Base description which applies to whole site

4.3 Horizontale ontwikkeling van de netto zorguitgaven 2017-2020

In deze paragraaf wordt de horizontale ontwikkeling van de zorguitgaven grafisch weergegeven en toegelicht over de afgelopen drie jaren. De horizontale ontwikkeling geeft de jaar op jaar ontwikkeling van de netto zorguitgaven weer. Hierbij worden een tweetal groeiontwikkelingen onderscheiden:

• Nominale ontwikkeling: de groei van de zorguitgaven inclusief de loon- en prijsontwikkeling.

• Reële groeiontwikkeling: de ontwikkeling van de zorguitgaven gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling van het bbp.

In de onderstaande figuur is de horizontale ontwikkeling van de netto zorguitgaven, gecorrigeerd voor overhevelingen van de Wmo en Jeugdwet naar de algemene uitkering van het gemeentefonds zoals opgenomen in de Startnota (zie Nota van Wijziging begroting 2018), grafisch weergegeven voor de jaren 2017-2020 (met het jaar 2017 als basisjaar). De reële groei van de netto zorguitgaven in 2020 is 3,4%.

Figuur 7 toont de horizontale ontwikkeling van de netto zorguitgaven 2017-2020 (bedragen x € 1 miljard).

1Dit betreft de netto zorguitgaven exclusief de Rijksbijdrage Wmo (met uitzondering van beschermd wonen) en jeugd in 2017 en 2018. Omdat deze vanaf 2019 geen onderdeel meer uitmaken van de netto zorguitgaven is deze correctie nodig om vergelijkbare cijfers te presenteren.

Bron: VWS, CPB-novemberraming 2020

In figuur 8 is de horizontale ontwikkeling van de netto Zvw-uitgaven grafisch weergegeven voor de jaren 2017-2020. De reële groei van de netto Zvw-uitgaven in 2020 is 1,6%.

Figuur 8 toont de horizontale ontwikkeling van de netto Zvw-uitgaven 2017-2020 (bedragen x € 1 miljard).

Bron: VWS, CPB-novemberraming 2020

In figuur 9 is de horizontale ontwikkeling van netto Wlz-uitgaven grafisch weergegeven voor de jaren 2017-2020. De reële groei van de netto Wlz-uitgaven in 2020 is 7,1%.

Figuur 9 toont de horizontale ontwikkeling van de netto Wlz-uitgaven 2017-2020 (bedragen x € 1 miljard).

Bron: VWS, CPB-novemberraming 2020

Licence