Base description which applies to whole site

10.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

Tabel 43 Staat van baten en lasten per 2020 (x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3 = 2 - 1)

Realisatie 2019

     

Baten

    

Omzet

2.248.652

2.458.781

210.129

2.324.940

- Omzet moederdepartement

2.191.252

2.386.794

195.542

2.248.066

- Omzet overige departementen

0

9.455

9.455

15.979

- Omzet derden

57.400

62.532

5.132

60.895

Vrijval voorzieningen

0

6.686

6.686

15.725

Bijzondere baten

0

14.326

14.326

3.045

Rentebaten

0

0

0

0

Totaal baten

2.248.652

2.479.793

231.141

2.343.710

     

Lasten

    

Apparaatkosten

1.221.446

1.376.825

155.379

1.259.337

-Personele kosten

1.097.045

1.232.023

134.978

1.123.287

Waarvan eigen personeel

936.298

1.008.716

72.418

931.587

Waarvan inhuur externen

130.000

160.882

30.882

140.702

Waarvan overige personele kosten

30.747

62.425

31.678

50.998

-Materiële kosten

124.401

144.802

20.401

136.050

Waarvan apparaat ICT

54.396

57.708

3.312

50.600

Waarvan bijdrage aan SSO's

29.057

33.476

4.419

29.087

Waarvan overige materiële kosten

40.948

53.618

12.670

56.363

Materiële programma kosten

963.358

1.129.172

165.814

1.055.606

Afschrijvingskosten

21.001

19.413

‒ 1.588

20.143

-Immaterieel

4.958

2.907

‒ 2.051

4.135

-Materieel

16.043

16.506

463

16.008

Dotaties voorzieningen

42.847

39.862

‒ 2.985

50.459

Overige kosten

0

0

0

0

Bijzondere lasten

0

0

0

0

Rentelasten

0

0

0

0

Totaal lasten

2.248.652

2.565.272

316.620

2.385.545

     

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

‒ 85.479

‒ 85.479

‒ 41.835

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

     

Saldo van baten en lasten

0

‒ 85.479

‒ 85.479

‒ 41.835

Het negatieve exploitatieresultaat ad € 85,5 mln. wordt met name veroorzaakt door coronakosten (via E.V. vergoed en niet in bijdrage), vakmanschap, onderproductie GW, extra lasten vanwege huisvesting en nog een aantal andere posten.

Jaarlijks wordt door DJI beoordeeld of bepaalde activiteiten onder de Vpb-plicht vallen. Er vindt momenteel een inventarisatie plaats naar mogelijk Vpb-belaste activiteiten in 2020 binnen DJI.

Baten

Omzet moederdepartement

Tabel 44 Omzet moederdepartement (x € 1.000)

Omschrijving

2020

2019

Bijdrage

2.330.854

2.197.364

Diverse dienstverlening Overig JenV

34.847

37.618

Diverse dienstverlening Agentschappen JenV

21.093

13.084

Totaal

2.386.794

2.248.066

De stand van de departementale verantwoording bedraagt in 2020 € 2.385,7 mln. Op deze stand is een aantal mutaties verantwoord om tot de omzet moederdepartement te komen zoals deze in de Staat van baten en lasten is verantwoord. De voornaamste mutaties betreffen het niet in de omzet moederdepartement mogen opnemen van de bijdrage in de coronakosten (€ 32,4 mln.) de vooruitontvangen bijdrage Teylingereind (€ 23 mln.) en de vooruitontvangen bijdrage wet SenB (€ 4,6 mln.)

Omzet overige departementen

Tabel 45 Omzet overige departementen (x € 1.000)

Omschrijving

2020

2019

Dienstverlening overige ministeries

9.455

15.979

Totaal

9.455

15.979

Tabel 46 Overzicht omzet moederdepartement (x € 1 mln.)

