Base description which applies to whole site

Bijlage 7: Overzicht moties en toezeggingen

Tabel 49 Overzicht moties

Beschrijving van de motie

Bronnaam/ vindplaats

Kamerstuknummer motie

Datum

Status

Afgedaan met Kamerbrief

Datum afdoening motie

​de motie-Agnes Mulder/Boswijk over het in kaart brengen van de gevolgen van de militaire leveranties aan Oekraïne voor de operationele gereedheid van de krijgsmacht

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 19/1)

21501-02, nr. 2592

19-1-2023

In behandeling

​Gerapporteerd in Kamerstuk 21501 28, nr. 250

 

​de motie-Brekelmans c.s. over een plan om de munitieproductie in Europa te verhogen ten behoeve van steun aan Oekraïne

Tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken (CD 19/1)

21501-02, nr. 2593

19-1-2023

In behandeling

​Gerapporteerd in Kamerstuk 21501 28, nr. 250

 

​Motie van het lid Fritsma over zekerstellen dat geen cent van de door Nederland betaalde schadevergoedingen aan de gemeenschap van Hawija, terecht komt bij (oud) IS-ers​

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voortgang/evaluatie missies

29521, nr. 453

22-12-2022

In behandeling

 

Gepland: Verantwoordingsdag

​Motie van het lid Valstar c.s. over op basis van een aantal aangegeven punten uniformiteit aanbrengen in defensienota's

Tweeminutendebat Defensienota 2022

36124, nr. 13

22-12-2022

In behandeling

  

​Motie van het lid Valstar c.s. over de transitie van de marine inzichtelijk maken

Tweeminutendebat Defensienota 2022

36124, nr. 14

22-12-2022

In behandeling

  

​Motie van het lid Dassen c.s. over in overleg met Duitsland en België onderzoeken hoe de gezamenlijke productiecapaciteit voor kapitale munitie kan worden vergroot

Tweeminutendebat Defensienota 2022

36124, nr. 19

22-12-2022

In behandeling

  

​Motie van het lid Dassen over in Europees verband gezamenlijk munitie inkopen

Tweeminutendebat Defensienota 2022

36124, nr. 20

22-12-2022

In behandeling

​Gerapporteerd in Kamerstukken 28676, nr's 426 en 427

 

​Motie van het lid Boswijk c.s. over uiterlijk 1 oktober 2023 inzichtelijk maken hoe de integratie van de Duitse en Nederlandse landmachten vorm gaat krijgen

Tweeminutendebat Defensienota 2022

36124, nr. 23

22-12-2022

Uitgevoerd

Kamerstuk 33279, nr. 37

23 februari 2023

​Motie van het lid Hammelburg c.s. over culturele diversiteit een pijler maken in het personeelsbeleid van Defensie

Tweeminutendebat Personeel Defensie

36200 X, nr. 56

22-12-2022

In behandeling

  

​Motie van de leden Kuzu en Hammelburg over bewerkstelligen dat de manschappen zo veel mogelijk vrijheid hebben om in hun verblijfsruimte hun eigen inrichting te kiezen

Tweeminutendebat Personeel Defensie

36200 X, nr. 57

22-12-2022

In behandeling

  

​Motie van het lid Kuzu over bewerkstelligen dat voldoende manschappen inzetbaar blijven ter versterking en ter verdediging van de Oostflank van de NAVO

debat over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2023 (Artikel 100-procedure)

27925, nr. 923

22-12-2022

In behandeling

  

​Motie van het lid Jasper van Dijk over de stand van zaken rond nucleaire ontwapening en modernisering van kernwapens in Nederland.

Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken 2023

36200 V, nr. 30

29-11-2022

Uitgevoerd

Kamerstuk 36200 V, nr. 73

22 december 2022

​Motie van het lid Valstar c.s. over voorkomen dat voormalige Defensiemedewerkers trainingen geven aan landen die een offensief cyberprogramma tegen Nederland voeren.

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

36200 X, nr. 25

22-11-2022

In behandeling

​Gerapporteerd in Kamerstuk 35207, nr. 61

 

​Motie van het lid Valstar c.s. over binnen de Joint Expeditionary Force de samenwerking versterken voor de beveiliging van de Noordzee en Baltische Zee

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

36200 X, nr. 26

22-11-2022

Deels uitgevoerd

​Kamerstuk 33450, nr. 118

8 februari 2023

​Motie van het lid Valstar c.s. over in gesprek gaan met banken en pensioenfondsen om barrières voor de defensiesector weg te nemen

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

36200 X, nr. 27

22-11-2022

In behandeling

  

​Motie van het lid Valstar c.s. over gratis reizen met de trein voor militairen in uniform en vaker oefeningen houden door Defensie in de steden.

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

36200 X, nr. 28

22-11-2022

In behandeling

  

​Motie van het lid Boswijk c.s. over onderzoeken of huidige kwalificaties van oefeningen en uitzendingen nog aansluiten bij de huidige situatie.

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

36200 X, nr. 36

22-11-2022

In behandeling

  

​Motie van het lid Boswijk c.s. over binnen de NAVO pleiten voor het in de DPCR meewegen van de geïntegreerde strijdkrachten in Europa.

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

36200 X, nr. 37

22-11-2022

Uitgevoerd

​Kamerstukken 28676, nr's 425; 426 en 427

21 februari 2023

​Motie van het lid Segers c.s. over de NATO Capability Targets als referentiepunt gebruiken bij het opstellen van de Defensienota en begroting

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

36200 X, nr. 38

22-11-2022

In behandeling

  

​Motie van de leden Segers en Boswijk over mogelijkheden onderzoeken om het dienjaar sneller op te schalen en belangstellende snel uitsluitsel te geven.

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

36200 X, nr. 39

22-11-2022

In behandeling

  

​Motie van het lid Stoffer c.s. over de ICA conditioneel maken voor de gunning en meewegen in de besluitvorming.

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

36200 X, nr. 41

22-11-2022

Uitgevoerd

Kamerstuk 34225, nr. 42

25 januari 2023

​Motie van het lid Kuzu c.s. over exitgesprekken analyseren en omzetten in concrete verbeteringen om meer militairen duurzaam aan Defensie te binden.

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

36200 X, nr. 43

22-11-2022

In behandeling

  

​Motie van de leden Kuzu en Valstar over bezien of de maximale termijn voor functies bij Defensie kan worden losgelaten of verruimd.

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

36200 X, nr. 44

22-11-2022

In behandeling

  

​Motie van de leden Kuzu en Boswijk over meer welwillendheid bij het uitreiken van medailles aan reservisten bij de operationele commando's

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

36200 X, nr. 45

22-11-2022

In behandeling

  

​Motie van de leden Koekkoek en Boswijk over bij onderhandelingen over het European Sky Shield Initiative de Europese strategische autonomie laten meewegen bij de keuze van systemen

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

36200 X, nr. 46

22-11-2022

In behandeling

  

​Motie van de leden Valstar en Stoffer over een evaluatie vijf jaar na plaatsing van de radar in Herwijnen

Tweeminutendebat Materieel

27830, nr. 369

7-7-2022

In behandeling

  

​Gewijzigde motie van de leden Eppink en Van der Plas over bij de aanschaf van onderzeeboten oog hebben voor het strategische belang en de noodzaak van de Nederlandse maritieme maakindustrie

Tweeminutendebat Materieel

27830, nr. 371

7-7-2022

Doorlopend

​Gerapporteerd in Kamerstukken 34225, nr's. 40 en 41

 

​Gewijzigde motie van de leden Eppink en Van der Plas over de voorraad in Nederland evenredig aanvullen bij de levering van militaire goederen aan Oekraïne.

