Base description which applies to whole site

Bijlage 1 Toezichtrelaties rwt's en zbo's

Tabel 102 Overzichtstabel rwt's en zbo's van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (bedragen x € 1.000)

Naam ZBO/RWT[hyperlink invoegen bij naam]

Begrote bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT

Gerealiseerde bijdrage moederdepartement aan ZBO/RWT

Begrote bijdrage overige departementen

Gerealiseerde bijdrage overige departementen

Bijzonderheden

ZBO's

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Bedrag

Ja/Nee

Stichting Nederlans Fonds voor Podiumkunsten+

66.100

162.927

  

Nee

Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

31.400

41.057

  

Nee

Stichting Nederlands Fonds voor de Film

57.700

79.623

  

Nee

Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

19.400

26.942

  

Nee

Stichting Mondriaan Fonds

32.400

67.235

  

Nee

Stichting Nederlands Letterenfonds

13.000

17.698

  

Nee

Bureau Architectentregister

90

90

  

Nee

Commissariaat voor de Media

4.728

4.782

  

Nee

Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie

4.496

4.637

  

Realisatiecijfers 2020 zijn juli 2021 beschikbaar. Cijfers hebben betrekking op de bijdrage van NL-zijde.

Koninklijke Bibliotheek

97.564

103.849

 

2

Nee

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

975.679

948.696

24.007

42.522

Nee

Stichting Participatiefonds (PF)

1.972

1.972

0

0

Ja

Bijzonderheden

De behandeling van het wetsvoorstel modernisering loopt vertraging op door COVID-19.

Stichting Vervangingsfonds (VF)

2.730

2.730

0

0

Ja

Bijzonderheden

De behandeling van het wetsvoorstel beëindiging wettelijke taak loopt vertraging op door COVID-19.

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

2.190

2.220

  

Nee

College voor Toetsen en Examens

12.790

10.541

0

0

Nee

Nederlandse Publieke Omroep

736.205

804.708

  

Nee

Regionale Publieke Omroep

148.702

149.229

  

Nee

Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

89.525

94.764

  

Nee

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

61.156

61.156

0

0

Nee

      

RWT's

     

Collectiebeherende instellingen die onder de Erfgoedwet vallen

218.400

291.442

  

Nee

Certificerende instellingen die onder de Erfgoedwet vallen

     

Bevoegde gezagsorganen primair onderwijs

Onbekend

11.432.864

  

Ja

Bijzonderheden

Betreft een cluster van instellingen, zie paragraaf 2.2 uit de Financiële Staat van het Onderwijs 2019.

Bevoegde gezagsorganen voortgezet onderwijs

Onbekend

8.837.249

  

Ja

Bijzonderheden

Betreft een cluster van instellingen, zie paragraaf 2.2 uit de Financiële Staat van het Onderwijs 2019.

Regionale opleidingscentra (roc’s), agrarische opleidingscentra (aoc's) en vakinstellingen

3.704.378

3.704.027

0

0

Nee

Instellingsbesturen hogescholen

3.334.151

3.420.261

  

Nee

Instellingsbesturen universiteiten

4.484.294

4.679.879

  

Nee

Academische Ziekenhuizen

688.228

706.319

  

Nee

Stichting Cito

30.295

31.860

0

0

Nee

Stichting SLO

11087

11087

0

0

Nee

Toelichting

Op basis van artikel 4.2, lid 2 van de Comptabiliteitswet (CW), is het Ministerie van OCW, als moederdepartement verantwoordelijk voor de bijdrage aan het zbo en het afleggen van verantwoording over een bepaald onderwerp waarbij verschillende Ministeries zijn betrokken. Omdat van de meeste zbo’s het jaarverslag over 2020 nog niet zodanig beschikbaar is, dat ze voor het jaarverslag van het Ministerie van OCW gebruikt kunnen worden, worden alleen de bijzonderheden in de tabel opgenomen die vóór 15 maart bekend zijn. In het geval er een bijzonderheid bekend wordt, ná het verschijnen van het jaarverslag, wordt de Kamer hier zo snel mogelijk over geïnformeerd.

Mede doordat het jaarverslag van het zbo nog niet gereed is ten tijde van het opstellen van het jaarverslag van het Ministerie van OCW is het opnemen van met name kwalitatieve informatie over de activiteiten van het betreffende zbo lastig. Een optie is gebruik te maken van het jaarverslag van het zbo van het jaar ervoor (t-1). Het geeft echter een scheve vergelijking om deze gegevens op te nemen in het jaarverslag jaar t van het departement.

Gezien de goede kwaliteit van de jaarverslagen van de zbo’s, met als voorbeeld het jaarverslag van het NWO, de verschillende Kamerbrieven die over de werkzaamheden van het NWO in het afgelopen jaar zijn verstuurd, de omvang van het jaarverslag van het Ministerie van OCW en het uitgangspunt van de CW, artikel 4.2, lid 2, in de Memorie van Toelichting (praktische regels ten aanzien van de verantwoording over een bepaald onderwerp), wordt met het oog op het beperken van de administratieve lasten of ondoelmatigheden vooralsnog verwezen naar het jaarverslag NWO 2019 (Jaarverslag NWO 2019).

Licence