Base description which applies to whole site
+

Agentschap Telecom (AT)

Agentschap Telecom staat voor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de IT- en telecommunicatienetwerken, zodat Nederland veilig verbonden is. De economische en maatschappelijke afhankelijkheid van en verwevenheid met deze infrastructuren groeit. Het agentschap signaleert dat de doorontwikkeling van 4G mobiele netwerken en de komst van 5G leidt tot een telecomtransitie. Het agentschap draagt met haar kernactiviteiten bij aan de doelstellingen van het kabinet, zoals onder andere benoemd in het Actieplan digitale connectiviteit, door te zorgen voor randvoorwaarden voor goede continuïteit van telecommunicatie in Nederland.

In deze jaarverantwoording voor u het inzicht in de financiële staat van het agentschap.

Tabel 44 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap AT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2018

Baten

    

Omzet

48.713

47.954

‒ 759

43.522

waarvan omzet moederdepartement

24.526

23.378

‒ 1.148

18.866

waarvan omzet overige departementen

1.232

1.455

223

1.423

waarvan omzet derden

22.955

23.121

166

23.233

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

1.524

1.524

3.174

Rentebaten

0

2

2

0

Totaal baten

48.713

49.480

767

46.696

     

Lasten

    

Apparaatskosten

46.184

48.703

2.519

43.843

Personele kosten

28.801

31.270

2.469

28.812

waarvan eigen personeel

23.872

25.543

1.671

24.039

waarvan inhuur externen

2.652

3.280

628

2.971

waarvan overige personele kosten

2.277

2.447

170

1.802

Materiële kosten

17.383

17.433

50

15.031

waarvan apparaat ICT

0

225

225

0

waarvan bijdrage aan SSO's

9.532

13.338

3.806

9.969

waarvan overige materiële kosten

7.851

3.870

‒ 3.981

5.062

Afschrijvingskosten

2.404

1.935

‒ 469

2.293

Materieel

1.775

1.586

‒ 189

2.153

waarvan apparaat ICT

0

435

435

0

Immaterieel

629

348

‒ 281

140

Dotaties voorzieningen

75

236

161

62

Overige kosten

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

‒ 220

‒ 220

358

Rentelasten

50

46

‒ 4

22

Totaal lasten

48.713

50.700

1.987

46.578

     

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

‒ 1.220

‒ 1.220

118

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

‒ 1.220

‒ 1.220

118

Toelichting op het saldo van baten en lasten

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een verlies van € 1,2 mln. Dit bedrag komt voor € 0,7 mln op rekening van Caribisch Nederland en maakt onderdeel uit van de afbouw van de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’. Deze post op de balans van het agentschap geeft, in overeenstemming met de gehanteerde werkwijze in voorgaande jaren, het bedrag weer dat met de tarieven voor Caribisch Nederland moet worden verrekend.

Het resultaat AT bedraagt, na aftrek van het resultaat Caribisch Nederland, ‒ € 0,5 mln.

Toelichting op de baten

Tabel 45 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2018

Structurele bijdragen moederdepartement

    

Beleidsopdrachten

6.310

6.120

‒ 190

7.050

Toezichttaken

12.490

14.143

1.653

10.077

Subtotaal structurele bijdragen

18.800

20.263

1.463

17.127

     

Incidentele bijdragen

0

0

0

0

Projecten

5.726

3.115

‒ 2.612

1.739

Subtotaal projecten

5.726

3.115

‒ 2.612

1.739

     

Totaal omzet moederdepartement

24.526

23.378

‒ 1.148

18.866

De omzet moederdepartement bestaat uit de structurele vergoedingen die worden ontvangen van EZK voor de uitvoering van beleidsopdrachten en toezichtstaken. De toename ten opzichte van de begroting wordt verklaard door de nominale stijging van het uurtarief in 2019 met 9,33%.

De incidentele bijdragen bestaan uit projecten die worden uitgevoerd voor beleidsdirecties. In 2019 zijn de materiele kosten voor de uitvoering van deze projecten lager dan begroot.