Tweeminutendebat Materieel

27830, nr. 370

7-7-2022

Doorlopend

  

​Motie van de leden Fritsma (PVV) en van Haga (groep van Haga) over zorg dragen voor voldoende en directe toegang tot noodopvang voor veteranen

Notaoverleg Veteranen

30139, nr. 259

20-6-2022

Doorlopend

  

​Motie van de leden Hammelburg en Boswijk over versterking van gezamenlijke inkoop, interoperabiliteit en samenwerking met andere EU-landen op het gebied van onderhoud

Tweeminutendebat Hoofdlijnen Defensiebeleid

35925 X, nr. 65

21-4-2022

In behandeling

  

​Motie van het lid Valstar c.s. over pilots voor het versneld overgaan tot aanschaf van materieel

Tweeminutendebat Hoofdlijnen Defensiebeleid

35925 X, nr. 70

21-4-2022

Uitgevoerd

​Kamerstukken 35925 X, nr. 74; 27830, nr. 376 en 35925 X, nr. 84

18 oktober 2022

​Motie van het lid Valstar c.s. over steun voor bewapening van de MQ-9 Reaper

Tweeminutendebat Hoofdlijnen Defensiebeleid

35925 X, nr. 69

21-4-2022

In behandeling

  

​Motie van het lid Boswijk c.s. over voorstellen voor innovatieve vormen van diensttijd

Tweeminutendebat Hoofdlijnen Defensiebeleid

35925 X, nr. 67

21-4-2022

Uitgevoerd

Kamerstuk 36200, nr. 8

1 september 2022

​Motie van de leden Piri en Valstar over de Afghaanse oud-medewerkers uit dankbaarheid voor bewezen diensten op passende wijze eren

Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan

27925, nr. 893

31-3-2022

In behandeling

  

​Motie van het lid Van der Staaij c.s. over het wegnemen van knelpunten die diensten verhinderen Nederland te beschermen tegen landen met een offensief cyberprogramma

Plenair debat over de situatie in Oekraine

36045, nr. 16

28-2-2022

Deels uitgevoerd

​Kamerstuk 36263

1 december 2022

​Motie Hermans c.s. over concrete voorstellen om ondernemers beter te beschermen tegen digitale dreigingen en cybercriminelen.

Debat over de Regeringsverklaring

35788, nr. 120

19-1-2022

In behandeling

​Gerapporteerd in Kamerstuk 35925 VI, nr. 136

 

​Motie van het lid van Wijngaarden c.s. over nauw optrekken met NAVO-bondgenoten bij volkenrechtelijke standpunten en militaire R&D als het gaat om autonome dan wel semiautonome wapensystemen.

Notaoverleg Autonome Wapensystemen 13 december

35848, nr. 10

14-12-2021

Doorlopend

​Gerapporteerd in Kamerstuk 36100 V, nr. 9

 

De motie D66 Verzoekt de regering kaders op te stellen omtrent de inzet van lokale medewerkers —zowel onder arbeidscontract als op freelance basis - bij toekomstige militaire missies en op Nederlandse ambassades en consulaten en daarbij vast te leggen welke verantwoordelijkheden de Nederlandse staat wel of niet heeft ten opzichte van dit personeel

Begrotingsbehandeling

35925 X, nr. 29

11-11-2021

In behandeling

​Gerapporteerd in Kamerstukken 27925, nr's 911 en 914

 

De motie VVD Verzoekt de regering het Defensie Cyber Commando na afronding van de HR-transitie een eigen aanstellingsmandaat te geven, zodat het op vergelijkbare wijze als de huidige operationele commando's militairen kan aanstellen en laten doorstromen.

Begrotingsbehandeling

35925 X, nr. 25

11-11-2021

In behandeling

​Gerapporteerd in Kamerstuk 36124, nr. 2

 

De motie van Wijngaarden VVD Verzoekt de regeringte zorgen voor borging van het wezenlijk nationaal veiligheidsbelang en strategische autonomie, inclusief daarvoor benodigde betrokkenheid van de Gouden Driehoek, bij de gehele levensfase van de onderzeeboot;daartoe in de offerteaanvraag primaire en secundaire eisen te formuleren, en de Kamer voorafgaand aan het doen uitgaan van de offerteaanvraag desnoods vertrouwelijk te informeren over de afweging tussen primaire en secundaire eisen in het beoordelingskader en gevolgen voor strategische autonomie die voortvloeien uit de gemaakte keuzes;de Kamer tevens te informeren over de gevolgen hiervan voor de levensduurkosten van de onderzeeboten in relatie tot de return on investment.

Begrotingsbehandeling

35925 X, nr. 24

11-11-2021

Uitgevoerd

​Kamerstuk 34225, nr. 40

30 september 2022

Verzoekt de regering, de deelnemende werven te vragen aan te tonen of en hoe zij de Nederlandse maritieme industrie zo veel mogelijk en op hoogwaardig strategisch technologisch niveau zullen betrekken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en instandhouding van de onderzeeboten, de uitkomsten hiervan nadrukkelijk te betrekken bij het zo snel mogelijk voortzetten van het verwervingsproces, en de Kamer hierover nader te informeren.

Begrotingsbehandeling

35925 X, nr. 36

11-11-2021

Uitgevoerd

​Kamerstuk 34225, nr. 40​

30 september 2022

De motie Boswijk CDA Verzoekt de regering te kijken naar de mogelijkheden om gezamenlijk met de NAVO en meer in het bijzonder landen gelegen aan de Noordzee zoals Noorwegen, Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië, Frankrijk en België een strategie te ontwikkelingen voor de bescherming van onze cruciale infrastructuur gelegen in de Noordzee en de Kamer hierover voor de zomer van 2022 te rapporteren.

Begrotingsbehandeling

35925 X, nr. 22

11-11-2021

Uitgevoerd

Kamerstuk 33450, nr. 118

8 februari 2023

De motie Boswijk CDA Verzoekt de regering strenger te handhaven op de bovengenoemde wetsartikelen en het verbod (toelichting: tijdens meerdere anti-coronademonstraties betoger militaire uniformen dragen en misbuik maken van het Rode Kruis-embleem op helmen, kleding en vlaggen)

Begrotingsbehandeling

35925 X, nr. 23

11-11-2021

Doorlopend

​Gerapporteerd in Kamerstuk 2022Z00043

 

De motie van het lid Piri over onderzoeken of en hoe inzichtelijk gemaakt kan worden hoe investeringen bijdragen aan de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht

Begrotingsbehandeling

35925 X, nr. 44

11-11-2021

Doorlopend

  

​Motie van de leden Ephraim en Eerdmans over een uitgebreide analyse en risico-inschatting voorafgaand aan militaire missies en een evaluatie na afloop.

