Base description which applies to whole site

Bijlage 2 Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Tabel 103 Artikel 1 (Primair onderwijs)
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
  

N.v.t.

 
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

Effectonderzoek OAB en excellentie (Onderwijsbewijs)

2016

  

Effectief taalonderwijs (NRO)

2016

  

Effectief rekenonderwijs (NRO)

2016

  

Evaluatie Actieplan Kiezen voor Techniek

2016

  

Toptalenten in het onderwijs

2017

  

Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018: Tussenrapportage 2017 Kamerstukken II 2017/18, 28760 nr. 69

2017

  

Interdepartementaal beleidsonderzoek onderwijsachterstandenbeleid Kamerstukken II 2017/18, 27 020 nr. 73

2017

  

Tussenrapportage Evaluatie Wet Eindtoetsing PO

2017

  

Evaluatie van de materiële instandhouding in het primair onderwijs 2010-2014 Kamerstukken II 2017/18, 31293 nr. 373

2017

  

Evaluatie landelijke geschillen commissie Kamerstukken II 2017/18, 31497 nr. 258

2017

  

Evaluatie pilot tweetalig primair onderwijs

2018

  

Evaluatie wet versterking medezeggenschap Kamerstukken II 2018/19, 33223 nr. 7

2018

  

Evaluatie NOB

2018

  

Evaluatie wet eindtoetsing po

2019

  

Diverse studies i.h.k.v. evaluatie passend onderwijs

2019

  

Diverse studies i.h.k.v. evaluatie passend onderwijs

2020

  

Eindrapport evaluatie passend onderwijs

2020

  

Eindevaluatie bestuursakkoord PO en sectorakkoord VO

2020

  

Evaluatie onderwijs-zorg Caribisch Nederland

2020

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
  

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
  

IBO Schatkistbankieren1

2016

  

Quick scan leerlingendaling

2016

  

Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs

2016

  

Onderzoek Regeldruk

2016

  

Onderzoek leermiddelenmarkt PO

2016

  

Onderzoek voor de schoolkeuzebrief onder ouders van groep 7 en 8 leerlingen

2016

  

OESO stelselreview

2016

  

Differentiëren en differentiatievaardigheden in het primair onderwijs

2017

  

Rapport over stimuleren van creatief vermogen en kritisch denken

2017

  

Monitor bestuursakkoord PO - tabellenrapport 2017

2017

  

Elfde voortgangsrapportage Passend Onderwijs Kamerstukken II 2017/18, 31497 nr. 242

2017

  

Licht op schaduwonderwijs Kamerstukken II 2017/18, 31 289 nr. 358

2017

  

Eindrapport Monitor onderwijshuisvesting po/vo Kamerstukken II 2017/18, 34 775 nr. 115

2017

  

Peil.onderwijs: Taal en rekenen aan het einde van de basisschool 2015 ‒ 2016

2017

  

Formatief evalueren: vraag en aanbod samengebracht

2017

  

Peil. Kunstzinnige oriëntatie 2015 ‒ 2016

2017

  

Quickscan leerlingendaling PO en VO - Schoolbesturen, gemeenten, provincies

2017

  

Eindrapport Bewegingsonderwijs en vakleerkrachten

2017

  

Rapportage Referentieniveau 2016 ‒ 2017

2017

  

Eindrapport Advies over Instemming

2017

  

Quick scan Tijdelijke onderwijsvoorzieningen voor asielzoekerskinderen

2017

  

Regeldruk en de regeldrukagenda in po, vo en mbo (NRO)

2017

  

Tweede vervolgmeting ervaren bureaucratie in de school Kamerstukken II 2017/18 31497 nr. 242

2017

  

Enquête beurs voor bewegingsonderwijs

2017

  

Twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs Kamerstukken II 2017/18, 31497 nr. 262

2018

  

Monitor leerlingenvervoer Kamerstukken II 2017/18, 31497 nr. 262

2018

  

Toepassing en werking van de protocollen ernstige reken- en wiskunde problemen in het onderwijs (po, vo, mbo) Kamerstukken II 2019/20, 31293 en 31289 nr. 498

2019

  

Het verhaal achter de financiële cijfers (po, vo, mbo, ho)

2019

  

De inzet van hbo-geschoolde beroepskrachten in de vve

2019

  

Kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs

2019

  

Kwaliteit en professionalisering intern toezicht

2020

  

Leerling leraar ratio SBO

2020

  

Organisatiekosten onderwijsondersteuning

2020

  

Monitor Implementatie en besteding gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

2020

  

Gebruik externe ondersteuning door medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs

2020

  

