011

4.127

4.447

3.551

3.431

120

 

– Materiële uitgaven

112.696

94.575

84.686

101.650

119.259

56.856

62.403

   

waarvan ICT

4.709

5.480

5.686

6.605

8.165

6.965

1.200

   

waarvan bijdrage SSO's

50.117

45.535

44.128

43.818

63.396

28.578

34.818

   

waarvan overige materiële uitgaven

57.870

43.560

34.872

51.228

47.698

21.313

26.385

                   

Ontvangsten

54.958

35.866

28.887

32.958

30.200

11.679

18.521

   

Overig

54.958

35.866

28.887

32.958

30.200

11.679

18.521

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak.
Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

318.157

300.731

301.658

322.293

361.603

272.473

89.130

                   

Personele uitgaven kerndepartement

135.769

136.598

140.098

140.399

155.618

128.897

26.721

   

waarvan eigen personeel

122.929

123.410

126.649

124.978

139.601

121.385

18.216

   

waarvan externe inhuur

11.502

11.557

9.822

11.400

12.847

4.826

8.021

   

waarvan overige personele uitgaven

1.338

1.631

3.627

4.021

3.170

2.686

484

                   

Materiële uitgaven kerndepartement

95.764

75.915

66.041

76.546

88.491

37.203

51.288

   

waarvan ICT

2.819

3.508

3.226

3.885

5.717

3.319

2.398

   

waarvan bijdrage SSO's

50.079

45.125

41.691

41.109

56.638

24.332

32.306

   

waarvan overige materiële uitgaven

42.866

27.282

21.124

31.552

26.136

9.552

16.584

                   

Personele uitgaven inspecties

55.028

54.336

60.910

63.144

67.079

68.204

– 1.125

   

waarvan eigen personeel

49.809

50.473

55.850

58.381

62.070

66.935

– 4.865

   

waarvan externe inhuur

4.721

3.483

4.560

4.337

4.628

524

4.104

   

waarvan overige personele uitgaven

498

380

500

426

381

745

– 364

                   

Materiële uitgaven inspecties

12.737

12.731

11.773

18.249

24.316

15.481

8.835

   

waarvan ICT

1.374

1.092

611

1.206

981

2.961

– 1.980

   

waarvan bijdrage SSO's

35

407

2.437

2.709

6.752

3.950

2.802

   

waarvan overige materiële uitgaven

11.328

11.232

8.725

14.334

16.583

8.570

8.013

                   

Personele uitgaven SCP en raden

14.663

15.221

15.965

17.100

19.647

18.516

1.131

   

waarvan eigen personeel

14.423

14.686

15.259

16.434

18.568

18.166

402

   

waarvan externe inhuur

240

535

706

666

1.079

350

729

   

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

                   

Materiële uitgaven SCP en raden

4.195

5.929

6.872

6.855

6.452

4.172

2.280

   

waarvan ICT

516

880

1.849

1.513

1.467

685

782

   

waarvan bijdrage SSO's

3

3

0

0

6

296

– 290

   

waarvan overige materiële uitgaven

3.676

5.046

5.023

5.342

4.979

3.191

1.788

Apparaatskosten agentschappen, ZBO’s en RWT’s (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Totaal apparaatskosten agentschappen

424.597

422.223

422.652

460.550

469.576

438.525

31.051

               

Agentschap College Ter Beoordeling van Geneesmiddelen

38.250

38.250

38.250

47.405

51.835

40.000

11.835

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

42.547

42.973

43.402

58.329

70.778

41.425

29.353

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

343.800

341.000

341.000

354.816

346.963

357.100

– 10.137

               

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

225.185

311.157

292.433

292.557

286.981

300.619

– 13.638

               

Zorg Onderzoek Nederland/ Medische Wetenschappen (ZonMw)

5.516

5.366

5.366

6.000

6.3511

5.456

895

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

0

77.811

71.363

67.316

64.000

59.663

4.337

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

102.156

100.916

87.335

87.335

111.1611

118.844

– 7.683

Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR)

3.815

3.160

2.761

2.700

1.878

1.934

– 56

Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO), inclusief Medisch Ethische Commissies (METC’s)

     

2.900

3.352

4.124

– 772

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

47.120

52.756

54.821

51.400

48.5671

58.755

– 10.188

Zorginstituut Nederland (ZiNL)

62.928

67.738

70.016

71.800

48.550

48.273

277

College Sanering Zorginstellingen (CSZ)

2.923

2.700

2.500

2.300

2.5831

2.820

– 282

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

727

710

713

806

584

750

– 166

Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Roma Sinti

0

0

558

0

0

0

0

1

De cijfers hebben betrekking op het verantwoordingsjaar 2017.

