Base description which applies to whole site

4.2 Samenvattende verantwoordingsstaat agentschappen

Samenvattende verantwoordingsstaat 2019 inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) (bijdragen x € 1.000)
 

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (+ of -)

Realisatie 2018

Baten-lastenagentschap RWS

    

Totale baten

2.457.832

2.764.979

307.147

2.592.740

Totale lasten

2.448.832

2.743.242

294.410

2.555.235

Saldo van baten en lasten

9.000

21.737

12.737

37.505

     

Totale kapitaaluitgaven

127.796

37.951

‒ 89.845

70.254

Totale kapitaalontvangsten

79.981

26.796

‒ 53.185

39.278

     

Baten-lastenagentschap ILT

    

Totale baten

145.629

157.174

11.544

152.461

Totale lasten

145.629

156.869

11.240

155.954

Saldo van baten en lasten

0

304

304

‒ 3.493

     

Totale kapitaaluitgaven

200

9

‒ 191

5

Totale kapitaalontvangsten

0

18

18

1214

     

Baten-lastenagentschap KNMI

    

Totale baten

83.042

85.248

2.206

83.209

Totale lasten

83.042

86.000

2.958

83.160

Saldo van baten en lasten

0

‒ 752

‒ 752

48

     

Totale kapitaaluitgaven

4.402

2.706

‒ 1.696

2.535

Totale kapitaalontvangsten

2.673

1.282

‒ 1.391

6.698

Omzet verantwoording agentschappen

De Regeling agentschappen en de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2020 laten enige ruimte voor interpretatie ten aanzien van de vraag wat als omzet van een baten-lastenagentschap kan of dient te worden aangemerkt. In bepaalde gevallen is hieraan daarom via de begrotingswet nadere invulling gegeven. Bij de herziening van de regelgeving in 2020 e.v. zullen verduidelijkingen worden aangebracht, zodat voortaan alleen bijdragen die een directe relatie hebben met geleverde producten/diensten als omzet kunnen worden verantwoord en het niet meer nodig is in de begrotingswet nadere duiding te geven aan het begrip omzet. Om dit over 2020 mogelijk te maken, zullen door de regering voorstellen worden ingediend om de inmiddels door de Staten-Generaal goedgekeurde begrotingen bij suppletoire wet aan te passen in lijn met deze voorgenomen herziening. Om ook over 2019 een transparant beeld te geven, is in de toelichting bij de jaarrekening van elk agentschap een nadere specificatie opgenomen van de gerealiseerde omzet, waaruit aard en omvang duidelijk blijken.

Licence