Base description which applies to whole site

2 Agentschap Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut

Introductie Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Het KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s met atmosferische of seismologische oorsprong terug te dringen. Het KNMI ontwikkelt daartoe hoogwaardige kennis, verricht waarnemingen, en zet die om in producten en diensten die de veiligheidsrisico’s verminderen, bijdragen aan een duurzame samenleving en economische mogelijkheden bevorderen. Het KNMI richt zich op publieke taken. Per 1 januari 2016 is de Wet taken Meteorologie en Seismologie (WtMS) in werking getreden.

Producten en diensten

Om de bovengenoemde doelstelling te bereiken levert het KNMI voortdurend informatie, kennis en data op het gebied van meteorologie en seismologie. Deze worden permanent bijgehouden volgens de modernste inzichten van wetenschap en techniek. Informatie, kennis en data moeten ook effectief op de plaatsen terechtkomen waar ze daadwerkelijk nodig zijn: bij burgers, brandweer, politie, water- en wegbeheerders, luchtvaartautoriteiten, bedrijven, beleidsmakers en rampenbestrijders. Daarbij spelen ook de particuliere weerbureaus en de media een belangrijke rol. Het KNMI heeft zijn producten en diensten ingedeeld in de productgroepen Meteorologie en Seismologie. Daarnaast wordt Aardobservatie als product onderscheiden. Meetbare gegevens voor deze productgroepen zijn opgenomen in het beleidsartikel 23.

Voor de verslaggevingsjaren 2021 en 2022 kan de huidige wijze van vastlegging worden gebruikt om de koppeling tussen de ontvangen bijdragen van de opdrachtgever (IenW) aan de opdrachtnemers (agentschappen) aan te tonen (uitzondering op art 14 regeling Agentschappen).

Tabel 96 Staat van baten en lastenagentschap KNMI voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000
 

Vastgestelde begroting (1)

Realisatie (2)

Verschil (3) = (2) - (1)

Realisatie 2021 (4)

Baten

    

Omzet

94.761

96.354

1.593

95.564

waarvan omzet moederdepartement

63.499

65.230

1.731

63.582

waarvan omzet overige departementen

2.935

3.306

371

3.327

waarvan omzet derden

28.327

27.818

‒ 509

28.655

Rentebaten

0

3

3

4

Vrijval voorzieningen

0

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

0

Totale Baten

94.761

96.357

1.596

95.568

     

Lasten

    

Apparaatskosten

71.461

74.130

2.669

72.509

- Personele kosten

43.609

46.164

2.555

43.405

waarvan eigen personeel

39.051

40.104

1.053

37.678

waarvan inhuur externen

4.374

6.038

1.664

5.673

waarvan overige personele kosten

184

22

‒ 162

54

- Materiële kosten

27.852

27.966

114

29.104

waarvan apparaat ICT

9.237

11.523

2.286

4.661

waarvan bijdrage aan SSO's

4.554

4.849

295

4.769

waarvan overige materiële kosten

14.061

11.594

‒ 2.466

19.675

Rentelasten

2.550

2.196

‒ 354

2.609

Afschrijvingskosten

385

186

‒ 199

245

- Materieel

2.165

2.010

‒ 155

2.364

waarvan apparaat ICT

871

678

‒ 193

904

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.294

1.332

38

1.459

- Immaterieel

0

13

13

15

Overige lasten

20.724

19.763

‒ 961

20.741

waarvan Aardobservatie

20.724

19.762

‒ 962

20.683

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

1

1

59

Totaal Lasten

94.735

96.102

1.367

95.875

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

25

255

230

‒ 307

Agentschapsdeel Vpb-lasten

25

25

 

25

Saldo van baten en lasten na resultaatbestemming

0

230

230

‒ 332

Baten

Omzet

Omzet moederdepartement

De bijdrage van het moederdepartement dient ter dekking van de taken onder de Wet Meteorologie en Seismologie en Aardobservatie. Daarnaast stelt het moederdepartement aanvullende middelen beschikbaar voor het uitvoeren van aanvullende maatwerk opdrachten.

