Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Focusonderwerp 2020, naleving CW3.1

Tabel 146 Overzichtstabel voorstellen naleving CW3.1

Onderwerp

Vindplaats

Voortgang Taskforce dwangsommenproblematiek IND

vindplaats

Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

vindplaats

Contouren aanpak achterstanden strafrechtketen

vindplaats

Nadere informatie over Justitieel Complex Vlissingen

vindplaats

Doorlichting Strafrechtketen

vindplaats

Reclassering

vindplaats

Vervolg aanpak corona achterstanden strafrechtketen

vindplaats

In de tabel zijn de brieven weergegeven die in 2020 naar de TK zijn verzonden, waarin voorstellen worden toegelicht met (kans op) significante financiële gevolgen (> € 20 mln.). Artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet (hierna CW3.1) bepaalt dat alle voorstellen, die ter tafel komen in de ministerraad of in de Kamers der Staten Generaal, een toelichting op onder andere doeltreffendheid en doelmatigheid bevat. Voorstellen die tot een substantiële beleidswijziging leiden dienen ook een evaluatieparagraaf te bevatten conform de motie Van Weyenberg en Dijkgraaf. Door in de beleidsvoorbereiding heldere doelen te formuleren en inzichtelijk te maken hoe beleidsinstrumenten zullen bijdragen aan het realiseren van deze doelen, kunnen er betere uitspraken worden gedaan over de doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid. Dit vergroot het inzicht in de wijze waarop de overheid haar middelen inzet en bevordert kwalitatief hoogwaardig en evalueerbaar beleid.

In het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit heeft in de periode 1 juni tot eind december 2020 een pilot plaatsgevonden waarbij Kamerbrieven met significante financiële gevolgen dienden te worden voorzien van een afzonderlijke bijlage waarin wordt ingegaan op de verplichte aspecten van CW3.1. Aanleiding voor deze pilot vormde onder meer een onderzoek van de rapporteurs voor de Operatie Inzicht in Kwaliteit, Sneller en Snels, waarin zij aanbevolen om de vindbaarheid van toelichtingen te vergroten zodat de dialoog hierover met de Kamer kan worden verbeterd.

Van de brieven die in de tabel zijn weergegeven zijn de laatste drie in de pilotperiode aan de Kamer verzonden en voorzien van een bijlage CW3.1.

Bij de Kamerbrieven die buiten de pilot vallen is CW3.1 toegepast door de toelichting op aspecten van dit artikel in de brieven zelf te verwerken. Hoewel niet expliciet aangeduid is in al deze brieven op de meeste CW3.1 aspecten wel een toelichting te vinden. Ook aan de evaluatieparagraaf wordt in drie van de vier brieven aandacht besteed. De toepassing op het aspect nagestreefde doelmatigheid blijft in dat opzicht enigszins achter; in twee brieven ontbreekt een toelichting hierop.

Wat de kwaliteit van de toelichtingen betreft komt hetzelfde beeld naar voren als bij de naleving; met name op het aspect nagestreefde doelmatigheid is verbetering mogelijk.

Een voorbeeld van een brief waarin CW3.1 aspecten goed tot uiting komen is het voorstel Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.

Bij de voorstellen die voor de pilot zijn geselecteerd is de toelichting in een afzonderlijke bijlage bij de TK-brieven opgenomen. Dit heeft geresulteerd in bijlagen bij de betreffende brieven waarin alle CW3.1 aspecten en de evaluatieparagraaf (kwalitatief goed) zijn toegelicht.

Licence