Base description which applies to whole site
+

6. Samenvattende verantwoordingsstaat agentschap

Tabel 9 Samenvattende verantwoordingsstaat 2021 inzake baten-lastenagentschap van het Ministerie van Algemene Zaken (III) (bijdragen x € 1.000) 1

Omschrijving

Vastgestelde begroting2

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

(4) Realisatie 2020

Baten en lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

    
     

Totale baten

83.548

148.136

64.588

127.875

Totale lasten

83.548

146.951

63.403

126.481

Saldo van baten en lasten

0

1.185

1.185

1.394

     

Totale kapitaaluitgaven

0

0

0

0

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

     
1

In de vastgestelde begrotingsstaat was abusievelijk een te hoog bedrag opgenomen, bij de eerste suppletoire begrotingswet is dit gecorrigeerd , in de memorie van toelichting was wel het juiste bedrag opgenomen.

2

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

De verantwoordingsstaat is in overeenstemming met de Rijksbegrotingsvoorschriften 2022 en de Regeling Agentschappen opgesteld.

De hogere baten ten opzichte van de vastgestelde begroting worden veroorzaakt door de hogere media-opbrengsten. Dit leidt ook tot hogere lasten bij de materiële kosten.

Licence