Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Afgerond evaluatie en overig onderzoek

1

Dit onderzoek is uitgelopen door veranderingen in procedures bij de politie (gestart in 2017)

Tabel 136 Artikel 32 - Rechtspleging en rechtsbijstand

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Doeltreffendheid en effecten van de Wet deelgeschilpro-cedure voor letsel- en overlijdensschade

2014

 

Evaluatie van de effecten van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet

2014

 

Beleidsmonitor anti-witwassen

2015

 

Evaluatie Awb bevoegdheid om gebreken te passeren en relativiteitsvereiste

2015

 

Evaluatie doelmatigheid consensusrijkswetgeving van JenV t.b.v. koninkrijksdelen

2015

 

Evaluatie griffierechten

2016

 

Evaluatie transgenderwet

2016

 

Evaluatie toepassing van het supersnelrecht

2016

 

Evaluatie afroming koerswinst bij overnamesituaties

2016

 

Evaluatie van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties

2016

 

Evaluatie Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

2018

 

Effectmeting Garantstellingsregeling curatoren 2012 (GSR)

2019

3. Overig onderzoek

 

Evaluatie van de effecten van de Wet bestuurlijke lus Awb

2014

 

Evaluatie van de werking van de lex silencio positivo

2014

 

Evaluatie van ex-ante evaluaties bij voorgenomen wet- en regelgeving 2014

2014

 

Verhoging competentiegrens kantonrechter

2014

 

Gebruik, waardering en effect van internetconsultatie

2016

 

Werking van de nieuwe bepalingen uit de Wet bestuur en toezicht

2017

 

Evaluatie instituut Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen

2017

 

Evaluatie Herziening Gerechtelijke Kaart, twee deelonderzoeken:

 
 

A. Schaalgrootte rechtspraak in eerste aanleg

2017

 

B. De rechter op afstand

2017

 

Puntentoekenning rechtsbijstand

2017

 

Evaluatie Bureau Financieel Toezicht

2018

 

Lange termijn monitor raadsman bij politieverhoor

2018

 

Tweede evaluatie Wet afgeschermde getuigen

2018

 

Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele

2018

 

De doeltreffendheid en de effecten van de Wet aanpassing enquêterecht in de praktijk

2018

 

Evaluatie geschillencommissie SGC

2018

 

Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES

2019

 

Effecten van verkeershandhaving op kosten

2019

 

Evaluatie Wet tegengaan huwelijksdwang

2019

Tabel 137 Artikel 33 - Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Coffeeshops in Nederland, drie deelonderzoeken

 
 

A. Ontwikkelingen bij coffeeshops en klanten na invoering van het besloten club model en het ingezetencriterium

2014

 

B. Ontwikkelingen op de illegale detailhandelsmarkt van cannabis na invoering van het besloten clubmodel en het ingezetenencriterium

2014

 

C.. Procesevaluatie

2014

 

Effectiviteit maatregelen voetbal gerelateerde overlast en geweld

2014

 

Evaluatie Vervolgpilot samenwerking POB, OM en Politie 2015

2015

 

Evaluatieonderzoek structurele regeling gratis VOG voor vrijwilligers

2016

 

Effectmeting ZSM

2016

 

Monitor coffeeshops: aantallen en gemeentelijk beleid

2017

 

Evaluatie wetsvoorstel verwantschapsonderzoek

2018

 

Monitoring van het coffeeshopbeleid

2018

 

Evaluatie Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

2019

3. Overig onderzoek

 

De effectiviteit van de politiële taakuitvoering en de taken en verantwoordelijkheden van andere partijen

2014

 

Landelijke rapportage over effecten coffeeshopbeleid

2015

 

Monitor coffeeshops: aantallen en gemeentelijk beleid

2015

 

Monitor coffeeshops: aantallen en gemeentelijk beleid 2013–2014

2015

 

Evaluatie aangifte onder nummer

2015

 

Systematiek en doorwerking professionalisering van BOA’s in domein 2

2015

 

