Base description which applies to whole site

10.4 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.2 «Het bestrijden van criminaliteit door een effectief en doelmatig instrumentarium van opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek aan de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.

Tabel 88 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap NFI (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3 = 2 - 1)

Realisatie 2019

     

Baten

    

Omzet

81.037

86.340

5.303

83.233

Omzet moederdepartement

76.037

76.563

526

76.578

Omzet overige departementen

0

2.199

2.199

1.203

Omzet derden

5.000

7.578

2.578

5.452

Rentebaten

0

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

1.047

1.047

917

Bijzondere baten

0

4

4

218

Totaal baten

81.037

87.391

6.354

84.368

     

Lasten

    

Apparaatkosten

55.600

64.374

8.774

57.318

-Personele kosten

51.000

58.541

7.541

52.477

Waarvan eigen personeel

46.200

50.317

4.117

46.950

Waarvan inhuur externen

4.800

6.789

1.989

4.962

Waarvan overige personele kosten

0

1.435

1.435

565

-Materiële kosten

4.600

5.833

1.233

4.841

Waarvan apparaat ICT

0

2.629

2.629

1.628

Waarvan bijdrage aan SSO's

1.800

407

‒ 1.393

408

Waarvan overige materiële kosten

2.800

2.797

‒ 3

2.805

Materiële programma kosten

21.562

22.117

555

21.029

Rentelasten

25

16

‒ 9

29

Afschrijvingskosten

3.850

3.202

‒ 648

2.926

-Materieel

3.850

3.202

‒ 648

2.926

Waarvan apparaat ICT

0

0

0

0

-Immaterieel

0

0

0

0

Overige lasten

0

547

547

1.129

Dotaties voorzieningen

0

306

306

794

Bijzondere lasten

0

241

241

335

     

Totaal lasten

81.037

90.256

9.219

82.431

     

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

‒ 2.865

‒ 2.865

1.937

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

‒ 2.865

‒ 2.865

1.937

Het saldo van baten en lasten bedraagt € 2,9 mln negatief.

Baten

De baten zijn € 6,4 mln. meer dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door omzet OK Hansken, een looncompensatie en een vrijval op de personele voorzieningen.

Tabel 89 Toelichting bij de omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)

Toelichting bij de omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)

 

omschrijving

bedrag

Omzet moederdepartement

76.563

Waarvan Direct gerelateerd aan geleverde producten / diensten

 

producten en diensten

50.003

research & development

17.243

kennisdeling / opleiding

3.274

OneStopShop

4.130

Wegenverkeerswet (WVW/WMG)

1.913

Lasten

De lasten zijn € 9,2 mln. hoger dan begroot.

Dit wordt met name veroorzaakt door hogere personeelskosten van € 7,5 mln. door onder andere een CAO-stijging/Coronakosten van € 2,2 mln, hogere externe inhuur met betrekking tot werkzaamheden voor de informatievoorziening (€ 2,0 mln) en Hansken (€ 0,6 mln.) en hogere kosten/lagere opbrengsten detachering van€ 0,6 mln. Daarnaast zijn er € 2,1 mln. hogere kosten door meer FTE’s eigen personeel.

Tevens zijn de materiele kosten en laboratoriumkosten € 1,2 mln. hoger, door extra kosten ivm COVID-19 voor extra inlogvoorzieningen, laptops etc. en extra kosten verbetering informatievoorziening.

Tabel 90 Balans per 31 december 2020 (bedragen x € 1.000)
 

31-12-2020

31-12-2019

Activa

  

Immateriële activa

0

0

Materiële vaste activagg

11.728

11.050

- Grond en gebouwen

475

481

- Installaties en inventarissen

10.005

9.222

- Overige materiële vaste activa

1.248

1.347

Vlottende Activa

14.249

17.163

- Voorraden en onderhanden projecten

0

0

- Debiteuren

1.154

1.070

- Overige vorderingen en overlopende activa

3.701

3.009

- Liquide middelen

9.394

13.084

Totaal Activa

25.977

28.213

   

Passiva

  

