Base description which applies to whole site

Agentschap Telecom (AT)

Nederland digitaliseert en dat heeft een fundamentele impact op de samenleving, economie en overheid. Agentschap Telecom staat voor een veilig verbonden Nederland, door te waken over de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de IT- en telecommunicatienetwerken. Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken dat Nederland koploper moet zijn in Europa, met ruim baan voor verantwoorde digitale innovatie. Hiervoor is een vertrouwensbasis nodig voor de economie, de overheid en de maatschappij. Dit vraagt innovatie en onderzoek, bescherming van privacy, het bewaken van digitale veiligheid en het zorgvuldig toepassen van nieuwe technologie, met duidelijk afspraken voor het delen van data. Nu en in de toekomst. Het agentschap draagt met haar kernactiviteiten bij aan de doelstellingen van het kabinet.

Deze jaarverantwoording geeft u het inzicht in de financiële staat van het agentschap.

Tabel 48 Staat van baten en lasten van het baten-lastenagentschap AT voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie 2020 (4)

Baten

    

- Omzet

60.435

60.039

‒ 396

53.588

waarvan omzet moederdepartement

31.665

33.295

1.630

28.830

waarvan omzet overige departementen

4.654

4.825

171

4.156

waarvan omzet derden

24.116

21.919

‒ 2.197

20.602

Rentebaten

0

9

9

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

655

655

1.796

Totaal baten

60.435

60.703

268

55.384

     

Lasten

    

Apparaatskosten

57.260

57.997

737

54.297

- Personele kosten

36.495

39.008

2.513

35.481

waarvan eigen personeel

30.624

29.156

‒ 1.468

28.318

waarvan inhuur externen

3.403

8.352

4.949

6.148

waarvan overige personele kosten

2.468

1.500

‒ 968

1.015

- Materiële kosten

20.765

18.989

‒ 1.776

18.816

waarvan apparaat ICT

0

93

93

132

waarvan bijdrage aan SSO's

12.556

14.820

2.264

14.977

waarvan overige materiële kosten

8.209

4.076

‒ 4.133

3.707

Rentelasten

50

34

‒ 16

39

Afschrijvingskosten

3.050

2.898

‒ 152

2.508

- Materieel

2.000

1.812

‒ 188

1.728

waarvan apparaat ICT

0

645

645

650

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

1.166

1.166

1.078

- Immaterieel

1.050

1.087

37

780

Overige lasten

75

42

‒ 33

364

waarvan dotaties voorzieningen

75

26

‒ 49

274

waarvan bijzondere lasten

0

16

16

90

Totaal lasten

60.435

60.971

536

57.208

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

‒ 268

‒ 268

‒ 1.824

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

‒ 268

‒ 268

‒ 1.824

1

Stand inclusief amendementen, moties en NvW

Toelichting op het saldo van baten en lasten

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een verlies van € 0,3 mln. Dit bedrag komt voor € 0,7 mln op rekening van Caribisch Nederland en maakt onderdeel uit van de afbouw van de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’. Deze post op de balans van het agentschap geeft het bedrag weer dat met de tarieven voor Caribisch Nederland moet worden verrekend.

Het resultaat Agentschap Telecom bedraagt, na verrekening Caribisch Nederland, € 0,4 mln.

Toelichting op de baten

Tabel 49 Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2020

Structurele bijdragen moederdepartement

    

Beleidsopdrachten

7.687

7.311

‒ 376

7.134

Toezichttaken

16.902

17.800

898

16.026

Subtotaal structurele bijdragen

24.590

25.111

521

23.160

     

Incidentele bijdragen

0

0

0

0

Projecten

7.075

8.184

1.109

5.670

Subtotaal projecten

7.075

8.184

1.109

5.670

     

Totaal omzet moederdepartement

31.665

33.295

1.630

28.830

De omzet moederdepartement bestaat uit de structurele vergoedingen die worden ontvangen van EZK voor de uitvoering van beleidsopdrachten en toezichtstaken.

De incidentele bijdragen bestaan uit projecten die worden uitgevoerd voor beleidsdirecties. In 2021 heeft het agentschap ten opzichte van de vastgestelde begroting een hoger aantal projecten (uitgedrukt in omzet) uitgevoerd, zoals de Uitgifte van radiovergunningen. Overige voorbeelden van beleidsprojecten zijn: Propagatiemetingen 3,5 GHz, Digitaal Veilig Apparatuur, en Cyber Security Act.