Omschrijving

2020

Omzet moederdepartement

2.386,8

  

waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten

2.296,5

Intramurale sanctiecapaciteit (inclusief reserve- en in stand te houden capaciteit)

1.120,3

Extramurale sanctiecapaciteit

10,6

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GW (PPC)

136,3

FPC’s / forensische zorg (Rijks FPC's en tbs-capaciteit bij part. instellingen)

315,0

Intramurale inkoopplaasten forensische zorg in GGZ-instellingen

388,7

Inkoop ambulante forensische zorg

114,2

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra (inclusief reserve- en in stand te houden capaciteit)

72,1

Justitiële Jeugdplaatsen (inclusief reserve en aan te houden capaciteit)

139,3

  

waarvan overige bijdragen van het moederdepartement

34,4

Vreemdelingencapaciteit Veldzicht (COA en bestuursrechtelijk)

6,7

Capaciteit Caribisch Nederland (BES)

10,6

Inkoop gedragsinterventies

4,2

Voorziening Substantieel Bezwarende Functie (SBF)

28,4

Kosten personeelsconvenant

19,6

Frictiekosten

9,0

Coronakosten

38,9

Frictie JJI/Afbouw Juvaid

2,4

Overige kosten niet bij p*q inbegrepen

0,0

Exploitatieresultaat

‒ 85,5

  

waarvan overige ontvangsten van het moederdepartement

55,9

Overige ontvangsten uit dienstverlening aan JenV

55,9

De overige ontvangsten/bijdragen zijn in de bovenstaande tabel naar aard en omvang gespecificeerd.

Omzet derden

Tabel 47 Omzet derden (x € 1.000)

Omschrijving

2020

2019

Opbrengst arbeid

21.547

20.386

Opbrengst verhuur overig

1.100

915

Opbrengst afrekeningen inkoop forensische zorg 2011-2015

741

762

Opbrengst exploitatie VN en ICC plaatsen

5.809

3.899

Opbrengst verhuur celcapaciteit (incl cellen politie)

5.729

4.743

Opbrengst IT-dienstverlening

741

463

Opbrengsten bewakings- en beveiligingsdiensten

12.551

11.601

Opbrengsten vervoer

584

605

Opbrengst inning eigen bijdrage

39

376

Opbrengst C.O.A. / C.A.K.

7.412

7.302

Afrekening Jeugdinstellingen

955

1.545

Overige omzet derden

5.324

8.298

Totaal

62.532

60.895

Opbrengsten arbeidHet betreft hier de bruto externe opbrengst van de arbeid en de winkels ten behoeve van de gedetineerden € 21,5 mln. (2019: € 20,4 mln). De kosten van de arbeid zijn verdisconteerd in de programmakosten (inzet, grond- en hulpstoffen, kosten machines, onderhoudskosten etc.) en apparaatskosten voor wat betreft de personele inzet.

Overige opbrengstenDe overige opbrengsten zijn ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met 2019. De hogere opbrengsten dienstverlening aan tribunalen VN en ICC en verhuur celcapaciteit en bewakings- en beveiligingsdiensten compenseren de lagere overige omzet derden.

Vrijval uit voorzieningenDe vrijval uit voorzieningen komt voort uit het actualiseren van voorzieningen, betrekking hebbend op personele regelingen, en waaruit blijkt dat eerder in de voorziening opgenomen bedragen in 2020 e.v. niet meer tot uitbetaling leiden (€ 6,1 mln) en de vrijval als gevolg van lager te betalen bedrag afwikkeling belastingcontrole 2013-2017 (0,6 mln.)

Bijzondere batenDe bijzondere baten bestaan voornamelijk uit een extra opbrengsten van € 13,6 mln. uit verkoop/verhuur van voormalige DJI-panden. Daarnaast uit de ontvangst van de egalisatiereserve van het Keerpunt ad € 0,7 mln. in verband met de afwikkeling van de subsidierelatie.