In- door- en uitstroom van schoolleiders in het primair onderwijs

2020

  

Peilingsonderzoek taal en rekenen in het basisonderwijs 2018-2019

2020

  

Derde tussenmeting pilot tweetalig primair onderwijs

2020

  

Monitor Noodopvang en Kinderen, leerlingen en studenten in een kwetsbare positie gedurende COVID-19 maatregelen (week 16-24)

2020

  

Peiling invoering 960 uur voorschoolse educatie

2020

  

Thuisonderwijs tijdens de Corona-crisis

2020

  

Toegang tot voorschoolse educatie voor peuters in de asielopvang

2020

  

Ventilatie op scholen in het funderend onderwijs

2020

  

Periodieke peiling COVID-19 in het funderend onderwijs

2020

  

Resultaten TIMMS 2019 exacte vakken in groep 6

2020

  

Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs

2020

  

Monitor subsidieregeling (hoog)begaafden in het primair en voortgezet onderwijs

2020

  

Internationaal vergelijkend onderzoek naar de urennorm en onderwijstijd in primair onderwijs

2020

  

Kwaliteit onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs

2020

4.

Toetsbare beleidsplannen

 
  

N.v.t.

 
1

Dit IBO heeft ook betrekking op artikel 3, 4, 6, 7 en 14.

Tabel 104 Artikel 3 (Voortgezet onderwijs)
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
  

N.v.t.

 
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

Monitor leerwerktrajecten en asssistentopleidingen

2016

  

Evaluatie wet gratis schoolboeken Kamerstuk II 2016/17, 33088, nr. 5

2016

  

De praktijk van de eerste en tweede correctie CSE Kamerstukken II 2016/17, 31289, nr. 341

2016

  

Voortgangsrapportage regelluwe scholen Kamerstukken II 2016/17, 29546, nr. 26

2016

  

Monitor Techniekpact Kamerstukken II 2015/16, 32637, nr. 249

2016

  

Evaluatie kiezen voor techniek Kamerstukken II 2015/16, 32637, nr. 249

2016

  

Monitor diagnostische tussentijdse toets Kamerstukken II 2016/17, 27923, nr. 231

2016

  

Onderzoek groepsgrootte in het VO Kamerstukken II 2016/17, 31293, nr. 351

2016

  

Voortgang sectorakkoord

2016

  

Monitor leerwerktrajecten en assistenopleidingen in het VMBO

2017

  

Evaluatie vaststelling DAMU licentie VO (toptalenten) Kamerstukken II 2019/20, 31289, nr. 407

2018

  

Evaluatie project flexibele en digitale examens vmbo Kamerstukken II 2018/19, 31289, nr. 395

2019

  

Evaluatie Klachtenregeling po/vo

2019

  

Opting out lwoo/pro

2019

  

Evaluatie CvTE

2019

  

een verstevigd fundament voor iedereen

2020

  

Evaluatie leren verbeteren

2020

  

Evaluatie subsidie Gedragswerk

2020

  

Eindevaluatie bestuursakkoord PO en sectorakkoord VO

2020

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
  

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

Doorstroom Havo-VWO Kamerstukken II 2018/19, 31289, nr. 392

 
  

Eindrapport Toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs

2020

  

Alternatief verdeelmodel voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

2020

  

Jongerenperspectief op nieuwe leerweg vmbo gtl

2020

3.

Overig onderzoek

 
  

PISA 2015

2016

  

OESO stelsel review

2016

  

Digitale doorstroom atlas

Reguliere update

  

Effecten van masteropleiding op leraren en hun omgeving Kamertukken II 2017/18, 27923, nr. 282

2017

  

IPTO (integrale personeelstellingen onderwijs)

2017

  

Monitor onderwijshuisvesting Kamerstukken II 2017/18, 34775, nr. 115

2017

  

Quick scan leerlingendaling

2017

  

Dyslexie nader verklaard

2017

  

De inrichting van de onderbouw Kamerstukken II 2016/17, 31289, nr. 344

2017

  

Toptalenten in het onderwijs

2017

  

Bekend maakt bemind: onderzoek banenafspraak in het VO

2017

  

Differentiatie en differentiatievaardigheden in het voortgezet onderwijs

2017

  

Eindrapport advies over instemmingsrecht

2017

  

Groepsgrootte in het VO Kamerstukken II 2017/18, 31293, nr. 385

2018

  

Monitor 10-14 onderwijs

2018

  

Examenmonitor Kamerstukken II 2018/19, 30079, nr. 93

2018

  

Monitor techniek pact

2018

  

Quick scan toelatingsbeleid funderend onderwijs

2019

  