CD Meest recente situatie in Afghanistan

27925, nr. 798

18-8-2021

Uitgevoerd

​Kamerstuk 27925, nr. 919

28 oktober 2022

​Motie van het lid Dassen c.s. over een voorstel voor een mandaat voor de European External Action Service om een Europees noodplan op te stellen.

CD Meest recente situatie in Afghanistan

27925, nr. 797

18-8-2021

In behandeling

  

​Gewijzigde motie van het lid Kuzu c.s. over een nationaal herdenkingsmonument voor Srebrenica (t.v.v. 26122-54)

Tweeminutendebat Dutchbat-III

26122, nr. 58

23-6-2021

Uitgevoerd

Kamerstuk 30139, nr. 254

10 juni 2022

​Motie van het lid Belhaj c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming rond het LIMC

Debat over het leger dat informatie verzamelt over de Nld samenleving

32761, nr. 186

26-5-2021

Uitgevoerd

Kamerstuk 32761, nr. 258

13 januari 2023

​Motie lid van Dijk: wenst een onafhankelijk onderzoek naar de betrokkenheid van NAVO landen bij de oorlog in Afghanistan

Plenair debat art. 100 Afghanistan

27925, nr. 772

22-4-2021

Deels uitgevoerd

​Gerapporteerd in Kamerstukken 27925, nr's 872; 885 en 912

 

​v Helvert CDA, CU, SP, PVV en PvdA: Roept het kabinet op om de RCR te stoppen en een alternatieve locatie te zoeken voor de SMART-L Radar.

Nota Overleg Materieel

27830, nr. 332

3-2-2021

Deels uitgevoerd

Laats gerapporteerd in ​Kamerstuk 31936, nr. 940

03-06-2022

Stoffer SGP en VVD: ​Verzoekt de regering, de defensievisie aan te vullen met een nader uitgewerkt kader voor de wijze waarop taakspecialisatie kan vormgegeven inclusief de voor- en nadelen daarvan.

Begrotingsbehandeling 2021

35570 X, nr. 54

1-12-2020

Uitgevoerd

Kamerstuk 33279, nr. 36

22 december 2022

​vd Nieuwenhuizen GL, VVD, D66, CDA: Verzoekt de regering, de bij de naamgeving van marineschepen betrokken instanties binnen defensie de uitdrukkelijke wens vanuit de Kamer mee te geven dat tenminste twee van de nieuw te verwerven marineschepen, waaronder fregatten, naar vrouwen met een grote betekenis voor de Nederlandse vrijheid worden vernoemd.

Begrotingsbehandeling 2021

35570 X, nr. 40

1-12-2020

In behandeling

​Gerapporteerd in Kamerstuk 35925 X, nr. 47

 

Fritsma ​PVV: Verzoekt de regering om een einde te maken aan de praktijk dat middels door Defensie verstrekte leningen de kas van het Turkse leger wordt gespekt.

Begrotingsbehandeling 2021

35570 X, nr. 36

1-12-2020

In behandeling

​Gerappoteerd in Kamerstuk 35925 X, nr. 17

 

​vd Nieuwenhuizen  en Belhaj: Verzoekt de regering, scenario's op te stellen voor mogelijke routes van specialisatie van defensie binnen haar internationale partnerschappen en deze scenario's voor te leggen aan de Kamer.

Begrotingsbehandeling 2021

35570 X, nr. 39

1-12-2020

Uitgevoerd

Kamerstuk 33279, nr. 36

22 december 2022

Stoffer SGP en CDA: ​Verzoekt de regering, bij evaluatie van de Wet defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF) te betrekken hoe daarin de notie kan worden opgenomen dat mede ten behoeve van investeringen in en instandhouding van materieel gestreefd wordt naar het realiseren van de NAVO-norm.

Begrotingsbehandeling 2021

35570 X, nr. 55

1-12-2020

In behandeling

  

Kerstens PvdA, SP en GL:​ Verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat ten aanzien van de inmiddels herhaaldelijk door de Veteranenombudsman in dezen gedane aanbevelingen bij zijn eerstvolgende Klachtmonitor duidelijke verbeteringen te zien zijn.

Begrotingsbehandeling 2021, 1-12-2020

35570 X, nr. 48

1-12-2020

In behandeling

  

motie Belhaj c.s. over behoud van het Mariniersmuseum in Rotterdam

WGO Personeel/ Materieel

35570 X, nr. 27

30-11-2020

In behandeling

​Gerapporteerd in Kamerstukken35570 X, nr. 76; 35925 X, nr. 15 en 36200 X, nr. 61

 

Motie Stoffer c.s. over optimaal gebruikmaken van een zelfscheppend Nederlands marinebouwcluster

WGO Personeel/ Materieel

35570 X, nr. 30

30-11-2020

Uitgevoerd

Kamerstuk 34225, nr. 28

30 september 2022

Gewijzigde motie van het lid Diks over onderzoeken van incidenten bij militaire inzet in coalitieverband (t.v.v. 35363, nr. 3)

Plenair debat transparantie burgerslachtoffers

35363, nr. 4

19-12-2019

Uitgevoerd

Kamerstuk 29521, nr. 442

7 april 2022

Kerstens over de randvoorwaarden van een nieuw functie- en beloningsgebouw tot stand brengen en zo bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van Defensie als werkgever

VAO Personeel

35300, nr. 50

19-12-2019

Uitgevoerd

​Kamerstukken 35925 X, nr. 82 en 36200 X, nr. 8

1 september 2022

​De Roon over zelfstandig beslissen over aanbesteden van Defensieprojecten

Plenair debat begroting 2020

35300 X, nr. 19

7-11-2019

Uitgevoerd

Kamerstuk 35925 X, nr. 84

21 juni 2022

​Motie Diks en Kerstens over het monitoren van mogelijke gezondheidsgevolgen voor het Defensiepersoneel

VAO militair radarstation Herwijnen

31936, nr. 654

11-9-2019

In behandeling

  

Belhaj: verzoekt de regering, alle mogelijke maatregelen te treffen om blootstelling aan en gezondheidsschade veroorzaakt door uitstootgassen van burnpits zo veel als mogelijk te voorkomen.

AO Personeel

35000 X, nr. 113

9-4-2019

Uitgevoerd

Kamerstuk ​35570, X, nr. 103

11 mei 2021

Belhaj: verzoekt de regering, om de nota Defensie Industrie Strategie en de Innovatiestrategie Defensie aan te vullen met voorstellen die volgen uit het plan van aanpak Defensie Operationele Energiestrategie.

NO DIS

31125, nr. 98

18-2-2019

In behandeling

​Gerapporteerd kamerstuk 34919, nr. 74

 

Bruins Slot: verzoekt de regering, de Defensie Cyber Strategie te verbreden met de inzet van cybersoldaten om Nederland te beschermen als cyberaanvallen in de ruimte dreigen de samenleving te ontwrichten, en de Kamer daarover te informeren.

Begrotingsbehandeling 2019

35000 X, nr. 52

21-11-2018

Deels uitgevoerd

​Gerapporteerd in Kamerstuk 36124, nr. 10

25 november 2022

Kerstens: over gezamenlijk aanbod op de arbeidsmarkt door Defensie, de brandweer en de politie.

