Base description which applies to whole site

10.3 Centraal Jusitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde (Europese) financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen.

Tabel 76 Staat van baten en lasten van baten-lastenagentschap CJIB (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2019

 

(1)

(2)

(3 = 2 - 1)

 

Baten

    

Omzet

150.119

145.947

‒ 4.172

141.883

Omzet moederdepartement

138.584

136.564

‒ 2.020

132.403

Omzet overige departementen

3.227

1.969

‒ 1.258

1.924

Omzet derden

8.308

7.414

‒ 894

7.556

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totaal baten

150.119

145.947

‒ 4.172

141.883

     

Lasten

    

Apparaatkosten

138.133

140.332

2.199

130.523

-Personele kosten

104.571

112.352

7.781

104.283

Waarvan eigen personeel

66.154

71.714

5.560

64.536

Waarvan inhuur externen

35.569

36.348

779

35.883

Waarvan overige personele kosten

2.848

4.290

1.442

3.864

-Materiële kosten

33.562

27.980

‒ 5.582

26.240

Waarvan apparaat ICT

7.080

8.794

1.714

7.188

Waarvan bijdrage aan SSO's

8.460

8.548

88

7.936

Waarvan overige materiële kosten

18.022

10.638

‒ 7.384

11.116

Gerechtskosten

7.996

4.434

‒ 3.562

5.428

Rentelasten

57

31

‒ 26

44

Afschrijvingskosten

3.932

4.355

423

3.866

-Materieel

3.314

3.737

423

3.217

Waarvan apparaat ICT

2.416

2.996

580

2.377

Waarvan overige materiële afschrijvingskosten

898

741

‒ 157

840

-Immaterieel

618

618

0

649

-Overige lasten

0

204

204

1.000

Waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

1.000

Waarvan bijzondere lasten

0

204

204

0

Totaal lasten

150.119

149.356

‒ 763

140.861

     

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsvoering

0

‒ 3.409

‒ 3.409

1.022

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

     

Saldo van baten en lasten

0

‒ 3.409

‒ 3.409

1.022

Het negatieve exploitatieresultaat 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door de effecten van COVID-19. Samen met de vermogensstorting in 2020 is er voldoende eigen vermogen om dit resultaat te compenseren.

Baten

Omzet moederdepartement

Tabel 77 Onderbouwing omzet moederdepartement

Product

Vaste kosten

Variabel deel

Uitstroom

Omzet

 

(x € 1.000)

kostprijs

 

(x € 1.000)

Vrijheidsstraffen

3.296

€ 11,32

16.472

3.482

Taakstraffen

3.999

€ 23,95

17.019

4.407

Schadevergoedingsmaatregelen

5.808

€ 169,95

10.037

7.514

Ontnemingsmaatregelen

6.061

€ 1.397,79

1.298

7.875

Jeugdreclassering

2.354

€ 39,28

4.811

2.543

Voorwaardelijke Invrijheidstelling

2.801

€ 145,34

908

2.933

Toezicht

3.340

€ 52,56

13.414

4.045

Geldboetes

69.736

€ 1,30

7.967.460

80.124

Transacties

2.748

€ 16,16

2.250

2.784

Waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten

   

115.707

Waarvan overige ontvangsten/bijdragen van het moederdepartement

   

20.857

Omzet moederdepartement

   

136.564

De overige bijdragen betreft inputfinanciering (€ 3,6 mln.), diverse overige financiering (€ 1,7 mln.) en projectfinanciering (€ 15,5 mln.). Van de projectfinanciering is onder meer € 3,5 mln. verstrekt voor feitgecodeerde projecten, € 4,1 mln. voor vAICE projecten en € 3,1 mln. voor USB projecten.

Omzet overige departementen

Tabel 78 Onderbouwing omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)

Opdrachtgever

Departement

Q (stuks)

Omzet

Bestuurlijke boetes:

   

-nVWA

EZK

5.869

247

-Inspectie Leefomgeving en Transport

IenW

3.876

172

-Inspectie SZW

SZW

1.388

54

-Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

EZK

1.104

39

-DUO

OCW

406

13

-IGJ

VWS

231

13

-Agentschap Telecom

EZK

160

8

-Belastingdienst

Fin

13

4

Clustering rijksincasso:

   

-DUO

OCW

42.737

1.035

-Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

EZK

81

10

Overig:

   

-Diplomaten

BZK

n.v.t.

