Base description which applies to whole site

9. Jaarverantwoording agentschap per 31 december 2020

Tabel 12 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap 2020 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie 2019 (4)

Baten

    

- Omzet

    

waarvan omzet moederdepartement

26.441

29.093

2.652

27.440

waarvan omzet overige departementen

39.284

79.251

39.967

76.267

waarvan omzet derden

27.288

19.505

‒ 7.783

22.693

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

4

4

0

Bijzondere baten

0

22

22

4

Totaal baten

93.012

127.875

34.862

126.403

     

Lasten

    

Apparaatskosten

    

- Personele kosten

14.823

17.244

2.421

14.492

waarvan eigen personeel

13.823

15.626

1.803

13.471

waarvan inhuur externen

1.000

836

‒ 164

441

waarvan overige personele kosten

0

782

782

580

- Materiële kosten

78.189

109.214

31.025

112.246

waarvan apparaat ICT

5.981

5.606

‒ 375

6.336

waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

0

0

waarvan overige materiële kosten

72.207

103.608

31.400

105.909

Rentelasten

0

0

0

0

Afschrijvingskosten

0

0

0

0

- Materieel

0

0

0

0

waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

0

- Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

19

19

153

waarvan bijzondere lasten

0

3

3

6

Totaal lasten

93.012

126.481

33.468

126.896

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

1.394

1.394

‒ 493

Agentschapsdeel Vpb-lasten*

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

1.394

1.394

‒ 493

* Agentschap DPC valt niet onder de VPB plicht

    
1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Toelichting:

Media-inkoop is de belangrijkste component binnen de totale baten en daarmee samenhangende hogere lasten. DPC heeft in 2020 een positief saldo behaald van € 1.394.000, waarvan € 1.194.000 ten gunste van de exploitatiereserve wordt gebracht en € 200.000 als schuld aan opdrachtgevers wordt opgenomen. De winst is grotendeels in de normale bedrijfsvoering gerealiseerd. Het saldo van baten en lasten zal ten gunste worden gebracht van de exploitatiereserve en in het lopende jaar wordt gestreefd de kosten volledig te laten dekken uit de opbrengsten. Hiermee blijft het eigen vermogen onder de grens van 5% van de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar, die is voorgeschreven in de Regeling Agentschappen.

Omzet moederdepartement

De opbrengst van het moederdepartement heeft met name betrekking op de Taakbijdrage Gemeenschappelijke Diensten. Dit betreft de bijdrage aan DPC, zoals deze in het jaarverslag van Algemene Zaken onder begrotingsartikel 1 is opgenomen. Hier tegenover wordt de prestatie geleverd door het agentschap aan alle opdrachtgevers. Ook de media-inkopen voor het moederdepartement zijn in deze baten opgenomen.

Tabel 13 Toelichting bij de post omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)

Omzet moederdepartement

29.093

Waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten

29.093

Omzet overige departementen

Naast de taakbijdrage wordt een deel van de kosten in rekening gebracht bij de afnemers. Dit betreft specifieke tarieven (mediafee, deelnemerstarief en campagnetarief bij elf departementen) en het doorbelasten van ingekochte materiële kosten. Ook de doorberekende media-inkopen voor de overige departementen zijn in deze baten meegenomen. De hogere omzet in 2020 ten opzichte van de oorspronkelijke raming wordt veroorzaakt doordat met name in het laatste kwartaal de mediabestedingen fors zijn gestegen ten opzicht van de eerdere ramingen, mede als gevolg van COVID-19.

Omzet derden

De omzet derden betreft het deel van de kosten dat in rekening is gebracht aan organisaties buiten de rechtspersoon van de Staat der Nederlanden. Dit betreft specifieke tarieven (mediafee) en het doorbelasten van ingekochte materiële kosten. Ook de doorberekende media-inkopen zijn in deze baten meegenomen. De lagere omzet in 2020 ten opzichte van de oorspronkelijk raming wordt veroorzaakt door een daling in de Media-inkoop bij derden.

Personele kosten

Voor 2020 gold het goedgekeurde formatieplan 2020 met een fte kader van 160,9 fte op basis van de ontwerpbegroting 2020. Het formatief kader, is met toestemming van de eigenaar, aangepast en de werkelijke bezetting is 176,8 fte.

