Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Volksvertegenwoordiging

Als volksvertegenwoordiging heeft de Tweede Kamer twee hoofdtaken: controle van de regering en (mede)wetgeving. Deze taken vloeien voort uit de artikelen 50 (vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk), 65 tot en met 72 (werkwijze), 81 tot en met 87 (wetten en andere voorschriften), 105 (begrotingen), 137 en 138 (grondwetgeving) van de Grondwet en enkele andere (grond)wetsartikelen.

De ambtelijke diensten

Het ondersteunen van het constitutioneel proces. Dit doen de ambtelijke diensten door middel van het bieden van een politiek neutrale, adequate en innovatieve ondersteuning van de Kamerleden in alle facetten van hun werk als volksvertegenwoordiger. De politieke prioriteiten, zoals door de Kamer bepaald, zijn daarbij leidend.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer zijn in artikel 4.4, lid 4 van de Comptabiliteitswet 2016 afspraken vastgelegd (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie.

Renovatie Binnenhof

De Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) hebben intensief samengewerkt aan de totstandkoming van het integrale concept-Definitief Ontwerp en aan de detail-Programma’s van eisen. Op 24 december 2021 heeft het RVB het integrale concept-Definitief Ontwerp aan de Tweede Kamer aangeboden.

Tijdelijke Huisvesting

Na de ingebruikname van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoudseweg 67 zijn de kamerbewoners over het algemeen tevreden over de huisvesting. Geconstateerde verbeterpunten en ingekomen meldingen zijn grotendeels, onder meer in samenwerking met het RVB, opgelost. Het Binnenhof is op 22 oktober 2021 bezemschoon en veilig overgedragen aan het RVB.

Parlementair proces/werkwijze Kamer

Ondanks corona is in 2021 het parlementair proces merendeels op orde gebleven, zowel voor de plenaire vergaderingen als de commissievergaderingen. Wel was bij de commissieactiviteiten sprake van een bepaalde mate van verschuiving: fysieke vergaderingen met het kabinet, zoals commissiedebatten, zijn geregeld omgezet in schriftelijk overleg. Ook hebben commissies, als gevolg van de corona-maatregelen, intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheden van video-vergaderen.

Verder zijn diverse initiatieven, veelal voortkomend uit moties, aanhangig met betrekking tot de rol en werkwijze van de Kamer. Op 16 december 2021 bood de werkgroep Versterking functies van de Tweede Kamer (Van der Staaij II) zijn rapport aan de voorzitter aan. Het rapport bevat veel aanbevelingen ter versterking van de controlerende, medewetgevende en volksvertegenwoordigende taken van de Kamer. Over de wijze van het bespreken van de aanbevelingen en de relatie met de informatiepositie, toerusting en werkwijze van de Tweede Kamer, moet nog een besluit worden genomen. Eind 2021 is ook een werkgroep van start gegaan met de uitvoering van de motie-Leijten/Arib (Kamerstukken II, 2022/23, 35752, nr. 11). Daarnaast lopen andere trajecten die de rol en de werkwijze van de Kamer nader bezien. Op 7 oktober 2021 heeft de Kamer ingestemd met een voorstel van het Presidium tot wijziging van de regeling vertrouwelijke stukken.

Transparantie

Het blijft een belangrijke doelstelling om het Kamerwerk zichtbaar en inzichtelijk te maken voor een groot publiek. Zo wordt de kennis over de democratie en de rol van de Tweede Kamer vergroot. De publiekscommunicatie van de Tweede Kamer is continu in ontwikkeling. Daarbij ligt de focus op crossmediale communicatie. Berichtgeving via de verschillende kanalen is gericht op de actualiteit en het toelichten van het werk van de Tweede Kamer. In december 2021 is in het kader van publiekscommunicatie de digitale rondleiding «Ontdek de Tweede Kamer» gelanceerd. Dit initiatief geeft bezoekers de mogelijkheid om zowel de tijdelijke huisvesting als het Binnenhof digitaal te bezoeken – tijdens de coronacrisis, maar ook tijdens de renovatie. De rondleiding geeft uitvoering aan de motie Moorlag (Kamerstukken II 2019/20, 35405, nr. 8) die werd ingediend bij de Raming 2021.