270

-Dienst Huurcommissie

BZK

3.886

104

Totaal

  

1.969

Omzet derden

De omzet derden betreft met name de vergoeding die het CJIB namens het Ministerie van VWS ontvangt inzake wanbetalers en onverzekerden.

Lasten

Personele kosten

Tabel 79 Onderbouwing Personele kosten (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Begroting

 

2018

2019

2020

2020

Formatie

1.128

1.177

1.238

1.164

- ambtelijk

927

983

1.024

980

- niet ambtelijk

201

194

214

184

Eigen personeel

    

Kosten

58.541

64.536

71.714

66.154

Externe inhuur

    

Kosten

26.756

35.883

36.348

35.569

Overige personeelskosten

    

Overige personeelskosten

3.505

3.864

4.290

2.848

Totale personeelskosten

88.802

104.283

112.352

104.571

De overige personeelskosten zijn hoger dan begroot door de toename van de schuld niet opgenomen vakantiedagen.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn lager dan begroot, doordat in de oorspronkelijk vastgestelde begroting de kosten van programma’s zijn opgenomen onder de materiële kosten. De gerealiseerd kosten hebben echter voor het grootste deel betrekking op personele kosten.

Gerechtskosten

Als gevolg van lager dan begrote productieaantallen inzake bestuurlijke boetes en clustering rijksincasso, zijn de gerechtskosten lager dan begroot. Daarnaast zijn er als gevolg van COVID-19 minder voertuigen buiten gebruik gesteld.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot als gevolg van hogere investeringen in hardware.

Bijzondere lasten

De bijzondere last betreft het deel dat voor rekening van het CJIB komt betreffende de naheffingsaanslag van de belastingdienst inzake het boekenonderzoek 2015.

Tabel 80 Balans per 31 december 2020 (bedragen x € 1.000)
 

31-12-2020

31-12-2019

Activa

  

Vaste Activa

8.430

9.794

Immateriële activa

825

1.443

Materiële vaste activa

7.605

8.351

- grond en gebouwen

287

443

- installaties en inventarissen

1.674

1.932

- overige materiële vaste activa

5.644

5.976

Vlottende Activa

34.039

40.509

- Voorraden en onderhanden projecten

0

0

- Debiteuren

285

545

- Overige vorderingen en overlopende activa

5.358

4.382

- Liquide middelen

28.396

35.582

Totaal activa

42.469

50.303

   

Passiva

  

Eigen vermogen

5.397

7.674

- exploitatiereserve

8.806

6.652

- onverdeeld resultaat

‒ 3.409

1.022

Voorzieningen

345

959

Langlopende schulden

4.357

5.374

- Leningen bij het Ministerie van Financiën

4.357

5.374

Kortlopende schulden

32.370

36.296

- Crediteuren

787

673

- Belastingen en premies sociale lasten

16

141

- Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

3.607

3.813

- Overige schulden en overlopende passiva

27.960

31.669

Totaal Passiva

42.469

50.303

Toelichting op de debetzijde van de balans

Activa

In onderstaand overzicht is voor de posten Debiteuren, Overige vorderingen en overlopende activa en Liquide Middelen aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2020 vorderingen betreft tussen het agentschap en het moederdepartement; het agentschap en andere Ministeries (inclusief agentschappen); het agentschap en derden (buiten het Rijk).

Tabel 81 Vlottende activa (bedragen * € 1.000)
 

Moeder-

Andere

Derden

Totaal

 

departement

Ministeries

(buiten het rijk)

 

Debiteuren

98

113

74

285

Overige vorderingen en overlopende activa

726

1.097

3.535

5.358

Liquide middelen

28.396

0

0

28.396

Totaal

29.220

1.210

3.609

34.039

Toelichting op de creditzijde van de balans

Passiva

In onderstaand overzicht is voor de posten Crediteuren, Overige verplichtingen en overlopende passiva aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2020 schulden betreft tussen: het agentschap en het moederdepartement; het agentschap en andere Ministeries (inclusief agentschappen); het agentschap en derden (buiten het Rijk).

