Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Lijst van afkortingen

ADR

Auditdienst Rijk

AI

Artificial Intelligence

AIV

Adviesraad Internationale Vraagstukken

ANA TF

Afghan National Army Territorial Force

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

ATV

Airport Transit Visa

AU

Afrikaanse Unie

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVVN

Algemene Vergadering bij de Verenigde Naties

BBB

Bijzondere Bijstand Buitenland

BBP

Bruto Binnenlands Product

BHOS

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BIT

Bureau ICT

BNI

Bruto Nationaal Inkomen

BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

CAEP

Climate Action Enhancement Package

CED

Council of Europe Bank

CIE

Europese Commissie

CPB

Centraal Planbureau

CTBTO

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization

D&I

Diversiteit en Inclusie

DAB

Draft Amending budget

D4PS

Data for Peace and Security

ECDC

Europese centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (Engelse afkorting)

EHRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EMA

European Medicines Agency

EMASoH

European-led Mission Awareness Strait of Hormuz

EOF

Europees Ontwikkelingsfonds

ER

Europese Raad

EU

Europese Unie

EUNAVFORMED

European Union Naval Force Mediterranean

EWEA

Early Warning Early Action

FRONTEX

Frontières extérieures Franse afkorting van Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie

FSC

Forest Stewardship Council

fte

Full time equivalent

FTF

Foreign Terrorist Fighters

GBVS

Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie

GCERF

Global Community Engagement and Resilience Fund

GFCE

Global Forum on Cyber Expertise

GGE

Group of Governmental Experts

GNSS

Global Navigation Satellite System

GVDB

Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HNW

Het Nieuwe Werken

HvJ

Hof van Justitie

IAEA

Internationaal Atoomenergieagentschap

IB

Informatiebeveiliging

ICB

Internationaal Cultuurbeleid

ICC

International Criminal Court

ICCT

International Center for Counter Terrorism

IFCL

International Follow-up Committee for Libya

IHL/HR

International Humanitarian Law & Human Rights

ICT

Informatie- & Communicatietechnologie

IIIM

International, impartial and independent mechanism

IND

Immigratie en Naturalisatie Dienst

INSTEX

Instrument in Support of Trade Exchanges

IRFBA

International Religious Freedom and Belief Alliance

IO

Internationale organisatie

IOB

Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie

IOM

Internationale Organisatie voor Migratie

ISF

International Security Fund

JenV

Justitie en Veiligheid

JIT

Joint Investigation Team

JCPOA

Joint Comprehensive Plan of Action

JPO

Junior Professional Officer

KMar

Koninklijke Marechaussee

LHBTI

Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders en mensen met interseksconditie

LOTFA

Law and Order Trust Fund Afghanistan

M&O

misbruik en oneigenlijk gebruik

MENA

Midden-Oosten en Noord-Afrika

METAC

Middle East Regional Technical Assistance Centre

MFK

Meerjarig Financieel kader

MINUSMA

United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali

MVV

Machtigingen voorlopig verblijf

NAVO

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

NCIA

NATO Communications and Information Agency

NDICI

nieuwe Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

NFRP

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen

NGO

Niet-gouvernementele organisatie

NGO/ATT

NGO Committee on Disarmement, Peace & Security/Arms Trade Treaty

NPDI

Non-Proliferation and Disarmament Initiative

NSS

Nuclear Security Summit

OEWG

Open-Ended Working Group

OHCHR

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

OPCW

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

OS

Ontwikkelingssamenwerking

OVSE

Organisatie voor Vrede en Samenwerking Europa

P4G

Partnering for Green Growth

PBC

Peacebuilding Commission

PDCA

Plan, Do, Check, Act

PESCO

Permanent Structured Cooperation

PIA

Privacy Impact Analyse

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

POBB

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

RHB

Rijkshoofdboekhouding

RRF

Recovery and Resilience Facility

RSO

Regionale Service Organisatie

RVB

Rijksvastgoedbedrijf

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SDG

Sustainable Development Goals

SGVN

Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties

SRGR

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

(S)SO

(Shared) Service Organisatie

SSR

Security Sector Reform

UAVs

Unmanned Aerial Vehicles

UNDOF

United Nations Disengagement Observer Force

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNIFIL

United Nations Interim Force in Lebanon

VN

Verenigde Naties

VNVR

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

VS

Verenigde Staten

WHO

World Health Organisation

WNT

Wet Normering Topinkomens

Wob

Wet openbaarheid van bestuur

WOPT

Wet openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde topinkomens

Licence