Voorbeelden van beleidsprojecten zijn: Uitgifte radiovergunningen, Multibandveiling, Onderzoek Windturbines en Structurele implementatie LSA.

Tabel 46 Omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2018

Vergunninghouders en overige

18.996

18.930

‒ 66

18.757

- vaste verbindingen

2.388

2.084

‒ 304

2.541

- mobiele communicatie

4.714

4.988

274

4.356

- (openbare) (mobiele) elektronische communicatie

1.954

2.056

102

2.013

- radiodeterminatie

44

4

‒ 40

33

- radiozendamateurs

5

5

0

6

- omroep

5.689

5.044

‒ 645

5.410

- overige/verlengingen

1

0

‒ 1

0

- examens

147

169

22

147

- verklaringen, keuringen en erkenningen

0

6

6

2

- randapparatuur

1.901

1.791

‒ 110

1.769

- registratie RZAM en Maritiem

2.156

2.783

627

2.480

Satellietoperators

485

489

4

380

Ministerie van Defensie

1.314

1.411

97

1.314

Ministerie van V&J

305

335

30

305

Ministerie van I&M

507

558

51

507

Caribisch Nederland (CN)

1.200

1.325

125

1.927

WELMEC secretariaat

0

0

0

0

Hercontrole meetinstrumenten

50

59

9

44

Subsidie 5G

98

14

‒ 84

0

     

Totaal omzet derden

22.955

23.121

166

23.233

De gerealiseerde omzet derden is in het algemeen in overeenstemming met de vastgestelde begroting. Er is overall sprake van een afwijking kleiner dan 1%. Het toepassen van tariefdifferentiatie per vergunningscategorie (variantie + of ‒ 10%) bij het opstellen van de Regeling vergoedingen 2019 heeft tot gevolg dat er een aantal verschillen is ontstaan ten opzichte van de agentschapsbegroting.

Bijzondere baten

De realisatie in 2019 bestaat uit de vrijval van vooruit ontvangen gelden voor de financiering van de kosten voor Digi-AT. Daarnaast is besloten om, in het kader van het kostendekkend werken op Caribisch Nederland, de frequentievergoedingen 2017 en 2018 voor een bedrag van € 1,1 mln niet meer in rekening te brengen bij de houders van een mobiele concessie.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De personele kosten zijn € 2,5 mln hoger dan de vastgestelde begroting. In hoeveelheid (q) wordt dit vooral veroorzaakt door de uitvoering van een bovengemiddeld aantal incidentele projecten (in uren) voor de opdrachtgevers. De gerealiseerde gemiddelde bezetting in fte inclusief externe inhuur bedraagt 335,0 fte (begroot: 327,6 fte). De gerealiseerde gemiddelde loonsom (intern- en extern personeel) is 6,0% hoger dan de begroting, ten gevolge van CAO-loonbijstellingen en doordat de nieuwe taken van het agentschap zeer specialistisch personeel (hogere schalen) vergen. Het percentage externe inhuur bedraagt 11%.

Materiële kosten

In het kader van uniformiteit binnen de verantwoording van EZK heeft het agentschap een aantal wijzigingen aangebracht in de presentatie. Dit is onder meer terug te zien in de post ‘waarvan bijdrage aan SSO’s’ die om die reden afwijkt van de agentschapsbegroting. De materiële kosten zijn op hoofdlijnen in overeenstemming met de agentschapsbegroting. Meer in detail is er sprake van een duidelijke toename van de reguliere beheerskosten ICT. De materiele kosten voor de uitvoering van projecten voor opdrachtgevers, m.n. Multibandveiling, zijn lager.

Rentelasten

De rentelasten zijn in overeenstemming met de begroting.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn lager dan begroot doordat de in 2018 voorgenomen investeringen voor een deel niet zijn gerealiseerd. Ook de gerealiseerde investeringen in 2019 liggen 25% onder de begroting. Een aantal investeringen is door diverse omstandigheden niet meer in 2019 gerealiseerd (o.a. inbouw 12 peilauto’s, PAN6000).