WGO Personeel

35000 X, nr. 30

12-11-2018

Doorlopend

Gerapporteerd in Kamerstuk 2020Z08679

 

Kerstens: verzoekt het kabinet in het kader van bedoelde zorgvuldigheid in overleg met betrokkenen zoals hiervoor genoemd te bezien op welke wijze tot een gedragen besluit kan worden gekomen en de Kamer hierover te informeren.

Plenair debat luchthavenbesluit

34932, nr. 11

5-7-2018

Deels uitgevoerd

Kamerstuk 31936, nr. 877

 

Belhaj: verzoekt de regering, te allen tijde de Kamer actief te informeren, mocht de taak die opgenomen is in een instellingsbesluit voor het oprichten van een (tijdelijke) commissie onverhoopt geheel of gedeeltelijk wijzigen.

AO Veiligheid en integriteit

34775 X, nr. 110

16-5-2018

Doorlopend

Gerapporteerd in kamerstuk 34919, nr. 41

 

Belhaj: verzoekt de regering, na het voltooien van het strafrechtelijk onderzoek door het OM, onderzoek te doen naar de mogelijkheid om tot (aanvullende) interne disciplinaire maatregelen over te gaan indien er op enig moment sprake is geweest van nalatig en/of verwijtbaar handelen.

AO Veiligheid en integriteit

34775 X, nr. 109

16-5-2018

In behandeling

  

Van Dijk: verzoekt de regering, alle mogelijke middelen in te zetten om het beantwoorden van de schuldvraag mogelijk te maken en daaraan consequenties te verbinden.

AO Veiligheid en integriteit

34775 X, nr. 112

16-5-2018

In behandeling

  

​Gewijzigde motie van het lid Diks over communicatie met externen over misbruikzaken (t.v.v. 34775 X, nr. 155)

AO Veiligheid en Integriteit

34775 X, nr. 119

16-5-2018

Uitgevoerd

Kamerstuk 36124, nr. 8

7 oktober 2022

​Voordewind: verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze in het toetsingskader voor deelname aan internationale missies duidelijke, controleerbare criteria voor de veiligheid en de medische zorg voor Nederlandse militairen tijdens internationale missies opgenomen kunnen worden, en de Kamer hierover te informeren,

Begrotingsbehandeling 2018

34775 X, nr. 52

23-11-2017

In behandeling

  

Motie van de leden Ploumen en Karabulut. Verzoekt de regering, te waarborgen dat er ook na het melden van een incident mogelijkheid tot nazorg is.

Begrotingsbehandeling

34775 X, nr. 49

13-11-2017

Uitgevoerd

​​Kamerstuk 36124, nr. 8​

7 oktober 2022

Motie De Roon over het plaatsen van langeafstandkruisraketten op nieuwe fregatten.

Begrotingsbehandeling 2017

34550 X, nr. 34

17-11-2016

Deels uitgevoerd

Gerapporteerd in Kamerstuk 36124, nr. 1

 
       

* Status toezeggingen bijgewerkt tot en met 28 februari 2023

      
Tabel 50 Overzicht toezeggingen

Omschrijving van de toezegging

Bronnaam/ Vindplaats

Bronnummer

Datum

Status

Nummer Kamerbrief

Datum toezegging afgedaan

De staatssecretaris zegt toe dat bij de geïntegreerde rapportage, waarbij ook een overzicht wordt gegeven van de voortgang van de projecten, de verbinding wordt gemaakt tussen de stappen die Defensie voorwaarts zet op grote projecten en het positieve effect van de besluiten op de knik van 200 miljoen in beeld worden gebracht.

CD Vastgoed

n.t.b.

23-2-2023

In behandeling

  

​De staatssecretaris zegt toe geen onomkeerbare stappen te nemen wat betreft de overdracht van het eigenaarschap naar het Rijksvastgoedbedrijf voordat de Kamer heeft gesproken over de gemitigeerde risico's. Een voorgenomen besluit zal eerst met de Kamer worden besproken alvorens Defensie het ten uitvoer brengt. Dit wordt ook in het perspectief geplaatst met de ervaringen van het RvB sinds 2014

CD Vastgoed

n.t.b.

23-2-2023

In behandeling

  

​​De minister van Defensie zal de Kamer periodiek informeren over Europese samenwerking in de defensie-industrie, waarbij zij zal overleggen met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking of zij de Kamer kan informeren over vormen van bilaterale samenwerking.

Commissiedebat Defensie Industrie Strategie

2023D04662

1-2-2023

In behandeling

  

​De minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Defensie zullen de Kamer in het najaar informeren over de mogelijkheden van een revolverend fonds voor financiering van de Defensie Industrie Strategie, zo mogelijk vóór de begrotingsbehandeling EZK.

Commissiedebat Defensie Industrie Strategie

2023D04662

1-2-2023

In behandeling

  

​​De staatssecretaris van Defensie zegt toe dat bij de aanbieding van het DPO 2024 een evaluatie van de nu voorgestelde aanpassing van het huidige DMP aan de Kamer zal worden aangeboden.

Verzamelcommissiedebat Defensie

2023D03426

26-1-2023

In behandeling

  

De staatssecretaris van Defensie zegt toe de samenwerking tussen Defensie en de Nederlandse industrie als KPI op te nemen en de Kamer daar bij de aanbieding van de geïntegreerde rapportage over te informeren.

Verzamelcommissiedebat Defensie

2023D03426

26-1-2023

In behandeling

  

​De Kamer wordt zo mogelijk nog in 2022 geïnformeerd over de registratie van lokale medewerkers bij missies met terugwerkende kracht in het kader van de motie-Belhaj

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

TZ202211-237

17-11-2022

In behandeling

  

​Als de NAVO cyclus aansluit op de begrotingsbehandeling, ontvangt de Kamer voorafgaand daaraan de Defence Planning Capability Review

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

TZ202211-236

17-11-2022

In behandeling

  

​De Kamer ontvangt de eerder toegezegde brief over de mogelijkheden en beperkingen van indiensttreding van EU-onderdanen in Nederlandse krijgsdienst voor het einde van 2022. Dit onderwerp krijgt een plek in de P-verzamelbrief.

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

TZ202211-238

17-11-2022

Afgedaan

Kamerstuk 36200 X, nr. 62

22 december 2022

​Voor de zomer van 2023 ontvangt de Kamer een brief over het verschil in de uitzendbescherming bij uitzendingen en oefeningen en de nazorg voor medewerkers

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

TZ202211-239

17-11-2022

In behandeling

  

​​In de periodieke voortgangsrapportages over de vervanging onderzeebootcapaciteit zal ook aandacht worden besteed aan risico’s en scenario’s met betrekking tot een capability gap.

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

TZ202211-240

17-11-2022

Doorlopend

  

​Begin 2023 ontvangt de Kamer het programma Ruimte voor Defensie, waarin inzichtelijk wordt gemaakt waar op termijn de uitdagingen en de kansen voor Defensie-oefenactiviteiten liggen.​

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

TZ202211-241

17-11-2022

In behandeling

  

​De minister zegt toe om te bezien of in termen van waardering voor reservisten ten opzichte van full-time militairen Defensie een been dient bij te trekken.

