Base description which applies to whole site

Bijlage: Overzicht coronasteunmaatregelen

Tabel 10 Overzicht coronasteunmaatregelen (bedragen x € 1 mln)

Maatregel

Verplichtingen 2021

Uitgaven 2021

Relevante Kamerstukken

NOW1

9.669

9.669

NvW bij 1e ISB 2021 SZW

Kamerbrief over steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal

Kamerbrief aanpassingen steunpakket 4e kwartaal 2021

Kamerbrief over steunpakket in het eerste kwartaal van 2022

Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland

16

16

NvW bij 1e ISB 2021 SZW

Kamerbrief over steunpakket in het derde kwartaal en aankondiging steunpakket vierde kwartaal

Kamerbrief aanpassingen steunpakket 4e kwartaal 2021

Kamerbrief over steunpakket in het eerste kwartaal van 2022

Tozo1

1.133

1.133

NvW bij 1e ISB 2021 SZW

Kamerbrief over steunpakket in het eerste kwartaal van 2022

Bbz-transitie

85

85

Derde Incidentele Suppletoire Begroting 2021 SZW

Kamerbrief aanpassingen steunpakket 4e kwartaal 2021

Kamerbrief over steunpakket in het eerste kwartaal van 2022

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

276

276

NvW bij 1e ISB 2021 SZW

2e ISB inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen

Kamerbrief over steunpakket in het eerste kwartaal van 2022

NL leert door

127

95

2e ISB inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen

Kamerbrief over aanvullende aanpassingen in steunpakket 4e kwartaal

Aanvullend sociaal pakket

   

Versnellen brede schuldenaanpak

5

5

2e ISB inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen

Kamerbrief over aanvullende aanpassingen in steunpakket 4e kwartaal

Crisisdienstverlening (regionale mobiliteitsteams)

51

40

2e ISB inzake kwijtschelding publieke schulden toeslagengedupeerden en diverse corona gerelateerde maatregelen

Kamerbrief over aanvullende aanpassingen in steunpakket 4e kwartaal

Aanpak jeugdwerkloosheid2

0,4

0,3

Kamerbrief over aanvullende aanpassingen in steunpakket 4e kwartaal

Waarborgfonds

30

6

Derde Incidentele Suppletoire Begroting 2021 SZW

1

Dit betreft de uitgaven zonder de ontvangsten.

2

Betreft enkel de uitgaven die op de SZW-begroting staan.

NOW

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) komt werkgevers tegemoet die door de coronacrisis met omzetverlies te maken hebben. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers werknemers in dienst houden, waardoor banen behouden blijven. Werkgevers die te maken krijgen met minstens 20% omzetverlies kunnen aanspraak maken op de regeling. Werkgevers ontvangen een voorschot op basis van het verwachte omzetverlies. Achteraf vindt de subsidievaststelling plaats op basis van het daadwerkelijke omzetverlies. Ook wordt gekeken of werkgevers de loonsom op peil hebben gehouden.

Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies Caribisch Nederland

Het doel van deze regeling is het voorkomen van werkloosheid en het opvangen van inkomensverlies als gevolg van de acute vraaguitval die optreedt als gevolg van het coronavirus in Caribisch Nederland. Zowel werkgevers als zelfstandig ondernemers kunnen aanspraak maken op de regeling.

Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) had als doel ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Per oktober 2021 is de Tozo stopgezet.

Bbz-transitie

Om de overgang van de Tozo naar het Bbz voor de uitvoering bij de gemeenten behapbaar te maken heeft het kabinet besloten het Bbz tijdelijk te vereenvoudigen. Gemeenten worden gefinancierd voor de uitkeringslasten van het Bbz 2004 via het Macrobudget Participatiewetuitkeringen.

Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

Alle ouders die gebruik maken van kinderopvang en hun factuur tijdens de sluitingsperioden van de kinderopvang volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming in de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang en voor verschillende financieringsvormen. Namelijk voor ouders die Kinderopvangtoeslag ontvangen, ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten en personen die gebruik maken van kinderopvang zonder overheidsvergoeding.

NL leert door

Deze maatregel bestaat uit het aanbieden van online scholing en ontwikkel­adviezen en een ondersteunende campagne om de kansen van scholing onder de aandacht te brengen. Dit helpt mensen die door de crisis hun baan zijn verloren of dreigen te verliezen zich te (her)oriënteren op baankansen en daarvoor zo nodig (online) scholing te volgen.

Aanvullend sociaal pakket

Versnellen brede schuldenaanpak

Met behulp van deze extra middelen wordt de armoede- en schuldenaanpak versneld en geïntensiveerd, zodat mensen sneller en op een laagdrempelige manier de weg naar hulpverlening kunnen vinden.

Crisisdienstverlening (regionale mobiliteitsteams)

Een deel van de mensen die als gevolg van de coronacrisis hun baan verliezen of met werkloosheid worden bedreigd, is gebaat bij extra ondersteuning om snel en gericht de weg te vinden naar ander werk. Specifiek voor deze mensen is een nieuwe aanpak van aanvullende (crisis)dienstverlening ontwikkeld, waarin werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV samenwerken in regionale mobiliteitsteams om mensen naar werk te begeleiden.

Aanpak jeugdwerkloosheid

Voor scholen en gemeenten is specifiek budget beschikbaar gesteld voor een integrale aanpak om kwetsbare schoolverlaters te laten doorleren of te ondersteunen naar werk. SZW en OCW ondersteunen de regio’s in deze aanpak. Een groot deel van de middelen staat op de begroting van OCW of is overgeboekt naar het Gemeentefonds. De bedragen in de tabel betreffen enkel de middelen die op de SZW-begroting staan.

Waarborgfonds

Het Waarborgfonds saneringskredieten heeft als doel om de drempels te verlagen om (op grotere schaal) saneringskredieten te verstrekken. Het kabinet heeft hiervoor € 30 miljoen beschikbaar gesteld. Voor een periode van maximaal vijf jaar wordt er via een subsidie een bodemstorting van maximaal € 6 miljoen per jaar gedaan.

Licence