Het houden van dieren als bijzondere voorwaarde

2015

 

Nulmeting/Evaluatie Modernisering Kansspelbeleid (deel 1)

2015

 

Procesevaluatie recidiveregeling ernstige verkeersdelicten

2015

 

Maatregelen Programma Opsporing en Vervolging nader onderzocht

2015

 

Doorontwikkeling Veiligheidshuizen

2016

 

Gedragsaanwijzing huurrecht en woonoverlast

2016

 

Evaluatie pilot Bestuurlijke Informatie Overvallen en Straat-roven (BIOS)

2016

 

Beleidsexperiment gedragswetenschappen lokale veiligheid

2016

 

Evaluatie convenant samenwerking dierenhandhaving en dierenhulpverlening

2016

 

Evaluatie kansspelautoriteit

2017

 

Monitor coffeeshopbeleid 2016 (Deel A); landelijk representatief beeld

2017

 

Verbetering aanpak rijden onder invloed van drugs

2017

 

Beleidsmonitor anti-witwasbeleid 2; deelproject 2 NRA 2013 t/m 2016

2018

 

Beleidsmonitor bestrijden TF; deelproject 3 NRA

2018

 

Evaluatie Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden (Wet DNA-V)

2019

 

Monitoring van het coffeeshopbeleid 2017

2018

 

Monitor en Evaluatie Wet ANPR

2020/20211

 

Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA)

2019

 

Monitor liquidaties in Nederland 2018

20192

 

Coffeeshops in Nederland 2018

2019

1

De inwerkingtreding van de wet is uitgesteld naar 1 januari 2019. Het onderzoek bestaat uit een monitor voor het eerste jaar; het rapport verschijnt medio april 2020. Het evaluatierapport verschijnt medio 2021.

2

Eerste afgeronde deelproject in de monitor liquidaties in Nederland. Alle deelprojecten staan in het overzicht in Bijlage 5. Overzicht evaluaties en overige onderzoeken in Begroting J&V 2020.

Tabel 138 Artikel 34 - Straffen en Beschermen

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 

Nulmeting Wrp, drie deelonderzoeken

 
 

A. Sociale positie prostituees in legale prostitutie

2014

 

B. Niet- legale prostitutie

2014

 

C. Vergunningbeleid, toezicht en handhaving

2014

 

Implementatie aangifteplicht in de tbs

2014

 

Actualisering recidivemeting sancties 2014

2015

 

Voorbereiding effectevaluatie invoering gewijzigde kinderbeschermingswetgeving

2015

 

Recidive-ontwikkeling van tijdelijk uithuisgeplaatste daders van huiselijk geweld in 2011

2015

 

Actualisering recidivemeting Justitiële Jeugdinrichting (JJI)

2015

 

Actualisering recidivemeting Gevangeniswezen

2015

 

Actualisering recidivemeting reclassering

2015

 

Actualisering recidivemeting TBS

2015

 

Actualisering Recidive huiselijk geweld

2015

 

Actualisering recidivemeting TBS 2013

2015

 

Evaluatie één-op-één bezoeksgesprekken van vrijwilligers organisaties

2015

 

Vergelijkend recidiveonderzoek CoVa

2015

 

Pilots Zelfredzaamheid bij gedetineerden

2015

 

Maatschappelijk herstel

2016

 

Actualisering recidivemeting sancties

2016

 

Actualisering recidivemeting Justitiële Jeugdinrichting (JJI)

2016

 

Actualisering recidivemeting Gevangeniswezen

2016

 

Actualisering recidivemeting reclassering

2016

 

Evaluatie Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden

2016

 

Evaluatie toezicht en handhaving van de vergunde en illegale prostitutiebranche

2016

 

Actualisering recidivemeting educatieve maatregelen voor verkeersovertreders

2017

 

Evaluatie financiële regelingen slachtoffers seksueel misbruik in de jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen

2017

 

Actualisering recidivemeting, twee deelonderzoeken:

 
 

A. Reclassering

2017

 

B. Gevangeniswezen 2016

2017

 