Lasten

Apparaatskosten

a. Personele kosten

Tabel 48 Personele kosten (x € 1.000)

Omschrijving

2020

2019

Waarvan eigen personeel

1.008.716

931.587

Waarvan externe inhuur

160.882

140.702

Waarvan overige personele kosten

62.425

50.998

Totaal

1.232.023

1.123.287

De personeelskosten zijn in 2020 verantwoord voor een bedrag van € 1.008,7 mln. (2019: € 931,6 mln.) en zijn ten opzichte van 2019 gestegen met € 77,1 mln. hetgeen 8,3 % is. De CAO-verhogingen zijn daar debet aan, nl. 2% per 1 januari en 0.7 % per 1 juli 2020 en doorwerking op o.a. kosten IKB, sociale lasten en diverse premies bracht een stijging op de gemiddelde loonsom met zich mee. Daarnaast is de DJI bezig met een forse wervingscampagne. Hierdoor is er sprake van een stijging van het aantal personeelsleden met 1207 FTE. Aan de andere kant waren er ook veel vacatures met name op moeilijk in te vullen functies zoals psychiaters, ICT-ers en beveiligingspersoneel. De kosten van externe inhuur zijn ten opzichte van 2019 gestegen met € 20,2 mln. De stijging van de kosten externe inhuur wordt vooral veroorzaakt door de inhuur van automatiseringspersoneel in verband met enkele omvangrijke ICT-projecten. Verder wordt personeel tijdelijk ingehuurd op de momenten dat er in de inrichtingen onvoldoende eigen personeel beschikbaar is, bijvoorbeeld in het kader van zorgpersoneel.

b. Materiële apparaatskosten

Tabel 49 Materiële kosten (x € 1.000)

Omschrijving

2020

2019

Waarvan apparaat ICT

57.708

50.600

Waarvan bijdrage aan SSO's

33.476

29.087

Waarvan overige materiële kosten

53.618

56.363

Totaal

144.802

136.050

c. Materiële programmakosten

Tabel 50 Materiële programmakosten (x € 1.000)

Omschrijving

2020

2019

Financiering particuliere instellingen Jeugd

62.443

72.694

Inkoop forensische zorg

744.632

678.151

Subsidies overig

2.760

3.595

Gebruikersvergoeding RVB programma

98.421

101.106

Overige huisvestingskosten programma

90.248

78.845

Kosten justitieel ingeslotenen

93.530

89.972

Materiële kosten arbeid justitiabelen

16.436

13.535

Kosten arrestanten politiebureaus

1.185

1.437

Overige exploitatiekosten programma

19.517

16.271

Totaal

1.129.172

1.055.606

De daling van de kosten bij de particuliere JJI inrichtingen wordt veroorzaakt door de sluiting van het Keerpunt per 1 januari 2020 en afbouw van activiteiten bij Juvaid. De stijging van kosten bij de Forensische Zorg wordt deels veroorzaakt door de meerkosten COVID ad € 6,3 mln. en de compensatie van de instellingen vanwege de lagere productie in verband met COVID ad € 28,9 mln. Daarnaast doet zich bij zelfstandig wonen en TBS een productiestijging voor. De stijging van overige huisvestingskosten wordt veroorzaakt door de verrekening van kleine gebouwelijke aanpassingen ad € 13 mln. De overige kosten zijn grotendeels in lijn met 2019.

Tabel 51 Afschrijvingskosten (x € 1.000)

Omschrijving

2020

2019

Immaterieel vaste activa

2.907

4.135

Materieel vaste activa

16.506

16.008

Totaal

19.413

20.143

Dotaties aan voorzieningen

Tabel 52 Dotaties voorzieningen (x € 1.000)

Omschrijving

2020

2019

Dotaties aan voorzieningen

39.862

50.459

Totaal

39.862

50.459

De dotaties aan de voorzieningen zijn hebben vooral betrekking op nieuwe instroom van medewerkers in de SBF-regeling (€ 27 mln.). Daarnaast is er als gevolg van actualisering van de overige voorzieningen die betrekking hebben op personele regelingen gedoteerd (€ 7,1 mln.).Daarnaast is er nieuwe voorziening gevormd inzake afwikkeling zorgkosten in detentie (€ 5,8 mln.)

