Base description which applies to whole site

10. Saldibalans

Saldibalans per 31 december 2020 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hoofdstuk XIV) (bedragen x 1.000)

Activa

31-12-2020

 

31-12-2019

 

Passiva

31-12-2020

 

31-12-2019

          

Intra-comptabele posten

       

1

Uitgaven ten laste van de begroting

1.775.998

 

1.534.190

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

292.165

 

124.064

3

Liquide middelen

4.538

 

38.566

     

4

Rekening-courant RHB1

0

 

0

4a

Rekening-courant RHB

2.123.695

 

2.046.020

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

752.372

 

704.366

5a

Begrotingsreserves

752.372

 

704.366

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

708.616

 

688.863

7

Schulden buiten begrotingsverband

73.291

 

91.535

8

Kas-transverschillen

        

Subtotaal intra-comptabel

3.241.524

 

2.965.985

Subtotaal intra-comptabel

3.241.524

 

2.965.985

          

Extra-comptabele posten

       

9

Openstaande rechten

0

 

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

674.019

 

2.636.456

10a

Tegenrekening vorderingen

674.019

 

2.636.456

11a

Tegenrekening schulden

0

 

0

11

Schulden

0

 

0

12

Voorschotten

1.309.076

 

888.419

12a

Tegenrekening voorschotten

1.309.076

 

888.419

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

690.772

 

657.355

13

Garantieverplichtingen

690.772

 

657.355

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

904.880

 

418.137

14

Andere verplichtingen

904.880

 

418.137

15

Deelnemingen

0

 

0

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

Subtotaal extra-comptabel

3.578.747

 

4.600.367

Subtotaal extra-comptabel

3.578.747

 

4.600.367

          

Totaal

6.820.271

 

7.566.352

Totaal

6.820.271

 

7.566.352

1

Rijkshoofdboekhouding

Toelichting op de saldibalans

Algemeen

De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet. Indien van de geldende voorschriften is afgeweken is dit nader toegelicht.

Alle bedragen zijn opgenomen in duizenden euro's tenzij anders vermeld. In de tabel van de saldibalans zijn de bedragen overeenkomstig de voorschriften naar boven afgerond. In de tabellen van de toelichting zijn de bedragen op de standaard wijze afgerond en opgeteld. Door de verschillende wijze van afronden kan de som van de overige tabellen afwijken van de bedragen van de tabel van de saldibalans.

Saldibalanspost 8, kas-transverschillen, is niet van toepassing voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tabel 1 Balanspost 1

Uitgaven ten laste van de begroting 2020

1.775.998

De uitgaven over 2020 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van LNV (hoofdstuk XIV) onderdeel uitgaven, artikelen 11,12 en 50.

Balanspost 2

Ontvangsten ten gunste van de begroting 2020

292.165

De ontvangsten over 2020 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van LNV (hoofdstuk XIV) onderdeel ontvangsten, artikelen 11,12 en 50.

Balanspost 3

Liquide Middelen

4.538

De post liquide middelen is opgebouwd uit de saldi van banken en contante gelden.

 

De post liquide middelen bestaat uit:

  • Aanwezige banksaldi bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor de uitvoering van de regeling Borgstellingskrediet voor de Landbouw (€ 3,97 mln.).

  • De banksaldi van de opgeheven bedrijfslichamen die onder verantwoordelijkheid van LNV door de Vereffeningsorganisatie Product- en Bedrijfschappen (PBO) worden afgewikkeld (€ 0,57 mln.).

Balanspost 4

Rekening-Courant Rijkshoofdboekhouding

2.123.695

Op de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding tussen LNV en de Rijksschatkist van het Ministerie van Financiën geadministreerd.

Het bedrag op de saldibalans is overeenkomstig de saldo opgave per 31 december 2020 van het Ministerie van Financiën.

Balanspost 5

Begrotingsreserves

752.372

Een begrotingsreserve is een meerjarige budgettaire voorziening binnen de begroting die LNV aanhoudt op een afzonderlijke rekening-courant bij het Ministerie van Financiën. De reserve blijft meerjarig beschikbaar voor het doen van uitgaven in latere jaren.

 

LNV maakt gebruik van de mogelijkheid om begrotingsreserves aan te houden. In het jaarverslag is bij de betreffende begrotingsartikelen informatie over deze reserves opgenomen eventueel aangevuld met relevante ontwikkelingen. De toevoegingen en onttrekkingen die respectievelijk ten laste of ten gunste van de begroting hebben plaatsgevonden worden in het jaarverslag toegelicht.