Overige lasten

De overige lasten bestaan uit dotaties op de voorzieningen ambtsjubileum, dubieuze debiteuren en de subsidieverlening voor Caribisch Nederland. Daarnaast is er een correctie geboekt op de inkoopfacturen 2018.

Tabel 47 Balans per 31 december 2019 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2019

Balans 2018

Activa

  

Vaste activa

11.051

8.629

Immateriële vaste activa

5.474

3.133

Materiële vaste activa

5.577

5.496

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

4.750

74

waarvan projecten in uitvoering

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

827

5.422

Vlottende activa

19.412

22.805

Voorraden en onderhanden projecten

0

7

Debiteuren

4.270

2.893

Overige vorderingen en overlopende activa

1.851

1.345

Liquide middelen

13.291

18.560

Totaal activa

30.463

31.434

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

‒ 496

1.035

Exploitatiereserve

724

916

Onverdeeld resultaat

‒ 1.220

119

Voorzieningen

567

596

Langlopende schulden

10.053

9.933

Leningen bij het Ministerie van Financiën

10.053

9.933

Kortlopende schulden

20.339

19.870

Crediteuren

2.605

4.031

Belastingen en premies sociale lasten

0

0

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

1.720

6.603

Overige schulden en overlopende passiva

16.014

9.236

Totaal passiva

30.463

31.434

Activa

Immateriële vaste activa

De toename in immateriële vaste activa wordt verklaard door de investeringen van het agentschap in het kader van ICT-projecten (o.a. Digi-AT).

Materiele vaste activa

In het kader van uniformiteit binnen de verantwoording van EZK heeft het agentschap een aantal wijzigingen aangebracht in de presentatie. Dit verklaart de verschuiving van overige materiele vaste activa naar installaties en inventarissen.

Liquide middelen

De afname in liquide middelen wordt veroorzaakt door vrijval van vooruit ontvangen gelden voor projecten die in 2018 zijn gefinancierd waarvan de uitvoering in 2019 is gerealiseerd.

Passiva

Tabel 48 Ontwikkeling eigen vermogen (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

Omzet, excl. rente- en bijzondere baten

40.671

43.522

47.954

Gemiddelde omzet over 3 jaar

37.914

40.759

44.049

    

Stand eigen vermogen na resultaatsbestemming

 

‒ 187

289

Eenmalige storting moederdepartement

 

1.103

435

Exploitatiereserve

958

916

724

Resultaat

‒ 2.409

119

‒ 1.220

Eigen vermogen

‒ 1.451

1.035

‒ 496

Het eigen vermogen van het agentschap na resultaatsbestemming 2018 bedraagt € 0,3 mln. Voor de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’ is dat een bedrag van € 2,7 mln (op de balans onderdeel van Overige schulden en overlopende passiva). In 2019 heeft AT een eenmalige storting ontvangen van het moederdepartement voor de kosten AVG. De exploitatiereserve heeft daarmee een omvang van € 0,7 mln.

Het resultaat 2019 van ‒ € 1,2 mln bestaat uit een verlies op Caribisch Nederland van € 0,7 mln en een verlies van € 0,5 mln bij het agentschap. Het voornemen is om het verlies Caribisch Nederland te verrekenen met de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’ en het verlies van het agentschap af te boeken op het eigen vermogen.

Tabel 49 Voorzieningen (bedragen x € 1.000)
 

Boekwaarde 1-1-2019

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Boekwaarde 31-12-2019

Dubieuze debiteuren

274

264

0

0

539

Ambtsjubilea

596

‒ 28

0

0

567

Totaal

870

236

0

0

1.106

Leningen bij het Ministerie van Financiën

Voor de investeringen in vaste activa leent het agentschap bij het Ministerie van Financiën. De toename in de omvang van de leningen is vooral ontstaan door de financiering van de ICT-projecten van het agentschap.

Kortlopende schulden

De post kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën bestaat uit de aflossingen op de lopende leningen bij het Ministerie van Financiën voor het boekjaar 2020.