Saldo van baten en lastenOver 2020 is een negatief exploitatieresultaat ad € 85,5 mln. gerealiseerd. Dit komt overeen met circa 3,5 % van de totale omzet in 2020.

Tabel 53 Balans per 31 december 2020 (x € 1.000)
 

31-12-2020

31-12-2019

Activa

  

Immateriële activa

5.895

6.757

Materiële vaste activa

53.162

43.587

- Grond en gebouwen

365

447

- Installaties en inventarissen

52.026

42.421

- Projecten in uitvoering

0

0

- Overige materiële vaste activa

771

719

Vlottende Activa

383.684

454.828

- Voorraden en onderhanden projecten

8.342

7.893

- Debiteuren

19.110

22.971

- Overige vorderingen en overlopende activa

82.258

90.502

- Liquide middelen

273.974

333.462

Totaal Activa

442.741

505.172

   

Passiva

  

Eigen vermogen

‒ 28.725

24.389

- Exploitatiereserve

56.754

66.224

- Onverdeeld resultaat

‒ 85.479

‒ 41.835

Voorzieningen

67.363

79.248

Langlopende schulden

0

0

- Leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

Kortlopende schulden

404.103

401.535

- Crediteuren

29.173

30.364

- Belastingen en premies sociale lasten

0

0

- Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

0

0

- Overige schulden en overlopende passiva

374.930

371.171

Totaal Passiva

442.741

505.172

Toelichting op de debetzijde van de balans
Tabel 54 Debiteuren (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2020

31-12-2019

Debiteuren

26.532

30.330

-/- Voorziening dubieuze debiteuren

‒ 7.422

‒ 7.359

Totaal

19.110

22.971

   

Nadere specificatie

31-12-2020

31-12-2019

Debiteuren moederdepartement

8.472

4.682

Debiteuren andere ministeries

1.694

4.710

Debiteuren derden

16.366

20.938

Totaal

26.532

30.330

Tabel 55 Overige vorderingen en overlopende activa (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2020

31-12-2019

Vooruitbetaalde bedragen

41.111

32.923

Personele (salaris)voorschotten

61

144

Overige vorderingen en overlopende activa

41.086

57.435

Te vorderen BTW

0

0

Totaal

82.258

90.502

   

Nadere specificatie

31-12-2020

31-12-2019

Overige vorderingen en overlopende activa van moederdepartement

11.700

5.628

Overige vorderingen en overlopende activa van andere ministeries

24.813

19.887

Overige vorderingen en overlopende activa van derden (buiten het Rijk)

45.745

64.987

Totaal

82.258

90.502

Tabel 56 Specificatie overige vorderingen en overlopende activa(x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2020

31-12-2019

Nog te ontvangen afrekeningen inzake Forensische zorg

11.555

38.281

Nog te ontvangen eigen bijdrage

0

327

Nog te ontvangen ESF Subsidies particuliere + rijksinstellingen

7.153

5.924

Nog te ontvangen RVB inzake huisvestingskosten

3.067

0

Nog te ontvangen ihkv verhuur celcapaciteit VN/ICC

1.488

966

Overige voorschotten

61

144

Vooruitbetaalde bedragen

41.111

32.923

Overige vorderingen diverse inrichtingen

17.823

11.937

Totaal

82.258

90.502

De afname van de post afrekeningen forensische zorg wordt veroorzaakt doordat in 2020 een groot aantal posten uit oude jaren is vastgesteld en teruggevorderd. De stijging in vooruitbetaalde kosten is te verklaren door grote ICT onderhoudscontracten die voor toekomstige jaren in 2020 zijn betaald.

