Base description which applies to whole site

7. Raad voor de rechtspraak

Naast de toelichting op beleidsartikel 32, waarin de beleidsdoelstelling van de Minister van Justitie en Veiligheid ten aanzien van het rechtsbestel wordt toegelicht, is in de begroting van Justitie en Veiligheid een apart hoofdstuk Raad voor de rechtspraak opgenomen, waarin de feitelijke vertaling van de aan de rechterlijke organisatie ter beschikking gestelde bijdrage in concrete beleidsdoelstellingen en prestaties van de Raad en de gerechten voor het betreffende jaar wordt gegeven.

Bijdrage

Hieronder is de realisatie van deze ter beschikking gestelde bijdrage weergegeven.

In het jaarverslag van de Rechtspraak, separaat uitgebracht door de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Staten-Generaal wordt aangeboden, wordt gedetailleerd ingegaan op de ontwikkelingen binnen de rechtspraak in 2020. Tevens bevat het jaarverslag van de Raad informatie over de instroom en productie en de Financiën, inclusief de managementparagraaf, de jaarrekening en de controleverklaring.

Tabel 38 Bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak (x € 1.000)
 

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Prognose 2020

       

Productiegerelateerde bijdrage

962.006

906.968

895.923

939.774

593.052

880.706

Bijdrage vaste kosten

    

418.404

 

Prijsakkoord 2020-2022

     

94.586

       

Bijdrage voor gerechtskosten

3.733

2.504

3.052

2.864

4.440

2.768

       

Bijdrage voor overige uitgaven

      

Bijzondere kamers rechtspraak

8.039

10.421

11.059

11.566

12.070

11.566

College van Beroep v/h bedrijfsleven

6.450

6.448

7.300

8.542

9.542

9.542

Megazaken

17.285

16.651

14.752

15.300

17.869

15.300

       

Bijdrage Niet-BFR 2005 taken

      

Tuchtrecht

2.803

2.804

3.707

3.470

3.470

3.470

Cie. van toezicht

6.141

5.676

5.676

5.686

5.686

5.686

Overige

65281

50

50

50

50

50

Totaal

1.071.738

951.522

941.519

987.252

1.064.583

1.023.674

Aanzuivering negatief vermogen 2019

   

38.100

  

Vermogensstorting 2019

   

50.000

  

Vermogensstorting 2020 (a.g.v. Covid-19)

    

12.514

 

Totaal via rekening-courant JenV

   

1.075.352

1.077.097

 

De bekostiging van de Rechtspraak wordt sinds 2020 gebaseerd op een productiegerelateerde bijdrage, naast een lumpsum bijdrage voor de vaste kosten.

Er is in 2020 voor de kosten in de aanloop- en opstartfase van het Netherlands Commercial Court (NCC) een vordering op het Ministerie opgenomen op de balans door de Rechtspraak. Het Ministerie zal deze vordering betalen uit de toekomstige ontvangsten van de griffierechten van de NCC-zaken.

Productie

In totaal werden in 2020 ruim 1,39 miljoen zaken aangebracht bij de gerechten, ongeveer 143.000 zaken minder dan in 2019. De COVID-19 crisis en maatregelen rondom COVID-19 hebben een rol gespeeld in de afname van het aantal nieuw aangebrachte zaken. Vanwege de verminderde instroom van zaken en de verstoorde verwerking ten gevolge van COVID-19 en maatregelen daaromtrent, lag de productie sterk lager dan in 2019. Alleen belastingzaken bij de hoven en het CBb zagen groei.

In 2020 lag de productie in aantal zaken ongeveer 11 procent lager dan de prognose. In alle rechtsgebieden was de productie lager dan de prognose, maar vooral bij vreemdelingenzaken en bij strafzaken bij de gerechtshoven waren de verschillen het grootst.

