Base description which applies to whole site

Artikel 4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Het onder dit artikel opgenomen budget ten behoeve van wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer betreft de kosten van interparlementaire activiteiten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.4

Voor wat betreft de uitvoering en de beoogde resultaten deden zich geen bijzonderheden voor.

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2015

2016

2017

2018

2019

2019

2019

Verplichtingen

944

1.070

1.098

1.090

1.172

1.491

‒ 319

        

Uitgaven

1.357

1.070

1.008

1.171

1.181

1.491

‒ 310

4.3 Interparlementaire betrekkingen

1.357

1.070

1.008

1.171

1.181

1.491

‒ 310

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

23

‒ 23

Uitgaven

4.3 Interparlementaire betrekkingen

Dit artikelonderdeel heeft een vijftal subcategorieën. Twee daarvan hebben betrekking op contributies aan internationale organisaties en één op de ontvangst van buitenlandse parlementaire delegaties en vertegenwoordigers van internationale organisaties. De twee overige categorieën betreffen reizen naar de overzeese gebiedsdelen en het reizen naar internationale organisaties. De onderbenutting 2019 bevindt zich voor het overgrote deel op het onderdeel uitzending leden en ambtenaren van de Staten-Generaal naar internationale organisaties (€ 0,123 mln.) en voor een deel op de ontvangst van buitenlandse parlementaire delegaties (€ 0,112 mln.).

Tabel 10 Gemiddelde uitgaven per Kamerzetel (x €1.000)
 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Interparlementaire betrekkingen

1.799

1.357

1.070

1.008

1.171

1.181

Gemiddeld per zetel (225)

8

6

5

5

5

5

Ontvangsten

De ontvangstenraming ad € 0,023 mln. is nog gebaseerd op een terugontvangst van de contributie van één van de internationale organisaties. De terugontvangst wordt, evenals vorig jaar, verrekend met de contributie voor het nieuwe jaar waardoor er geen sprake meer is van ontvangsten.

4

Comptabiliteitswet 2016, artikel 4.4 lid 4

Licence