Monitor sterk techniekonderwijs, nulmeting Kamerstukken II 2018/19, 30079, nr. 108

2019

  

Schoolkostenmonitor 2018-2019 Kamerstukken II 2018/19, 31293, nr. 450

2019

  

Toelatingscriteria vwo-scholen voor doorstromers vanaf het havo Kamerstukken II 2018/19, 31289, nr. 392

2019

  

Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs Kamerstukken II 2019/20, 31293, nr. 515

2020

  

Begeleiding startende leraren in het voortgezet onderwijs 2014-2019

2020

  

maatwerkdiploma VO Kamerstukken I 2019/20, 31289, nr 426

2020

  

monitoronderzoek regelluwe scholen Kamerstukken II 2020/21, 29546, nr. 33

2020

  

voor- en nadelen groepsgrootte Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 565

2020

  

Monitor Noodopvang en Kinderen, leerlingen en studenten in een kwetsbare positie gedurende COVID-19 maatregelen (week 16-24) Kamerstukken II 2019/20, 35300-VIII nr. 212

2020

  

Thuisonderwijs tijdens de Corona-crisis

2020

  

Monitor pilot onderbouwklas pro-vmbo Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 367

2020

  

Eigenaarschap in het passend onderwijs Kamerstukken II 2019/20, 31497, nr. 367

2020

  

Ventilatie op scholen in het funderend onderwijs Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr. 555

2020

  

Periodieke peiling COVID-19 in het funderend onderwijs Kamerstukken II 2020/21, 31293, nr.566

2020

  

Toelatingsbeleid en toegankelijkheid in het funderend onderwijs

2020

  

Monitor subsidieregeling (hoog)begaafden in het primair en voortgezet onderwijs Kamerstukken II 2020/21, 31497, nr. 392

2020

  

Kwaliteit onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs Kamerstukken II 2019/20, 35300-VIII, nr. 210

2020

  

Monitor doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2019 Kamerstukken II 2019/20, 31332, nr. 103

2020

4.

Toetsbare beleidsplannen

 
  

N.v.t.

 
Tabel 105 Artikel 4 (Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie)
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
  

Beleidsdoorlichting artikel 4

2019

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

Analyse Effectrapportage RMC

2016

  

Job-monitor 2016

2016

  

De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 (POA)

2017

  

Tussentijdse evaluatie kwaliteitsafspraken MBO

2017

  

Rapportage monitor keuzedelen februari 2017

2017

  

Rapportage monitor keuzedelen september 2017

2017

  

Evaluatie Wet Doelmatige Leerwegen Mbo (tussenrapportage 2017)

2017

  

Evaluatie Herziening Kwalificatiestructuur (tussenrapportage 2017)

2017

  

Studentlabs; doorstroom Mbo-Hbo

2017

  

Toekomst van Volwasseneneducatie Evaluatie wijziging Wet Educatie & Beroepsonderwijs

2017

  

Monitor RIF

2017

  

Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018: Tussenrapportage

2017

  

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2016

2017

  

Rapportage monitor keuzedelen september 2018

2018

  

Job-monitor 2018

2018

  

Evaluatie Herziening Kwalificatiestructuur (tussenrapportage 2018)

2018

  

Evaluatie experiment beroepsopleiding gecombineerde leerwegen BOL-BBL (tussenrapportage 2018)

2018

  

Evaluatie Wet Doelmatige Leerwegen Mbo (tussenrapportage 2018)

2018

  

Evaluatie regeling praktijkleren

2018

  

Evaluatie Wet Macrodoelmatigheid

2019

  

Monitor Actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018

2019

  

Evaluatie taaltrajecten

2019

  

Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo (deel 1)

2019

  

Evaluatie herziening kwalificatiestructuur mbo

2019

  

Evaluatie wet «Doelmatige Leerwegen» mbo

2019

  

Rapportage monitor keuzedelen 2019

2019

  

Evaluatie van SBB in het kader van de wet ZBO

2020

  

Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo (deel 2)

2020

  

Evaluatie RIF

2020

  

Evaluatie experiment «cross-over kwalificaties» voortgangsrapportage 2020

2020

  

Evaluatie herziening kwalificatiestructuur meting 2020

2020

  

Evaluatie wet Doelmatige leerwegen meting 2020

2020

  

Evaluatie experiment «beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl» meting 2020

2020

  

Evaluatie MBO Card

2020

  

Evaluatie Salarismixregeling mbo

2020

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
  

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

Ex-ante beleidsevaluatie certificaten MBO

2016

  

Arbeidsmarktrelevantie MBO niveau 2

2017

  

Literatuurverkenning arbeidsmarktperspectief van niveau 2-opleidingen

2017

  

MBO-instellingen en de arbeidsmarktrelevantie van het opleidingenaanbod op niveau 2

2017

  

Monitor en evaluatie Ruimte voor de regio nulmeting

2020

3.

