Base description which applies to whole site

Bijlage 1 bij Saldibalans 2020 gemeentefonds

Tabel 5 Specificatie voorschotten gemeentefonds (bedragen x € 1.000)
 

31-12-2020

31-12-2019

   

Onderzoek en bijdragen organisaties

  

2019

0

0

2020

188

0

subtotaal

188

0

   

Algemene uitkering

  

2016

0

15.649.597

2017

15.547.927

15.548.017

2018

16.524.181

16.522.806

2019

25.109.262

25.074.512

2020

26.780.882

0

subtotaal

83.962.252

72.794.932

   

Integratie-uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen

  

2015

0

1.643.783

2016

0

1.546.452

2017

0

12.222.620

2018

12.824.922

12.824.922

2019

5.953.675

5.919.065

2020

6.582.651

0

subtotaal

25.361.248

34.156.843

   

TOTAAL

109.323.688

106.951.775

Toelichting

Algemene uitkering

Dit onderdeel van de tabel vergelijkt voor de algemene uitkering de voorschotten per 31 december 2020 waarvoor per uitkeringsjaar de beschikking nog niet definitief is opgemaakt met de voorschotten waarvoor geldt dat de definitieve beschiking voor het desbetreffende uitkeringsjaar per 31 decemer 2019 nog niet was opgemaakt.

Integratie-uitkeringen / decentralisatie-uitkeringen

De voorschotten voor de integratie- en decentralisatie-uitkeringen op de saldibalans van het gemeentefonds hebben veelal een bijzonder karakter. Bij een beperkt aantal uitkeringen staat de hoogte van de uitkering niet vooraf vast of dient over de betaling nog een afrekening plaats te vinden. Bij een groot deel van deze uitkeringen wordt echter vooraf door het beleidsdepartement precies bepaald welke bedragen aan welke begunstigden worden uitbetaald. De begunstigden hoeven ook geen verantwoording af te leggen over de (wijze van) besteding van de uitkering. Het gemeentefonds is hierbij slechts een loket waarlangs de verstrekkingen lopen. Desondanks worden alle betalingen uit hoofde van deze uitkeringen op de saldibalans van het gemeentefonds als voorschot verantwoord tot het moment waarop de verdeling over medeoverheden definitief wordt vastgesteld door middel van een AMvB.

Tabel 6 Mutatieoverzicht voorschotten gemeentefonds (bedragen x € 1.000)

voorschotten per 01-01-2020

106.951.775

ontstaan in 2020

33.434.610

afgerekend in 2020

31.062.697

voorschotten per 31-12-2020

109.323.688

Licence