Base description which applies to whole site

7. Departementale verantwoordingsstaat

Tabel 100 Departementale verantwoordingsstaat 2020 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (bedragen x € 1.000)
         

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Realisatie (2)

Verschil (3)= (2) - (1)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

39.665.388

39.695.100

1.923.357

59.969.252

59.902.405

1.802.827

20.303.864

20.207.305

‒ 120.530

           

1

Arbeidsmarkt

891.882

891.167

24.000

14.053.826

14.014.042

11.195

13.161.944

13.122.875

‒ 12.805

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.975.855

7.002.798

26.020

10.474.111

10.478.338

25.190

3.498.256

3.475.540

‒ 830

3

Arbeidsongeschiktheid

3.878

3.878

0

690

690

0

‒ 3.188

‒ 3.188

0

4

Jonggehandicapten

3.386.123

3.386.123

0

3.430.369

3.430.369

22.340

44.246

44.246

22.340

5

Werkloosheid

115.743

116.911

0

129.951

131.300

1.300

14.208

14.389

1.300

6

Ziekte en zwangerschap

11.738

11.981

0

13.108

13.350

0

1.370

1.369

0

7

Kinderopvang

3.461.212

3.461.212

1.597.613

3.913.026

3.912.442

1.483.420

451.814

451.230

‒ 114.193

8

Oudedagsvoorziening

25.100

25.100

0

24.903

24.903

174

‒ 197

‒ 197

174

9

Nabestaanden

1.227

1.227

0

1.172

1.172

0

‒ 55

‒ 55

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.550.142

6.550.142

222.204

6.553.288

6.553.288

198.758

3.146

3.146

‒ 23.446

11

Uitvoering

499.637

499.637

0

589.863

589.977

173

90.226

90.340

173

12

Rijksbijdragen

16.901.655

16.901.655

0

20.184.827

20.162.857

2.052

3.283.172

3.261.202

2.052

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

253.368

252.868

1.000

179.789

181.996

5.068

‒ 73.579

‒ 70.872

4.068

           

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

372.070

372.070

51.666

403.751

387.486

52.986

31.681

15.416

1.320

98

Algemeen

30.185

32.758

854

16.578

20.195

171

‒ 13.607

‒ 12.563

‒ 683

99

Nog onverdeeld

185.573

185.573

0

0

0

0

‒ 185.573

‒ 185.573

0

               
1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW. De stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, tweede incidentele suppletoire begroting en de slotwet. De reden hiervoor is dat in deze wetten de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting, die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting, zijn opgeteld bij vastgestelde begroting en in het jaarverslag niet.

Licence