Materiële kosten

De materiële kosten bevatten tevens de kosten in het kader van de media-omzet. Door hogere media-omzet zijn de materiële kosten hoger dan geraamd.

Bijzondere baten

De bijzondere baten hebben met name betrekking op verrekeningen van kosten uit 2019.

Bijzondere lasten

De bijzondere lasten betreffen nagekomen facturen waar geen reservering tegenover stond.

Dotatie aan en vrijval van voorzieningen

Er hebben in 2020 enkele dotaties plaatsgevonden in verband met salarisaanpassingen en voor één medewerker ontstaat een geringe vrijval. Als gedragslijn hanteert DPC de zienswijze dat bijstellingen alleen plaatsvinden als op de balansdatum sprake is van nieuwe risico’s waarvoor een voorziening moet worden gevormd.

Positief resultaat

Over 2020 heeft DPC een positief resultaat van € 1.394.000 geboekt. Voor de winstbestemming wordt een tweevoudig voorstel gedaan:

 • 1. Omzetten in schuld aan opdrachtgever (VoRa)

  In de loop van 2020 is na besluitvorming in de VoRa het campagnetarief geïntroduceerd ter dekking overheidscampagnes. Tevens is afgesproken het resultaat te verrekenen met het daaropvolgende jaar. Het betreft een bedrag van afgerond € 81.000. Daarnaast is er een meerwerkpost gecorrigeerd voor een bedrag van € 119.000.

 • 2. Toevoegen aan het eigen vermogen

  Het overige resultaat ten bedrage van € 1.194.000 wordt ten gunste gebracht van het eigen vermogen van DPC.

Tabel 14 Balans per 31 december 2020 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2020

Balans 2019

Activa

  

Vaste activa

  

Materiële vaste activa

0

0

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

0

0

waarvan projecten in uitvoering

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

0

0

Immateriële vaste activa

0

0

Vlottende activa

  

Voorraden en onderhanden projecten

0

0

Debiteuren

7.905

8.816

Overige vorderingen en overlopende activa

3.887

4.203

Liquide middelen

38.312

27.669

Totaal activa:

50.104

40.688

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

  

Exploitatiereserve

3.604

4.097

Onverdeeld resultaat

1.394

‒ 493

Voorzieningen

232

282

Langlopende schulden

  

Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Kortlopende schulden

  

Crediteuren

8.340

5.384

Belastingen en premies sociale lasten

0

0

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Overige schulden en overlopende passiva

36.534

31.418

Totaal passiva

50.104

40.688

Toelichting

Tabel 15 Specificatie debiteuren / Overige vorderingen en overlopende activa (bedragen x € 1.000)
 

Debiteuren

Overige vorderingen en overlopende activa

Media-inkoop*

7.554

0

Algemene Zaken (kerndepartement)

34

1

Overige departementen

307

106

Overige agentschappen

11

28

Derden

0

3.751

Totaal

7.905

3.887

* Niet onder te verdelen

  

Liquide middelen

Het betreft hier uitsluitend de rekening-courant bij de Rijkshoofdboekhouding van het Ministerie van Financiën. Omdat de mediabestedingen in het laatste kwartaal van 2020 relatief zeer hoog waren, mede als gevolg van de corona-campagnes, zijn de liquide middelen fors gestegen.

Eigen vermogen

Met een gemiddelde omzet van € 120,7 miljoen over de laatste drie jaar mag het eigen vermogen maximaal € 6,0 miljoen bedragen. Door het positieve resultaat van € 1.394.000 in 2020 stijgt het eigen vermogen naar € 5 miljoen. Daarmee blijft het eigen vermogen € 1 miljoen onder het maximum.

Voorzieningen

Voorzieningen bij DPC worden getroffen voor juridische of feitelijke verplichtingen die hun oorzaak vinden op of voor de balansdatum, waarbij voor afwikkeling van de verplichting een uitstroom van middelen zal gaan plaatsvinden waarvan de omvang nog niet vaststaat, maar die wel op betrouwbare wijze kan worden geschat. In het kader van reorganisaties wordt een voorziening getroffen in het kader van de in 2020 nog geldende «van werk naar werk afspraken». In navolgende tabel wordt het verloop van deze voorziening weergegeven.