Overig onderzoek

 
  

OESO stelsel review

2016

  

Lonen van BBL-leerlingen en het wettelijk minimum jeugdloon

2017

  

Goal; Guidance & Orientation Adult Learners; Cross Country Reports Wave 1

2017

  

De waarde van de startkwalificatie op de arbeidsmarkt

2018

  

Evaluatie nieuwe bekostiging VAVO

2018

  

Onderzoek tevredenheid bedrijven BBL/BPV (motie Straus)

2018

  

Achtergronden van ontwikkelingen in de instroom in de bbl

2018

  

Monitor Sociale Veiligheid

2018

  

Kwalitatieve evaluatie schoolmaatschappelijk werk

2018

  

Evaluatie instrumentkeuze middelen schoolmaatschappelijk werk in het MBO

2018

  

De kosten en baten van BBL

2018

  

Onderzoek gezamenlijke huisvesting

2018

  

Evaluatie wettelijke taken SBB zoals vastgelegd in de WEB

2018

  

Onderzoeksrapport NCOR over nut onderwijsovereenkomst en rechtspositie mbo-student

2018

  

Bedrijfsscholen voor mbo-opleidingen: een eerste verkenning

2019

  

Het verhaal achter de financiele cijfers

2019

  

Het loslaten van de verplichte koppeling van keuzedelen aan kwalificaties in het mbo

2019

Tabel 106 Artikel 6 en 7 (Hoger onderwijs)
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
  

Beleidsdoorlichting artikel 6 en 7

2019

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

N.v.t.

 

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
  

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
  

Governancestructuur van stichting Studiekeuze123 (AEF)

2016

  

Rechtsbescherming van studenten in het hoger onderwijs

2016

  

Onderzoek naar de dataverwerking van Studiekeuze123 (ResearchNed)

2016

  

Motieven tijdig stoppen studentenreisproduct

2016

  

Studentplannen doorstroom mbo-hbo

2016

  

Monitor Beleidsmaatregelen 2015

2016

  

Rapport project wetenschap en technologie op de pabo's

2016

  

Dyslexieverklaringen

2017

  

Monitor Beleidsmaatregelen 2016 ‒ 2017

2017

  

Studentenmonitor gegevens tot en met 2016

2017

  

De Studiekeuzecheck

2017

  

Onderzoek schakeltrajecten

2017

  

Kwaliteitscultuur en prestatieafspraken in het hoger onderwijs

2017

  

Sectoranalyse van het Croho onderdeel onderwijs

2017

  

Evaluatie nadere vooropleidingseisen mbo-hbo

2018

  

Evaluatie van het accreditatiestelsel

2018

  

Stelselreview Benchmarking higher education system performance (OESO)

2018

  

Onderzoek gezamenlijke huisvesting i.k.v. publiek/ privaat

2018

  

Onderzoek bekostigingssystematiek

2018

  

Monitor Beleidsmaatregelen 2017 ‒ 2018

2018

  

Tussenevaluatie experimenten vraagfinanciering en flexibilisering deeltijd en duaal hoger onderwijs

2019

  

OECD Education at a glance

2019

  

Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen

2019

  

Monitor Beleidsmaatregelen 2018 ‒ 2019

2019

  

Werking van het bindend studieadvies

2019

  

Instellingsaccreditatie in het buitenland

2019

  

Ervaren regeldruk rond kwaliteitszorg in het onderwijs

2019

  

Het experiment promotieonderwijs: een tussenevaluatie

2019

  

IBO Internationalisering van het (hoger) onderwijs

2019

  

Derde cyclus hbo in het buitenland en samenwerking hbo en wo in onderzoek in Nederland

2019

  

Signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen (IvhO)

2020

  

Analyse macrodoelmatigheid bestaand onderwijsaanbod

2020

  

Onderzoek Levenlang leren krediet

2020

  

Monitor beleidsmaatregelen 2019-2020

2020

  

Evaluatie hbo-titulatuur, positionering hogescholen en lectoren

2020

  

Startmonitor (periodiek)

2020

  

Studentenmonitor (periodiek)

2020

4.

Toetsbare beleidsplannen

 
  

N.v.t.

 
Tabel 107 Artikel 8 (Internationaal beleid)
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
  

N.v.t.

