Base description which applies to whole site

Toelichting op de saldibalans per 31 december 2022 HVII

Waardesprongen in beginbalans

Ontvlechting NCG

Met ingang van het verantwoordingsjaar 2022 is vanwege politieke besluitvorming van het kabinet, de administratie van de Nationaal Coördinator Gaswinning (NCG) vanuit BZK overgegaan naar het Ministerie van Economische Zaken. Deze uitvlechting heeft ertoe geleid dat de balansstanden per 1-1-2022 (aanzienlijk) afwijken van de eindstanden 2021. Dit betreft de navolgende balansposten met de navolgende bedragen.

Tabel 91 Ontvlechting NCG (bedragen x € 1.000)

BP 6

Vorderingen buiten begrotingsverband

29

BP 7

Schulden buiten begrotingsverband

21.077

BP 10

Vorderingen

189.262

BP 12

Voorschotten

1.089.756

BP 14

Andere verplichtingen

830.318

Invlechten regiodeals

Met ingang van het verantwoordingsjaar 2022 is vanwege politieke besluitvorming van het kabinet de Regio Deals van LNV naar BZK overgekomen. Als gevolg hiervan zijn 15 SPUKs, € 274 mln. als openstaand voorschot in de beginstand van de balans van begrotingshoofdstuk VII meegenomen.

Ad 1. en 2. Uitgaven en ontvangsten

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar 2022 waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is onder andere opgebouwd uit het saldo bij de banken en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

Tabel 92 Overzicht liquide middelen (bedragen in €)

Liquide middelen

Saldo

a) Kasbeheerders Rijksdiensten

3.395.629

b) Houders Kleine Kas

372

c) Overige liquide middelen

0

  

Totaal

3.396.001

Ad a) Kasbeheerders Rijksdiensten

Deze post is gebaseerd op de verantwoording van de kasbeheerder. Deze post bestaat uit het banksaldo van de kasbeheerder AIVD.

Ad b) Houders Kleine Kas

Het bedrag bestaat uit voorschotverstrekkingen aan houders van een kleine kas en is gebaseerd op saldoverklaringen.

Ad 4a. Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding

Op de Rekening‑courant met de Rijkshoofdboekhouding (RHB) is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen zijn de bedragen conform Rekening-courant afschriften en het saldobiljet van genoemd departement.

Tabel 93 Overzicht Rekening-courant Rijkshoofdboeking (bedragen in €)

Rekening-courant

Saldo

a) Rekening-courant FIN/RHB

6.445.419.630

  

Totaal

6.445.419.630

Het saldo vertegenwoordigt de reguliere mutaties met betrekking tot Hoofdstuk VII.

Ad 5. Rekening-courant RHB Begrotingsreserves

Tabel 94 Overzicht Rekening-courant Rijkshoofdboekhouding begrotingsreserves (bedragen in €)

Rekening-courant

Saldo

a) Rekening-courant FIN/RHB NHG

326.384.892

b) Rekening-courant FIN/RHB WOCO

78.407.562

Totaal

404.792.454

Het saldo vertegenwoordigt de middelen van de risicovoorzieningen Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en Sanerings- en projectsteun woningcorporaties.

Licence