Base description which applies to whole site

Overzicht coronasteunmaatregelen

De afgelopen jaren zijn voor een belangrijk deel getekend door de coronapandemie. Het kabinet heeft diverse (nood)maatregelen genomen om de pandemie het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) zijn genomen. Een uitgebreid overzicht is te vinden op www.rijksfinancien.nl/overheidsfinancien-coronatijd.

Tabel 6 Overzicht coronasteunmaatregelen (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel

Verplichtingen 2022

Uitgaven 2022

Relevante kamerstukken

Inkomstenderving waterschappen

10,2

10,2

(Kamerstukken II 2022/23, 36250 VII, nr. 1)

Totaal

10,2

10,2

 

Toelichting

Inkomstenderving waterschappen

Aan enkele waterschappen is een incidentele bijdrage verstrekt in verband met de inkomstenderving van de waterschappen als gevolg van de COVID-19 pandemie.

Licence