Evaluatie Wet Justitiële Voorwaarden

2018

 

Evaluatie WETS

2018

 

Evaluatie pilots leefklimaat

20191

 

Procesevaluatie pilots ISD voor jovo-zavp

2018

 

Evaluatiewet conservatoir beslag

2018

 

Evaluatie Wet wijziging taakstraffen

2018

3. Overig onderzoek

 

ISD onderzoek

2014

 

Kosten-batenanalyse verlenging ISD maatregel

2014

 

Evaluatie pilot kortverblijvende en preventief gehechten in Rotterdam 2013

2014

 

Monitor Jeugdcriminaliteit 2013; met lokale casestudie Amsterdam

2014

 

Monitor nazorg ex-gedetineerden; 4e meting

2014

 

Procesevaluatie pilot Geweldspreventie in samenwerking met ziekenhuizen

2014

 

De effecten, kosten en baten van herstelbemiddeling (1e rapport resultaten)

2015

 

De effecten, kosten en baten van herstelbemiddeling (2e rapport lange termijnresultaten)

2015

 

Haalbaarheidsonderzoek effectmeting VOG voor natuurlijke personen

2016

 

Procesevaluatie «kies voor verandering»-training

2016

 

Nulmeting Evaluatie Modernisering Kansspelbeleid (deel 2)

2016

 

Schadeverhaal door civiele voeging in het strafproces

2016

 

Procesevaluatie Gedragsbeïnvloedende Maatregel (GBM)

2016

 

Procesevaluatie SoCool

2016

 

Procesevaluatie Respect Limits

2016

 

Procesevaluatie kwaliteitsverbetering werkstraffen

 
 

Evaluatie van de inzet van (familie)netwerkberaad / Eigen Kracht conferenties (EKc) in jeugdbescherming

 
 

Tweede slachtoffermonitor

2017

 

Evaluatie Gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) recidivedeel

2017

 

Haalbaarheidsstudie jongvolwassen zeer actieve veelplegers en de ISD-maatregel

2017

 

Evaluatie pilot SCIL LVB (licht verstandelijke beperking)

2017

 

Evaluatie invoering wet Middelentesten bij geweldplegers in startgebieden

2017

 

Training Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) in detentie

2017

 

Procesevaluatie voor training agressiecontrole regulier

2018

 

Procesevaluatie voor training agressiecontrole plus

2018

 

Evaluatie voorschotregeling schadevergoedingsmaatregelen

2018

 

Evaluatie beginnersregeling

2018

 

Verscherpt toezicht minderjarige HIC plegers

2018

 

Effectmeting Educatief programma Jongeren (EPJO)

2018

 

Evaluatie pilot alcoholmeter

2018

 

Evaluatie weigerafdeling PBC

2018

 

Evaluatie Regeling Uitstapprogramma Prostituees II

2018

 

Positie van de slachtofferadvocatuur

2018

 

Procesevaluatie pilot Halt

2018

 

Procesevaluatie Wet adolescentenstrafrecht

2018

 

Tussenevaluatie herziening kinderbeschermingsmaatregelen; 1-meting)

2018

 

Internationale vergelijking Adolescentenstrafrecht

2019

 

Haalbaarheidstudie recidivemetingen adolescenten

2019

 

Evaluatie Regeling Uitstapprogramma Prostituees II

2019

 

Evaluatie vragenset slachtoffermonitor

2019

 

Evaluatie pilot oordeel mogelijke slachtoffers van mensenhandel

2019

 

Proces- en effectevaluatie weigerafdeling PBC

2019

 

Effectonderzoek naar de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders; ISD maatregel

2019

 

Evaluatie pilots leefklimaat

2019

1

De einddatum van het onderzoek is herzien. Het zal in het voorjaar 2019 worden afgerond met deelonderzoek Module stressmeting bij onderzoek pilot-maatregelen leefklimaat

1

Door persoonlijke omstandigheden en uitval van één van de onderzoekers is het onderzoek vertraagd en de einddatum herzien.

Licence