Begrotingsreserves

Specificatie begrotingsreserves:

Saldo 31-12-2019

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2020

Artikel

Landbouw

24.156

8.592

2.230

30.518

11

Visserij

24.564

2.311

 

26.875

11

Borgstellingsfaciliteit

20.908

58.113

 

79.022

11

Apurement

88.737

 

3.591

85.146

11

Risicovoorziening jonge boeren

46.000

  

46.000

11

Stikstof

500.000

131.361

146.550

484.811

12

      

Totaal

704.366

200.377

152.371

752.372

 
Balanspost 6

Vorderingen buiten begrotingsverband

708.616

Onder de vorderingen buiten begrotingsverband zijn bedragen opgenomen die nog van derden moeten worden ontvangen.

 
Vorderingen Buiten Begrotingsverband

De vorderingen buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Vordering EU uitgaven ELGF

638.430

Vordering EU uitgaven ELFPO (POP3)

33.806

Vordering op provincies inzake POP

17.464

Vorderingen op overige opdrachtgevers RVO

11.048

Superheffing

4.155

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

1.868

Samenwerkingsconvenant Voedselzekerheid LNV en BuZa

1.195

Salarisvorderingen

562

Overige vorderingen

87

  

Totaal

708.615

Vordering EU uitgaven ELGF

De gelden die LNV voor het Europese fonds ELGF voorfinanciert betreffen de declaraties van de maanden november (16/10 ‒ 30/11) en december. De gedeclareerde bedragen van deze maanden zijn in 2021 ontvangen respectievelijk in de maanden januari en februari. De navolgende tabel geeft inzicht in de totaalbedragen van uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het ELGF van de jaren waarvan de jaaraangiften nog niet door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Vordering EU uitgaven ELGF

De vordering EU uitgaven ELGF is als volgt te specificeren:

Bedrag

Te veel ontvangen ELGF voorgaand dienstjaar

‒ 256

ELGF boekjaar 2020, in 2019 gerealiseerde uitgaven

639.112

Vordering 31 december 2019

638.856

ELGF boekjaar 2020, in 2020 gerealiseerde uitgaven

46.854

Ontvangsten uit ELGF boekjaar 2020

‒ 675.730

Afrekeningen 2019

‒ 9.958

Te weinig ontvangen ELGF boekjaar 2020

23

ELGF boekjaar 2021, in 2020 gerealiseerde uitgaven

638.407

Vordering 31 december 2020

638.430

De jaaraangifte is hoger vastgesteld dan de maandelijkse gedeclareerde bedragen. Naar verwachting zal de Europese Commissie de jaaraangifte 2020 in 2021 definitief vaststellen en het te weinig ontvangen bedrag verrekenen.

* Het boekjaar voor het ELGF loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober van het volgende jaar.

Vordering EU uitgaven ELFPO (POP3)

De gelden die LNV voor het Europese fonds ELFPO voorfinanciert inzake het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 betreffen de declaraties van de maanden november (16/10 ‒ 30/11) en december. De gedeclareerde bedragen van deze maanden zijn in 2021 ontvangen respectievelijk in de maanden januari en februari. De navolgende tabel geeft inzicht in de totaalbedragen van uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het ELFPO van de jaren waarvan de jaaraangiften nog niet door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Vordering EU uitgaven ELFPO (POP3)

De vordering EU uitgaven ELFPO is als volgt te specificeren:

Bedrag

Te veel ontvangen ELFPO voorgaand dienstjaar

‒ 14

ELFPO boekjaar 2020, in 2019 gerealiseerde uitgaven

16.136

Vordering 31 december 2019

16.122

ELFPO boekjaar 2020, in 2020 gerealiseerde uitgaven

113.215

Ontvangsten uit ELFPO boekjaar 2020

‒ 129.101

Afrekeningen 2019

‒ 223

Te weinig ontvangen ELFPO boekjaar 2020

13

ELFPO boekjaar 2021, in 2020 gerealiseerde uitgaven

33.792

Vordering 31 december 2020

33.806

De jaaraangifte is hoger vastgesteld dan de maandelijkse gedeclareerde bedragen. Naar verwachting zal de Europese Commissie de jaaraangifte 2020 in 2021 definitief vaststellen en het te weinig ontvangen bedrag verrekenen.

* Het boekjaar van ELFPO loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober van het volgende jaar.