Verder is de Tweede Kamer bezig met de voorbereiding voor de inwerkingtreding van de Wet Open Overheid, die naar verwachting op 1 mei 2022 in zal gaan.

Onderzoeksinstrumenten Kamer

In de tweede helft van 2021 speelden twee parlementaire onderzoeken:

De Parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen heeft vanaf de zomer de gevorderde documenten geanalyseerd en zich voorbereid op de volgende fase van het onderzoek: de (besloten) interviews.

De Tijdelijke commissie Fraudebeleid en dienstverlening heeft haar voorstel voor de opzet van een parlementaire enquête over de fraudebestrijding en handhaving, informatie-uitwisseling en dienstverlening bij uitvoeringsorganisaties eind 2021 afgerond.

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

108.035

104.748

131.664

133.027

172.136

134.202

37.934

Waarvan garantieverplichtingen

1.129

952

521

869

0

   

Waarvan overig

106.906

103.796

131.143

132.158

172.136

   
               

Uitgaven

105.349

105.456

125.725

133.988

153.833

134.202

19.631

               

Institutionele inrichting

             

Apparaat Tweede Kamer

68.177

73.756

92.493

89.951

105.253

87.734

17.519

Onderzoeksbudget

164

192

544

1.296

616

2.383

‒ 1.767

Materiële uitgaven

             

Drukwerk

1.525

1.209

1.042

1.065

1.251

1.892

‒ 641

Fractiekosten

33.601

28.007

29.292

38.884

43.303

39.660

3.643

Uitzending leden

131

316

322

83

54

456

‒ 402

Parlementaire enquêtes

0

0

11

462

1.241

0

1.241

Bijdrage ProDemos

1.751

1.976

2.021

2.247

2.115

2.077

38

               

Ontvangsten

3.669

3.751

4.151

3.448

6.105

3.639

2.466

Overzicht van risicoregelingen

Tabel 9 Overzicht garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties 2020

Verleend 2021

Vervallen 2021

Uitstaande garanties 2021

Garantie- plafond

Totaal plafond

Totaalstand risicovoorziening

3

Fractiekosten

7.522

0

1.023

6.499

0

0

0

Eind 2020 was sprake van een bedrag van € 7,5 mln. aan uitstaande garanties. In 2021 is op verzoek van een fractie een bedrag van € 0,045 mln. aan garanties tot betaling gekomen. Daarnaast is een administratieve correctie gedaan in verband met inmiddels vervallen garanties. Het totaal aan uitstaande garanties aan de fracties per 31-12-2021 heeft een omvang van afgerond € 6,5 mln.

Uitgaven

Tabel 10 Specificatie apparaatsuitgaven artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2021

Totaal apparaat

105.253

waarvan personeel

49.665

Eigen personeel

48.853

(Ambtelijke) Detacheringen

812

   

Externe inhuur

5.026

Overig personele kosten (vorming&opleiding)

1.099

   

waarvan materieel

49.463

Apparaatsuitgaven

Ten opzichte van de begroting bij de stand van de tweede suppletoire begroting resulteren de daadwerkelijke apparaatsuitgaven op dit artikelonderdeel in een overschrijding van € 5,4 mln. De uitgaven zijn hoger als gevolg van extra uitgaven voor de verhuizing naar de Bezuidenhoudseweg 67 (B67). Daarnaast zijn uitgaven voor de formatie tot en met 1 november 2021 betaald.

De begroting is in 2021 structureel opgehoogd voor het beheer en onderhoud van het audiovisuele systeem in B67, enkele personele uitbreidingen voor de parlementaire staf en ten behoeve van de uitbreiding van het domein aan vergaderingen dat live wordt getoond en kan worden teruggekeken. Tot slot stijgen de uitgaven voor de rijksschoonmaakorganisatie in verband met standaardisatie van de dienstverlening en de tariefstelling.