Tabel 50 Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2020

Ministerie van Defensie

1.551

1.411

‒ 140

1.411

Ministerie van I&W

1.037

1.045

8

807

Ministerie van J&V

581

645

64

622

Ministerie van OCW

156

63

‒ 93

0

Ministerie VWS

27

59

32

46

Ministerie van BZK

1.303

1.603

300

1.270

Totaal omzet overige departementen

4.654

4.826

171

4.156

Tabel 51 Omzet derden (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2021

Realisatie 2021

Verschil realisatie en vastgestelde begroting

Realisatie 2020

Vergunninghouders en overige

22.061

21.042

‒ 1.019

19.765

- landelijke exclusieve vergunningen (exclusief omroep)

2.912

2.946

34

2.645

- vergunningen met algemene planning met regionaal bereik

2.285

2.283

‒ 2

2.127

- vergunningen met individuele planning met regionaal bereik

2.979

3.177

198

2.959

- Vergunning regionale planning tijdelijk gebruik

211

390

179

220

- omroep

5.637

5.291

‒ 346

5.083

- vergunningen straalverbindingen

2.649

1.549

‒ 1.100

1.683

- registratie RZAM en Maritiem

3.186

3.054

‒ 132

2.879

- certificaten

156

434

278

360

- verklaringen, keuringen en erkenningen

0

0

0

0

- eindapparaten

2.046

1.918

‒ 128

1.809

Satellietoperators

580

520

‒ 60

486

Caribisch Nederland (CN)

1.200

349

‒ 851

313

Hercontrole meetinstrumenten

50

8

‒ 42

36

Diversen

0

0

0

0

Innovatieprojecten (RUG leerstoel en Usecase 5G)

225

0

‒ 225

2

     

Totaal omzet derden

24.116

21.919

‒ 2.197

20.602

De omzet op de vergunningen straalverbindingen blijft (wederom) duidelijk achter ten opzichte van de vastgestelde begroting. Dit is in overeenstemming met de trend (glasvezel) van voorgaande jaren. In de agentschapsbegroting 2022 e.v. wordt hier al (deels) op voorgesorteerd. De afzet in de categorie registratie RZAM en Maritiem is lager ten opzichte van voorgaande jaren door het intrekken van registraties wegens het ontbreken van de wettelijk verplichte ‘Binding met Nederland’.

De omzet CN is bewust duidelijk lager in realisatie door de genomen maatregelen om de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’ te verminderen.

Het toepassen van tariefdifferentiatie per vergunningscategorie (variantie + of ‒ 10%) bij het opstellen van de Regeling vergoedingen 2021 heeft tot gevolg dat er een aantal verschillen zijn, o.a. categorie Omroep en Eindapparaten, ontstaan ten opzichte van de agentschapsbegroting.

Bijzondere baten

De realisatie in 2021 bestaat uit de vrijval van vooruit ontvangen gelden voor de financiering van de kosten voor Digi-AT, de verkoop van auto’s en het afboeken van de lumpsum 2020 Ministerie van OCW.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De personele kosten zijn € 2,5 mln hoger dan de vastgestelde begroting. De gerealiseerde gemiddelde bezetting in fte inclusief externe inhuur bedraagt 373,8 fte (begroot: 370,7 fte). De gerealiseerde gemiddelde loonsom (p) (intern- en extern personeel) is 9% hoger dan de begroting. Dit vanuit CAO loonbijstellingen (thuiswerkvergoeding), waardering toename saldo verlofrechten en doordat de nieuwe taken van het agentschap zeer specialistisch personeel (hogere schalen) vergen. Het percentage externe inhuur bedraagt 22%.

De overige personele kosten zijn € 1,0 mln lager. Dit is direct gerelateerd aan het verplicht thuiswerken i.v.m. Covid-19. Hierdoor zijn de (internationale-) reiskosten duidelijker lager.

Materiële kosten

De materiele kosten zijn € 1,8 mln lager dan de vastgestelde begroting. De bijdragen aan SSO’s zijn in overeenstemming met de realisatie 2020. Het verschil ten opzichte van de agentschapsbegroting komt door het toerekenen van de huisvestingskosten (€ 2,7 mln) aan de bijdragen SSO’s.

De overige materiele kosten zijn ten opzichte van de realisatie 2020 marginaal toegenomen. Ten opzichte van de agentschapsbegroting is er sprake van een sterke onder uitputting. Dit komt door het niet tijdig kunnen inkopen op de materiele budgetten voor de uitvoering van incidentele projecten.

Rentelasten

De rentelasten zijn in overeenstemming met de begroting.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn in overeenstemming met de begroting. De voorgenomen investeringen voor 2021 zijn niet gerealiseerd. Dit geldt voor zowel de materiele – als de immateriële activa. De onder uitputting op de materiele activa komt door een vertraging in de levering van elektrische voertuigen. De investeringen in de immateriële activa hebben in 2021 in het teken gestaan van het programma Digi-AT. De overige ICT projecten hebben hierdoor duidelijke vertraging opgelopen.