Begrotingsbehandeling Defensie 2023

Plenair verslag 17november

17-11-2022

In behandeling

  

​De staatssecretaris van Defensie zegt toe de Kamer schriftelijk te zullen informeren over mogelijkheden en beperkingen van indiensttreding van EU-onderdanen in de Nederlandse krijgsdienst, en daarbij ook in te gaan op specifieke kennis en kunde (bijvoorbeeld technisch personeel en zorgpersoneel).

WGO Personeel/ Materieel

TZ202211058

7-11-2022

Afgedaan

Kamerstuk 36200 X, nr. 62

22 december 2022

​De minister van BZ zegt toe dat voor 31 mei 2023 de evaluatie van de evacuatie van Afghanistan en voor 1 juli 2023 de eindevaluatie van Resolute Support verschijnt. De Kamer ontvangt hier z.s.m. een kabinetsreactie op.

CD voortgang missies en operaties

TZ202211-071

3-11-2022

In behandeling

  

De staatssecretaris zal in de integrale rapportage ook cijfers over sociale veiligheid opnemen. De staatssecretaris onderzoekt of hij deze cijfers over sociale veiligheid ook in vergelijkend perspectief kan plaatsen.

CD Veiligheid en Integriteit

TZ202210-182

20-10-2022

In behandeling

  

De staatssecretaris informeert de Kamer er binnen een halfjaar over of de interne procedures voor klokkenluiders bij Defensie voldoen aan de nieuwe Europese richtlijn inzake klokkenluiders.

CD Veiligheid en Integriteit

TZ202210-183

20-10-2022

Afgedaan

Kamerstuk 36200 X, nr. 66

3 februari 2023

De staatssecretaris stuurt het rapport van de commissie die onderzoek doet naar chroom-6 na ontvangst terstond aan de Kamer.

CD Veiligheid en Integriteit

2022D43914

20-10-2022

Afgedaan

36200 X Nr. 52

29 november 2022

​De minister zegt toe samenstelling en opdrachtverlening van de onderzoekscommissie naar het mortierongeval met de Kamer te delen. Dit doet zij zo snel als zorgvuldig mogelijk is. De minister zegt toe dat zij dit vooraf bij de nabestaanden en de Kamer toetst. Indien dat aanleiding geeft tot debat, zal dat volgen.  De minister zou in deze brief over de opdrachtverlening ook op ingaan of het artikel 2-compliant is en op welke wijze er onderzocht wordt waarom de vorige onderzoeken niet goed gegaan zijn. Dat is een toezegging aan de commissie.

CD Veilligheid & Integriteit

TZ202210-181

20-10-2022

Afgedaan

Kamerstuk 36200 x, nr. 68

10 februari 2023

​De ministers van Defensie en BZ zeggen toe de Kamer uiterlijk 15 januari 2023 bij brief te zullen informeren over de inzet van Nederland tijdens de door Nederland te organiseren conferentie inzake AI in het militaire domein op 15 en 16 februari 2023, en in deze brief de Kamer ook te informeren over het al dan niet opnemen van het gebruik van semi-autonome wapens en systemen in artikel 100-procedure.

CD Autonome wapensystemen

TZ202210-036

5-10-2022

Afgedaan

Kamerstuk 33694, nr. 67

26 januari 2023

​Bij de inzet van inlichtingencapaciteit voorafgaand aan de missie een analyse maken van  de inlichtingenbehoefte en -actoren binnen de missie en het vaststellen van de behoefte en taakverdeling civiel/militair.

Kabinetsreactie eindevaluatie MINUSMA 2014-2019

Kamerstuk 29521, nr. 451

30-9-2022

Doorlopend

  

​Nederlands personeel moet voorafgaand aan een inzet van inlichtingencapaciteit in VN-verband worden geïnstrueerd over gangbare VN-werkwijzen op het gebied van informatie- en inlichtingendeling.

Kabinetsreactie eindevaluatie MINUSMA 2014-2019

Kamerstuk 29521, nr. 451

30-9-2022

Doorlopend

  

​Mogelijkheden bezien om taalvaardigheid onder militairen te verbeteren.

Kabinetsreactie eindevaluatie MINUSMA 2014-2019

Kamerstuk 29521, nr. 451

30-9-2022

In behandeling

  

​Bij een toekomstige inzet is het van belang de samenhang van NLse inzet met de bredere missie te optimaliseren.

Kabinetsreactie eindevaluatie MINUSMA 2014-2019

Kamerstuk 29521, nr. 451

30-9-2022

Doorlopend

  

​Organisatorisch borgen van de kennis over VN-missies die is opgedaan binnen MINUSMA

Kabinetsreactie eindevaluatie MINUSMA 2014-2019

Kamerstuk 29521, nr. 451

30-9-2022

In behandeling

  

Defensie zal bezien of de voorbereiding van militairen op VN-werkwijzen en methoden momenteel toereikend is of verbeterd moet worden. ​

Kabinetsreactie eindevaluatie MINUSMA 2014-2019

Kamerstuk 29521, nr. 451

30-9-2022

Doorlopend

  

​Meenemen van de IOB-aanbevelingen m.b.t. de geïntegreerde benadering in de ontwikkeling van het interdepartementale beleid hieromtrent en in de toekomstige voorbereiding en uitvoering van bijdragen aan missies.

Kabinetsreactie eindevaluatie MINUSMA 2014-2019

Kamerstuk 29521, nr. 451

30-9-2022

In behandeling

  

​Een duidelijke formulering van missiemandaat, en NL doelstellingen in artikel 100-brieven conform de IOB aanbeveling.

Kabinetsreactie eindevaluatie MINUSMA 2014-2019

Kamerstuk 29521, nr. 451

30-9-2022

Doorlopend

  

De staatssecretaris zegt toe in het eerste kwartaal van 2023 een brief aan de Tweede Kamer te sturen inzake de integrale visie van Defensie op reservisten. ​

CD Personeel

TZ202209-107

15-9-2022

In behandeling

  

​De minister van Defensie zegt toe tijdig voor de komende plenaire begrotingsbehandeling een eerste aanzet aan de Kamer te zullen aanbieden voor een format voor een integrale vorm van rapporteren, in dit stadium m.n. een aantal kritische prestatie indicatoren op onderdelen van het beleid, tijdig voor het Verantwoordingsdebat voorjaar 2023 gevolgd door een meer definitieve versie waarin ook de wijze van samenwerking binnen Europa zal zijn verwerkt.

CD Defensienota

TZ202209-104

14-9-2022

Deels afgedaan

Kamerstuk 33763, nr. 155

15 november 2022

​De minister van Defensie zegt toe om tijdig voor de plenaire begrotingsbehandeling, terug te komen op het voorstel van PAX inzake een fonds voor burgerslachtoffers van Nederlands optreden tijdens missies.

CD Defensienota

TZ202209-105

14-9-2022

Afgedaan

Kamerstuk 36200 X, nr. 11

4 november 2022

De staatssecretaris van Defensie zegt toe medio oktober een gecombineerde A-B-brief inzake de verwerving van raketten voor de artillerie aan de Kamer te zullen aanbieden, met zicht op een D-brief op afzienbare termijn.