 
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

Evaluatie subsidieregeling Internationalisering po en vo

2019

  

Evaluatie Erasmus+

2020

  

DIAkritisch – Evaluatie Duitsland Instituut Amsterdam 2016-2020

2020

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
  

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
  

Inventariseren en bezien acties door Nederland naar aanleiding van geconstateerde onregelmatigheden binnen EU Programma Erasmus+ bij mobiliteit vanuit Turkije naar Nederland.

2016

  

Evaluatie en nationaal rapport Erasmus+

2017

4.

Toetsbare beleidsplannen

 
  

N.v.t.

 
Tabel 108 Artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid)
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
  

N.v.t.

 
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

N.v.t.

 

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
  

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

Effect- en procesevaluatie masteropgeleide leraren (po, vo en mbo), 2e tussenmeting

2016

  

Monitor Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen (beginmeting)

2017

  

Effect- en procesevaluatie masteropgeleide leraren (po, vo en mbo), eindmeting

2017

3.

Overig onderzoek

 
  

Uitkomsten scenario’s po met mirror

2016

  

IPTO bevoegdheden en vakken in het vo

2016

  

Loopbaanmonitor 2016, begeleiding van beginnende leraren

2016

  

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2015-2025

2016

  

Loopbaanmonitor onderwijs 2016

2016

  

Aansluiting vraag-aanbod masteropleidingen vo

2016

  

Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015/2016

2016

  

Procesevaluatie wetenschap en techniek op de pabo

2016

  

Carrièreperspectieven van leraren in het kader van de functiemix primair en voortgezet onderwijs

2016

  

Eindrapport Monitor maatregelen opleiding leraren beroepsonderwijs

2017

  

IPTO bevoegdheden en vakken in het vo

2017

  

Arbeidsmarktbarometer 2017 po, vo en mbo

2017

  

Mirror: ramingen onderwijsarbeidsmarkt po, vo en mbo Kamerstukken II 2017/2018, 27923 nr. 281

2017

  

Loopbaanmonitor 2017, begeleiding van beginnende leraren Kamerstukken II 2017/2018, 27923 nr. 281

2017

  

Eindevaluatie Wetenschap & Technologie op de pabo

2017

  

TALIS: Initial Teacher Preparation (ITP): Country Background Report

2017

  

Kwalitatief onderzoek naar meer tijd voor onderwijsverbetering Kamerstukken II 2016/2017,31293, nr. 358

2017

  

Personeel niet in loondienst Kamerstukken II 2017/18, 27923 nr. 281

2017

  

Metastudie Effectiviteit Lerarenbeurs Kamerstukken II 2016/17, 27923, nr. 265

2017

  

Differentiëren en differentiatievaardigheden in het po

2017

  

Differentiëren en differentiatievaardigheden in het vo

2017

  

Quickscan effecten WWZ Kamerstukken 2016/17, 27923, nr. 249

2017

  

Effecten op de overwegingsintentie van scholieren en mbo-4 studenten om leraar te worden Kamerstukken II 2016/17, 27923, nr. 265

2017

  

Onderzoek naar kosten zij-instroom Kamerstukken II 2017/18, 27923, nr. 281

2017

  

Anders organiseren van het onderwijs Kamerstukken II 2017/18, 27923, nr. 281

2017

  

Invloed van opleidingsniveau ouders en sociaal-economische status en doorstroomintentie naar het naar het hoger onderwijs op de intentie van scholieren en mbo-4 studenten om leraar te worden Kamerstukken II 2017/18, 27923, nr. 281

2017

  

IPTO bevoegdheden en vakken in het vo Kamerstukken II 2018/19, 27923, nr. 344

2017

  

Mirror: ramingen onderwijsarbeidsmarkt po, vo en mbo Kamerstukken II 2018/19, 27923, nr. 344

2018

  

Loopbaanmonitor Onderwijs 2018 Kamerstukken II 2018/19, 27923, nr. 344

2018

  

Onderzoek naar Financiering Opleiden in de School

2018

  

Arbeidsmarktbarometer 2017 ‒ 2018 Kamerstukken 2018/19, 27923, nr. 344

2018

  

Onderzoek leer- en ontwikkelbehoeften van teamleiders VO

2018

  

Onderzoeksrapport onderwijsassistenten Kamerstukken II 2017/18, 27923, nr. 318

2018

  

Arbeidsmarkt Barometer po, vo en mbo 2018-2019 Kamerstukken 2019/20, 27923, nr. 388

2018

  

IPTO bevoegdheden en vakken in het vo Kamerstukken II 2019/20, 27923, nr. 388

2019

  