D. Extracomptabele tabel invulling taakstelling (bedragen x € 1.000).
Extracomptabele tabel invulling taakstelling (bedragen x € 1.000)
 

2016

2017

2018

Structureel

Departementale taakstelling (totaal)

16.900

26.200

30.550

30.850

         

Kennisinfrastructuur

       

Preventie, jeugd en sport

3.600

3.600

3.600

3.600

Langdurige zorg

3.300

3.300

3.300

3.300

Curatieve zorg

1.000

1.200

1.200

1.200

Totaal kennisinfrastructuur

7.900

8.100

8.100

8.100

         

Inspecties

       

IGZ

630

1.440

1.800

1.800

IJZ

70

160

200

200

Totaal inspecties

700

1.600

2.000

2.000

         

Agentschappen

       

CIBG

300

800

1.000

1.000

RIVM

4.400

7.900

9.300

9.300

Totaal agentschappen

4.700

8.700

10.300

10.300

         

ZBO's/RWT's

       

CAK

200

500

600

600

ZiNL

500

500

1.200

1.500

ZonMw

300

700

850

850

CIZ

2.600

6.100

7.500

7.500

Totaal ZBO's/RWT's

3.600

7.800

10.150

10.450

E. Toelichting op de instrumenten
2.1 Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

De personele uitgaven van het kernministerie bestaan uit alle personeelsuitgaven van het kernministerie inclusief de inhuur van externen voor zowel primaire als ondersteunende processen. De personele uitgaven van het kerndepartement zijn door diverse oorzaken € 26,7 miljoen hoger uitgevallen dan voorzien in de ontwerpbegroting 2018.

De toename in eigen personeel heeft grotendeels betrekking op projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (per saldo € 8,4 miljoen) en op de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (€ 4,5 miljoen). Daarnaast is een aantal noodzakelijke personele intensiveringen van het kerndepartement verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de beleidsagenda van VWS. Dit betreft onder andere de uitvoering van het actief donorregistratiesysteem (€ 0,2 miljoen), de uitvoering van diverse regeerakkoordmaatregelen (€ 1 miljoen) en versterking van een aantal stafdirecties (bestuurlijk, facilitair, juridisch en communicatie) (€ 5,1 miljoen).

De hogere uitgaven voor externe inhuur hangen samen met de herschikking van het budget voor het Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 1,7 miljoen). Daarnaast is onder meer sprake van hogere uitgaven voor inschakeling van de Landsadvocaat (€ 1,1 miljoen) en zijn in verband met externe inhuur gereserveerde middelen voor een ICT-project bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (€ 1,7 miljoen), programma PGB (€ 1,6 miljoen) en het programma tegen eenzaamheid (€ 1,1 miljoen) herschikt.

Materiële uitgaven kerndepartement

De materiële uitgaven van het kerndepartement zijn de uitgaven voor ondersteunende processen voor het kerndepartement. De materiële uitgaven van het kerndepartement zijn door diverse oorzaken € 51,3 miljoen hoger uitgevallen dan voorzien in de ontwerpbegroting 2018.

De toename in bijdrage aan SSO’s (€ 32,3 miljoen) hangt grotendeels samen met de huisvesting van EMA (per saldo € 17,9 miljoen) en de hogere uitgaven voor SSO’s (€ 14,6 miljoen). De hogere uitgaven voor SSO’s worden met name veroorzaakt door een aantal technische mutaties die voortkomen uit het doorbelasten van de uitgaven voor SSO’s naar de verschillende onderdelen van VWS. Het gaat daarbij om kosten voor bijvoorbeeld ICT-dienstverlening en huisvesting, waarvan de facturen van dit onderdeel centraal worden betaald aan de rijksbrede SSO’s. Tegenover deze uitgaven staan ontvangsten vanuit de organisatieonderdelen.

De toename in overige materiële uitgaven (€ 16,6 miljoen) hebben met name betrekking op projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein. Door onder andere herschikking van het budget vanuit het opdrachtgeversbudget op artikel 1 (€ 7,4 miljoen), het eigenaarsbudget op artikel 9 (€ 3,1 miljoen), herschikking van de personele uitgaven (€ 1,6 miljoen) en de verbetering van laboratoria (€ 4 miljoen) zijn de overige materiele uitgaven bij deze projectdirectie met € 18,4 miljoen toegenomen.

2.2 Toelichting apparaatsuitgaven inspecties

De personele uitgaven van de inspecties laten per saldo een daling in de realisatie zien van € 1,1 miljoen ten opzichte van de ontwerpbegroting. De post eigen personeel is € 4,9 miljoen lager uitgevallen en de externe inhuur is € 4,1 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. De werving van functies die schaars zijn op de arbeidsmarkt vraagt meer tijd waardoor IGJ extern moet inhuren om hierin te voorzien. Dit leidt tot lagere uitgaven aan salarissen en hogere uitgaven voor externe inhuur. Dit geldt ook voor tijdelijke inhuur als overbrugging bij vacatures. Daarnaast zijn de materiële uitgaven hoger uitgevallen dan begroot (€ 8,8 miljoen). Belangrijkste oorzaken hiervan zijn hogere uitgaven voor ICT en hogere uitgaven ten behoeve van het CIBG waar in 2018 aanzienlijk hogere kosten in rekening zijn gebracht over 2018 en met terugwerkende kracht over 2017 als gevolg van een financiële herstructurering.

Loonbijstelling 2018 / CAO-Rijk

Jaarlijks ontvangt VWS een algemene compensatie voor de loonbijstelling. Hierdoor zijn de personele uitgaven in totaal gestegen met € 3,5 miljoen.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn € 18,5 miljoen hoger uitgevallen ten opzichte van de ontwerpbegroting. De grootste mutaties betreffen de ontvangsten van buitendiensten aan het kerndepartementen voor bijdrage aan SSO’s (€ 7,4 miljoen) en de ontvangsten van projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 6,0 miljoen). Daarnaast vallen de ontvangsten van IGJ hoger uit (€ 1,9 miljoen) en is bij het SCP sprake van ontvangsten voor externe projecten en hogere ontvangsten van departementen (€ 1,4 miljoen).

Licence