Tabel 50 Aandeel moederdepartement, overige departementen en derden in vorderingen en schulden (bedragen x € 1.000)
 

Moeder-departement

Overige departementen/ agentschappen

Derden

Debiteuren

0

0

4.270

Overige vorderingen en overlopende activa

0

0

1.851

Liquide middelen

13.291

0

0

Totaal vorderingen

13.291

0

6.121

Crediteuren

0

0

2.605

Overige schulden en overlopende passiva

5.721

1.306

8.987

Totaal schulden

5.721

1.306

11.592

Tabel 51 Kasstroomoverzicht over 2019 (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2019 + stand depositorekeningen

5.815

18.559

12.744

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

48.713

47.284

‒ 1.429

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 46.309

‒ 50.044

‒ 3.735

2.

Totaal operationele kasstroom

2.404

‒ 2.760

‒ 5.164

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 6.000

‒ 4.439

1.561

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 6.000

‒ 4.439

1.561

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 344

‒ 344

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

435

435

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 1.113

‒ 1.260

‒ 147

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

6.000

3.100

‒ 2.900

4.

Totaal financieringskasstroom

4.887

1.931

‒ 2.956

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2019 + stand depositorekeningen  (=1+2+3+4), de maximale roodstand is 0,5 miljoen €.

7.106

13.291

6.185

Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

In 2019 heeft het agentschap voor een bedrag van € 4,4 mln geïnvesteerd in materiële vaste activa, zoals elektronische apparatuur en antennes en in immateriële vaste activa voor onder meer het project Digi-AT.

Financieringsstroom

AT heeft in 2019 van het moederdepartement een eenmalige storting ontvangen voor de financiering van de kosten AVG. Voor de financiering van de begrote investeringen is een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën. Het verschil tussen de investeringen en het beroep op de leenfaciliteit wordt verklaard doordat voor het project Digi-AT al in 2018 is geleend.

Tabel 52 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2019

Omschrijving generiek deel

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2016

2017

2018

2019

2019

Kostprijzen per product (wijziging tarieven Regeling Vergoedingen)

‒ 3,68%

‒ 2,33%

0,64%

1,30%

5,00%

Tarieven/uur

‒ 1,22%

‒ 1,86%

‒ 2,45%

6,91%

7,45%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

296,2

294,3

299,2

303,8

294,9

Saldo van baten en lasten (%)

7%

‒ 6%

0%

‒ 2%

0%

Personeelskosten per fte

€ 73.048

€ 77.102

€ 79.506

€ 85.912

€ 80.960

Percentage declarabiliteit

73,0%

73,5%

74,6%

75,2%

70,7%

Percentage afgehandelde vergunningaanvragen binnen 8 weken

96%

97%

98%

98%

95%

Percentage eerste contact met melder storingsklachten van levensbelang < 4 uur

100%

100%

100%

100%

100%

Percentage eerste contact met melder storingsklachten van maatschappelijk belang < 12 uur

100%

95%

100%

93%

98%

Percentage eerste contact met melder storingsklachten van individueel belang < 3 werkdagen

100%

98%

97%

97%

90%

Percentage gegrond verklaarde bezwaarschriften

5%

4%

2%

8%

5%

Aantal klachten

7

9

7

8

7

Verzuimpercentage

4,7%

5,8%

3,3%

3,4%

4,1%

Toelichting

Personeelskosten per FTE

De gerealiseerde gemiddelde personeelskosten per FTE zijn circa € 5.000 hoger dan de begroting. Dit is vanwege CAO-loonbijstellingen en doordat de nieuwe taken van het agentschap zeer specialistisch (extern) personeel vergen (hogere schalen en uurtarieven).

Vitaliteit en verzuim: blijvende aandacht

Het agentschap heeft blijvend aandacht voor vitaliteit en verzuim. In 2017 is een aanpak gekozen die geleid heeft tot een dalende trend in het verzuimpercentage. Om deze dalende lijn vast te houden en verzuim in de toekomst te voorkomen zijn verschillende afspraken gemaakt of gecontinueerd. Zo worden de verzuimcijfers maandelijks besproken in het directieoverleg en met een vertegenwoordiger van de OR en HRM.

Licence