Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Tabel 118 Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

Artikel 1.1 Bestuur en regio

  

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Bestuurlijke en financiële verhoudingen en Participatie/Verkiezingen

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Procesevaluatie door Berenschot van de Rijksbrede «uitrol» van de actieve openbaarmaking van onderzoeksrapporten

2017

 

Tussentijdse rapportage van het Independent Reporting Mechanism (IRM) van het Open Government Partnership (OGP) over het Nationaal Actieplan Open Overheid 2016–2018

2020

 

Evaluatie Interbestuurlijk Programma (IBP)

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Eindevaluatie wet revitalisering generiek toezicht

2018

 

Onderzoek voortgang en stand van zaken per actiepunt van de actielijst, vastgesteld door het actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid

2018

 

Studiegroep Interbestuurlijke en financiële verhoudingen

2020

 

Evaluatie decentrale uitkering Bevolkingsdaling

2020

 

Evaluatie normeringssystematiek Gemeentefonds en Provinciefonds

2020

 

Evaluatie programma bevolkingsdaling

2021

Artikel 1.2 Democratie

  

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Bestuurlijke en financiële verhoudingen en Participatie/Verkiezingen

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie Wet financiering politieke partijen, inclusief rapporten:- Het publieke belang van politieke partijen;- De financiering van het politiek stelsel;- Een internationale vergelijking.

2018

 

Evaluatie rechtspositie politieke ambtsdragers (Dijkstalwetgeving)

2018

 

Evaluatie verkiezingen 21 maart en agenda verandering en vernieuwin verkiezingsproces

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Leefbaarometer

2020

 

Lokaal bestuur in tijden van corona

2020

 

Corona continue multiclientonderzoek

2020

Tabel 119 Artikel 2 Nationale veiligheid

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Niet van toepassing

 
Tabel 120 Artikel 3 Woningmarkt

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

Artikel 3.1 Woningmarkt

  

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
   

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie Platform 31

2018

 

Overkoepelende evaluatie fiscale eigenwoningregeling (in samenwerking met Financiën)

2019

 

Evaluatie verhuurdersheffing

2020

 

Fiscale evaluatie eenmalige vrijstelling schenk- en erfbelasting ten behoeve van de eigen woning (in samenwerking met Financiën)1

2021

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Evaluatie modernisering Woningwaarderingsstelsel

2019

 

Evaluatie Woningwet

2019

 

Evaluatie Huisvestingswet

2020

 

Verkenning differentiatie overdrachtsbelasting

2020

 

Handvatten aanpak vocht- en schimmelproblematiek

2020

Artikel 3.3 Woningbouw

  

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Onderbouwing en Evaluatie Regeling Woningbouwimpuls 2020

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Niet van toepassing

 
1

De oplevering van de fiscale evaluatie eenmalige vrijstelling schenk- en erfbelasting ten behoeve van de eigen woning wordt in 2021 verwacht.

Tabel 121 Artikel 4 Energietransitie in de gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

Artikel 4.1 Energietransitie en duurzaamheid

  

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Tussentijdse evaluatie Regeling Reductie Energieverbruik (RRE)

2020

 

Evaluatie aanvraag- en selectieproces Programma Aardgasvrije Wijken 2020

2020

 

Tussentijdse evaluatie Programma Aardgrasvrije Wijken

2020

 

Evaluatie revolverend fonds energiebesparing verhuurders (leningen)1

2021

 

Evaluatie revolverend fonds energiebesparing verhuurders (uitvoeringskosten)1

2021

 

Evaluatie Stimuleringsfonds energieprestatie huursector (STEP)1

2021

 

Evaluatie Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)1

2021

 

Evaluatie Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)1

2021

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Quickscan huurderstevredenheid EPV

2018

 

Evaluatie regeling energieprestatievergoeding huur (EPV)

2018

 

Aardgasloze nieuwbouw: Nulmeting woningbouw 2018

2018

 

Effectmeting campagne «Energiebesparen doe je nu»

2018

 

Evaluatie Kwaliteitsborging energielabels utiliteitsbouw

2018

Artikel 4.2 Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

  

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Omgevingsveiligheid en de DNR 2011, de UAV 2021 en de UAV-GC 2005

2018

 

Erkenningsregeling installateurs startdocument

2018

 

Erkenningsregeling installateurs gasverbrandingsinstallatie: onderzoek naar de lasten van de wettelijke verplichting voor installateurs van gasverbrandingsinstallaties

2018

 

Benchmark van de bouw - De klant centraal

2018

 

Onderzoek vergunningvrij bouwen bij Werelderfgoed

2018

 

Onderzoek constructieve veiligheid breedplaatvloeren in bestaande bouwwerken opgeleverd na 1999

2018

 

Evaluatierapport proefprojecten kwaliteitsborging bouw 2015-2018

2018

 

Onderzoek geluideisen buitenopgestelde warmtepompen en airco's in bouwregelgeving

2018

1

De oplevering van de evaluaties van het revolverend fonds energiebesparing verhuurders, STEP, NEF en SEEH worden in 2021 verwacht.

