Base description which applies to whole site

4.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting van IenW komen. De doelstellingen van het onderliggend beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII.

Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de Begroting hoofdstuk XII.

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van de uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

 

6.09 Ten laste van begroting IenW

875.276

877.365

834.392

1.252.398

1.114.300

1.161.419

‒ 47.119

 

6.09.01 Ten last van begroting IenW

875.276

877.365

834.392

1.252.398

1.114.300

1.161.419

‒ 47.119

1

Onderstaand wordt op het niveau van artikelonderdeel en de verplichtingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.

  • 1. De per saldo lagere realisatie van € -47,1 miljoen is veroorzaakt door:

  • Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op een verantwoord niveau te brengen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en is over de gehele looptijd van het Deltafonds budgettair neutraal. De kasschuif betreft een verlaging met € -141,2 miljoen in 2022;

  • een verlaging van € -14,2 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor met name de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie, voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307/Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland en de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie;

  • de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2022 ad € 63,5 miljoen die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds;

  • een bijdragen ad € 13,9 miljoen van EZK voor het uitvoeren van de opdracht Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma. Dit betreft een vergoeding voor de in- en externe kosten in 2022;

  • en toevoeging van € 8,1 miljoen aan het Deltafonds in verband met extra kosten die in 2022 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg;

  • een toevoeging van € 20 miljoen aan het Deltafonds in 2022 in het kader van het Coalitieakkoord Instandhouding;

  • Diverse kleinere mutaties per saldo een verhoging van € 2,8 miljoen.

Licence