Tabel 16 Ontwikkeling voorziening (bedragen x € 1.000)
 

2020

2019

Stand per 1 januari

282

186

-/- Onttrekkingen

65

57

-/- Vrijval

4

0

+/+ Dotaties

19

153

Stand per 31 december

232

282

Tabel 17 Specificatie crediteuren /Overige schulden en overlopende passiva (bedragen x € 1.000)
 

Crediteuren

Overige schulden en overlopende passiva

Media-inkoop*

4.042

22.959

VORA (opdrachtgever)*

0

126

Algemene Zaken (kerndepartement)

1.043

0

Overige departementen

296

11.356

Overige agentschappen

12

0

Derden

2.947

913

Personeel DPC

0

1.180

Totaal

8.340

36.534

* Niet onder te verdelen

  

Media-inkoop nog te betalen media-exploitanten

De kosten voor radio en tv-campagnes van december 2020 alsmede de printplaatsingen in en last minute-online campagnes uit de laatste week van december worden in januari 2021 gefactureerd. Tevens bevat dit saldo openstaande facturen voor plaatsingen, die nog niet in rekening gebracht zijn door de media-exploitanten (NTO) bij het rijksmediabureau. NTO betekent nog te ontvangen facturen.

Tabel 18 Kasstroomoverzicht over 2020 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2020 + stand depositorekeningen

27.768

27.669

‒ 99

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

93.012

138.883

45.871

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

93.012

128.241

35.229

Totaal operationele kasstroom

0

10.643

10.643

Totaal investeringen (-/-)

0

0

0

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

Totaal financieringskasstroom

0

0

0

Rekening-courant RHB 31 december 2020 + stand depositorekeningen  (=1+2+3+4), de maximale roodstand is 0,5 miljoen €.

27.768

38.312

10.544

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Toelichting

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de kapitaaluitgaven en -ontvangsten en geeft aan hoeveel kasmiddelen in 2020 beschikbaar komen c.q. zijn gekomen (de herkomst van middelen) en op welke wijze gebruik wordt of is gemaakt van deze kasmiddelen (de besteding van middelen). De ontvangsten operationele kasstroom en de uitgaven operationele kasstroom hangen grotendeels samen met de media-inkopen en media-verkopen van de departementen en derden die via DPC lopen. Hoewel DPC hierop niet direct kan sturen, vormen zij een belangrijk onderdeel van de totale omzet van DPC alsmede van de operationele kasstroom. Doordat de media-omzet hoger is dan geraamd is ook de hieruit voortvloeiende kasstroom aanzienlijk hoger. Het liquiditeitssaldo wordt veroorzaakt doordat het saldo van de nog te betalen facturen aan media-exploitanten neerslaat bij DPC als liquide middelen. Daarnaast leidt een vaak relatief hoge media-omzet in het vierde kwartaal tot een hoger liquiditeitssaldo. Dit effect loopt echter weg in de eerste maand van het daarop volgende jaar.

Tabel 19 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2020
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

 

2017

2018

2019

2020

2020

Omschrijving Generiek deel

     

Saldo van baten en lasten (%)

0,20%

‒ 0,20%

‒ 0,40%

1,09%

0,00%

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

131,7

136,1

156,6

176,8

Max. 160,9

Ziekteverzuimpercentage

2,80%

4,50%

3,10%

3,30%

2,60%

Specifieke doelmatigheidsindicator

     

Aantal beantwoorde vragen per telefoon

216.412

198.710

169.243

159.617

181.000

Service niveau telefonie

83,40%

82,00%

81,80%

73,80%

80% binnen 40 sec.

Burgertevredenheid telefonie

4,5

4,5

4,4

4,4

4

Aantal beantwoorde vragen per e-mail

71.479

73.590

79.785

134.880

78.000

Service niveau e-mail

99,90%

99,60%

79,70%

77,30%

95% binnen 2 werkdagen

Burgertevredenheid e-mail

3,6

3,6

3,3

3,4

3

Media-index RTV

28,70%

19,30%

33,90%

44,50%

25,00%

Media-index Interactieve Media

10,20%

9,60%

10,10%

10,20%

10,00%

Media-index Print

17,60%

19,50%

15,70%

17,70%

15,00%

Technisch-functionele toegankelijkheid Platform Rijksoverheid Online

82%

83,00%

84%

75%

Beschikbaarheid Platform Rijksoverheid Online

99,95%

99,90%

100,00%

99,99%

99,98%

Aantal bezoeken Rijksoverheid.nl

54.875.781

57.283.874

64.717.934

204.518.917

55.000.000

Bezoekerstevredenheid Rijksoverheid.nl

7

7,3

7,1

7,1

7

Content toegankelijkheid Rijksoverheid.nl

78%

100,00%

78%

75%

Aantal bezoeken platformwebsites

40.663.880

45.867.561

60.939.582

135.799.143

41.000.000

Toelichting

 • Saldo van baten en lasten

  Over 2020 heeft DPC winst gemaakt.

