Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Het onder dit artikel opgenomen budget ten behoeve van wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer betreft de kosten van interparlementaire activiteiten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Voor wat betreft de uitvoering en de beoogde resultaten deden zich geen bijzonderheden voor.

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

1.098

1.090

1.172

904

891

1.520

‒ 629

               

Uitgaven

1.008

1.171

1.181

904

891

1.520

‒ 629

               

Materiële uitgaven

             

Interparlementaire betrekkingen

1.008

1.171

1.181

904

891

1.520

‒ 629

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Materiële uitgaven

Interparlementaire betrekkingen

Het budget voor interdepartementale betrekkingen is in 2021 niet volledig tot besteding gekomen. De Corona-beperkingen hebben negatieve impact gehad op het reizen naar internationale organisaties, het Caribisch deel van het Koninkrijk en de ontvangst van buitenlandse delegaties. Dit leidt tot een onderschrijding van circa € 0,6 mln. op het verplichtingen- en uitgavenbudget.

Licence