Eigen vermogen

35

1.937

- Exploitatiereserve

2.900

0

- Onverdeeld resultaat

‒ 2.865

1.937

Voorzieningen

847

2.160

Langlopende schulden

8.227

7.998

- Leningen bij het Ministerie van Financiën

8.227

7.998

Kortlopende schulden

16.868

16.118

- Crediteuren

3.849

2.227

- Belastingen en premies sociale lasten

131

102

- Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

2.887

2.542

- Overige schulden en overlopende passiva

10.001

11.247

Totaal Passiva

25.977

28.213

Activa

In onderstaand overzicht is voor de posten Debiteuren, Overige vorderingen en overlopende activa aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2020 vorderingen betreft tussen het agentschap en het moederdepartement, het agentschap en andere ministeries (inclusief agentschappen) en het agentschap en derden (buiten het Rijk).

Tabel 91 Debiteuren, overige vorderingen, overige activa (bedragen x € 1.000)
 

Moeder-

Andere

Derden

 

departement

Ministeries

(buiten het rijk)

Totaal

Debiteuren

68

457

629

1.154

Overige vorderingen en overlopende activa

26

60

3.615

3.701

Liquide middelen

0

9.394

0

9.394

Totaal

94

9.911

4.244

14.249

Passiva

In onderstaand overzicht is voor de posten Crediteuren, Overige schulden en overlopende passiva aangegeven welk deel van de stand per 31 december 2020 schulden betreft tussen: het agentschap en het moederdepartement; het agentschap en andere ministeries (inclusief agentschappen); het agentschap en derden (buiten het Rijk).

Tabel 92 Crediteuren en kortlopende schulden (bedragen x € 1.000)
 

Moeder-

Andere

Derden

 

departement

Ministeries

(buiten het rijk)

Totaal

Crediteuren

10

136

3.703

3.849

Overige schulden en overlopende passiva

1.937

235

7.829

10.001

Totaal

1.947

371

11.532

13.850

Tabel 93 Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Omschrijving voorziening

Stand per

Vrijval

Dotatie

Onttrekking

Stand per

1-1-2020

in 2020

in 2020

in 2020

31-12-2020

Voorziening personele verplichtingen reorganisatie

249

10

9

154

94

Voorziening vaststellingsovereenkomst en wachtgelden

1.911

1.037

233

354

753

Totaal

2.160

1.047

242

508

847

Tabel 94 Ontwikkeling eigen vermogen (bedragen x € 1.000)
 

2020

2019

2018

Omzet

86.340

83.233

78.534

Plafond eigen vermogen

4.135

4.196

‒ 2.262

Eigen vermogen

35

1.937

‒ 520

Eigen vermogen als percentage van omzet

0%

2%

‒ 1%

De toevoeging door moederdepartement bestaat volledig uit de bijdrage voor de door NFI gemaakte coronakosten 2020. Dit bedrag zal dus niet verantwoord worden onder de noemer omzet moederdepartement in de Staat van baten en lasten.

Tabel 95 Kasstroomoverzicht over 2020 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting

Realisatie

Verschil realisatie envastgestelde begroting

  

(1)

(2)

3 = (2) - (1)

1

Rekening Courant RHB 1 januari 2020 +/+ stand depositorekeningen

9.665

13.082

‒ 3.417

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom(+/+)

81.037

85.568

‒ 4.531

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

77.187

86.929

‒ 9.742

2

Totaal operationele kasstroom

3.850

‒ 1.361

5.211

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 6.400

‒ 3.908

‒ 2.492

 

Totaal boekwaarden desinvesteringen (+/+)

0

42

‒ 42

3

Totaal investeringskasstroom

‒ 6.400

‒ 3.867

‒ 2.533

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+/+)

0

963

‒ 963

 

Aflossing op leningen (-/-)

‒ 4.800

‒ 2.542

‒ 2.258

 

Beroep op leenfaciliteit (+/+)

6.400

3.117

3.283

4

Totaal financieringskasstroom

1.600

1.538

62

5

Rekening-courant RHB 31 december 2020 +/+ stand depositorekeningen (=1+2+3+4)

8.715

9.392

‒ 677

Investeringskasstroom

De investeringen in 2020 zijn lager dan begroot. De investeringen betreffen met name laboratoriumapparatuur.

