Base description which applies to whole site

5.3 Wat heeft de gemiddelde burger in 2020 aan zorg betaald?

Figuur 10 laat zien dat een volwassene in Nederland in 2020 gemiddeld 

€  5.606 heeft betaald aan collectieve zorg. Dat betreft niet alleen de nominale premie en de eigen betalingen. Een Nederlander betaalt gemiddeld ook een fors bedrag aan Wlz-premie. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt voor een beperkt deel rechtstreeks door burgers betaald (gepensioneerden en zelfstandigen) en voor het grootste deel door werkgevers. Dat laatste deel beïnvloedt de loonruimte en wordt daarom in figuur 10 meegenomen. Via de zorgtoeslag ontvangt de gemiddelde burger een bedrag ter gedeeltelijke compensatie van de nominale premie en het betaalde eigen risico. Ook wordt in figuur 10 het bedrag meegenomen dat via belastingen wordt opgebracht ter dekking van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven, de rijksbijdragen en de zorgtoeslag.

De gemiddelde lasten voor een volwassene komen daarmee uit op € 5.606 voor het jaar 2020. Dat is € 78 hoger dan geraamd in de begroting 2020. De lasten komen hoger uit omdat de uit belastingen gedekte uitgaven € 195 hoger uitkomen. Dit hangt vooral samen met de hogere rijksbijdrage Wlz. Vanwege de lagere premievaststelling door zorgverzekeraars, de lagere

Wlz-premieinkomsten en de lagere inkomensafhankelijke bijdrage Zvw komen de lasten per saldo € 78 hoger uit.

Figuur 10 toont de lasten per volwassene aan zorg in 2020 (in euro’s per jaar)1

1 Door afrondingsverschillen kan de som van de delen afwijken van het totaal.

Licence