Base description which applies to whole site

5.2 Niet-beleidsartikel 10 Apparaat kerndepartement

Inzet is de kerntaak van Defensie. De Bestuursstaf (BS) geeft hier namens de Minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan, het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering en het bijdragen aan militaire pensioenen en uitkeringen.

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van artikel 10 Apparaat Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

1.737.653

1.682.781

1.522.823

1.537.856

1.646.936

1.511.283

135.653

        

Uitgaven

1.728.881

1.675.816

1.517.171

1.529.925

1.627.051

1.511.283

115.768

        

Personele uitgaven

1.707.908

1.660.335

1.497.054

1.507.128

1.597.746

1.468.095

129.651

- Eigen personeel

160.203

198.776

229.650

257.115

312.968

289.542

23.426

- Externe inhuur

3.844

7.986

9.192

10.205

14.758

565

14.193

- Overige personele exploitatie1

 

14.705

11.238

12.990

18.677

15.898

2.779

- Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)

1.543.861

1.438.868

1.246.974

1.226.819

1.251.343

1.162.090

89.253

Materiële uitgaven

20.973

15.481

20.117

22.797

29.305

43.188

‒ 13.883

- Overige materiële exploitatie (1)

20.426

15.481

19.512

22.797

29.305

43.188

‒ 13.883

- Instandhouding IT

  

605

   

0

- Bijdragen aan SSO Paresto

547

      
        

Totaal ontvangsten

196.186

13.362

42.212

34.397

10.205

8.996

1.209

1

In 2019 zijn de uitgaven overige exploitatie gesplitst in personele en materiële exploitatie

De posten met een verschil groter dan €10 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingen zijn €135,7 miljoen hoger dan begroot. Dit verschil wordt grotendeels verklaard door hogere uitgaven op personele uitgaven welke in hetzelfde jaar verplicht en betaald worden. Daarnaast wordt dit verschil ook veroorzaakt door het aangaan van meerjarige verplichtingen onder externe inhuur.

Uitgaven

Personele uitgaven

Per saldo is voor personele uitgaven €129,7 miljoen meer gerealiseerd dan begroot.

Eigen personeel, externe inhuur en overige personele kosten

Op het formatiebudget is €23,4 miljoen meer gerealiseerd, voornamelijk als gevolg van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord en door de omhanging van de Diensten Geestelijke Verzorging van het DOSCO naar de Bestuursstaf per 1 mei 2022. Daarnaast is de realisatie externe inhuur €14,2 miljoen hoger dan begroot, voornamelijk gefinancierd uit formatieruimte bij MIVD. Op het budget voor overige personele exploitatie is €2,8 miljoen meer gerealiseerd dan begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het loslaten van de corona maatregelen en anderzijds door de omhanging van het organisatiedeel Diensten Geestelijke Verzorging naar de Bestuursstaf.

Pensioenen en uitkeringen

Deze post is €89,3 hoger dan begroot, waarvan €63 miljoen hoger door het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord, €22 miljoen hoger door correctie voor in het verleden betaalde waardeoverdrachten aan het ABP, €8 miljoen hoger door pensioenindexatie. Daartegenover staan diverse afwijkende uitkeringen die gezamelijk €4 miljoen lager uitvallen.

Materiële uitgaven

De materiële uitgaven zijn €13,9 miljoen lager dan begroot. Dit is het gevolg van het voor meerdere projecten overhevelen van budget naar andere departementen. Het betrof een overheveling voor bedrijfsvoeringkosten ter hoogte van €3,7 miljoen en dataorganisatie ter hoogte van €1,5 miljoen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast betrof het een bijdrage aan het project Luchtruimherziening ter hoogte van €1 miljoen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en diverse andere werkzaamheden van in totaal €3 miljoen. Daarnaast is het budget Life Cycle Cost (LCC) ter hoogte van €1,3 miljoen, een project binnen Defensie om inzicht te verkrijgen in de levensduurkosten van de activa, overgeheveld naar en gerealiseerd op het Defensie Materieelbegrotingsfonds. De resterende middelen, €3,4 miljoen, zijn niet besteed doordat diverse activiteiten tot minder uitgaven leidden, mede als gevolg van COVID-19.

Licence