Vorderingen op provincies inzake POP

De provincies zijn betrokken bij de uitvoering van de projecten en regelingen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Het gaat hier om uitgaven die door RVO.nl zijn gerealiseerd waarvan de provincies een deel van de financiering voor hun rekening nemen volgens het afgesloten convenant voor de uitvoering. De gerealiseerde uitgaven worden per kwartaal door RVO.nl bij de provincies in rekening gebracht. Het huidige POP3 loopt van 2014 tot en met 2020.

Vorderingen op overige opdrachtgevers RVO

RVO.nl voert opdrachten uit voor derden. De opdrachten worden verstrekt door publieke, particuliere en Europese organisaties. Het openstaande bedrag zal RVO.nl in rekening brengen bij de betreffende opdrachtgevers.

Superheffing

RVO.nl heeft van 1 januari 2014 tot 1 april 2015 de melkquoteringsregeling uitgevoerd. Op grond van de Europese regelgeving was bij overschrijding van het landenquotum superheffing verschuldigd aan Brussel. De verschuldigde heffing is vervolgens doorberekend aan kopers en veehouders. In verband met recente uitspraken van het hof in een procedure en een door RVO gestarte bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure zal de afwikkeling nog enige tijd vergen.

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Het betreft de door LNV gedane uitgaven voor de uitvoering van projecten en regelingen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

Samenwerkingsconvenant Voedselzekerheid LNV en BuZa

Op 1 april 2014 is het samenwerkingsconvenant voedselzekerheid tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken (nu LNV) afgesloten. In het kader van het beleidsterrein voedselzekerheid voert LNV diverse projecten uit. Volgens het afgesloten convenant zal LNV bij de afloop van het convenant de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten bij BuZa in rekening brengen.

Salarisvorderingen

Dit betreft betalingen aan personeel inzake salarissen en diverse vergoedingen in afwachting van definitieve verrekening.

Balanspost 7

Schulden buiten begrotingsverband

73.291

Onder de schulden buiten begrotingsverband zijn de bedragen opgenomen die nog ten gunste van derden moeten worden gebracht.

 
Schulden Buiten Begrotingsverband

De schulden buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Vereffeningsorganisatie Product- en Bedrijfschappen

28.048

ELFPO werkkapitaal

24.759

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

9.224

Contante waarborgen RVO.nl

8.378

Schulden aan overige opdrachtgevers RVO

1.995

Overige schulden

887

  

Totaal

73.291

Vereffeningsorganisatie Product- en Bedrijfschappen

Per 1 januari 2015 is de vereffening van de Product- en Bedrijfschappen onder verantwoordelijkheid van EZK gebracht. Als gevolg van het besluit tot het instellen van LNV is per 1 januari 2019 dit ministerie belast met de vereffening van de Product- en Bedrijfschappen. Voor de uitvoering van de vereffeningstaken is de vereffeningsorganisatie PBO opgericht. Deze organisatie voert de administraties van de voormalige schappen en beheert daarbij ook de bankrekeningen.

ELFPO werkkapitaal

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 van 2014-2020 heeft de Europese Commissie in 2014 goedgekeurd. Als gevolg van deze goedkeuring heeft de Europese Commissie aan LNV werkkapitaal voor de uitvoering van POP3 beschikbaar gesteld overeenkomstig verordening (EU) Nr. 1306/2013. Bij de afsluiting van POP3 zal deze voorfinanciering door de commissie worden verrekend.

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Dit betreft door RVO.nl van de EU ontvangen bedragen voor de financiering van projecten en regelingen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Dit zijn met name de regelingen Innovatie Aquacultuur, Innovatie Aanlandplicht en Samenwerkingsprojecten Wetenschap en Visserij.

Contante waarborgen RVO.nl

RVO.nl ontvangt per bank gelden van het bedrijfsleven als zekerheidsstelling voor in- en uitvoercertificaten. Als aan de voorwaarden van de regeling inzake certificaten is voldaan dan betaalt RVO.nl op verzoek van de belanghebbende de bedragen terug.

Schulden aan andere opdrachtgevers RVO

RVO.nl voert opdrachten uit voor derden. De opdrachten worden verstrekt door publieke, particuliere en Europese organisaties. RVO.nl zal de betreffende gelden overeenkomstig opdracht of overeenkomst aan begunstigden verstrekken.

Balanspost 9

Rechten

0

Rechten onstaan doordat op grond van wettelijke regelingen, in de toekomst aanspraak bestaat op gelden van derden.