Tabel 82 Kortlopende schulden (bedragen x € 1.000)
 

Moeder-

Andere

Derden

Totaal

 

departement

Ministeries

(buiten het rijk)

 

Crediteuren

32

479

276

787

Belastingen en premies sociale lasten

0

16

0

16

Kortlopend deel leningen Ministerie van Financiën

0

3.607

0

3.607

Overige schulden en overlopende passiva

13.715

2.468

11.777

27.960

Totaal

13.747

6.570

12.053

32.370

In onderstaand overzicht is het verloop van de voorziening nader toegelicht.

Tabel 83 Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving voorziening

Stand per

Vrijval

Dotatie

Onttrekking

Stand per

 

1-1-2020

2020

2020

2020

31-12-2020

Reorganisatievoorziening

959

0

0

‒ 614

345

Totaal

959

0

0

‒ 614

345

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het eigen vermogen in relatie tot het plafond van 5% van de gemiddelde omzet in de afgelopen drie jaar opgenomen.

Tabel 84 Ontwikkeling eigen vermogen (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

Omzet

134.894

141.883

145.947

Plafond eigen vermogen

6.614

6.798

7.045

Eigen vermogen

15.152

7.674

5.397

Eigen vermogen als percentage van de omzet

11,46%

5,64%

3,83%

Tabel 85 Kasstroomoverzicht over 2020 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

 

(1)

(2)

(3) = (2) - (1)

Rekening Courant RHB 1 januari 2020 +/+ stand depositorekeningen

34.303

35.580

1.277

Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+)

150.119

145.287

‒ 4.832

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 146.187

‒ 149.069

‒ 2.882

Totaal operationele kasstroom

3.932

‒ 3.782

‒ 7.714

Totaal investeringen (-/-)

‒ 2.585

‒ 3.317

‒ 732

Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+)

0

3

3

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.585

‒ 3.314

‒ 729

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 876

‒ 876

Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+)

0

2.008

2.008

Aflossing op leningen (-/-)

‒ 4.077

‒ 3.813

264

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

2.585

2.590

5

Totaal financieringskasstroom

‒ 1.492

‒ 91

1.401

Rekening-courant RHB 31 december 2020 +/+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

34.158

28.393

‒ 5.765

Tabel 86 Investeringen (bedragen x € 1.000)

Activum

Afschrijvingstermijn

Bedrag

Verbouwingen

5-10 jaar

0

Installaties en inventaris

5-10 jaar

327

Hard- en software

3-5 jaar

2.990

Immateriële vaste activa

5 jaar

0

Totaal

 

3.317

Operationele kasstroom

Het verschil wordt verklaard doordat het exploitatieresultaat € 3,4 lager is dan begroot en de afschrijvingskosten € 0,4 miljoen hoger zijn dan begroot. De overige € 3,9 miljoen wordt veroorzaakt door veranderingen in het werkkapitaal.

Investeringskastroom

De investeringen hebben voor € 3,0 miljoen betrekking op hard- en software. De overige € 0,3 miljoen betreft voornamelijk installaties en inventaris.

Ultimo 2019 stond inzake investeringen een factuurbedrag open van € 0,5 miljoen en bedraagt het openstaande factuurbedrag ultimo 2020 € 0,2 miljoen. Hierdoor is het bedrag aan investering op de balans € 0,3 miljoen lager dan de investeringskasstroom.

Financieringskasstroom

Het verschil wordt verklaard door de eenmalige uitkering aan het moederdepartement ad € 0,9 miljoen, de kapitaalstorting door het moederdepartement ad € 2,0 miljoen en doordat de aflossingen op leningen € 0,3 miljoen lager zijn dan begroot.