CD Defensienota

TZ202209-106

14-9-2022

Afgedaan

Kamerstuk 27830, nr. 382

21 december 2022

​De staatssecretaris van Defensie zegt dat het Strategisch Vastgoedplan uiterlijk medio oktober 2022 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

CD Vastgoed

2022D30193

30-6-2022

Afgedaan

Kamerstuk 36124, nr. 12

2 december 2022

De staatssecretaris van Defensie zegt toe de Tweede Kamer uiterlijk 2 oktober nader te zullen informeren over vervolgstappen in het verwervingstraject van de nieuwe onderzeeboten, openbaar waar mogelijk en vertrouwelijk waar noodzakelijk.

CD Materieel

2022D28993

29-6-2022

Afgedaan

Kamerstuk 34225, nr. 40

30 september 2022

​​Toezegging door Min BZK dat de Kamer in het najaar nader wordt geïnformeerd over het wettelijk kader rond de verplaatsing naar het buitenland van de schotels in Burum.

CD IVD -aangelegenheden

2022D29832

29-6-2022

In behandeling

Gerapporteerd in Kamerstuk 29924, nr. 236

 

De minister van Defensie zegt toe uiterlijk 1 november 2022 de Kamer te zullen informeren over de stand van zaken met betrekking tot de doorvoering van de aanbevelingen in de evaluatie van het PTSS-protocol uit 2016.

Notaoverleg Veteranen

2022D25994

20-6-2022

In behandeling

  

De minister van Defensie zegt toe dat in samenspraak met het NLVI in contact zal worden getreden met de VNG en eventueel andere instanties en hen te wijzen op de mogelijkheden van financiële ondersteuning van veteranenhuizen, en de Kamer hierover uiterlijk in de komende Veteranennota te informeren.

Notaoverleg Veteranen

2002D25994

20-6-2022

In behandeling

  

De minister van Defensie zegt toe voorafgaand aan het notaoverleg Veteranen 2023 de Kamer nader te zullen informeren over de criteria om de status van veteraan te verkrijgen.

Notaoverleg Veteranen

2022D25994

20-6-2022

In behandeling

  

Minister gaat kijken naar Criteria om V-status te verkrijgen in het licht van nieuwe vormen van oorlogsvoering

Notaoverleg Veteranen

2022D25994

20-6-2022

In behandeling

  

​De minister zegt toe de volgende veteranennota's uiterlijk op 1 juni van dat jaar  en van trends voorzien, aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

Notaoverleg Veteranen

2022D25994

20-6-2022

Doorlopend

  

​Er komt een uitvoeringsagenda voor onze verduurzamingsplannen

Defensienota 2022

36124, nr. 1

1-6-2022

Afgedaan

Kamerstuk 36124, nr. 25

31 januari 2023

​Minister van Defensie zegt toe de Kamer op de hoogte te houden van de voortgangsrapportages van de Hoge vertegenwoordiger (EDEO) m.b.t. het halen van de doelstellingen van het Strategisch Kompas. Indien er in dit najaar geen voortgangsrapportage volgt zullen we een eigen appreciatie geven.

CD EU Defensieraad en rol EC veiligheid en defensie

21501 28, nr. 242

12-5-2022

Doorlopend

Gerapporteerd in Kamerstuk 21501 28, nr. 247

 

​BZ, Defensie en JenV zullen de Kamer voor de zomer een brief sturen waarin kaders worden geschetst over de verantwoordelijkheden van de Nederlandse Staat richting lokaal personeel bij militaire missies.

Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan

Verslag 67e plenaire vergadering 31 maart 2022

31-3-2022

In behandeling

Gerapporteerd in Kamerstuk 2022Z14731

 

​De minister zou willen onderzoeken of wij een bredere groep van medewerkers van Defensie, de de bredere groep die ook onder de tolkenregeling valt , van een blijk van waardering zouden kunnen voorzien (bijvoorbeeld tolkenpenning).

Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan

Plenair verslag 67e vergadering 31 maart 2022

31-3-2022

In behandeling

  

De minister zegt toe de Kamer te informeren over het gebruik van verboden wapens/ munitie in de oorlog Oekraïne-Rusland. Openbaar als het kan, vertrouwelijk als het moet.

Debat over de situatie in Oekraïne

2022D07985

28-2-2022

Doorlopend

Gerapporteerd in Kamerstuk 21501 20, nr. 1796

 

​De minister zegt toe om de Kamer (via de geëigende kanalen) te informeren over het gegeven of men binnen de NAVO meer inlichtingen met elkaar kan delen.

Debat over de situatie in Oekraïne

2022D07985

28-2-2022

Doorlopend

  

​De minister zegt toe om in kaart te brengen waar het in de financiële zin om gaat m.b.t. het toekomstbestendig maken van de Krijgsmacht.Aan het lid Brekelsmans werd aanvullend toegezegd om in deze brief eveneens inzichtelijk te maken wat het zou kosten als we X willen, willen versnellen of als we extra's willen doen, zodat er een concreet beeld is wat we aan de NAVO kunnen leveren wanneer ze hierom vragen.

Debat over de situatie in Oekraïne

2022D07985

28-2-2022

Afgedaan

Kamerstuk 36124, nr. 1

1 juni 2022

​Staatssecretaris zegt toe 1x per jaar terug te koppelen welke aanbevelingen we van de IVD hebben overgenomen en welke niet (onderdeel jaarverslag).

CD Veiligheid en Integrteit

2022D06579

16-2-2022

Doorlopend

  

​Staatssecretaris zegt toe in gesprek te zullen gaan met slachtoffers Chroom-6 (indien zij hier ook open voor staan). ​

CD Veiligheid en Integriteit

2022D06579

16-2-2022

In behandeling

  

​De minister zegt toe er naar te streven het rapport over het onafhankelijk onderzoek LIMC voor de zomer aan de Kamer te kunnen aanbieden en ervoor te zorgen dat de aanbevelingen betrokken worden bij de reeds aangekondigde beleidsvisie Informatiegestuurd Optreden (IGO)

Brief onafhankelijk onderzoek LIMC/ Tweeminutendebat LIMC

2022Z01671 en 2022D03979

2-2-2022

Deels afgedaan

Gerapporteerd in Kamerstuk 32761, nr. 258

 

​​Toezegging om doelstellingen van artikel 100 missies helder en eenduidig te formuleren.

Kabinetsreactie eindevaluatie EMASOH

29521, nr. 438

6-12-2021

Doorlopend

  

​​In het operationele planningsproces (voor een art. 100 missie) dient meer aandacht uit te gaan naar het onderkennen en begrijpen van de militair-diplomatieke relaties en de lokale bureaucratische processen. De mogelijkheid tot het verkrijgen van diplomatieke goedkeuring voor toegang vormt hierin een belangrijk component. Toezegging dat er de toekomst indien mogelijk concretere afspraken gemaakt moeten worden voorafgaand aan een missie, zodat een uitgezonden eenheid wordt ontlast.

Kabinetsreactie eindevaluatie EMASOH

29521, nr. 438

6-12-2021

In behandeling

  

De minister zal bezien hoe Nederlandse bedrijven in de toekomst een goede rol kunnen vervullen bij de bouw en de instandhouding van de nieuwe onderzeebootcapaciteit.