Tabel 96 Investeringen (bedragen x € 1.000)

Activum

Afschrijvingstermijn

Bedrag

Installaties en inventaris

5-10 jaar

3.180

Overige materiële vaste activa

2-5 jaar

668

Grond en gebouwen

30 à 50 jaar

60

Totaal

 

3.908

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2020

Tabel 97 Doelmatigheidsindicatoren NFI
 

Realisatie

Realisatie

Begroting

 

2019

2020

2020

Kerntaak 1 zaaksonderzoek – per productgroep

   

Medisch onderzoek - productie (st.)

1.555

1.216

1.430

- productie (uur)

773

 

1.300

- productieve uren

26.278

28.633

29.700

    

Toxicologie - productie (st.)

1.719

1.488

1.470

- productieve uren

17.678

18.407

19.700

    

Verdovende middelen - productie (st.)

13.707

13.550

16.470

- productie (uur)

646

6.916

3.300

- productieve uren

18.809

21.105

17.200

    

DNA-typering - productie (st.)

53.783

42.199

57.420

- productie (uur)

1.328

 

4.000

- productieve uren

88.283

85.979

92.800

    

Explosieven - productie (st.)

52

39

50

- productie (uur)

4.264

5.598

4.400

- productieve uren

5.824

5.851

6.900

    

Schotrestenonderzoek - productie (st.)

167

233

230

- productie (uur)

 

100

- productieve uren

10.692

9.239

10.000

    

Wapens en werktuigen - productie (st.)

674

737

720

- productieve uren

13.587

12.659

14.900

    

Digitale technologie - productieve uren

23.620

27.613

22.500

    

Big Data Analyse - productieve uren

7.213

1.518

10.300

    

Biometrie - productie (st.)

703

809

750

- productie (uur)

3.726

3.040

4.200

- productieve uren

17.754

13.415

20.300

    

Hansken - productieve uren

34.899

53.629

44.200

    

DNA Databank - productieve uren

7.515

7.555

7.300

    

Overige producten - productie (st.)

1.037

3.472

1.030

- productie (uur)

3.024

 

5.400

- productieve uren

89.940

81.220

79.200

    

Totaal aantal productieve uren K1

362.092

366.820

374.900

    
 

2019

2020

2020

Aantal productieve uren NFI

   

Kerntaak 1 zaaksonderzoek

362.092

366.820

374.900

Kerntaak 2 research

115.618

126.494

134.200

Kerntaak 3 onderwijs en kennis

32.952

24.017

32.000

    

Uren, omzet en uurtarief NFI

   

Productieve uren

510.662

517.331

541.100

Totale omzet (x € 1.000) *

84.368

87.391

82.637

Indicatief uurtarief (€)

161

169

166

    

Generieke indicatoren

   

Saldo van baten en lasten (% van baten)

2,30%

‒ 3,38%

0,00%

Aantal fte (inclulsief extern personeel)

579

614

584

% op tijd

93%

92%

95%

De productiecijfers van 2017 en 2018 zijn niet vergelijkbaar, en derhalve niet opgenomen.De tabel is ten opzichte van de begroting 2020 aangepast, omdat de realisatie van deze gegevens niet uit de systemen van het NFI te halen zijn. Daarom is voor deze tabel aansluiting gezocht bij de tabel zoals opgenomen in de begroting 2021. Het aantal DNA typering is minder dan begroot en dit wordt o.a. veroorzaakt door het niet aanleveren DNA-veroordeelden i.v.m. COVID-19.

Productie-uren: In verband met de COVID-19 pandemie zijn een aantal productieve uren verloren gegaan omdat er niet door iedereen tegelijk op het NFI gewerkt mocht worden of omdat medewerkers tijd nodig hadden voor zorgtaken.

Omzet: de hogere omzet wordt o.a. veroorzaakt door de ontvangen looncompensatie en door een hogere omzet derden (o.a. Hansken)

Licence