Naast gevolgen voor de aantallen afgehandelde zaken heeft COVID-19 er ook toe geleid dat de Rechtspraak in 2020 met hogere kosten per zaak is geconfronteerd evenals met extra kosten in de bedrijfsvoering. Voor 2020 wordt hier compensatie voor geboden in de vorm van een afspraak om het gerealiseerde minderwerk als gevolg van COVID-19 niet af te rekenen. Hiervoor is met de Raad voor de rechtspraak afgesproken dat de zogenoemde hardheidsclausule (artikel 21 van het Besluit financiering rechtspraak 2005) van toepassing wordt verklaard. Ook heeft in 2020 een extra vermogensstorting plaatsgevonden ter dekking van de extra kosten die gemaakt zijn vanwege COVID-19.

In het jaarverslag van de Rechtspraak, uitgebracht door de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Staten-Generaal wordt aangeboden, wordt meer gedetailleerd ingegaan op de diverse ontwikkelingen binnen de Rechtspraak in 2020.

Tabel 39 Productie
 

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Prognose 2020

       

Totaal

1.599.026

1.519.612

1.475.237

1.535.628

1.365.208

1.538.524

       

Gerechtshoven

      

Civiel

13.914

14.104

13.399

12.876

11.546

13.268

- Civiel - handel

    

6.574

 

- Civiel - familie

    

4.972

 

Straf

35.671

33.972

31.878

30.858

25.482

33.987

Belasting

7.433

4.675

3.771

3.717

4.177

4.679

       

Rechtbanken

      

Civiel

279.489

269.596

256.899

257.371

240.849

274.820

- Civiel - handel

    

60.654

 

- Civiel - familie

    

180.195

 

Straf

174.646

169.880

164.658

167.328

158.822

161.488

Bestuur (excl. VK)

49.926

44.532

37.878

35.212

30.692

34.668

Bestuur (VK)

29.731

30.774

33.231

38.346

31.312

38.540

Kanton1

973.254

916.649

903.841

959.317

835.078

939.623

Belasting

27.046

27.973

21.860

23.690

21.741

30.996

       

Bijzondere colleges

      

Centrale Raad van beroep

7.916

7.457

7.822

6.913

5.509

6.457

1

Dit is exclusief de evaluatie CBM-zaken in 2017 (52.400), 2018 (56.466) en 2019 (24.698).

Doorlooptijden

Hieronder is de realisatie van de doorlooptijden van de door de Rechtspraak afgedane zaken.

Tabel 40 Doorlooptijden
 

Norm

 

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

        

Civiel- handelszaken rechtbanken

       

Handels- dagvaardingszaken met verweer - norm 1

90%

≤ 2 jaar

89%

91%

90%

90%

90%

Handels- dagvaardingszaken met verweer - norm 2

70%

≤ 1 jaar

65%

64%

62%

65%

60%

Handels- dagvaardingszaken zonder verweer (verstek)

90%

≤ 6 wkn.

78%

81%

79%

80%

75%

Beëindigde faillissementen

90%

≤ 3 jaar

72%

69%

65%

63%

68%

Handelszaken rekesten (vooral insolventie)

90%

≤ 3 mnd.

76%

79%

81%

81%

77%

Kort gedingen / vovo's (inclusief familierecht)

95%

≤ 3 mnd.

92%

93%

93%

93%

88%

        

Civiel- familiezaken rechtbanken

       

Scheidingszaken totaal (exclusief vovo's)

95%

≤ 1 jaar

94%

94%

94%

94%

94%

- waarvan op gemeenschappelijk verzoek

95%

≤ 2 mnd.

94%

96%

96%

96%

95%

Alimentatiezaken, bijstandsverhaal

90%

≤ 1 jaar

93%

93%

91%

91%

87%

Omgang- en gezagzaken

85%

≤ 1 jaar

85%

83%

82%

81%

79%

Jeugdbeschermingszaken kinderrechter

90%

≤ 3 mnd.

89%

89%

88%

88%

87%

- waarvan verzoeken tot OTS

80%

≤ 3 wkn.

66%

59%

59%

59%

57%

        

Bestuursrechtelijke zaken rechtbanken

       

Reguliere bestuurszaken, bodemzaken - norm 1

90%

≤ 1 jaar

83%

82%

81%

80%

67%

Reguliere bestuurszaken, bodemzaken - norm 2

70%

≤ 9 mnd.

68%

65%

65%

60%

44%

Voorlopige voorzieningen bestuur regulier

90%

≤ 3 mnd.

