Base description which applies to whole site

15. Saldibalans Diergezondheidsfonds

Saldibalans Diergezondheidsfonds

Activa

    

Passiva

  
 

Bedragen x € 1.000

31-12-2020

31-12-2019

  

31-12-2020

31-12-2019

        
 

Intra-comptabele posten

      

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

93.698

30.401

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

109.990

40.205

        
    

2a.

Saldo uitgaven / middelen voorgaande dienstjaren

32.755

 

23.117

        
    

2b.

Correctie saldo uitgaven / middelen voorgaande dienstjaren

166

 

3)

Liquide middelen

      

4)

Rekening courant Rijkshoofdboekhouding

47.692

32.921

4a)

Rekening courant Rijkshoofdboekhouding

  
        

5)

Rekening courant RHB Begrotingsreserve

  

5a)

Begrotingsreserves

  

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

1.537

 

7)

Schulden buiten begrotingsverband

16

 
        

8)

Kas-transverschillen

      
 

Subtotaal intra-comptabel

142.927

63.322

 

Subtotaal intra-comptabel

142.927

63.322

        
 

Extra-comptabele posten

      

9)

Openstaande rechten

  

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

  
        

10)

Vorderingen

7.364

8.342

10a)

Tegenrekening vorderingen

7.364

8.342

        

11a)

Tegenrekeningschulden

  

11)

Schulden

  

12)

Voorschotten

15.003

7.496

12a)

Tegenrekening voorschotten

15.003

7.496

        

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

167.747

80.166

13)

Garantieverplichtingen

167.747

80.166

        

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

  

14)

Andere verplichtingen

  
        

15)

Deelnemingen

  

15a)

Tegenrekening deelnemingen

  
 

Subtotaal extra-comptabel

190.114

96.004

 

Subtotaal extra-comptabel

190.114

96.004

        
 

Overall Totaal

333.041

159.326

 

Overall Totaal

333.041

159.326

Toelichting op de saldibalans

Balanspost 1. Uitgaven ten laste van de begroting

De op deze post verantwoorde uitgaven komen overeen met de uitgaven overgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen over het jaar 2020.

Balanspost 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

De op deze post verantwoorde inkomsten bevatten de inkomsten overgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel ontvangsten en verplichtingen over het jaar 2020.

Balanspost 2a. Saldo uitgaven / middelen voorgaande dienstjaren

Deze post komt overeen met het voordelig eindsaldo 2020. 

Balanspost 2b. Correctie saldo uitgaven / middelen voorgaande dienstjaren

Eind 2019 is bij de jaarafsluiting een verschil ontstaan van € 166.000,- op de ontvangsten tussen de saldibalans en voorgaande tabellen. Dit heeft geleid tot een afwijkend berekend eindsaldo saldo 2019 in het jaarverslag en de administratie. Met deze correctieboeking sluit de verantwoorde stand in het jaarverslag en de stand in de administratie weer op elkaar aan.

Balanspost 4. Rekening–courant Rijkshoofdboekhouding

Deze post geeft het tegoed weer dat het DGF heeft bij het Ministerie van Financiën.

Het saldo RHB sluit aan op de saldobiljet RHB.

Balanspost 10 en 10a. Vorderingen en Tegenrekeningen vorderingen

Deze posten betreffen de openstaande vorderingen die het DGF per 31-12-2020 nog moet innen.

Balanspost 12. Voorschotten

Zie verklarende tabel hieronder:

Afwikkeling voorschotten :

 • Openstaande voorschotten per 01-01-2020: € 7,496 mln.

 • Opgeboekte voorschotten in 2020: € 15,003 mln.

 • Afgewikkelde voorschotten in 2020: -/-€ 7,496 mln.

 • Openstaande voorschotten per 31-12-2020: € 15,003 mln.

Balanspost 12a. Tegenrekening voorschotten

De post tegenrekening voorschotten betreft het saldo van de tegenrekening van de rekening voorschotten per 31 december 2020.

Balanspost 13. Garantieverplichtingen

De resterende garantieverplichting per 31 december 2020 is als volgt opgebouwd:

Uitgangsbedragen volgens convenant (2020) : € 188,263 mln.

Toegerekende uitgaven cf convenant: -/- € 22.673 mln.

Toegerekende ontvangsten cf convenant: € 2.157 mln

Garantstelling per 31-12-2020: € 167,747 mln.

In het nieuwe convenant wordt geen indexatie meer toegepast.

Balanspost 13a. Tegenrekening garantieverplichtingen

De post tegenrekening garantieverplichtingen betreft het saldo van de tegenrekening van de rekening garantieverplichtingen per 31 december 2020.

Balanspost 14. Tegenrekening andere verplichtingen

Dit is de tegenrekening van post 14.a

Balanspost 14a. Andere verplichtingen

Voor 2019 zijn geen nieuwe andere verplichtingen opgenomen. Wel zijn er niet uit de balans blijkende verplichtingen. De belangrijkste worden hieronder toegelicht. Alle bedragen zijn inclusief BTW, met uitzondering van het subsidieprogramma van de Universiteit Utrecht.

 • Gezondheidsdienst voor dieren:

  • Subsidietoezegging Basismonitoring 2020 € 9.525.249. De resterende openstaande verplichting per 31-12-2020 bedraagt € 2.469.957.

  • Coördinatie monitoring pluimvee t/m april 2021 € 1.450.423. De resterende openstaande verplichting per 31-12-2020 bedraagt € 453.257.

  • Vogelgrieptesten 2020 € 918.680. De resterende openstaande verplichting per 31-12-2020 bedraagt € 179.078.

  • Monitoringsprogramma tbv runderbrucellose 2020 € 913.715. De resterende openstaande verplichting bedraagt € 181.017.

 • Universiteit Utrecht; 3 jarig subsidieprogramma tbv promotieonderzoek naar de effectiviteit van de basismonitoring, ingaande per 1 januari 2020. € 328.420. De resterende verplichting per 31-12-2020 bedraagt € 254.527.

 • Voorziening ten behoeve van MKZ vaccins. Betreft een tweetal contracten met een totale waarde per 1 januari 2021 van € 1.331.000.

 • Wageningen Bioveterinary Research (WBVR): ten behoeve van diagnostiek € 1.080.000, in het kader van het TSE/BSE monitoringsprogramma € 1.361.000.

Licence