Mirror: ramingen onderwijsarbeidsmarkt po, vo en mbo Kamerstukken II 2019/20, 27923, nr. 388

2019

  

Loopbaanmonitor Onderwijs 2019 Kamerstukken II 2019/20, 27923, nr. 388

2019

  

Professionalisering: Lerarenregister: nulmeting en monitoring wet op beroep leraar Kamerstukken II 2019/2020, 27923, nr. 387

2019

  

Professionalisering: Strategisch personeelsbeleid in het VO

2019

  

Evaluatieonderzoek toelatingseisen pabo Kamerstukken II 2019/20, 27923, nr. 387

2019

  

Nulmeting Wet beroep leraar Eindrapport Kamerstukken II 2019/20, 29723, nr. 387

2019

  

Nulmeting Wet beroep leraar Eindrapport Kamerstukken II 2019/20, 29723, nr. 387

2019

  

Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2018 nationaal rapport basisonderwijs (2020D29550)

2020

  

TALIS 2018, nationaal rapport voortgezet onderwijs

2020

  

TALIS 2018 Results. Teachers and School leaders as valued Professionals (2020D29448)

2020

  

IPTO: vakken en bevoegdheden in het vo, peildatum 1 oktober 2019

2020

  

De toekomstige arbeidsmarkt voor personeel in po, vo en mbo 2020-2030

2020

  

Arbeidsmarktbarometer 2020

2020

  

Naar een stelsel met toekomst – bouwstenen voor een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel voortgezet onderwijs’ Kamerstukken 2020/21, 27923, nr. 406

2020

  

Loopbaanmonitor 2020

2020

  

Monitor regionale aanpak lerarentekort; eindrapport 2020. Kamerstukken II 2020/21, 27923 nr. 413

2020

4.

Toetsbare beleidsplannen

 
  

N.v.t.

 
Tabel 109 Artikel 11 (Studiefinanciering)
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
  

Beleidsdoorlichting artikel 11 Studiefinanciering

2020

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

N.v.t.

 

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
  

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
  

Motieven mbo-studenten om al dan niet door te stromen naar hbo

2016

  

Keuzemotieven van minderjarige mbo’ers en het studentenreisproduct

2017

  

Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct

2017

  

Monitor beleidsmaatregelen ho 2018-2019

2019

  

Studentenmonitor (periodiek)

2020

  

Startmonitor (periodiek)

2020

  

Monitor beleidsmaatregelen ho 2019-2020

2020

  

Onderzoek levenlanglerenkrediet

2020

  

(Audit)onderzoek effectiviteit ov-boetemaatregelen

2020

4.

Toetsbare beleidsplannen

 
  

N.v.t.

 
Tabel 110 Artikel 12 (Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten)
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
  

Beleidsdoorlichting 2009 ‒ 2016

2017

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

N.v.t.

 

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
  

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
  

Schoolkostenmonitor 2018–2019

2019

  

Schoolkosten voor 16- en 17-jarige mbo’ers

2016

Tabel 111 Artikel 13 (Lesgeld)
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
  

N.v.t.

 
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

N.v.t.

 

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
  

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
  

N.v.t.

 

4.

Toetsbare beleidsplannen

 
  

N.v.t.

 
Tabel 112 Artikel 14 (Cultuur)
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
  

N.v.t.

 
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

Gemeentelijke bestedingen aan Beeldende Kunst & Vormgeving - Evaluatie van de Decentralisatie-Uitkering Beeldende Kunst & Vormgeving Kamerstukken II 2018-2019, 32820, nr. 274

2018

  

Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

2019

  

Derde evaluatie wet op de vaste boekenprijs. Periode 2013-2018

2019

  

ZBO-evaluatie bureau Architectenregister

2019

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
  

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

Ex-ante onderzoek e-depot (aanpassing stelsel RHC's)

2020

3.

Overig onderzoek

 
  

Economische ontwikkelingen in de cultuursector, 2009-2015

2016

  

Kruissubsidiëring door boekhandels en uitgevers

2016

  

Culturele instellingen in Nederland. Veranderingen in geefgedrag, giften, fondsenwerving en inkomsten tussen 2011 en 2014

2016

  

Inventarisatie digitalisering cultuurproducerende instellingen

2016

  

Nulmeting nieuw huisvestingsstelsel - Rijksmusea

2016

  

Monitor Cultuuronderwijs in het primair onderwijs en programma Cultuureducatie met Kwaliteit (Peiling 2015/16)

2016

  

Een analyse van meerjarige strategische plannen internationaal cultuurbeleid en een onderzoek naar de ontwikkeling van een monitoring- en evaluatiekader voor de toetsing van de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid 2017-2020

