Base description which applies to whole site

11. WNT-verantwoording 2020 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigings­maximum bedraagt in 2020 € 201.000.

Naast de hier vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2020 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.

Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Er zijn in 2020 geen leidinggevende topfunctionarissen die op grond van de WNT in verband met de cumulatie van dienstbetrekkingen dienen te worden gerapporteerd.

Tabel 101 Bezoldiging van topfunctionarissen

Naam instelling

Naam topfunctionaris

Functie

Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing)

Datum einde dienstverband (indien van toepassing)

Dienstverband in fte (+ tussen haakjes omvang in 2019)

Op externe inhuur-basis (nee; <= 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd)

Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Totale bezoldiging in 2020 (+ tussen haakjes bedrag in 2019)

Individueel toepasselijk bezoldigings- maximum

Motivering en bedrag (indien overschrijding)

CvTE1

P.J.J. Hendrikse

Voorzitter

  

0,2 (0,2)

n.v.t.

€ 24.111 (€ 24.020)

 

€ 24.111 (€ 24.020)

€ 40.200

 

CvTE

T.G.M. Bekker2

Lid

   

n.v.t.

     

CvTE

A.M.L. Jansen2

Lid

   

n.v.t.

     

CvTE

Y. van Zijl2

Lid

   

n.v.t.

     

CvTE

A. Kaim-Lamers2

Lid

   

n.v.t.

     

CvTE

D.J.M. Majoor2

Plv lid naar lid

   

n.v.t.

     

CvTE

L.S.J.M. Henkens

Lid

  

0,025 (0,025)

n.v.t.

€ 2.789 (€ 2.024)

 

€ 2.789 (€ 2.024)

€ 5.025

 

CvTE

M.A. Jansen2

Plv lid

         

CvTE

H. Deugd2

Plv lid naar Lid

         

CvTE

G.J. Zomer

Plv lid

  

0,025 (0,025)

n.v.t.

€ 1.753 (€ 729)

 

€ 1.753 (€ 729)

€ 5.025

 

CvTE

Y.B. Walvisch-Stokvis2

Plv lid

 

30-9-2020

       

CvTE

W.L.M. de Koning2

Plv lid

 

14-4-2020

       

CvTE

B. Renne2

Plv lid

1-3-2020

        

CvTE

M. Scheepers2

Plv lid

14-4-2020

        
1

College voor Toetsen en Examens

2

Voor topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder wordt volstaan met de naam en functie van de topfunctionaris.

Licence