Toelichting op de creditzijde van de balans
Tabel 57 Ontwikkeling eigen vermogen (x € 1.000)

Jaar

Omzet

Eigen vermogen

%

2020

2.458.781

‒ 28.725

‒ 1%

2019

2.324.940

24.389

1%

2018

2.210.008

66.224

3%

Tabel 58 Eigen vermogen (x € 1.000)
 

Exploitatiereserve

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand 01-01-2020

66.224

‒ 41.835

24.389

Onverdeeld resultaat 2019 (+/-)

‒ 41.835

41.835

0

Toevoeging door moederdepartement (+)

32.365

0

32.365

Storting aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

Onverdeeld resultaat 2020 (+/-)

0

‒ 85.479

‒ 85.479

Stand 31-12-2020

56.754

‒ 85.479

‒ 28.725

Het eigen vermogen bestaat uit de exploitatiereserve en het onverdeelde resultaat uit het verslagjaar.Op grond van de gemiddelde omzet over de jaren 2018, 2019 en 2020 bedraagt de maximaal toegestane stand van het eigen vermogen € 116,6 mln. De berekening van het maximale eigen vermogen is gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet berekend over de laatste drie jaar (artikel 27 lid 4 c van de Regeling agentschappen).

Het negatieve exploitatieresultaat 2020 bedraagt € 85,5 mln. en is verantwoord als onverdeeld resultaat 2020 en zal in 2021 ten laste van de exploitatiereserve worden gebracht. De exploitatiereserve wordt hiermee negatief en zal in de loop van het jaar 2021 door het departement aangevuld worden tot nihil.

Voorzieningen

Tabel 59 Voorzieningen (x € 1.000)

Omschrijving voorziening

Stand per

Vrijval

Dotatie

Onttrekking

Stand per

 

1-1-2020

in 2020

in 2020

in 2020

31-12-2020

Voorziening SBF

41.986

‒ 279

26.991

‒ 28.027

40.671

Reorganisatievoorziening

8.993

‒ 972

3.653

‒ 2.366

9.308

Voorziening van Werk naar Werk

11.834

‒ 1.589

996

‒ 5.980

5.261

Voorziening doorlopende salariskosten

8.078

‒ 3.206

2.375

‒ 2.180

5.067

Voorziening verzelfstandiging Mesdagkliniek

1.412

0

26

‒ 202

1.236

Voorziening zorgkosten in detentie

0

0

5.820

0

5.820

Voorziening Afwikkeling Belasting-controle 2013-2017

6.945

‒ 640

‒ 6.305

0

Totaal

79.248

‒ 6.686

39.861

‒ 45.060

67.363

De voorzieningen zijn in 2020 met een bedrag van circa € 12 mln. gedaald. Belangrijkste oorzaak is de verlaagde instroom van medewerkers die gebruik maken van de VWNW regeling uit de CAO. En ook de uitstroom van medewerkers die opgenomen waren in de voorziening doorlopende salariskosten in verband met reorganisaties inzake het Masterplan in 2013 t/m 2015. De belangrijkste posten binnen de voorzieningen betreffen de (substantieel bezwarende functies) SBF regeling vanuit de CAO Rijk. Omdat deze regeling bij volledige beëindiging van het dienstverband fiscaal als «pre-pensioen» is aangemerkt, geldt hier de fiscale eindheffing RVU (regeling voor vervroegde uittreding) van 52% naast de reguliere loonheffing. Voor deeltijd SBF geldt deze heffing niet. Deze regeling wordt sinds 1-10-2014 met de invoering van een nieuwe SBF-regeling uitgevoerd door APG/Loyalis. Onder de reorganisatievoorzieningen vallen met name medewerkers die uit dienst zijn gegaan met een vaststellingsovereenkomst alsmede is hieronder een voorziening verantwoord inzake te betalen suppletie voor medewerkers waarvoor een garantie geldt op het behoud van het salarisniveau vòòr de reorganisatie.De voorziening zorgkosten betreft de claim van zorgverzekeraars voor ten onrechte betaalde zorg voor gedetineerden. Tenslotte is de voorziening inzake de belastingclaim in 2020 afgewikkeld.