Overige lasten

De overige lasten bestaan uit de dotaties op de voorziening dubieuze debiteuren en een boekwaarde verlies op activa.

Tabel 52 Balans per 31 december 2021 (bedragen x € 1.000)
 

Balans 2021

Balans 2020

Activa

  

Vaste activa

12.473

12.828

Materiële vaste activa

5.506

6.102

waarvan grond en gebouwen

0

0

waarvan installaties en inventarissen

4.175

4.433

waarvan projecten in uitvoering

0

0

waarvan overige materiële vaste activa

1.331

1.669

Immateriële vaste activa

6.967

6.726

Vlottende activa

17.206

14.219

Voorraden en onderhanden projecten

0

0

Debiteuren

2.768

2.445

Overige vorderingen en overlopende activa

480

556

Liquide middelen

13.958

11.218

Totaal activa

29.679

27.047

   

Passiva

  

Eigen Vermogen

2.011

‒ 464

Exploitatiereserve

2.279

1.360

Onverdeeld resultaat

‒ 268

‒ 1.824

Voorzieningen

563

569

Langlopende schulden

10.575

10.197

Leningen bij het Ministerie van Financiën

10.575

10.197

Kortlopende schulden

16.530

16.745

Crediteuren

313

3.426

Belastingen en premies sociale lasten

1

0

Kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën

2.923

2.205

Overige schulden en overlopende passiva

13.293

11.114

Totaal passiva

29.679

27.047

Activa

Immateriële vaste activa

De toename in immateriële vaste activa wordt verklaard door de investeringen van het agentschap in het kader van het programma Digi-AT. De overige ICT projecten hebben hierdoor duidelijke vertraging opgelopen.

Debiteuren

De omvang van de post debiteuren is in 2021 toegenomen. De voorziening dubieuze debiteuren is echter gestabiliseerd. De onzekerheid op de openstaande posten is daarmee niet toegenomen.

Passiva

Tabel 53 Ontwikkeling eigen vermogen (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

Omzet, excl. rente- en bijzondere baten

47.954

53.588

60.039

Gemiddelde omzet over 3 jaar

44.049

48.355

53.860

    

Stand eigen vermogen na resultaatsbestemming

289

233

92

Eenmalige storting moederdepartement

435

1.127

2.187

Exploitatiereserve

724

1.360

2.279

Resultaat

‒ 1.220

‒ 1.824

‒ 268

Eigen vermogen

‒ 496

‒ 464

2.011

Het eigen vermogen van het agentschap na resultaatsbestemming 2020 bedraagt € 0,1 mln. Voor de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’ is dat een bedrag van € 1,4 mln (op de balans onderdeel van Overige schulden en overlopende passiva). Agentschap Telecom heeft in 2021 twee eenmalige stortingen ontvangen van het moederdepartement. Een bedrag van € 350.000 voor het programma Transparantie in Informatie (Tii) en een storting voor de financiering van de kosten voor de verhuizing vestiging Groningen € 1,8 mln. De exploitatiereserve heeft daarmee een omvang van € 2,3 mln.

Het resultaat 2021 van ‒ € 0,3 mln bestaat uit een verlies op Caribisch Nederland van € 0,7 mln en een winst van € 0,4 mln bij het agentschap. Het voornemen is om het verlies Caribisch Nederland te verrekenen met de post ‘te verrekenen met Caribisch Nederland’ en de winst toe te voegen aan het eigen vermogen tot aan het toegestane maximum. Het restant van € 26.000 wordt afgedragen aan het moederdepartement.

Leningen bij het Ministerie van Financiën

Voor de investeringen in vaste activa leent het agentschap bij het Ministerie van Financiën. De toename in de omvang van de leningen is vooral ontstaan door de financiering van de ICT projecten van het agentschap (o.a. Digi-AT). Dit is in overeenstemming met de begroting.

Crediteuren

De omvang van de post crediteuren is in 2021 afgenomen. AT heeft in 2021 97,4% van de facturen binnen de betaaltermijn betaald.

Kortlopende schulden

De post kortlopend deel leningen bij het Ministerie van Financiën bestaat uit de aflossingen op de lopende leningen bij het Ministerie van Financiën voor het boekjaar 2022.