Tabel 122 Artikel 5 Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

Artikel 5.1 Ruimtelijke ordening

  

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Beleidsdoorlichting Ruimtelijke ordening

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Monitor SVIR 11, 13, 14

2018

 

Beleidsevaluatie gebiedsontwikkeling

2020

 

Evaluatie ActieAgenda Ruimtelijk Ontwerp

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Gebruikersonderzoek basisregistraties

2020

 

Balans van de Leefomgeving (PBL)

2020

 

Vastgoedmonitor

2020

Artikel 5.2 Omgevingswet

  

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Beleidsdoorlichting Omgevingswet

2020

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
   

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
   

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Ex-ante evaluatie Nationale Omgevingsvisie

2019

 

Plan MER NOVI

2020

3. Overig onderzoek

  
 

Niet van toepassing

 
Tabel 123 Artikel 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

Artikel 6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

  

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Beleidsdoorlichting Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving1

2021

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie Programma digitaal 2017

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Eindrapport onderzoek overheidsdienstverlening 2020

2020

 

Assurance onderzoek PwC (Toegang) en aanbevelingen CIO BZK (Machtigen)

2020

 

Kostenberekening implementatie SDG-verordening

2020

Artikel 6.5 Identiteitsstelsel

  

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Beleidsdoorlichting Reisdocumenten en basisregistratie

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Onderzoek commissie BRP

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Zelfevaluatie BRP

2018

 

Zelfevaluatie BRP

2019

 

Zelfevaluatie BRP

2020

 

Gebruikersonderzoek Basisregistraties

2020

Artikel 6.6 Investeringspost Digitale Overheid

  

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie investeringspost2

2021

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Evaluatie doorbelasting en governance

2020

 

Expertadvies Vereenvoudiging doorbelasting generieke digitale infrastructuur

2020

1

De beleidsdoorlichting Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving is uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 30985, nr. 45).

2

De oplevering van de evaluatie investeringspost wordt in 2021 verwacht.

Tabel 124 Artikel 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

Artikel 7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

  

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Beleidsdoorlichting Arbeidszaken overheid

2018

 

Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst (exclusief Bureau ICT Toetsing)

2019

 

Beleidsdoorlichting Bureau ICT Toetsing (BIT)

2019

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie ABD

2019

 

IV en overheid: de pubertijd voorbij?

2019

 

Evaluatie Bureau ICT Toetsing (BIT)

2019

 

Tweede wetsevaluatie Wet Normering Topinkomens

2020

 

Gateway review inzake de herijking/transitie categorieën inkoop

2020

 

Evaluatie subsidieregeling EIPA

2020

 

Evaluatie wet Huis voor Klokkkenluiders

2020

 

Evaluatie van de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties.

2020

 

Evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren1

2021

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Evaluatie subsidie Center for people and buildings (Fysieke Werkomgeving Rijk)

2018

 

Evaluatie subsidieregeling A&O-fonds

2018

 

Tussenevaluatie Bureau ICT Toetsing (BIT)

2018

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

2018

 

Evaluatie subsidieregeling CAOP

2019

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018

2019

 

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019

2020

 

Jaarraportage BIT 2019

2020

 

Onderzoek bekostiging en financiering van transitiegericht inkopen

2020

 

WERKonderzoek 2019

2020

 

Beloning specialisten bij het Rijk

2020

 

Rapportage beloningsverschillen bij het Rijk

2020

Artikel 7.2 Pensioenen en uitkeringen

  

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Beleidsdoorlichting Arbeidszaken overheid

2018

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Niet van toepassing

 
1

De oplevering van de evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren wordt in 2021 verwacht.

Tabel 125 Artikel 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

Artikel 9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

  

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie Programma Groene Technologie

2020

 

Evaluatie bijdrage monumenten1

2021

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Evaluatie bijdrage huisvesting Hoge Colleges van Staat & Algemene Zaken1

2021

 

Evaluatie overdracht monumenten aan de NMO2

2021

Artikel 9.2 Beheer materiële activa

  

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Evaluatie onderhoud- en beheerkosten1

2021

 

Evaluatie zakelijke lasten

2020

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Niet van toepassing

 
1

De evaluaties van de bijdrage monumenten, de bijdrage huisvesting HoCoSta's en AZ, en de onderhoud- en beheerkosten worden meegenomen in de beleidsdoorlichting die in 2021 wordt opgeleverd.

2

De oplevering van de evaluatie overdracht monumenten aan de Nationale Monumenten Organisatie (NMO) wordt in 2021 verwacht.

Tabel 126 Artikel 10 Groningen versterken en perspectief

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Woningmarktontwikkeling rondom het Groningenveld

2021

Tabel 127 Artikel 12 Algemeen

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

  
 

Niet van toepassing

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

2a. MKBA's

  
 

Niet van toepassing

 

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

  
 

Niet van toepassing

 

3. Overig onderzoek

  
 

Evaluatie Wet college rechten van de mens

2018

Licence