Crediteuren

Tabel 60 Crediteuren (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2020

31-12-2019

Crediteuren

23.060

28.088

Betalingen onderweg

6.113

2.276

Totaal

29.173

30.364

   
   

Openstaande crediteuren per jaar

31-12-2020

31-12-2019

t/m 2016

0

537

2017

0

‒ 220

2018

‒ 95

26

2019

141

27.745

2020

23.014

0

Totaal

23.060

28.088

Overige schulden en overlopende passiva

Tabel 61 Overige schulden en overlopende passiva (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2020

31-12-2019

Overige schulden: nog te ontvangen facturen/declaraties

271.457

251.647

Vooruitontvangen projectbijdragen

29.523

3.794

Terug te betalen bijdragen

11.957

39.181

Vooruitontvangen bedragen

8.469

6.996

Vakantiegeld / IKB

0

28.214

Eindejaarsuitkering

0

3.893

Niet opgenomen vakantiedagen

53.524

37.447

Totaal

374.930

371.171

   

Nadere specificatie

31-12-2020

31-12-2019

Overige schulden en overlopende passiva aan moederdepartement

50.338

49.051

Overige schulden en overlopende passiva aan andere ministeries

36.757

29.668

Overige schulden en overlopende passiva aan derden (buiten het Rijk)

287.835

292.452

Totaal

374.930

371.171

Tabel 62 Specificatie overige schulden en overlopende passiva (x € 1.000)

Omschrijving

31-12-2020

31-12-2019

Inkoop forensische zorg

176.224

153.061

Nog te betalen afkoop subsidierelatie 't Keerpunt

0

6.254

Nog te betalen aan RVB (servicekosten/gebruikerszaken en kosten PPS)

32.811

21.861

Nog te betalen kosten zorgkosten

559

2.640

Nog te betalen regeling SBF 2e carriere

3.118

5.025

ESF-bijdrage particuliere inrichtingen

5.461

5.580

Nog te betalen TOD en overwerk

7.547

7.131

Nog te betalen kosten ARBO dienstverlening EC-OP

0

1.218

Overige passiva

2.880

2.388

Diverse overige nog te betalen (incl. ntb JenV)

42.857

46.489

Totaal

271.457

251.647

Het aantal openstaande verlofuren binnen DJI is vanwege niet opgenomen uren door Covid en IKB sparen met ruim € 16,1 mln. toegenomen. Daarnaast is de stijging in RVB kosten veroorzaakt door de afrekening van opgeleverde kleine bouwkundige werken voor ruim 13 mln. De stijging in de kosten forensische zorg heeft als oorzaak de meerkosten inzake Covid en de productietoename bij vooral zelfstandig wonen.

Tabel 63 Kasstroomoverzicht per 31 december 2020 (x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie envastgestelde begroting

 

(1)

(2)

3 = (2) - (1)

Rekening Courant RHB 1 januari 2020 +/+ stand depositorekeningen

269.352

333.462

64.110

Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+)

2.248.652

2.800.089

551.437

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 2.246.824

‒ 2.862.022

‒ 615.198

Totaal operationele kasstroom

1.828

‒ 61.933

‒ 63.761

Totaal investeringen (-/-)

‒ 30.535

‒ 30.884

‒ 349

Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+)

10.000

964

‒ 9.036

Totaal investeringskasstroom

‒ 20.535

‒ 29.920

‒ 9.385

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 25.000

0

25.000

Eenmalige storting door moederdepartement (+/+)

0

32.365

32.365

Aflossing op leningen (-/-)