 
Balanspost 10

Vorderingen

674.019

De vorderingen hebben betrekking op te ontvangen bedragen voor de begroting van LNV.

 
Vorderingen

De vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Direct opeisbare vorderingen

100.135

Op termijn opeisbare vorderingen

46.322

Geconditioneerde vorderingen

527.562

  

Totaal

674.019

Direct opeisbare vorderingen

De direct opeisbare vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Vorderingen inzake beleid

96.928

Vorderingen NVWA door CJIB te innen

2.231

Diversen

976

  

Totaal

100.135

Vorderingen inzake uitvoering beleid

LNV heeft vorderingen opgelegd voortkomend uit subsidie vaststellingen van diverse regelingen.

Vorderingen NVWA door CJIB te innen

Het betreft de door het CJIB ten behoeve van de NVWA te innen bedragen voor de boetebeschikkingen en dwangsommen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren/de Wet dieren (LNVGWD), de Wet gewasbeschermings middelen en biociden (LVWGB), de Natuurbeschermingswet, de Plantgezondheidswet en de Landbouwkwaliteitswet.

Op termijn opeisbare vorderingen

De op termijn opeisbare vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Lening Stichting DLO

38.522

Stichting Nationaal Groenfonds

7.800

  

Totaal

46.322

Stichting Nationaal Groenfonds

Inzake het versterken van het investeringsvermogen van de Stichting Nationaal Groenfonds heeft LNV middelen ter beschikking gesteld.

Geconditioneerde vorderingen

De geconditioneerde vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Gestelde zekerheden

258.117

Landinrichtingsrente

222.513

Bureau Beheer Landbouwgronden

30.857

Borgstelling MKB Landbouwkredieten (BL)

16.074

  

Totaal

527.561

Gestelde zekerheden

Dit betreffen zekerheden die bij de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU worden gevraagd. De uitvoering hiervan vindt plaats bij RVO.nl.

Landinrichtingsrente

Het gaat hier om door grondeigenaren te betalen landinrichtingsrente die voortkomt uit afgesloten landinrichtingsprojecten. De inning van de verschuldigde landinrichtingsrente vindt plaats door de Belastingdienst. Naar verwachting zal in 2043 de laatste afwikkeling van deze regeling plaatsvinden.

Bureau Beheer Landbouwgronden

Het Bureau Beheer Landbouwgronden beschikt over financiële middelen die in voorgaande jaren door LNV zijn verstrekt. Een deel van deze middelen is bestemd voor het afwikkelen door BBL van een tweetal projecten. Het resterende deel is het aandeel van LNV in het eigen vermogen van BBL. Overige financiële verplichtingen en/of afwikkelingen zullen onder verantwoordelijkheid van LNV plaatsvinden.

Borgstelling MKB Landbouwkredieten (BL)

Op basis van de regeling Borgstelling MKB Landbouwkredieten (BL) verstrekken deelnemende banken krediet aan land- en tuinbouwondernemers onder garantie (borgstelling) van de Staat. De regeling Borgstelling MKB landbouwkredieten is geharmoniseerd met de regeling Borgstelling MKB kredieten (BMKB). Op het moment dat de bank de garantie aanspreekt betaalt RVO.nl de claim uit aan de bank. Hierdoor ontstaat er voor RVO.nl een vordering op de onderneming die wordt opgenomen in de debiteurenadministratie. De bank heeft conform de regeling een volgplicht. Wanneer een ondernemer een voorstel tot afkoop bij de bank indient legt de bank dit ter beoordeling voor aan RVO.nl. Na instemming van RVO.nl zorgt de bank voor afwikkeling van de overeengekomen regeling en maakt het aan RVO.nl toekomende bedrag over.

Balanspost 11

Schulden

0

De schulden hebben betrekking op bedragen die ten gunste van de begroting van LNV zijn ontvangen.

 
Balanspost 12

Voorschotten

1.309.076

Voorschotten zijn bedragen die aan derden zijn betaald vooruitlopend op later definitief vast te stellen of af te rekenen bedragen.

