Base description which applies to whole site

7. Saldibalans van het gemeentefonds

Tabel 4 Saldibalans per 31 december 2020 van het gemeentefonds (B) (bedragen x € 1.000)

Activa

Passiva

 

31-12-2020

31-12-2019

  

31-12-2020

31-12-2019

       

Intra-comptabele posten

      

1) Uitgaven ten laste van de begroting

33.436.400

31.297.983

 

2) Ontvangsten ten gunste van de begroting

33.436.400

31.297.983

3) Liquide middelen

0

0

    

4) Rekening-courant RHB

0

0

 

4a) Rekening-courant RHB

0

0

5) Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

0

 

5a) Begrotingsreserves

0

0

6) Vorderingen buiten begrotingsverband

0

0

 

7) Schulden buiten begrotingsverband

0

0

8) Kas-transverschillen

0

0

    

Subtotaal intra-comptabel

33.436.400

31.297.983

 

Subtotaal intra-comptabel

33.436.400

31.297.983

       

Extra-comptabele posten

      

9) Openstaande rechten

0

0

 

9a) Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10) Vorderingen

0

0

 

10a) Tegenrekening vorderingen

0

0

11a) Tegenrekening schulden

0

0

 

110 Schulden

0

0

12) Voorschotten

109.323.688

106.951.775

 

12a) Tegenrekening voorschotten

109.323.688

106.951.775

13a) Tegenrekening garantieverplichtingen

0

0

 

13) Garantieverplichtingen

0

0

14a) Tegenrekening andere verplichtingen

162.328

116.520

 

14) Andere verplichtingen

162.328

116.520

15) Deelnemingen

0

0

 

15a) Tegenrekening deelnemingen

0

0

Subtotaal extra-comptabel

109.486.016

107.068.295

 

Subtotaal extra-comptabel

109.486.016

107.068.295

       

Totaal

142.922.416

138.366.278

 

Totaal

142.922.416

138.366.278

Toelichting behorende bij de saldibalans per 31 december 2020 van het gemeentefonds

Hierna worden de saldibalansposten toegelicht. De nummering van de toelichting komt overeen met die van de saldibalansposten.

Ad 1. Uitgaven ten laste van de begroting en Ad 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten voor 2020 zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2020 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 12. Voorschotten

Hieronder zijn de betaalde voorschotten opgenomen voor nog niet definitief vastgestelde uitkeringen aan gemeenten. De gemeenten ontvangen, als gevolg van de wet, voorschotten tot het bedrag waar ze vermoedelijk recht op hebben. Uitkeringen aan de gemeenten worden na afloop van het uitkeringsjaar via beschikkingen of algemene maatregelen van bestuur definitief vastgesteld. Het totaalbedrag van de betaalde voorschotten bestaat met name uit voorschotten aan gemeenten op de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen. Het bedrag is in bijlage 1 bij de saldibalans gespecificeerd en hieronder nader toegelicht.

De stand openstaande voorschotten is toegenomen ten opzichte van de stand ultimo 2019. Ten eerste zijn de voorschotten voor de verschillende uitkeringen over 2020 aan de stand voorschotten toegevoegd. Deze voorschotten zijn ontstaan in 2020 voor een bedrag van € 33 mld. Daar tegenover staat voor een bedrag van € 31 mld. aan afgerekende voorschotten. Deze afrekening hangt samen met de publicatie in 2020 van de algemene maatregel van bestuur (AMvB), waarmee de integratie- en decentralisatie-uitkeringen uit 2017, en nog enkele uitkeringen uit 2015 en 2016, zijn vastgesteld. Ook zijn in 2020 de beschikkingen verzonden waarmee de algemene uitkeringen 2016 van de gemeenten zijn vastgesteld.

Ad 14. Andere verplichtingen

Onder deze post zijn de openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, openstaande betalings-verplichtingen uit hoofde van de integratie- en decentralisatie-uitkeringen, en openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van onderzoek en bijdragen organisaties opgenomen. Het bedrag is in bijlage 2 bij de saldibalans gespecificeerd en hieronder nader toegelicht.

De stand openstaande verplichtingen is toegenomen ten opzichte van de stand ultimo 2019. Dit is vooral verooraakt doordat een wat groter deel van de algemene uitkering 2020 nog niet is uitgekeerd aan de gemeenten. Bij de integratie- en decentralisatie-uitkeringen is het nog openstaande bedrag afgenomen. Een volledig overzicht van de nog niet tot betalingen gekomen bedragen voor de decentralisatie- en integratie-uitkeringen is opgenomen in de slotwet 2020.

Licence