De begroting is in 2021 incidenteel opgehoogd ten behoeve van parlementaire enquêtes en een kasschuif vanuit 2020 voor de instandhouding van systemen, installaties, overig materieel op het Binnenhof en het uitstel van de verhuizing naar B67 naar 2021.

Roemernorm

In de motie-Roemer (Kamerstukken II 2009/10, 32360, nr. 5) worden de uitgaven binnen het Rijk aan niet-formatief personeel begrensd op 10% van de gezamenlijke uitgaven op alle artikelen voor formatief en niet-formatief personeel.

In 2021 is € 5,0 mln. uitgegeven aan niet-formatief personeel. De totale personele uitgaven over 2021 bedragen € 56,1 mln. Dit leidt tot een percentage van de Roemernorm van 9%. Hiermee vallen de totale uitgaven binnen de norm van 10%.

Tabel 11 Roemernorm (bedragen x € 1.000)

Uitgaven aan formatief personeel

49.951

Uitgaven aan detacheringen

1.113

Uitgaven aan niet-formatief personeel

5.037

Totaal (A)

56.101

Niet-formatief personeel (B)

5.037

Roemernorm (B als % van A)

9%

Onderzoeksbudget

Dit betreffen zowel de uitgaven van de Kamercommissies en de tijdelijke commissies. In 2021 is de Tijdelijke commissie dienstverlening, fraude en handhaving ter voorbereiding op de parlementaire enquête ingericht en rondde de Tijdelijke commissie Aardgaswinning haar werkzaamheden af. Er resteert € 1,8 mln. ten opzichte van stand bij de begroting van de tweede suppletoire begroting. Dit is een gevolg van de geringe activiteiten van de Kamercommissies vanwege de verkiezingen.

Drukwerk

Op dit artikel worden de uitgaven voor de publicatie van de handelingen en officiële publicaties op www.overheid.nl. geboekt. De uitgaven in 2021 waren € 0,7 mln. minder dan begroot bij de stand van de begroting van de tweede suppletoire begroting.

Fractiekosten

De uitgaven voor fractiekosten zijn lager uitvallen dan begroot door tussentijdse toegekende loon- en prijsbijstelling. Dit heeft geleid tot een overschot van € 0,5 mln.

Uitzending Leden

Er resteert € 0,4 mln. ten opzichte van de stand van de begroting bij de tweede suppletoire begroting. De uitgaven op dit artikel zijn zeer beperkt als gevolg van de reisbeperkingen ten gevolge van het coronavirus.

Parlementaire enquêtes

Op 16 december 2020 heeft de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag haar eindverslag aangeboden. In 2021 zijn nog enkele uitgaven voor de commissie geboekt. Verder is parlementaire enquête Aardgaswinning Groningen (TCAG) gestart. De totale uitgaven bedroegen € 1,2 mln. Er resteert € 0,8 mln. ten opzichte van de stand van de begroting bij de tweede suppletoire begroting. Dit is een gevolg van het feit dat een deel van de geplande uitgaven voor 2021 zijn doorgeschoven naar 2022. Dit betreft onder andere de uitgaven voor personele inzet.

Bijdrage aan ProDemos

Dit artikel is nagenoeg uitgeput.

Ontvangsten

De totale ontvangsten zijn € 1,1 mln. hoger uitgevallen dan de stand van de begroting bij de tweede suppletoire begroting. Verklaring hiervoor is dat een aantal fracties te kennen heeft gegeven dat hun egalisatiereserve het maximum in 2020 heeft bereikt. Conform hetgeen in de fractiekostenregeling staat wordt bij een overschrijding het verschil door de stichting terugbetaald aan de Tweede Kamer. Verder betreffen de ontvangsten de doorbelastingen van dienstverlening aan andere Hoge Colleges van Staat en ontvangsten van het UWV. De omzet van het restaurantbedrijf is lager uitgevallen vanwege de coronamaatregelen (gedeeltelijke sluiting van de restaurants en het vervallen van evenementen). Dit tezamen heeft geleid tot een overschot op de ontvangsten.

Licence