Base description which applies to whole site

5 5.1 Niet-beleidsartikel 9 Algemeen

In dit artikel worden de departementsbrede programma-uitgaven begroot. Het betreft subsidies, bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken, bijdragen aan internationale organisaties, opdrachten, bekostiging, inkomensoverdrachten en overige materiële exploitatie.

Tabel 13 Budgettaire gevolgen artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

90.693

103.992

142.947

172.023

199.989

212.174

‒ 12.185

        

Uitgaven

89.598

93.786

150.596

172.522

198.187

212.174

‒ 13.987

        

Subsidies

31.545

30.978

36.898

39.444

47.293

46.453

840

- subsidies

31.545

30.978

36.898

39.444

47.293

46.453

840

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

  

46.172

46.853

51.065

46.877

4.188

- kennisopbouw TNO via EZK

  

43.430

44.179

47.254

44.197

3.057

- kennisopbouw NLR via EZK

  

534

600

1.405

600

805

- kennisopbouw MARIN via EZK

  

1.900

2.000

2.332

2.000

332

- overige bijdragen

  

308

74

74

80

‒ 6

Opdrachten

 

9.826

9.139

11.101

11.794

18.878

‒ 7.084

- opdrachten beleid

  

4.249

5.867

8.696

13.814

‒ 5.118

- opdrachten milieu beleid

  

2.447

2.816

3.098

3.518

‒ 420

- overige opdrachten

  

2.443

2.418

 

1.546

‒ 1.546

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

46.198

47.319

53.037

56.328

68.076

74.873

‒ 6.797

- bijdrage aan de NAVO

  

48.818

51.194

62.271

58.292

3.979

- bijdrage aan internationale samenwerking

  

4.219

5.134

5.804

5.810

6

- overige bijdragen

  

0

0

0

10.771

‒ 10.771

Bekostiging

 

4.448

4.518

4.147

3.649

3.891

‒ 242

‒ bekostiging diverse instellingen

  

4.518

4.147

3.649

3.891

‒ 242

Inkomensoverdrachten

 

1.215

832

14.048

83

 

83

- Overige bijdragen

   

6.783

83

 

83

- Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie

 

1.215

332

3.323

  

0

- Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020

  

500

3.943

  

0

(Schade)vergoeding

   

600

16.227

21.202

‒ 4.975

- Schadevergoeding, overig

    

3.075

1.614

1.461

- Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie

    

4.021

4.588

‒ 567

- Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020

    

8.366

15.000

‒ 6.634

- Bijdrage Hawija

   

600

765

0

765

Overige uitgaven

11.855

      
        

Programma ontvangsten

 

893

1.594

2.052

6.135

0

6.135

De posten met een verschil groter dan €2 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingen zijn €12,2 miljoen lager dan initieel begroot. Gedurende het jaar wordt budget naar andere defensieonderdelen overgeheveld en komt derhalve niet tot realisatie op dit artikel. Voor het jaar 2022 was dit €10,7 miljoen. Het verplichtingenbudget is gedurende 2022 hierop aangepast.

Uitgaven

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

De realisatie komt €4,2 miljoen hoger uit ten opzichte van de ontwerpbegroting. Dit is het gevolg van het opstarten van de versnelling op kennisopbouw bij de kennisinstituten als gevolg van de Defensienota 2022 en hogere uitgaven TNO als gevolg van de loon- en prijsbijstelling van €1,8 miljoen.

Opdrachten

De realisatie van beleidsopdrachten valt €7,1 miljoen lager uit dan begroot. Dit wordt grotendeels verklaard doordat €6,2 miljoen naar andere begrotingsartikelen is overgeheveld in verband met de uitvoering van de COVID Werkgelegenheidsgelden.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

De lagere realisatie op (inter)nationale organisatie van €6,8 miljoen is het gevolg van de jaarlijkse overheveling van het budget voor de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Gedurende het jaar wordt budget naar andere defensieonderdelen overgeheveld en komt derhalve niet tot realisatie op dit artikel. Voor het jaar 2022 was dit €10,7 miljoen. Verder is door een verhoging van de uitgaven voor het nakomen van internationale afspraken binnen de NAVO en de Europese Unie (EU) €4 miljoen meer gerealiseerd op het NAVO-Budget.

(Schade)vergoeding

In 2022 is €5 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit komt door de volgende posten:

  • Schadevergoeding, overig

    Ten opzichte van de ontwerpbegroting is €1,5 miljoen meer gerealiseerd voor schadevergoeding, overig. Dit wordt veroorzaakt door het betalen van een aanvullende claim in 2022 en hogere uitgaven met betrekking tot landsadvocaten.

  • Civielrechtelijke regeling Srebrenica 2020De Commissie Uitvoering civielrechtelijke regeling Srebrenica heeft, na publicatie van de schaderegeling op 15 juni 2021, €8,4 miljoen aan schadevergoedingen aan nabestaanden kunnen vergoeden in 2022. Dit is €6,6 miljoen lager dan initieel begroot. In totaal hebben nu 861 personen een schadevergoeding ontvangen, op dit moment zijn er ruim 7.000 aanvragen ontvangen. De beoordeling van aanvragen neemt veel tijd in beslag doordat vaak aanvullend onderzoek nodig is om zorgvuldige besluitvorming te kunnen waarborgen. De middelen blijven echter beschikbaar voor 2023 en alle aanvragen zullen in behandeling worden genomen.

  • Bijdrage HawijaNa het vaststellen van de ontwerpbegroting 2022 is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het onderzoek Hawija door de commissie Sorgdrager. Hierdoor is de realisatie in 2022 €0,8 miljoen hoger ten opzicht van de ontwerpbegroting.

  • Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 DefensieHet tempo van aanvraag van uitkeringen en de toekenning is onvoorspelbaar. Hierdoor is in 2022 €0,6 miljoen minder gerealiseerd t.o.v. de ontwerpbegroting. De verwachting is dat het budget de komende jaren tot realisatie komt.

Ontvangsten

Op dit artikel is €6,1 miljoen meer ontvangen als gevolg van niet geraamde ontvangsten. Dit is de uitkomst van de nacalculatie door de NAVO van het Nederlandse aandeel in de afgelopen jaren .

Licence