Base description which applies to whole site

Bijlage 1 bij Saldibalans provinciefonds

Tabel 5 Specificatie voorschotten provinciefonds (bedragen x € 1.000)
 

31-12-2020

31-12-2019

   

Algemene uitkering

  

2018

0

2.051.980

2019

2.146.168

2.119.824

2020

2.299.076

0

subtotaal

4.445.244

4.171.804

   

Decentralisatie-uitkeringen

  

2017

0

541.788

2018

402.372

402.372

2019

352.886

347.149

2020

271.797

0

subtotaal

1.027.055

1.291.309

   

TOTAAL

5.472.299

5.463.113

Toelichting

Algemene uitkering

Dit onderdeel van de tabel vergelijkt voor de algemene uitkering de voorschotten per 31 december 2020 waarvoor per uitkeringsjaar de beschikking nog niet definitief is opgemaakt met de voorschotten waarvoor geldt dat de definitieve beschiking voor het desbetrefende uitkeringsjaar per 31 decemer 2019 nog niet was opgemaakt.

Decentralisatie-uitkeringen

De voorschotten voor de decentralisatie-uitkeringen op de saldibalans van het provinciefonds hebben veelal een bijzonder karakter. Bij een beperkt aantal uitkeringen staat de hoogte van de uitkering niet vooraf vast of dient over de betaling nog een afrekening plaats te vinden. Bij een groot deel van deze uitkeringen wordt echter vooraf door het beleidsdepartement precies bepaald welke bedragen aan welke begunstigden worden uitbetaald. De begunstigden hoeven ook geen verantwoording af te leggen over de (wijze van) besteding van de uitkering. Het provinciefonds is hierbij slechts een loket waarlangs de verstrekkingen lopen. Desondanks worden alle betalingen uit hoofde van deze uitkeringen op de saldibalans van het provinciefonds als voorschot verantwoord tot het moment waarop de verdeling over medeoverheden definitief wordt vastgesteld door middel van een AMvB.

Tabel 6 Mutatieoverzicht voorschotten provinciefonds (bedragen x € 1.000)

voorschotten per 01-01-2020

 

5.463.113

ontstaan in 2020

 

2.602.954

afgerekend in 2020

 

2.593.768

voorschotten per 31-12-2020

 

5.472.299

Licence