 • Fte totaal

  DPC hanteert een formatie van 160,9 fte. Met toestemming van de eigenaar heeft er een personele uitbreiding plaatsgevonden, met name bij cluster Redactie en Campagnemanagement.

 • Ziekteverzuimpercentage

  Het feitelijk ziekteverzuim is niet binnen de norm gebleven, hetgeen grotendeels wordt veroorzaakt door een aantal langdurig zieken, met name in het laatste kwartaal.

 • Aantal beantwoorde vragen per telefoon

  Deze indicator geeft het aantal beantwoorde vragen voor het kanaal telefonie. Hiervoor geldt geen norm, alleen een verwachting.

 • Service niveau telefonie

  Deze indicator geeft aan dat 73,4% van de telefoongesprekken binnen 40 seconden is opgenomen. Het servicelevel op telefonie is lager omdat er vooral in februari en maart veel meer vragen waren dan verwacht als gevolg van de COVID-19 pandemie en de wachttijden lang waren. De capaciteit is vooral ingezet op het kanaal e-mail waar gedurende het hele jaar sprake is geweest van verhoogd aanbod door corona gerelateerde vragen.

 • Burgertevredenheid telefonie

  Resultaat van een continue uitgevoerd burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de telefonische vraagbeantwoording vanuit burgerperspectief beoordeeld en gemeten op een 5-puntsschaal waarbij 1 zeer ontevreden en 5 zeer tevreden is.

 • Aantal beantwoorde vragen per e-mail

  Deze indicator geeft het aantal beantwoorde vragen voor het kanaal e-mail. Hiervoor geldt geen norm, alleen een verwachting.

 • Service niveau e-mail

  Deze indicator geeft aan dat 77% van de via e-mail gestelde vragen binnen twee werkdagen correct is afgehandeld. Op e-mail is het aanbod na iedere persconferentie in verband met de COVID-19 pandemie enorm toegenomen waardoor er tijdelijk achterstanden zijn geweest en die het jaarcijfer enorm hebben beïnvloed.

 • Burgertevredenheid e-mail

  Resultaat van een continue uitgevoerd burgertevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt de kwaliteit van vraagbeantwoording via e-mail vanuit burgerperspectief beoordeeld en gemeten op een 5-puntsschaal waarbij 1 zeer ontevreden en 5 zeer tevreden is.

 • Media-Index RTV

  Deze index geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald wordt door het collectief inkopen van mediaruimte op radio en televisie in plaats van per individuele opdrachtgever. De tarieven voor individuele opdrachtgevers worden bepaald op basis van een benchmark, waarover het rijksmediabureau beschikt. De index fluctueert als gevolg van schommelingen in jaarlijkse radio en televisie (RTV) bestedingen.

  In 2020 zijn de RTV-bestedingen met 35% gedaald en het inkoop voordeel is met 33% gestegen. De verklaring hiervoor is tweeërlei. De grotere adverteerders binnen de rijksoverheid hebben in 2020 minder gebruik gemaakt van RTV, maar de RTV‑inzet van deze adverteerders is zo groot dat het nauwelijks ten koste is gegaan van hun inkoopvoordeel. Daarnaast hebben meer kleinere adverteerders binnen de Rijksoverheid dan in het verleden, relatief kleine RTV-budgetten ingezet, waarbij ze profiteren van de gunstige RTV-tarieven. Deze kleinere adverteerders behalen enorme schaalvoordelen en dat heeft geresulteerd in een hogere RTV‑inkoopindicator.

 • Media-Index Interactieve media

  De index interactieve media geeft het netto inkoopvoordeel weer dat behaald wordt door het collectief inkopen van mediaruimte op alle interactieve media. Er wordt geen inkoopvoordeel behaald wanneer mediaruimte is verkregen door middel van een veiling.