2016

  

Kapitalisering van vrijwilligersinzet in de erfgoedsector

2016

  

Gemeentelijke bestedingen aan beeldende kunst en vormgeving

2016

  

Van binnen naar buiten - Een onderzoek naar de rol van dewettelijke titelbescherming voor interieurarchitecten

2016

  

Monitor Cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017

2017

  

Evaluatie van het Programma Ondernemerschap Cultuur 2013-2016

2017

  

Meta-analyse ondernemerschap BIS aanvragen 2017-2020

2017

  

Economische ontwikkelingen in de cultuursector 2009-2016

2017

  

Onderzoek Sectorbeschrijvingen Cultuur

2017

  

Midterm Review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening

2017

  

Onderzoek naar de ontwikkeling van de afdracht van leenrechtvergoedingen (2006-2015)

2017

  

Impactanalyse vervroegen overbrengingstermijn archiefwet

2017

  

Sturen met betekenis

2017

  

Ondersteuningsstructuur cultuursector

2018

  

Samenhangende evaluatie van het financiële stelsel voor monumentenzorg

2018

  

Van de canon en de mug: een inventarisatie van inzichten rondom de culturele niet-bezoeker

2018

  

Stelsel of lappendeken: Quick scan gemeentelijke taakvervulling boven- en ondergrondse monumentenzorg

2018

  

Onderzoek diversiteit cultuursector - Onderzoek naar de diversiteit van besturen en personeel van meerjarige gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen en subsidieadviseurs

2018

  

Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018

2018

  

Monitor Creatieve Industrie 2019

2019

  

Onderzoek richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst

2019

  

Satellietrekening Cultuur en Media 2015

2019

  

(Meer) muziekonderwijs als doel en middel. Tussentijds onderzoek naar het stimuleringsprogramma muziekonderwijs Kamerstukken II 2018-2019, 32820, nr. 291

2019

  

Impactanalyse openbaarheid en toegankelijkheid jonger archief

2019

  

Onderzoek stand van zaken digitale toegankelijkheid en gebruik Nederlands erfgoed

2019

  

De Canon van Nederland. Vervolgonderzoek 2018/19

2019

  

Monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2018-2019 Kamerstukken II 2019-2020, 32820, nr. 323

2019

  

Evaluatie pilot impuls filmeducatie - leren van de pilot en het meten van impact

2020

  

Verkenning implic aanwijz werelderfgoed Nwe Holl Waterlinie

2020

  

IPO/UVW uitvoeringstoets Archiefwet

2020

  

Gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code

2020

  

Mapping toegankelijkheid (irt tot VN verdrag en motie Asscher/Ellemeet

2020

  

Stand van zaken in de Nederlandse popsector

2020

  

Landelijk samenwerkingsverband publieksdata in de culturele sector

2020

4.

Toetsbare beleidsplannen

 
  

N.v.t.

 
Tabel 113 Artikel 15 (Media)
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
  

N.v.t.

 
 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

Evaluatie Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 2011-2016

2017

  

Evaluatie expertisecentrum Mediawijzer.net 2015-2018 Kamerstukken II 2017-2018, 31434, nr. 8

2018

  

Evaluatie NIBG

2020

  

Evaluatie NICAM

2020

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
  

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

Must carry on - Onderzoek naar aanpassing van de mediawettelijke doorgifteverplichting

2017

  

Verheffing of verstoring-effecten stimuleringsmaatregelen audiovisuele productie in Nederland Kamerstukken II 2019-2020, 32820, nr. 330

2019

  

Validatie begroting landelijke uitrol regionale vensters

2020

  

Onderzoek regulering distributievergoeding

2020

3.

Overig onderzoek

 
  

Commissariaat van de Media - Mediamonitor

Jaarlijks

  

Diversiteit van televisiepakketten 2016 (Mediamonitor)

2016

  

Televisie à la carte (Mediamonitor)

2016

  

Tevredenheid met het aanbod in televisiepakketten 2016 (Mediamonitor)

2016

  

Financieel onderzoek EYE

2016

  

Financieel onderzoek Beeld en Geluid

2016

  

Governance STER

2016

  

Juridisch onderzoek transparantie ex artikel 2.15 Mediawet 2008 en artikel 68 Grondwet

2017

  

Advies Verkenning Benoemingen bij publieke media instellingen

2017

  

Diversiteit van televisiepakketten 2017 (Mediamonitor)

2017

  

Tevredenheid met het aanbod in televisiepakketten 2017 (Mediamonitor)

2017

  

Veranderend kijkgedrag (Mediamonitor)