Begrotingsbehandeling november 2021

Plenair verslag 21e vergadering, donderdag 11 november

11-11-2021

Afgedaan

Kamerstuk 34225, nr. 40

30 september 2022

F-35 tekortkomingenDe minister zal in het geval dat als gevolg van tekortkomingen er over de kwaliteit van het vliegtuig getwijfeld wordt, dit uit de voortgangsrapportage halen die het TNO maakt en dit met de kamer delen.

Begrotingsbehandeling november 2021

Plenair verslag 21e vergadering, donderdag 11 november

11-11-2021

In behandeling

  

De minister zal aan de Kamer informeren over de gezondheid van de natuur van Defensieterreinen. Minister zal het RVB vragen om een rapportage en deze aan de Kamer zenden.

Begrotingsbehandeling november 2021

Plenair verslag 21e vergadering, donderdag 11 november

11-11-2021

In behandeling

  

De minister gaat zich verdiepen in het verruimen van aanname- en selectiecriteria van Defensie. Toezegging herzien na behandeling motie 20 (BBB).

Begrotingsbehandeling november 2021

Plenair verslag 21e vergadering, donderdag 11 november

11-11-2021

In behandeling

  

De minister zal de personeelsadministratie voor wat betreft voor ons werkend lokaal personeel in het buitenland beter op orde krijgen. Dit zal gedeeld worden met de kamer. [Toezegging herzien na behandeling motie 11 (D66)]

Begrotingsbehandeling november 2021

Plenair verslag 21e vergadering, donderdag 11 november

11-11-2021

Doorlopend

Gerapporteerd in Kamerstukken 27925, nr. 722 en 2022Z14731

 

De minister zal de consequenties uitwerken van specialisatie en internationale samenwerking en daar met de Kamer over van gedachte wisselen om de effecten moeten we ook onder ogen zien.

Begrotingsbehandeling 2021

Plenair verslag 21e vergadering, donderdag 11 november

11-11-2021

Afgedaan

Kamerstuk 33279, nr. 36

22 december 2022

​De minister heeft informeel toegezegd uit te zoeken of Nederland gebruik maakt van tolken of lokaal personeel bij de uitvoering van de C-130 bijdrage aan MINUSMA. Tevens wordt er gekeken of Nederland gebruikt heeft gemaakt van tolken of lokaal personeel in de periode 2014-2019

CD C-130 bijdrage MINUSMA (artikel 100)

29521, nr. 433

27-10-2021

Deels afgedaan

Gerapporteerd in Kamerstukken 29 521, AU en 27925, nr. 914

 

​De Roadmap Energietransitie Materieel wordt, zodra die is vastgesteld, aan de Tweede Kamer gestuurd. In eerste instantie toegezegd voor december '21.

Vaststelling van de Begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022

35925 X, nr. 9

22-10-2021

Afgedaan

Kamerstuk 36124, nr. 25

31 januari 2023

Er is aangegeven dat de tolkenregeling oneindig is en dat Defensie zorg draagt hiervoor.

Plenair debat Afghanistan

2021D39496

15-9-2021

Afgedaan

Laatst gerapporteerd in Kamerstuk 27925, nr. 920

 

​De staatssecretaris zegt toe in het najaar van 2021 een nieuwe enqu​ête te houden onder alle mensen die ingeschreven staan bij het informatiepunt Chroom-6 over hoe het informatiepunt verbetert kan worden.​

Plenair debat Chroom-6

Handelingen vergaderjaar 2020/2021, nr. 95

30-6-2021

In behandeling

  

​De staatssecretaris zegt toe dat het SICT Defensiebreed zal monitoren op de beschikbaarheid van voldoende gehoorbescherming.

Plenair debat Chroom-6

Handelingen vergaderjaar 2020/2021, nr. 95

30-6-2021

In behandeling

  

De staatssecretaris van Defensie zegt toe in de komende P-rapportages of personeelsbrief in te zullen gaan op eventuele ontwikkelingen in het oplossen van de resterende langlopende zaken.

CD Veiligheid en Integriteit

35570 X, nr. 104

1-6-2021

Deels afgedaan

Gerapporteerd in Kamerstuk 35925 X, nr. 4

21-9-2021

De staatssecretaris zendt ieder in het kader van GrIT uitgebracht BIT-advies aan de Kamer.

AO Grensverleggende IT

31125, nr. 117

10-12-2020

Doorlopend

Gerapporteerd in Kamerstukken 31125, nr. 119 en 35728, nr. 6

 

De minister informeert de Kamer over de onderzoeksvragen (van de onafhankelijke commissie) zodra deze zijn vastgesteld, alsmede over de voortgang van het onafhankelijke onderzoek.

Notaoverleg Burgerslachtoffers

27925, nr. 750

8-10-2020

Deels afgedaan

Gerapporteerd in Kamerstukken 27925, nr's. 754; 885; 912 en 933

 

Staatssecretaris informeert de kamer over resterende punten wat betreft AOW-gat en RVU boetes. De Staatssecretaris zegt toe het gesprek aan te willen gaan met de Kamer over andere zaken die nog spelen.

AO Personeel

35300, nr. 86

18-6-2020

Deels afgedaan

Kamerstuk 35925 X, nr. 51

21-12-2022

Niet in de geannoteerde agenda’s, maar in de verslagen van de EU Defensieraden informeert de minister van Defensie de Kamer voortaan over de voortgang en stand van zaken van de Europese Defensiesamenwerking.

AO EU Defensieraad

21501 28, nr. 200

3-3-2020

Doorlopend

  

Bij toekomstige missies wordt vooraf duidelijk gemaakt hoe de voortgang van de missie zal worden gemeten en in de artikel 100-brieven wordt standaard een paragraaf opgenomen waarin de aandachtspunten en risico's worden benoemd, en de maatregelen die we willen nemen om die te beperken.

Plenair debat over misleiding VS t.a.v. de oorlog in Afghanistan

Plenaire verslag (stenogram)

6-2-2020

Doorlopend

o.a. gerapporteerd in Kamerstukken 29521, nr. 417 en 27925, nr's 755; 785; 868 en 919

 

De ontwikkeling van de prijzen voor exploitatie en investeringen zal de minister van Defensie – conform de aanbeveling van het CBS – ook de komende jaren blijven volgen. In het jaarverslag en de begroting zal de minister u hierover informeren.

Nota naar aanleiding van het verslag

35280, nr. 7

3-2-2020

Doorlopend

Gerapporteerd in Kamerstuk 2023D00433

 

De staatssecretaris van Defensie informeert de Kamer op reguliere momenten, bijvoorbeeld in het kader van het jaarverslag, over de invulling van de motie Van Helvert m.b.t. inzet klimaatgelden voor verduurzaming Defensievastgoed.

AO Vastgoed

34919, nr. 49

26-11-2019

Doorlopend

gerapporteerd in Kamerstuk 36100 X, nr. 1

 

De minister zegde toe dat zij een onderzoek zal (laten) uitvoeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid van het openstellen van de Nederlandse krijgsmacht voor EU burgers

Nota Overleg Krijgsmacht van en voor Europeanen

Kamerstuk 35189, nr. 9

23-9-2019

Afgedaan

Kamerstuk 36200 X, nr. 62

22 december 2022

De Staatssecretaris van Defensie zegt toe de Kamer bij de begrotingen en bij de verantwoordingsstukken te zullen informeren over de experimenten en ervaringen m.b.t. innovatief partnerschap.

