Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Afgerond evaluatie- en overig onderzoek

Tabel 109 Artikel 1 & 2 - Sterke en levendige democratie

Art.

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

1.1

Bestuur en regio

Overig onderzoek

2020

Studiegroep Interbestuurlijke en financiële verhoudingen

   

Ex-post

2020

Evaluatie Interbestuurlijk Programma (IBP)

   

Ex-post

2021

Evaluatie Sociaal Domein

   

Ex-post

2021

Evaluatie Tweede actieplan bevolkingsdaling

   

Overig onderzoek

2021

Herziening provinciaal belastinggebied

1.2

Democratie

Monitor

2020

Leefbaarometer

   

Monitor

2020

Monitor Integriteit en Veiligheid

   

Overig onderzoek

2020

Lokaal bestuur in tijden van corona

   

Overig onderzoek

2020

Corona continue multicliëntonderzoek

   

Monitor

2021

Monitor Democratie in Actie

   

Monitor

2021

Evaluatie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

   

Ex post

2021

Evaluatie TK-verkiezingen

   

Ex post

2021

Evaluatie bijdrage Comité 4 en 5 mei

   

Ex post

2021

Evaluatieonderzoek subsidieregeling ProDemos 2017-2022

   

Ex post

2021

Reflectie op resultaten en impact Democratie in Actie

   

Ex post

2021

Evaluatie Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

   

Overig onderzoek

2021

Onderzoeksprogramma lokale partijen

   

Overig onderzoek

2021

Nationaal kiezersonderzoek 2021

   

Overig onderzoek

2021

Essay De TK-verkiezing 2021: Corona, constanten en voortgaande veranderingen

   

Overig onderzoek

2021

Provinciaal en waterschapskiezersonderzoek 2021

   

Overig onderzoek

2021

Basismonitor Politieke ambtsdragers 2020

   

Overig onderzoek

2021

Ontwikkeling democratische kernwaarden in het voortgezet onderwijs

   

Overig onderzoek

2021

De staat van het burgemeestersambt anno 2020

   

Overig onderzoek

2021

Onderzoek digitale nalatenschap

   

Overig onderzoek

2021

Juridisch onderzoek digitale nalatenschap

   

Overig onderzoek

2021

Lessen voor een nieuwe gebiedsgerichte aanpak

   

Overig onderzoek

2021

Handreiking voor actieonderzoek leefbaarheid en veiligheid in wijken

   

Overig onderzoek

2021

Nationale burgerfora

   

Overig onderzoek

2021

Essay over diversiteit in de Nederlandse politiek

   

Overig onderzoek

2021

Draagvlak voor het burgerforum

2

Nationale veiligheid

     
Tabel 110 Artikel 3, 4, 5, 10 - Duurzaam wonen en leven in heel Nederland

Art.

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

3.1

Woningmarkt

Overig onderzoek

2020

Handvatten aanpak vocht- en schimmelproblematiek

   

Ex-post

2020

Evaluatie huisvestingswet 2014

   

Ex-post

2020

Fiscale evaluatie eenmalige vrijstelling schenk- en erfbelasting ten behoeve van de eigen woning

   

Ex-post

2020

Evaluatie Wet doorstroming huurmarkt 2015 (o.a. tijdelijke huurcontracten)

   

Ex-post

2020

Overkoepelende evaluatie fiscale eigenwoningregeling, o.a. vrijstelling kamerverhuur (2020-2020)

   

Ex-post

2021

Subsidieregeling kennisoverdracht en experimenten wonen1

   

Ex-post

2021

Huisvestingsvoorziening (TRSHV)

   

Monitor

2021

Woondeals

   

Monitor

2021

Transformatiefaciliteit2

   

Monitor

2021

Monitor tijdelijke contracten o.g.v. de leegstandswet en BW

   

Overig onderzoek

2021

Handreiking prestatieafspraken

   

Overig onderzoek

2021

Onderzoek ondersteuning en versterking huurdersorganisaties

3.3

Woningbouw

Monitor

2021

Woningbouwimpuls monitoring

4.1

Energietransitie en duurzaamheid

Ex-post

2020

Evaluatie aanvraag- en selectieproces 2020

   

Monitor

2021

Warmtefonds/NEF

   

Ex-post

2021

Beleidsdoorlichting Energietransitie en duurzaamheid: Energieakkoord 20201

   

Ex-post

2021

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

4.2

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

Ex-post

2021

Beleidsdoorlichting Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

5.1

Ruimtelijke ordening

Ex-post

2020

Evaluatie sleutelprojecten

   

Ex-post

2020

Quick Scan Beleidsdoorlichting Ruimtelijke ordening

   

Ex-post

2020

Beleidsdoorlichting Ruimtelijke ordening

   

Ex-post

2020

Gebruikersonderzoek basisregistraties

   

Monitor

2020

Gebruikersonderzoek basisregistraties

   

Ex-post

2020

Balans van de Leefomgeving (PBL)

   

Monitor

2020

Vastgoedmonitor

   

Overig onderzoek

2021

Interdepartementaal Beleidsonderzoek Ruimtelijke Ordening

   

Ex-post

2021

NOVI eerste concept

5.2

Omgevingswet

Ex-post

2020

Beleidsdoorlichting Omgevingswet

10.1

Groningen versterken en perspectief

     
1

Het onderzoek is afgerond in 2021 en wordt in 2022 gepubliceerd.

2

De evaluatie wordt in 2022 opgestart en afgerond. Dit onderzoek is vertraagd omdat BZK een grondiger onderzoek uit wil voeren waarbij zowel het functioneren als de verhoging en verbreding van de Faciliteit meegenomen wordt.

