Base description which applies to whole site

Ad 5a. Begrotingsreserves

Ad 5a. Begrotingsreserves

De post begrotingsreserves is als volgt opgebouwd:

Tabel 95 Overzicht begrotingsreserves (bedragen in €)

Begrotingsreserves

Saldo

a) Risicovoorziening NHG

264.731.447

b) Risicovoorziening Sanerings- en Projectsteun Woningcorporaties

78.935.751

Totaal

343.667.198

Tabel 96 Overzicht verloop Sanering- en Projectsteun Woningcorporaties (bedragen x € 1 mln.)

Begrotingsreserves

Saldo 1-1-2021

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2021

Artikel

Nationale Hypotheekgarantie

201,2

63,5

 

264,7

3

Saneringssteun Woningcorporaties

73,2

 

1

72,2

3

Projectsteun Woningcorporties

6,7

   

6,7

3

 

281,1

63,5

1

343,6

 

Ad a) Risicovoorziening NHG

Voor de achtervangfunctie van het Rijk bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) draagt het Waarborgfonds Eigenwoning (WEW) een achtervangvergoeding af aan het Rijk. In 2020 bedroeg deze afdracht 0,3% van iedere nieuwe afgegeven hypotheekgarantie. Deze afdracht wordt doorberekend aan de consument. In 2021 heeft het Rijk de afdrachten over het boekjaar 2020, ter grootte van afgerond € 63,5 mln., ontvangen. Dit bedrag is in de daartoe bestemde risicovoorziening gestort. Eind 2021 bedroeg de risicovoorziening cumulatief € 264,7 mln..

Ad b) Risicovoorziening Saneringssteun en projectsteun Woningcorporaties

Woningcorporaties kunnen als zij in financiële problemen zitten, op grond van de Woningwet (art. 57 BTIV) saneringssubsidie aanvragen. De taak voor sanering en reguliere projectsteun aan woningcorporaties is gemandateerd aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De hiervoor beschikbare middelen worden aangehouden in de risicovoorziening bij het Rijk.

Er is in 2021 geen saneringssubsidie of projectsteun verstrekt. Vestia werkt aan een structurele oplossing voor haar financiële problematiek zal naar verwachting per 1 januari 2023 klaar zijn. Met het zicht op de structurele oplossing en omdat Vestia aan alle voorwaarden en verplichtingen uit het saneringsbesluit van 2012 heeft voldaan, is de sanering van Vestia in 2021 vervroegd afgerond.

Bij de sanering van Vestia is destijds tussen het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) en Vestia afgesproken dat 40% van de kosten die worden gemaakt voor het onderzoek naar de aansprakelijkheid van banken wordt vergoed uit de risicovoorziening. In 2021 heeft Vestia hiervoor een bijdrage van afgerond € 0,9 mln. ontvangen. Tevens worden elk jaar kosten gemaakt voor de uitvoering van de saneringstaak, deze bedroegen in 2021 afgerond € 0,1 mln. Deze bijdragen zijn onttrokken aan de risicovoorziening. In 2021 is de saneringssubsidie voor Vestia definitief vastgesteld. Vestia heeft € 43.228 aan teveel ontvangen subsidie terugbetaald. Dit is aan de risicovoorziening toegevoegd.

Eind 2021 bedraagt de risicovoorziening in totaal € 78,9 mln. waarvan € 72,2 voor sanering en € 6,7 mln. voor projectsteun.

Ad 6. Vorderingen buiten begrotingsverband

Het bedrag aan vorderingen buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

Tabel 97 Overzicht vorderingen buiten begrotingsverband (bedragen in €)

Type Vorderingen

Saldo

a) Vorderingen Kasbeheerders Rijksdiensten

778.207

b) Te vorderen van Ministeries en derden

23.852.204

c) Intra-comptabele voorschotten

2.598.554

d) Intra-comptabele debiteuren

225.861

   

Totaal

27.454.826

Ad a) Vorderingen Kasbeheerders Rijksdiensten

Dit bedrag is gebaseerd op de verantwoording van de kasbeheerder en bestaat uit de vorderingen van de AIVD voor een bedrag van € 0,8 mln.

Ad b) Te vorderen van ministeries en derden

In dit bedrag zijn aan diverse departementen door te berekenen posten betreffende uitgevoerde dienstverleningsafspraken opgenomen.

Ad c) Intra-comptabele voorschotten

Dit bedrag bestaat voornamelijk uit voorschotten aan personeel in verband met salaris en vergoedingen studiekosten (€ 2,6 mln.).

Ad d) Intra-comptabele debiteuren

Dit bedrag heeft betrekking op nog te verrekenen bedragen van de maand december 2021 inzake APG (€ 0,1 mln) en de BTW vorderingen (0,1 mln.).

Ad 7. Schulden buiten begrotingsverband

Het bedrag aan schulden buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

Tabel 98 Overzicht schulden buiten begrotingsverband (bedragen in €)

Schulden

Saldo

a) Schulden Kasbeheerders Rijksdiensten

1.910.824

b) Nog af te dragen loonheffing en Sociale premies

0

c) Overige intra-comptabele schulden

8.158.809

d) Ontvangst subsidie gemeente Appingedam

21.077.044

   

Totaal

31.146.677

Ad a) Schulden Kasbeheerders Rijksdiensten

Dit bedrag is gebaseerd op de verantwoording van de kasbeheerder. Het gaat om het saldo bij de kasbeheerder AIVD over de maand december 2021 voor een bedrag van € 1,9 mln.

Ad c) Overige intra-comptabele schulden

Dit bedrag heeft onder andere betrekking op nog te verrekenen bedragen van de agentschappen (€ 0,6 mln) en eigen risicodragerschap/ WIA (€ 7,5 mln).

Ad d) Ontvangst subsidie gemeente Appingedam

Dit bedrag is door de NCG ontvangen van de gemeente Appingedam in het kader van de versterkingsoperatie t.b.v. het slopen en nieuwbouwen en aardgasvrij bouwen van 165 vliesgevel en 69 gemetselde woningen in de wijk Opwierde-Zuid in de gemeente Appingedam.

Licence