Notaoverleg Defensie Industrie Strategie

31125, nr. 102

18-2-2019

Doorlopend

gerapporteerd in Kamerstukken 27830, nr. 303; 34919, nr. 46; 36100 X, nr. 1

 

In de jaarverslagen zal inzichtelijk worden gemaakt wat de stand van zaken is van de realisatie van doelstellingen op het gebied de energiestrategie (nulmeting in 2019 en realisatie vanaf 2020).

Notaoverleg Defensie Energiestrategie

34895, nr. 8

10-9-2018

Doorlopend

gerapporteerd in Kamerstukken 34919, nr. 74; 36100 X, nr. 1

 

De minister van Defensie zegt toe in de komende voortgangsrapportages en evaluaties van militaire missies nader in te zullen gaan op de effecten van lopende missies op de gereedheid van de Defensieorganisatie in brede zin.

AO voortgang missies/ operaties

29521, nr. 366

27-6-2018

Doorlopend

o.a. gerapporteerd in Kamerstuk 34919, nr. 90

 

De minister van Defensie zegt toe in de komende Veteranennota meer in te zullen gaan op de langere termijn, en dit tweejaarlijks te zullen herhalen. (Start 2019).

Notaoverleg Veteranen

30139, nr. 201

26-6-2018

Doorlopend

O.a. gerapporteerd in Kamerstukken 30139, nr. 220; 30139, nr. 243 en 30139, nr. 254

 

De minister van Defensie zegt toe in de volgende evaluaties het aantal militairen en het aantal missies te vermelden.

AO Evaluatie missies/ operaties

29521, nr. 350

13-9-2017

Doorlopend

O.a. gerapporteerd in Kamerstuk 29521, nr. 444

 

De minister zegt toe om in de Jaarverslagen het stoplichtmodel te implementeren voor de maatregelen ter versterking van de basisgereedheid.

WGO Jaarverslag Ministerie van Defensie 2016

34725 X, nr. 11

14-6-2017

Doorlopend

Laatst gerapporteerd in Kamerstuk 34919, nr. 90

 

De minister gaat nog duidelijker aangeven in rapportages en brieven wat het aandeel van pensioenen en uitkeringen is.

WGO Slotwet Ministerie van Defensie 2015

34475 X, nr. 15

16-6-2016

Doorlopend

Gerapporteerd in Kamerstukken 35570 X, nr. 1 en 35570 X, nr. 2

 

​De minister van Defensie zegt toe voortaan documenten van algemeen defensiebelang, zoals de NATO Defence Planning Capability Review, ook aan de Eerste Kamer te sturen.

Plenaire vergadering T02301

Verslag EK 2015/2016, nr. 32, item 4

31-5-2016

Doorlopend

Gerapporteerd in Kamerstuk 28676, nr. 299

 

De Kamer ontvangt bij de begroting jaarlijks inzicht in de effecten van het wel/niet toekennen van prijscompensatie door de minister van Financiën.

WGO vaststelling begrotingsstaten voor het jaar 2016 onderldeel materieel

34300 X, nr. 68

2-11-2015

Doorlopend

O.a. gerapporteerd in Kamerstukken 36100 X, nr. 1 en 36200 X

 

De minister zal in de volgende Materieelprojectenoverzichten nadere toelichting geven op de keuzes die voor bepaalde  materieelprojecten gemaakt zijn. Daarbij wordt ingegaan op de overwegingen en de mogelijke gevolgen voor andere materieelprojecten.

WGO vaststelling begrotingsstaten voor het jaar 2016 onderldeel materieel

34300 X, nr. 68

2-11-2015

Doorlopend

Gerapporteerd in Kamerstuk 27830, nr. 374

 

De minister van Defensie zal de Kamer informeren over de gevolgen voor de nationaliteit van de actief dienende militair, die recent is vertrokken naar Syrië en zich waarschijnlijk heeft aangesloten bij ISIS (betreft vraagstuk van statelijke/niet-statelijke actoren).

AO MIVD

29924, nr. 135

9-9-2015

In behandeling

  

De minister van Defensie neemt voortaan bij artikel-100 brieven op wat de materiële gereedheid is alsmede de gevolgen voor de operationele gereedheid, inclusief de financiële aspecten daarvan.

WGO Jaarverslag en Slotwet 2014

34200, nr. 15

17-6-2015

Doorlopend

o.a. gerapporteerd in Kamerstukken 29521, nr. 417 en 27925, nr's 755; 785; 868 en 919

 

​De minister van Defensie zegt, naar aanleiding van een vraag van het lid Franken (CDA), toe om de voortgangsrapportages over de F-35 ook aan de Eerste Kamer te zenden, en bij deze rapportages in te gaan op de ontwikkelingen in de stealthtechnologie en de sensoren.

Voortzetting beleidsdebat

Verslag EK 2014/2015, nr. 25 item 8

24-3-2015

In behandeling

  

De ministers van Defensie en buitenlandse Zaken zeggen toe het gender-aspect, daar waar relevant, bij missies mee te nemen in een volgende evaluatie.

AO kleine operaties

29521, nr. 282

26-11-2014

Doorlopend

O.a. gerapporteerd 27925, nr. 755; 27925, nr. 732; 29521, nr. 451

 

​De minister van Defensie zegt de Eerste Kamer toe jaarlijks een totaaloverzicht (dezelfde als de Tweede Kamer reeds ontvangt) te sturen van de stappen die zijn gezet op het terrein van internationale militaire samenwerking

Mondeling overleg

33 750 X, F - blz. 15-16

25-11-2014

Doorlopend

  

De Kamer wordt bij toekomstige operaties/missies voortaan geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van de betreffende missie voor de personeelscapaciteit bij de (ondersteunende) onderdelen van de Krijgsmacht.

AO Personeel

33750, nr. 69

27-5-2014

Doorlopend

Gerapporteerd in Kamerstuk 29521, nr. 426

15-10-2021

De inzet van de minister is om de toekomstige geannoteerde agenda's en verslagen van NAVO-bijeenkomsten te verbeteren qua informatie over inhoud van de agendapunten en het Nederlandse standpunt.

AO NAVO Defensie Ministeriële

28676, nr. 200

18-2-2014

Doorlopend

Laatst gerapporteerd in Kamerstuk 28676, nr. 426

 

Per missie zal in het vervolg op voorhand een inschatting van de kosten voor de zorg worden aangegeven. De kosten voor nazorg zullen ook worden meegenomen in de evaluatie van missies.

AO Personeel

31700 X, nr. 109

25-3-2009

Doorlopend

O.a. gerapporteerd in Kamerstukken 27925, nr. 755; 27925, nr. 732; 27925, nr. 868

 

In de toekomst zal de minister van Defensie in artikel-100 brieven en stand van zakenbrieven, wanneer van toepassing, ingaan op civiele dienstverlening tijdens uitzendingen.

AO Civiele Dienstverlening

31700 X, nr. 58

23-10-2008

Doorlopend

Laatst gerapporteerd in Kamerstukken 27925, nr. 755; 27925, nr. 732; 27925, nr. 868

 
       

* Status toezeggingen bijgewerkt tot en met 28 februari 2023

      
Licence