Base description which applies to whole site

3.4 Risicoregelingen

Tabel 3 Overzicht verstrekte garanties (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Uitstaande garanties

Verleend

Vervallen

Uitstaande garanties

Garantie- plafond

Totaal plafond

Totaal stand risicovoorziening

  

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2020

31

Inkoop Max

402.670

 

‒ 115.076

287.594

nvt

nvt

nvt

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS

15.954

3.495

‒ 3.745

15.704

nvt

nvt

nvt

34

Garantstelling Hypothecaire leningen aan JJI's

19.956

 

‒ 731

19.225

nvt

nvt

nvt

 

Totaal

438.580

3.495

‒ 119.552

322.523

ntv

ntv

ntv

31. Inkoop Max

In de stand is de meerjarige verplichting opgenomen aan de Politie, in het kader van het prepensioen en levensloopregeling (Inkoop Max regeling). De verplichtingen die hieruit voortvloeien zijn gerelateerd aan de bedragen welke als vordering in de jaarrekeningen van de politie worden opgenomen (Kamerstukken II, 2013-2014, 29 628, nr. 407).

33. Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS

De garantstellingsregeling faillissementscuratoren (GSR) is voor faillissementen waarin sprake lijkt te zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur, maar in de boedel onvoldoende middelen aanwezig zijn om onderzoek te doen of een procedure te starten en zo onrechtmatig aan de boedel onttrokken gelden en goederen terug te halen.

34. Garantstelling Hypothecaire leningen aan JJI's

Het feitelijk risico van de verleende garanties aan particuliere jeugdinrichtingen betreft borgstellingen ten behoeve van het restantbedrag van leningen die particuliere inrichtingen zijn aangegaan ter financiering van de gebouwen. Zonder garantie verlening was het niet mogelijk tegen gunstige condities dergelijke leningen bij externe financiers af te sluiten. Omdat DJI de kapitaalslasten van de betreffende leningen bovennormatief vergoedt aan de inrichtingen was het uit efficiency-overwegingen van belang dat de leningen tegen een zo gunstig mogelijk rentepercentage konden worden afgesloten.

Tabel 4 Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000)1

Art.

Omschrijving

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Totaalstand mutatie volume risicovoorziening

  

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

33

Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS

1.953

0

1.953

1.546

0

1.546

nvt

1

Tabel 5 Overzicht rekening-courant limieten en gebruik leenfaciliteit (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Saldo uitstaande leningen

Correctie beginstand 20201

Aangegane Leningen

Aflossing uitstaande leningen

Saldo uitstaande leningen

Rekening courant limiet

  

2019

 

2020

2020

2020

2020

 

externe partijen

      

31

Nationale Politie

1.208.323

 

376.664

236.892

1.348.095

250.000

31

Meldkamer Noord Nederland

8.800

 

0

400

8.400

0

31

Politie Academie

0

 

0

0

0

250

32

Autoriteit Persoonsgegevens

0

 

0

0

0

1.000

34

Kansspelautoriteit

2.220

 

0

370

1.850

3.000

34

Particuliere JJI's

36.475

1.267

8.451

2.631

43.562

0

37

COA

212.320

 

0

25.920

186.400

70.000

37

NIDOS

0

 

0

0

0

35.000

 

Subtotaal externe partijen

1.468.138

1.267

385.115

266.213

1.588.307

359.250

        
 

interne partijen

      

37

Agentschap CJIB

9.187

 

2.590

3.813

7.964

0

34

Agentschap IND

25.593

 

1.202

10.813

15.982

0

33

Agentschap NFI

10.540

 

3.116

2.542

11.114

0

32

Gemeenschappelijke Hof

55

 

325

12

368

0

32

Raad voor de rechtspraak

53.952

 

23.899

19.904

57.947

0

 

Subtotaal interne partijen

99.327

 

31.132

37.084

93.375

0

        
 

Totaal

1.567.465

1.267

416.247

303.297

1.681.682

359.250

1

Het betreft van openstaande stand van de lening voor de stichting Intermetzo die ten onrechte niet was opgenomen in de eindstand van 2019

Leenfaciliteit

Deze organisaties hebben toegang tot het geïntegreerd middelenbeheer van het Ministerie van Financiën (MvF). Voor de financiering van investeringen kunnen ze een beroep doen op de leenfaciliteit van MvF. In deze garantstelling is bepaald dat wanneer er niet aan de verplichtingen wordt voldaan die uit de overeenkomst van geldlening voortvloeien, MvF deze verplichting ten laste zal brengen van het Ministerie van JenV. Met ingang van de verantwoording 2019 worden ook de uitstaande leningen van de interne partijen die ressorteren onder het Ministerie opgenomen in dit overzicht.

Rekening-courant limiet

De betreffende organisaties hebben bij MvF een rekening-courant faciliteit, waarbij JenV garant staat voor de aanzuivering van een mogelijk debetsaldo wanneer de betrokken organisaties daarbij in gebreke blijven.

Licence