  De index is vergelijkbaar met vorige jaren, hoewel de bestedingen aan interactieve media zijn gestegen. De verklaring hiervoor is dat de verhoudingen tussen de verschillende vormen van interactieve inkoop (display, video, social media, etc.) en inkoopmethodes vrijwel ongewijzigd zijn ten opzichte van vorige jaren.

 • Media-Index Print

  Deze index geeft het bruto inkoopvoordeel weer, dat behaald wordt door het collectief inkopen van mediaruimte in alle printtitels en op out-of-home elementen (o.a. muppie, billboard, abri) ten opzichte van de situatie waarbij op individueel niveau media zou zijn ingekocht. Beide mediumtypen hanteren nog steeds een (bruto-)tariefkaart als uitgangspunt voor de tarief bepaling, waardoor het rijksmediabureau het behaalde voordeel kan bepalen.

  De index is vergelijkbaar met vorige jaren, hoewel de bestedingen aan print en out-of-home media zijn gedaald. De media-exploitanten hebben de kortingen voor de rijksoverheid niet aangepast ondanks de lagere bestedingen, vanwege de marktsituatie.

 • Technisch-functionele toegankelijkheid Platform Rijksoverheid Online

  Het Platform Rijksoverheid Online wordt jaarlijks, en bij significante wijzigingen, op toegankelijkheid geïnspecteerd door een kundige en onafhankelijke partij. De webpagina’s die worden getest zijn gebaseerd op een steekproef, aangevuld met pagina’s die na de laatste inspectie in technisch-functionele zin zijn aangepast. De bevindingen uit deze inspecties worden zo snel als mogelijk verwerkt. Het in 2020 behaalde percentage van 84% komt tot stand door het aantal technisch-functionele criteria waaraan wordt voldaan, te delen door het totale aantal criteria waarop wordt getoetst.

 • Beschikbaarheid Platform Rijksoverheid Online

  Deze indicator staat voor de toegang tot online informatie voor bezoekers op het Platform. Het percentage is een gemiddelde van de beschikbaarheidspercentages van alle servers op het Platform Rijksoverheid Online die relevant zijn voor de buitenwereld. In de begroting voor 2020 is per abuis de norm van 99,98% opgenomen, terwijl voor hosting een contractuele norm van 99,90% wordt gehanteerd met de externe leverancier.

 • Aantal bezoeken Rijksoverheid.nl

  Deze indicator geeft het aantal bezoeken per jaar aan de website Rijksoverheid.nl, de gemeenschappelijke website van de ministeries met uitleg over beleid en wet- en regelgeving. Voor het aantal bezoeken geldt geen norm, alleen een verwachting. Door de rol van Rijksoverheid.nl in de online communicatie over COVID-19 is de verwachting qua bezoek in 2020 ruimschoots overtroffen.

 • Bezoekerstevredenheid Rijksoverheid.nl

  Dit is het resultaat van onafhankelijke meting via een continu uitgevoerd online burgertevredenheidsonderzoek (BTO). In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de website Rijksoverheid.nl vanuit het perspectief van de bezoeker beoordeeld. In 2020 waardeerden bezoekers Rijksoverheid.nl met een 7,1.

 • Content Toegankelijkheid Rijksoverheid.nl

  De content op Rijksoverheid.nl wordt jaarlijks, en bij significante wijzigingen, op toegankelijkheid geïnspecteerd door een kundige en onafhankelijke partij. De bevindingen uit deze inspecties worden direct verwerkt. De webpagina’s die worden getest, zijn gebaseerd op een steekproef die wordt aangevuld met pagina’s waarvoor specifieke voorwaarden voor toegankelijkheid gelden, zoals gebruik van tabellen, taalwissels, foto’s en infographics. Dit om er zeker van te zijn dat de eisen voor toegankelijkheid correct worden toegepast. Het in 2020 behaalde percentage van 78% komt tot stand door het aantal content gerelateerde criteria waaraan wordt voldaan, te delen door het totale aantal criteria waarop wordt getoetst.

 • Aantal bezoeken Platformwebsites

  Deze indicator geeft het aantal bezoeken per jaar aan websites op het Platform Rijksoverheid Online, exclusief de bezoeken aan Rijksoverheid.nl. Voor het aantal bezoeken geldt geen norm, alleen een verwachting. Ook op het Platform overtreffen de bezoeken in 2020 ruimschoots de verwachting. Dit komt grotendeels door de aandacht voor de reisadviezen op Nederlandwereldwijd.nl in het kader van COVID-19.

Licence