Base description which applies to whole site

Bijlage: Overzicht coronasteunmaatregelen

Tabel 6 Overzicht coronasteunmaatregelen (bedragen * € 1 mln.)

Maatregel

Verplichtingen 2020

Uitgaven 2020

Relevante Kamerstukken

Verlopen rijbewijzen en APK's

 

31

Kamerstukken II 2020/21, 35650-VI, nr. 2

Corona gerelateerde kosten

60

60

Kamerstukken II 2020/21, 35650-VI, nr. 2

Noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen

69

69

Kamerstukken II 2020/21, 35650-VI, nr. 2

DGCovid-19

5

52

Kamerstukken II 2020/21, 35650-VI, nr. 2

1

Dit betreft een neerwaartse bijstelling van de ontvangsten

2

Een deel van de taken zijn belegd bij NCTV. Een bedrag van € 7,2 mln. is via een kasschuif doorgeschoven naar 2021.

toelichting op de maatregelen

Verlopen rijbewijzen en APK’s

Het kabinet biedt coulance voor rijbewijzen en APK-keuringen die verlopen in de periode van 16 maart tot 1 juli 2020. De handhaving op APK-keuringen is op 1 juli hervat. De maatregel voor rijbewijzen is verlengd tot 1 juni 2021. Dit leidt tot een derving van naar verwachting ongeveer € 2,5 mln. op de generale ontvangsten uit Boeten en Transacties op de begroting van Justitie en Veiligheid.

Corona-gerelateerde kosten

Als gevolg van de coronacrisis zijn er in 2020 extra uitgaven gedaan door Justitie en Veiligheid, onder andere voor personele bescherming, om primaire processen coronaproof te maken en om achterstanden binnen de strafrechtketen in te halen. Ook zijn lagere ontvangsten voor de griffierechten en de administratiekostenvergoeding voor het CJIB gerecht. Voor het opvangen van deze tegenvallers is in de tweede suppletiore begroting een bedrag van € 60 mln. toegevoegd aan de JenV-begroting. Per saldo is de tegenvaller in 2020 uitgekomen op een bedrag van € 70,3 mln. In de bovenstaande tabel staat een bedrag van € 60 mln, als maximum bedrag waarvoor het reguliere uitgavenplafond niet geldt.

Noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen

Het kabinet heeft besloten tot de aanleg van een noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor 45 dagen ten bedrage van € 69,3 mln. Vitale sectoren en essentiële beroepen kunnen een beroep doen op deze noodvoorraad wanneer er (structurele) problemen op de markt zijn bij de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat om een eenmalige uitgave voor PBM inclusief de projectkosten om deze PBM eenmalig aan te schaffen. Inmiddels is gebleken dat van het ingeschatte bedrag van € 69,3 mln. slechts € 43,3 mln. nodig is. Het verschil van € 26 mln. wordt in 2021 teruggestort. Op balansdatum 2020 heeft IFV € 24 mln. van de benodigde € 43,3 mln. verplicht. Het resterende deel van € 19,3 mln. is in 2021 door IFV verplicht.

DG COVID-19

In juli 2020 is een interdepartementaal programma DG opgericht, welke wordt gehuisvest bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit DG zal interdepartementaal alle nodige actie verrichten om regie en samenhang te bereiken met betrekking tot beleid en uitvoering.

Licence