97%

97%

97%

97%

93%

Vreemdelingenzaken, bodemzaken

90%

≤ 9 mnd.

90%

91%

82%

88%

84%

Belastingzaken lokaal, bodemzaken

90%

≤ 9 mnd.

30%

31%

59%

56%

40%

Rijksbelastingzaken, bodemzaken - norm 1

90%

≤ 18 mnd.

79%

83%

80%

74%

75%

Rijksbelastingzaken, bodemzaken - norm 2

70%

≤ 1 jaar

56%

61%

59%

46%

45%

        

Kantonzaken

       

Handels- dagvaardingszaken met verweer - norm 1

90%

≤ 1 jaar

94%

93%

93%

93%

90%

Handels- dagvaardingszaken met verweer - norm 2

75%

≤ 6 mnd.

77%

73%

72%

72%

61%

Rekesten arbeidsontbindingen op tegenspraak

95%

≤ 3 mnd.

86%

79%

76%

75%

63%

Handelsrekesten, niet arbeidszaken

95%

≤ 6 mnd.

87%

87%

88%

86%

81%

Handels- dagvaardingszaken zonder verweer (verstek)

90%

≤ 6 wkn.

98%

98%

97%

96%

85%

Kort gedingen / vovo's

95%

≤ 3 mnd.

95%

95%

96%

96%

92%

Overtredingszaken

85%

≤ 1 mnd.

90%

92%

91%

91%

92%

Mulderzaken

80%

≤ 3 mnd.

35%

55%

48%

50%

45%

        

Strafzaken rechtbanken

       

Strafzaken MK (= meervoudig behandeld)

90%

≤ 6 mnd.

83%

81%

82%

80%

76%

Politierechterzaken (incl. economische)

90%

≤ 5 wkn.

86%

88%

87%

89%

90%

Strafzaken bij kinderrrechter (EK)

85%

≤ 5 wkn.

80%

80%

81%

85%

86%

Raadkamerzaken m.b.t. voorlopige hechtenis

100%

≤ 2 wkn.

99%

99%

99%

99%

100%

Raadkamerzaken niet voorlopige hechtenis

85%

≤ 4 mnd.

74%

73%

78%

79%

72%

        

Civiel - handelszaken hoven

       

Dagvaardingszaken handel + verdeling gemeenschap - norm 1

90%

≤ 2 jaar

81%

80%

78%

78%

81%

Dagvaardingszaken handel + verdeling gemeenschap - norm 2

70%

≤ 1 jaar

46%

42%

39%

40%

38%

Insolventierekesten

90%

≤ 2 mnd.

46%

45%

68%

70%

61%

Handelsrekesten, niet insolventie

90%

≤ 6 mnd.

60%

52%

51%

45%

38%

        

Civiel - familiezaken hoven

       

Familierekesten

90%

≤ 1 jaar

91%

87%

87%

88%

86%

- waarvan Jeugdbeschermingszaken

90%

≤ 4 mnd.

77%

69%

76%

72%

70%

        

Belastingzaken hoven

       

Belastingzaken - norm 1

90%

≤ 18 mnd.

85%

69%

79%

81%

76%

Belastingzaken - norm 2

70%

≤ 1 jaar

67%

40%

50%

51%

43%

        

Strafzaken hoven

       

Meervoudige Kamer-zaken

85%

≤ 9 mnd.

64%

65%

62%

51%

38%

EK-strafzaken, niet kantonappellen

85%

≤ 6 mnd.

49%

50%

36%

35%

16%

EK-strafzaken, kantonappellen

85%

≤ 6 mnd.

61%

57%

38%

37%

14%

Raadkamer m.b.t. Voorlopige Hechtenis

90%

≤ 2 wkn.

71%

80%

72%

72%

52%

Raadkamer niet m.b.t. Voorlopige Hechtenis

80%

≤ 4 mnd.

51%

50%

44%

40%

31%

        

Klachten niet vervolgen (12 Sv)

85%

≤ 6 mnd.

32%

30%

34%

30%

28%

Uitwerken (MK) strafzaak i.v.m. cassatie

100%

≤ 6 mnd.

66%

68%

65%

65%

72%

Licence