0

0

0

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

0

0

0

Totaal financieringskasstroom

‒ 25.000

32.365

57.365

Rekening-courant RHB 31 december 2020 +/+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

225.645

273.974

48.329

Tabel 64 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2020
  

Realisatie

Begroting

Omschrijving

2019

2020

2020

Saldo baten en lasten als % totale baten

‒ 1,8%

‒ 3,5%

0,0%

    

Direct inzetbare intramurale sanctiecapaciteit

   

– strafrechtelijke sanctiecapaciteit

8.988

9.377

8.866

– inbewaringgestelden op politiebureaus

20

20

20

– capaciteit ten behoeve van internationale tribunalen

96

96

96

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1,-)

290

315

284

Omzet (x € 1 mln.)

964

1.091

930,3

    

Reservecapaciteit intramurale sanctiecapaciteit

554

483

554

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1,-)

71

72

69

Omzet (x € 1 mln.)

14,3

12,7

13,9

    

In stand te houden intramurale sanctiecapaciteit

1.185

871

1.321

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1,-)

58

52

49

Omzet (x € 1 mln.)

24,9

16,7

23,6

    

Extramurale sanctiecapaciteit (penitentiair programma met of zonder elektronisch toezicht)

396

450

450

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

63

65

56

Omzet (x € 1 mln.)

9,1

10,6

9,2

    

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg (PPC’s)

668

677

666

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

534

552

537

Omzet (x € 1 mln.)

130,3

136,3

130,6

    

Forensische zorg

   

– Rijksinrichtingen forensisch psychiatrische zorg

169

179

175

– Tbs-capaciteit bij particuliere instellingen

1.160

1.224

1.083

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

600

615

613

Omzet (x € 1 mln.)

291,0

315,0

288,9

    

Intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ instellingen

   

- Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader

2.911

3.075

2.714

- Inkoop forensische zorg voor gedetineerden

47

8

150

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

333

345

341

Omzet (x € 1 mln.)

359,5

388,7

356,4

    

- Inkoop ambulante forensische zorg

107

114

93

    

Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

   

Direct inzetbare capaciteit:

   

– vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)

63

32

64

– vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)

584

536

546

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

296

326

298

Omzet (x € 1 mln.)

69,9

67,7

66,3

    

Reservecapaciteit vreemdelingen

70

35

35

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

38

76

75

Omzet (x € 1 mln.)

1,0

1,0

1,0

    

In stand te houden capaciteit vreemdelingen

216

330

288

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

46

29

34

Omzet (x € 1 mln.)

3,6

3,4

3,5

    

Direct inzetbare jeugdcapaciteit

   

– Rijksjeugdinrichtingen

255

276

255

– particuliere jeugdinrichtingen

250

244

230

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

675

689

695

Omzet (x € 1 mln.)

124,4

130,9

123,1

    

Reservecapaciteit jeugd

104

49

84

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

51

60

50

Omzet (x € 1 mln.)

1,9

1,1

1,5

    

In stand te houden jeugdplaatsen

144

144

144

Gemiddelde prijs per plaats per dag (x € 1)

112

140

136

Omzet (x € 1 mln.)

5,9

7,4

7,1

Toelichting

In algemene zin stijgen de kosten als gevolg van loon- en prijsindexatie ten opzichte van de begroting 2020.

Als gevolg van COVID-19 kon er in zijn algemeenheid een minder efficiënte uitvoering plaatsvinden. Dit heeft een prijsverhogend effect op de gerealiseerde kostprijzen.

Daarnaast stijgen over het algemeen de kostprijzen als gevolg van met name gestegen ICT- en huisvestingskosten ten opzichte van de bedragen waar in de begroting rekening mee werd gehouden.

Samenhangend met de veranderende doelgroep zijn er daarnaast in de onderliggende productmix naar verhouding meer zwaardere regimes, wat ook leidt tot een gemiddeld hogere prijs.

Licence