Base description which applies to whole site

Bijlage 2 bij Saldibalans 2020 gemeentefonds

Tabel 7 Verloop van de openstaande verplichtingen gemeentefonds (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Openstaande verplichtingen per 1-1-2020

Aangegane verplichtingen in 2020 (excl. positieve bijstellingen)

Tot betaling gekomen in 2020

Bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren

Openstaande verplichtingen per 31-12-2020

      

Onderzoek en bijdragen organisaties

1.087

1.533

1.977

0

643

Algemene uitkering

63.573

26.905.046

26.817.031

0

151.588

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

51.860

6.589.130

6.617.392

‒ 13.502

10.096

      

Totaal

116.520

33.495.709

33.436.400

‒ 13.502

162.327

Toelichting

De toelichting heeft betrekking op de negatieve bijstellingen die per saldo een omvang hebben van meer dan 10% en of meer dan € 0,1 mln. ten opzichte van de verplichtingenstand per 31-12-2019.

In 2020 is € 7,5 mln. afgeboekt op de restantverplichting voor de decentralisatie-uitkering Huisvesting Onderwijs Asielinstroom uit 2016 en € 6 mln. op de restantverplichting voor de decentralisatie-uitkering Huisvesting Onderwijs Asielinstroom uit 2017. Op deze DU is minder beroep gedaan door gemeenten dan vooraf door het ministerie van OCW was ingeschat.

Licence