Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Inhuur externen

Tabel 145 Exente inhuur (bedragen x € 1.000)

omschrijving

Bedrag

Beleidsgevoelig

31.743

1. Interim management

9.522

2. Organisatie- en formatieadvies

13.323

3. Beleidsadvies

2.240

4. Communicatieadvisering

6.658

  

Beleidsondersteunend

182.258

5. Juridisch advies

6.990

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

166.861

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

8.407

  

Ondersteuning bedrijfsvoering

169.374

8. Uitzendkrachten

169.374

  

Totaal externe inhuur

383.375

  

Totaal Uitgaven Personeel Ambtelijk + externe inhuur

2.830.647

  

percentage externe inhuur

13,5%

Het overzicht betreft de inkoop van tijdelijk personeel bij het bestuursde-partement, het OM, de Raad voor de Kinderbescherming en de Hoge Raad (uitgaven), alsmede de agentschappen (kosten) van dit Ministerie. Tevens zijn dit jaar voor het eerst de betreffende kosten van de ZBO's zonder rechtspersoonlijkheid meegenomen (NRGD, SGM en CRM). In het jaar 2020 gaf het Ministerie € 383,3 mln. uit aan externe inhuur. De uitgaven voor ambtelijk personeel inclusief externe inhuur bedroegen € 2,830 mrd.

De belangrijkste oorzaak voor de overschrijding van de norm:

  • Het percentage externen bij DT&V is hoger dan de norm, omdat er wordt gewerkt met een flexibele schil. Die flexibele schil wordt ingezet om de huidige hoge instroom bij DT&V van afgewezen asielzoekers af te handelen. De flexibele schil is noodzakelijk om snel te kunnen reageren op fluctuaties in de instroom. Daarnaast is rekening gehouden met een tijdelijk hogere instroom als gevolg van de IND-taskforce. 

  • Justid heeft in 2019 een groei doorgemaakt door een grotere vraag naar de producten van Justid. Voor de uitvoering daarvan was een groei van de formatie beoogd. Deze is echter maar ten dele gerealiseerd. Als gevolg daarvan is het aantal externen – die meest voor de projecten worden ingezet – verder gegroeid, om de capaciteitstekorten aan te vullen. Hierbij speelt vooral dat het type vacatures bij Justid moeilijk is te vervullen – de concurrentie is groot bij het zoeken naar diverse soorten ICT-expertise. Daardoor is ook het opvangen van de uitstroom van medewerkers al een stevige opgave. Overigens speelt hierbij ook, dat een deel van de groei van het projectenwerk zeer specialistische niche-kennis vergt, waarvan het niet goed mogelijk is om die duurzaam ambtelijk te organiseren en te onderhouden.

  • Voor de IND geldt dat het hoge percentage inzet externen voort komt uit zowel de inzet van een flexibele schil om de fluctuaties in de instroom op te kunnen vangen. Daarnaast worden er externen ingezet ten behoeve van activiteiten in het kader van het omvangrijke ICT portfolio.

  • Het National Cyber Security Center heeft vanwege haar wettelijke taken specialistisch en technisch hoogopgeleid personeel nodig. De arbeidsmarkt van deze groep kent echter een grote krapte, waardoor openstaande vacatures moeilijk in zijn te vullen. Daar komt bij dat het externe personeel, als gevolg van deze krapte, hoge uurtarieven vraagt.

  • Het CJIB heeft een omvangrijke extern gefinancierde ICT-portfolio. Hiervoor wordt voor een aanzienlijk deel externe expertise/capaciteit ingehuurd (gezien kortcyclische karakter van deze portfolio projecten en wisselend benodigde expertise).

  • Bij de dienst Justis betreft de Inhuur externen zowel de inhuur van uitzendkrachten als de benodigde inhuur automatiseringsdeskundigen en interim management. De hoge realisatie heeft te maken met de behoefte aan een flexibele invulling van de personele capaciteit, formatieherziening in verband met nieuwe organisatie inrichting en uitvoering van IV-projecten.

  • Naast externe inhuur voor ICT, leidt de toename van de capaciteitsplaatsen en het hoge ziekteverzuim tot een verhoogde inzet van extern ingehuurd executief personeel (PIW'ers, (complex)beveiligers en medewerkers arbeid) en zorgpersoneel.

  • De overschrijding inhuur externen bijj het NFI is met name een gevolg van de inhuur op informatievoorziening en door een aantal projecten dat in opdracht wordt uitgevoerd zoals het prjecgt Hansken. Dit is een forensische zoekmachine waarmee de politie snel en efficiënt kan zoeken in grote hoeveelheden in beslaggenomen gegevensdragers als computers en mobiele telefoons.

In 2020 is vijf keer van het maximumuurtarief (€ 225 ex. BTW) overschreden, waarbij het in alle gevallen juridische ondersteuning betrof.

Licence