Tabel 111 Artikel 6 - Waarde gedreven digitale overheid

Art.

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

6.2

Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Ex-post

2020

Beleidsdoorlichting overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

   

Ex-ante

2021

Marktverkenning Berichtenbox Bedrijven

   

Overig

2021

Kadering en beoordeling rekenregels voor dataminimalisatie bij regie op gegevens

   

Ex-post

2021

Evaluatie Innovatiebudget

   

Overig

2021

Onderzoek naar de synergie tussen het Referentie Grootboekschema en elektronisch factureren

   

Ex-ante

2021

Onderzoek inrichting architectuurfunctie GDI

   

Ex-ante

2021

Onderzoek operationalisering anti-discriminatienormen tot AI-systeemprincipes

   

Ex-ante

2021

Onderzoek naar kosten en baten van open source

   

Overig

2021

Onderzoek naar open source gemeenschap

   

Overig

2021

Ontwikkeling Mensenrechten Impact Assessment

   

Overig

2021

From harmful to ethical game and media design

   

Overig

2021

Code bescherming kinderrechten online

   

Ex-post

2021

Onderzoek effecten Direct Duidelijk op dienstverleningsresultaten

   

Ex-post

2021

Onderzoek effect Direct Duidelijk op begrijpelijkheid teksten

   

Ex-post

2021

Het Direct Duidelijk Effect

   

Overig

2021

Onderzoek naar govtech in NL

   

Ex-post

2021

Update Quick Scan toepassen AI publieke sector

   

Overig

2021

Quick scan internationale vergelijking governance digitalisering

   

Ex-post

2021

Onderzoek impact BIO en ISO27002

   

Monitor

2021

Rapportage Webrichtlijnen

   

Monitor

2021

Monitor GDI

   

Overig onderzoek

2021

Adviesnotitie vervallen BTW-plicht GDI-voorzieningen Logius

   

Ex-post

2021

Evaluatie pilot Regie op Gegevens1

6.5

Identiteitsstelsel

Ex-post

2019

Beleidsdoorlichting Identiteitsstelsel

   

Overig onderzoek

2021

Zelfevaluatie BRP

   

Overig onderzoek

2021

Onderzoek burgerperspectief Digitale Identiteit

   

Overig onderzoek

2021

Rapportage 2e onderzoek Toegang Digitale Overheid

   

Ex-ante

2021

Speelveldanalyse Self Sovereign Identity

6.6

Investeringspost digitale overheid

Ex-post

2021

Evaluatie Investeringspost

   

Ex-post

2021

Beleidsdoorlichting innovatieve digitale overheid

6.7

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

     
1

Het onderzoek is afgerond in 2021 en wordt in 2022 gepubliceerd.

Tabel 112 Artikel 7 & 9 - Versnelling naar een grenzeloos samenwerkende overheid

Art.

Subthema

Type onderzoek

Afronding

Toelichting onderzoek

7.1

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Ex-post

2019

Beleidsdoorlichting Kwaliteit Rijksdienst H18, art. 3

   

Overig onderzoek

2019

ADR-onderzoek Rijnstraat 8

   

Ex-post/Overig onderzoek

2019

Subsidie Center for people and buildings (Fysieke werkomgeving Rijk) - evaluatie over 2015 ‒ 2019

   

Ex-post/Overig onderzoek

2019

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2018

   

Overig onderzoek

2019

Evaluatie DigiInkoop

   

Overig onderzoek

2020

ADR mid term review

   

Ex-post

2020

Gateway review inzake de herijking/transitie categorieën inkoop1

   

Overig onderzoek

2020

Onderzoek bekostiging en financiering van transitiegericht inkopen

   

Overig onderzoek

2020

Onderzoek Functioneren Algemene Bestuursdienst

   

Ex-post/Overig onderzoek

2020

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019

   

Ex-post

2020

Evaluatie subsidieregeling EIPA

   

Ex-post

2021

Brede evaluatie voor organisatiekaders voor rijksorganisaties op afstand

   

Ex-post

2021

Evaluatie Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren

   

Overig onderzoek

2021

Interdepartementaal Beleidsonderzoek Agentschappen

   

Ex-post

2021

Evaluatie subsidieregeling Stichting CAOP 2020

   

Ex-post/Overig onderzoek

2021

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2020

   

Ex post

2018

Gateway Rijksinkoopstelsel1

7.2

Pensioenen en uitkeringen

     

9.1

Doelmatige Rijkshuisvesting

Ex-post

2020

Evaluatie bijdrage energiebesparing Programma Groene Technologie

   

Ex post

2018

Evaluatie kostenbeheersing en sturing van specialistische en bijzondere projecten van het RvB

   

Overig onderzoek

2020

Evaluatie bijdrage huisvesting Hoge Colleges van Staat & Algemene Zaken

   

Ex-post

2020

Evaluatie bijdrage monumenten

   

Ex-post

2021

Beleidsdoorlichting artikel 9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting (incl. artikel 9.2)

   

Ex-post

2021

Evaluatie overdracht monumenten aan de NMO

9.2

Beheer materiele activa

Ex-post

2020

Evaluatie zakelijke lasten

   

Ex-post

2020

Evaluatie onderhoud- en beheerkosten

1

Dit is een intern rapport.

In lijn met de derde voortgangsrapportage Inzicht in Kwaliteit (Kamerstukken II 2019/20, 31865, nr. 168) zijn in de begroting van 2021 stappen gezet richting een strategische evaluatieagenda (SEA). Dit was verder uitgewerkt in bijlage 5 Evaluatie- en overig onderzoek. Een interactieve versie van de SEA is te vinden op www.rijksfinanciën.nl.

Licence