 
Voorschotten ouderdomsoverzicht

Beleidsartikelen

2016 en eerder

2017

2018

2019

2020

Totaal

11. Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

23.071

5.886

8.859

223.602

373.851

635.269

12. Natuur en biodiversiteit

172.451

13.887

14.817

58.351

369.530

629.036

       

Buiten begrotingsverband

1.772

2.947

9.010

5.755

25.287

44.771

       

Totaal

197.294

22.720

32.686

287.708

768.668

1.309.076

Verloopstaat voorschotten

Verloop van voorschotten gedurende het dienstjaar 2020

Bedrag

Beginstand 1 januari 2020

888.418

Verstrekte voorschotten

873.281

Eindafgerekende voorschotten

‒ 452.623

Eindstand 31 december 2020

1.309.076

Balanspost 13

Garantieverplichtingen

690.772

De garantieverplichtingen zijn voorwaardelijke financiële verplichtingen. Deze verplichtingen komen op een later moment tot uitbetaling als bij de werderpartij die de garantie heeft ontvangen zich bepaalde omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld een bepaald risico of een onzekere gebeurtenis.

 
Verloop van de garantieverplichtingen

Beleidsartikelen

Stand per 31-12-2019

In 2020 aangegaan +

Bijstellingen -/-

Uitgaven -/-

Stand per 31-12-2020

11. Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

329.853

91.691

35.399

686

385.459

12. Natuur en biodiversiteit

327.501

0

22.190

0

305.311

      

Totaal

657.354

91.691

57.589

686

690.770

Balanspost 14

Andere verplichtingen

904.880

Het gaat hier om financiële verplichtingen ten opzichte van een wederpartij die op een later moment tot betaling zal leiden. Indien de wederpartij alle gestelde voorwaarden nakomt zal de verplichting volledig tot betaling komen.

 
Verloop van de andere verplichtingen

Beleidsartikelen

Stand per 31-12-2019

In 2020 aangegaan +

Bijstellingen -/-

Uitgaven -/-

Stand per 31-12-2020

11. Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

264.741

1.463.182

5.131

1.086.183

636.609

12. Natuur en biodiversiteit

116.911

636.389

1.160

539.411

212.729

50. Apparaat LNV

0

149.717

0

149.717

0

Buiten begrotingsverband

36.484

759.672

6.807

733.807

55.542

      

Totaal

418.136

3.008.960

13.098

2.509.118

904.880

Voor het verantwoorden van de verplichtingen van apparaatsuitgaven op artikel 50 in bovenstaande tabel wordt het principe verplichtingen is gelijk aan kas toegepast. Het verplichtingensaldo wordt gelijk gesteld aan het uitgavensaldo waardoor er per saldo op 31 december geen openstaande verplichtingen worden verantwoord.

Niet uit de balans blijkende bestuurlijke verplichtingen

Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingen zijn onder meer bestuursovereenkomsten of bestuursconvenanten die afgesloten worden tussen het Rijk en derden, bijvoorbeeld decentrale overheden, functionele overheden of belangenorganisaties. Dergelijke bestuurlijke verplichtingen worden alleen voor het deel waarvoor een juridische verplichting is aangegaan opgenomen in de saldibalans. Tot het moment waarop een juridische verplichting wordt aangegaan, zijn deze bestuurlijke verplichtingen nog niet administratief vastgelegd. Interne procedures borgen dat de financiële gevolgen bekend zijn voordat een bestuurlijke overeenkomst wordt ondertekend. De uitgaven die het gevolg zijn van deze bestuurlijke verplichtingen kunnen op dat moment worden geraamd, en afhankelijk van het bedrag, toegelicht bij het betreffende begrotingsartikel en in kamerbrieven over het betreffende onderwerp. Op deze wijze wordt geborgd dat de financiële gevolgen van bestuurlijke afspraken niet alleen beleidsmatig, maar ook budgettair, door de Tweede Kamer kunnen worden geautoriseerd, ook al vindt de vastlegging van de verplichting pas op een later moment plaats. 

Regio Deals, Klimaatakkoord en Noordzee Akkoord

Regio Deals richten zich op een integrale aanpak van meervoudige regionale opgaven en brede welvaart. Zo zijn door het kabinet verschillende Regio Deals gesloten en in uitvoering genomen. Daarnaast komen ook verplichtingen voor uit het Klimaatakkoord (inclusief Urgenda) en het Noordzeeakkoord. Deze toezeggingen zullen in de komende jaren, waar relevant, in de financiële administratie worden vastgelegd.

Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten

In dit kader is ook het «Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020–2024» relevant. Hierin zijn plafondbedragen afgesproken tot waaraan een sector bijdraagt aan de preventie- en bestrijdingskosten van dierziekten. De bestrijdings- en preventiekosten die uitstijgen boven deze plafondbedragen worden gedragen door de overheid. Omdat er in het convenant geen maximale bijdrage voor de overheid is afgesproken, kan er geen totaalbedrag genoemd worden voor deze niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Licence