Tabel 54 Aandeel moederdepartement, overige departementen en derden in vorderingen en schulden (bedragen x € 1.000)
 

Moeder-departement

Overige departementen/ agentschappen

Derden

Debiteuren

0

0

2.768

Overige vorderingen en overlopende activa

0

0

480

Liquide middelen

13.958

0

0

Totaal vorderingen

13.958

0

3.248

Crediteuren

0

0

313

Overige schulden en overlopende passiva

987

2.312

9.994

Totaal schulden

987

2.312

10.307

Tabel 55 Kasstroomoverzicht over het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3)=(2)-(1)

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2020 + stand depositorekeningen

9.352

11.218

1.866

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

60.756

60.456

‒ 300

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 57.706

‒ 58.150

‒ 444

2.

Totaal operationele kasstroom

3.050

2.306

‒ 744

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 6.455

‒ 2.759

3.696

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

216

216

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 6.455

‒ 2.543

3.912

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 305

‒ 305

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

2.187

2.187

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 2.910

‒ 2.205

705

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

5.765

3.300

‒ 2.465

4.

Totaal financieringskasstroom

2.855

2.977

122

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2020 + stand depositorekeningen  (=1+2+3+4), de maximale roodstand is € 0,5 mln.

8.802

13.958

5.156

Toelichting kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

In 2021 heeft het agentschap voor een bedrag van € 2,7 mln geïnvesteerd in materiële vaste activa zoals elektronische apparatuur en antennes en in immateriële vaste activa voor onder meer het project Digi-AT.

Financieringsstroom

AT heeft in 2021 twee eenmalige stortingen ontvangen van het moederdepartement. Een bedrag van € 350.000 voor het programma Transparantie in Informatie (Tii) en voor de financiering van de kosten voor de verhuizing vestiging Groningen € 1,8 mln. Voor de financiering van de begrote investeringen is een beroep gedaan op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën.

Tabel 56 Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2021
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Omschrijving generiek deel

2018

2019

2020

2021

2021

Verhouding direct/indirect (in fte)

241,7 / 82,3

251,9 / 83,1

259,4 / 85,1

268,8 / 105,0

262,1/108,6

Personeelskosten per fte

€ 79.506

€ 85.912

€ 100.046

€ 100.342

€ 91.798

Totaal aantal fte's (excl. externe inhuur)

299,2

303,8

310,7

323,3

333,6

Kosten inhuur externen (PAO- x € 1.000)

€ 2.971

€ 3.280

€ 6.148

€ 8.352

€ 3.403

Bedrijfsresultaat (x € 1.000)

€ 118

€ ‒ 1.220

€ ‒ 1.824

€ ‒ 268

€ 0

Omzet (x € 1.000)

€ 43.522

€ 47.954

€ 53.588

€ 60.039

€ 60.435

Saldo van baten en lasten (%)

0%

‒ 2%

‒ 3%

0%

0%

Klanttevredenheid

Niet in 2018

Niet in 2019

Niet in 2020

7,9

>7

Vergunningaanvragen binnen 8 weken

98%

98%

97%

96%

95%

Storingsklachten van levensbelang < 4 uur

100%

100%

97%

97%

100%

Storingsklachten van maatschappelijk belang < 12 uur

100%

93%

91%

95%

98%

Storingsklachten van individueel belang < 3 werkdagen

97%

97%

97%

99%

90%

Gegrond verklaarde bezwaarschriften aantal

2%

8%

1%

6%

<5%

Aantal klachten

7

8

4

12

<7

Medewerker tevredenheid

Niet in 2018

Niet in 2019

Niet in 2020

Niet in 2021

>7

Ziekteverzuim

3,30%

3,4%

3,9%

3%

<3%

Toelichting

Personeelskosten per FTE / Kosten inhuur externen

De gerealiseerde gemiddelde personeelskosten per FTE zijn circa € 8.500 hoger dan de begroting.

Doordat de nieuwe taken van het agentschap zeer specialistisch (extern) personeel vergen stijgen de kosten per FTE. Daarnaast stijgen de kosten voor opgebouwde wettelijke verlofrechten door Covid-19 en het IKB-spaarverlof. Het percentage externe inhuur bedraagt 22% (begroot 10%).

Klanttevredenheid

In 2021 is er een KTO uitgezet onder de maritieme doelgroep. Het (ongewogen) gemiddelde cijfer voor AT van die doelgroep is een 7,9.

Verzuimpercentage

Het agentschap blijft met succes actief sturen op het terugdringen van het verzuim. Maandelijks wordt in het Directieteam aandacht besteed aan de analyse op het verzuim. Daarnaast is er een werkgroep vitaliteit actief binnen AT die zich inzet om activiteiten te organiseren om zowel de fysieke als de mentale en psychosociale vitaliteit van de medewerkers te vergroten.

Licence