Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Inhuur externen

Tabel 31 Ministerie van Algemene Zaken Verslagjaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Programma- en apparaatskosten

 

1. Interim-management

0

2. Organisatie- en Formatieadvies

0

3. Beleidsadvies

0

4. Communicatieadvisering

1.068

Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4)

1.068

5. Juridisch Advies

0

6. Advisering opdrachtgevers automatisering

7.154

7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie

303

(Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7)

7.457

8. Uitzendkrachten (formatie & piek)

794

Ondersteuning bedrijfsvoering

794

Totaal uitgaven inhuur externen

9.320

De externe inhuur komt in 2022 uit op € 9,3 mln. en daarmee op een percentage van de totale loonsom van 17,6% (boven de norm van 10%).

Een substantieel deel van het (reguliere) werk vult de directie Bedrijfsvoering, mede vanwege krapte op de arbeidsmarkt, in met externe inhuur. Dit speelt met name bij de afdeling ICT en het project AZ-Next dat loopt tot 2025. Dit project vraagt om specifieke ICT-kennis, die gezien de schaarste op de ICT-arbeidsmarkt, wordt ingehuurd. In 2023 zal verder worden bezien of en hoe de externe inhuur verder verambtelijkt kan worden of middels een andersoortige flexibele vorm kan worden ingezet. De externe inhuur binnen de andere onderdelen van het Ministerie van Algemene Zaken is beperkt.

Tabel 32 Inhuur externen buiten raamovereenkomsten

Aantal overschrijdingen maximumuurtarief

0

Licence