Tabel 87 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2020
    

Realisatie

Begroting

Verschil 

 

2017

2018

2019

2020

2020

 

CJIB-totaal:

      

FTE-totaal (ambtelijk)

877

927

983

1.024

980

44

Saldo van baten en lasten in %

      
 

3,7

6,5

0,0

‒ 3,4

0,0

‒ 3,4

Geldboetes

      

Aantal

9.726.365

9.503.625

9.035.990

7.967.460

9.726.910

‒ 1.759.450

Kostprijs

9,00

9,00

9,00

9,00

9,00

0,00

Omzet (p*q)

87.537.285

85.532.625

81.323.910

71.707.140

87.542.188

‒ 15.835.048

% geïnde zaken binnen 1 jaar

93,2

93,0

92,7

91,5

91,3

0,2

       

Transacties

      

Aantal

6.098

4.574

3.380

2.250

3.943

‒ 1.693

Kostprijs

31,47

31,47

1.019,10

1.568,27

713,10

855,17

Omzet (p*q)

191.904

143.944

3.444.562

3.528.600

2.811.674

716.925

% geïnde zaken binnen 1 jaar

60,9

61,7

64,6

73,1

55,0

18,1

       

Vrijheidsstraffen

      

Aantal

21.516

22.157

23.170

16.472

21.149

‒ 4.677

Kostprijs

108,81

221,25

184,45

248,17

167,15

81,03

Omzet (p*q)

2.341.168

4.902.143

4.273.643

4.087.919

3.534.947

552.972

       

Taakstraffen

      

Aantal

36.347

35.676

36.740

17.019

36.691

‒ 19.672

Kostprijs

76,21

133,34

108,08

255,76

132,93

122,83

Omzet (p*q)

2.769.923

4.756.941

3.971.032

4.352.834

4.877.414

‒ 524.580

       

Schadevergoedingsmaatregelen

      

Aantal

13.332

12.468

11.824

10.037

14.865

‒ 4.828

Kostprijs

415,74

643,17

657,08

860,57

560,69

299,88

Omzet (p*q)

5.542.670

8.018.748

7.769.023

8.637.510

8.334.491

303.019

% afgedane zaken binnen 10 jaar

   

80,7

80,0

0,7

       

Ontnemingsmaatregelen

      

Aantal

1.483

1.471

1.395

1.298

1.770

‒ 473

Kostprijs

3.889,33

5.952,68

6.436,35

7.053,99

4.821,19

2232,80

Omzet (p*q)

5.767.869

8.753.418

8.975.489

9.152.548

8.535.561

616.987

% afgedane B-zaken binnen 10 jaar

65,9

61,2

60,9

70,3

67,0

3,3

       

voorwaardelijke invrijheidstelling

      

Aantal

881

729

1.606

908

1.032

‒ 124

Kostprijs

421,90

511,24

224,46

3.998,63

2.859,78

1138,85

Omzet

371.690

372.692

360.475

3.630.758

2.951.469

679.289

       

Routeren Toezicht

      

Aantal

17.149

14.275

14.299

13.414

12.472

942

Kostprijs

44,14

37,87

50,79

347,41

320,35

27,05

Omzet

756.915

540.617

726.179

4.660.122

3.995.324

664.798

       

Jeugdreclassering

      

Aantal

5.258

4.432

4.757

4.811

5.000

‒ 189

Kostprijs

82,09

81,03

62,00

717,88

510,15

207,73

Omzet

431.609

359.133

294.928

3.453.719

2.550.740

902.978

       

Bestuurlijke boetes

      

Aantal

15.872

13.138

12.996

13.074

14.790

‒ 1.716

Tarief

33,75

32,37

35,01

41,29

28,58

12,71

Omzet (p*q)

535.641

425.236

455.018

539.766

422.681

117.086

       

Overheidsincasso

      

Omzet

10.674.656

11.736.508

10.921.233

8.811.629

11.119.715

‒ 2.308.086

       

Omzet-diversen/input

      

Omzet

15.583.670

9.479.000

19.367.510

23.384.456

13.443.000

9.941.456

       

Totaal

132.505.000

135.021.000

141.883.000

145.947.000

150.119.000

‒ 4.172.000

Door de Corona-pandemie is de in- en uitstroom van alle producten lager uitgekomen dan begroot. Als gevolg van de Corona-pandemie zijn de kosten van het CJIB hoger uitgekomen dan begroot. Door enerzijds de lagere uitstroom en anderzijds de hogere kosten, zijn de kostprijzen van alle producten hoger uitgekomen dan begroot.

Licence