2017

  

Onderzoek reclame-inkomsten mediabegroting OCW

2017

  

Onderzoek inkomstenopties 2017-2022 Landelijke Publieke Omroep (LPO)

2017

  

Onderzoeksjournalistiek in Nederland Kamerstukken II 2017-2018, 32827, nr. 127

2018

  

Op het tweede gezicht.. Regionale en lokale media en journalistiek, 2000 ‒ 2017 Kamerstukken II 2017-2018, 32827, nr. 127

2018

  

Beyond the filter bubble: concepts, myths, evidence and issues for future debates Kamerstukken II 2017-2018, 32827, nr. 127

2018

  

Ontwikkelingen journalistieke infrastructuur 2000-2018 Kamerstukken II 2017-2018, 32827, nr. 127

2018

  

Inventarisatie methodes om «nepnieuws» tegen te gaan Kamerstukken II 2017-2018, 32827, nr. 127

2018

  

Onderzoek financiering toezichtskosten Commissariaat voor de Media

2018

  

Actualisatie budgetbehoefte Commissariaat voor de Media

2018

  

Mediamonitor 2018

2018

  

Mediamonitor 2019

2019

  

Evaluatie van de gemeentelijke bekostiging lokale publieke media-instellingen 2016-2018 Kamerstukken II 2019-2020, 35300-VIII, nr. 147

2019

  

SCP Trends in Media: Tijd

2019

  

Bezoldigingssystematiek bestuurders publieke mediadomein

2020

  

Samenvattende studie mediawijsheid in Nederland

2020

  

Mediamonitor 2020

2020

4.

Toetsbare beleidsplannen

 
  

N.v.t.

 
Tabel 114 Artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid)
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
  

Portfolio-analyse KNAW

2019

  

Portfolio-analyse NWO

2019

  

Evaluatie KB

2019

  

Evaluatie KNAW

2020

  

Evaluatie NWO

2020

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

N.v.t.

 

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
  

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
  

Astronomische welvaart? Effecten van Nederlandse deelname aan de Square kilometre Array radiotelescoop

2016

4.

Toetsbare beleidsplannen

 
  

N.v.t.

 
Tabel 115 Artikel 25 (Emancipatie)
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Jaar van afronding

1.

Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

1a.

Beleidsdoorlichtingen

 
  

Beleidsdoorlichting 2014-2018

2018

 

1b.

Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

Evaluatieonderzoek GSA Natuurlijk Samen | Rapport

2016

  

Evaluatie regenboogsteden 2015-2017

2017

  

Procesevaluatie allianties

2020

2.

Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 
 

2a.

MKBA's

 
  

N.v.t.

 
 

2b.

Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

 
  

N.v.t.

 

3.

Overig onderzoek

 
  

Black box

2016

  

Emancipatiemonitor 2016

2016

  

Bedrijvenmonitor 2016

2016

  

LHBT monitor 2016

2016

  

Lekker vrij

2016

  

Vrije plekke rvc's en rvb's

2016

  

Opvattingen jongeren taakverdeling mannen en vrouwen

2016

  

Verdient een man meer?

2016

  

Preventie intergenerationeel geweld in Nederland en EU

2016

  

Wetenschappelijke weging LHBT-beleid in Europese landen

2016

  

Genderscan aanpak huiselijk geweld

2016

  

Werkloos toezien; gevolgen van de crisis van emancipatie

2016

  

Doorstroming vrouwen naar de subtop

2017

  

Leren van verschillen

2017

  

Eerste treden op de arbeidsmarkt

2017

  

Gelijk verdeeld?

2017

  

Bedrijvenmonitor 2017

2017

  

Voorstudie sectorale benchmark

2018

  

Emancipatiemonitor 2018

2018

  

LHBT monitor 2018

2018

  

Toelichting op female board index 2018

2018

  

Sociale veiligheid en economische zelfstandigheid van vrouwen

2018

  

Werken aan de start

2018

  

Genderdatabase m/v

2018

  

Bedrijvenmonitor 2019

2019

  

Mediapresentator

2019

  

Kennissynthese «Wat werkt»

2019

  

IBO Deeltijd

2019

  

Opvattingen over intersekse

2020

  

Bedrijvenmonitor 2020

2020

  

Emancipatiemonitor 2020

2020

  

Monitor M/V Stat 2020

2020

  

Onderzoek huiselijk geweld irt financiële afhankelijkheid

2020

  

Transgenders op de arbeidsmarkt

2020

  

Iedereen in Beeld

2020

4.

Toetsbare beleidsplannen

 
  

N.v.t.

 
Licence