Base description which applies to whole site

7. Saldibalans provinciefonds

Tabel 4 Saldibalans per 31 december 2020 van het provinciefonds (C) (bedragen x € 1.000)

Activa

Passiva

 

31-12-2020

31-12-2019

  

31-12-2020

31-12-2019

       

Intra-comptabele posten

      

1) Uitgaven ten laste van de begroting

2.602.954

2.467.057

 

2) Ontvangsten ten gunste van de begroting

2.602.954

2.467.057

3) Liquide middelen

0

0

    

4) Rekening-courant RHB

0

0

 

4a) Rekening-courant RHB

0

0

5) Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

0

0

 

5a) Begrotingsreserves

0

0

6) Vorderingen buiten begrotingsverband

0

0

 

7) Schulden buiten begrotingsverband

0

0

8) Kas-transverschillen

0

0

    

Subtotaal intra-comptabel

2.602.954

2.467.057

 

Subtotaal intra-comptabel

2.602.954

2.467.057

       

Extra-comptabele posten

      

9) Openstaande rechten

0

0

 

9a) Tegenrekening openstaande rechten

0

0

10) Vorderingen

0

0

 

10a) Tegenrekening vorderingen

0

0

11a) Tegenrekening schulden

0

0

 

110 Schulden

0

0

12) Voorschotten

5.472.299

5.463.113

 

12a) Tegenrekening voorschotten

5.472.299

5.463.113

13a) Tegenrekening garantieverplichtingen

0

0

 

13) Garantieverplichtingen

0

0

14a) Tegenrekening andere verplichtingen

6

32.086

 

14) Andere verplichtingen

6

32.086

15) Deelnemingen

0

0

 

15a) Tegenrekening deelnemingen

0

0

Subtotaal extra-comptabel

5.472.305

5.495.199

 

Subtotaal extra-comptabel

5.472.305

5.495.199

       

Totaal

8.075.259

7.962.256

 

Totaal

8.075.259

7.962.256

Toelichting behorende bij de saldibalans per 31 december 2020 van het provinciefonds

Hierna worden de saldibalansposten toegelicht. De nummering van de toelichting komt overeen met die van de saldibalansposten.

Ad 1. Uitgaven ten laste van de begroting en Ad 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten voor 2020 zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2020 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 12. Voorschotten

Hieronder zijn de betaalde voorschotten opgenomen voor nog niet definitief vastgestelde uitkeringen aan provincies. De provincies ontvangen, als gevolg van de wet, voorschotten tot het bedrag waar ze vermoedelijk recht op hebben. Uitkeringen aan de provincies worden na afloop van het uitkeringsjaar via beschikkingen definitief vastgesteld. Het totaalbedrag van de betaalde voorschotten bestaat volledig uit voorschotten aan provincies op de algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen. Het bedrag is in bijlage 1 bij de saldibalans gespecificeerd en hieronder nader toegelicht.

De stand openstaande voorschotten is per saldo iets toegenomen ten opzichte van de stand ultimo 2019. Een toename van de openstaande voorschotten heeft plaatgevonden voor de algemene uitkering voor het jaar 2020 en de decentralisatie- uitkeringen voor het jaar 2020. Een afname heeft plaatsgevonden doordat de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) - waarmee de decentralisatie-uitkeringen uit 2017 worden vastgesteld - is gepubliceerd, en de beschikkingen - waarmee de algemene uitkering uit 2018 wordt vastgesteld - verstuurd zijn.

Ad 14. Andere verplichtingen

Onder deze post zijn de openstaande betalingsverplichtingen uit hoofde van de algemene uitkering uit het provinciefonds en openstaande betalings-verplichtingen uit hoofde van de decentralisatie-uitkeringen opgenomen. Het bedrag is in bijlage 2 bij de saldibalans gespecificeerd.

Licence