Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Ontvangsten

 

1.161.419

 

1.161.419

‒ 91.642

1.069.777

94.902

239.092

402.052

103.052

6.09

Ten laste van begroting IenW

1.161.419

 

1.161.419

‒ 91.642

1.069.777

94.902

239.092

402.052

103.052

6.09.01

Ten laste van begroting IenW

1.161.419

 

1.161.419

‒ 91.642

1.069.777

94.902

239.092

402.052

103.052

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten in 2022 is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties. De meerjarige verhoging betreft met name:

  • de toevoeging van de CA-gelden Instandhouding van € 560 miljoen waarvan € 20 miljoen aan 2022,

  • Met een kasschuif wordt de risicoreservering voor het project Afsluitdijk uit 2034 naar de jaren 2022-2026 gehaald,

  • de toevoeging van gelden ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee € 12,3 miljoen,

  • een verhoging van € 1,5 miljoen in zowel 2023 als 2024 ten behoeve van extra onderzoeken op het gebied van PFAS door RIVM benodigd financiële dekking komt van hoofdstuk XII artikel13 Bodem en ondergrond.

Licence