Tabel 97 Omzet moederdepartement en bijzondere baten per productgroep (bedragen x € 1.000)

Productgroep

Begroot 2022

Realisatie 2022

Verschil

Meteorologie

41.750

43.462

1.712

Seismologie

1.025

2.006

981

Aardobservatie

20.724

19.762

‒ 962

Totaal

63.499

65.230

1.731

Tabel 98 Specificatie omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot 2022

Realisatie 2022

Verschil

Realisatie 2021

Artikel 11 Integraal Waterbeleid

394

919

525

1.626

Artikel 16 Openbaar vervoer en Spoor

47

14

‒ 33

14

Artikel 17 Luchtvaart

14

14

0

47

Artikel 19 Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

10

0

‒ 10

0

Artikel 20 Lucht en Geluid

0

10

10

10

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

59.131

62.985

3.854

57.533

Nog uit te voeren werkzaamheden

0

‒ 2.256

‒ 2.256

1.044

Bijdrage RWS

2.390

2.207

‒ 183

2.450

ANVS

223

229

6

223

Overig IenW

1.290

1.108

‒ 182

635

* Waarvan nog uit te voeren werkzaamheden

379

318

‒ 61

 

* Waarvan gefactureerde omzet

911

790

‒ 121

 

Totaal

63.499

65.230

1.731

63.582

Waarvan programma

20.724

19.762

‒ 962

20.683

Waarvan direct gerelateerd aan geleverde producten/diensten

42.775

45.468

2.693

42.900

Toelichting

  • Artikel 11 Integraal Waterbeleid: De hogere omzet is vooral het gevolg van extra middelen voor zeespiegelstijging (€ 0,2 miljoen) en verbeteren real-time neerslagmonitoring (€ 0,2 miljoen).

  • Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie: Omzet is met name hoger door toevoegen loon- en prijsbijstelling (€ 1,3 miljoen), Hybride werken (€ 1,0 miljoen), Masterplan De Bilt (€ 0,8 miljoen), Vulkaanmonitoring (€ 0,3 miljoen), KNMI Global (€ 0,2 miljoen) en diverse kleine posten (€ 0,3 miljoen).

  • De lagere realisatie van de nog uit te voeren werkzaamheden wordt vooral veroorzaakt door lagere kosten en daardoor lagere omzet voor aardobservatie (€ 1,1 miljoen), Masterplan De Bilt (€ 1,0 miljoen) en Hybride werken (€ 0,3 miljoen).

  • De overige ontvangsten/bijdragen van het moederdepartement bestaan voornamelijk uit gefactureerde bedragen aan RWS (€ 0,9 miljoen), DCC (€ 0,1 miljoen) en DGLM (€ 0,1 miljoen).

Omzet overige departementen

De omzet overige departementen heeft betrekking op van andere departementen (dan IenW) ontvangen vergoedingen voor opdrachten die door KNMI voor die andere departementen zijn uitgevoerd.

Tabel 99 Specificatie omzet overige departementen (beragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot 2022

Realisatie 2022

Verschil

Realisatie 2021

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

87

74

‒ 13

87

Ministerie van Defensie

1.265

1.239

‒ 26

1.307

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

1.553

1.988

435

1.853

Ministerie van Buitenlandse Zaken

30

5

‒ 25

2

Overig

0

0

0

78

Totaal

2.935

3.306

371

3.327

Toelichting

De toename EZK (€ 0,4 miljoen) komt vooral door uitvoeren van additionele werkzaamheden zoals op het gebied van infrasound generation.

Omzet derden

De omzet derden heeft betrekking op vergoedingen voor activiteiten die door het KNMI voor derden partijen, niet zijnde ministeries, zijn uitgevoerd.

Tabel 100 Specificatie omzet derden (bedragen x €1.000)

Omschrijving

Begroot 2022

Realisatie 2022

Verschil

Realisatie 2021

Luchtvaart

13.982

13.044

‒ 938

13.571

Projecten extern gefinancierd

11.132

13.256

2.124

13.354

Dataverstrekkingen en licenties

606

‒ 224

‒ 830

432

Overig

2.607

1.742

‒ 865

1.298

Totaal

28.327

27.818

‒ 509

28.655

Toelichting

In 2022 is er voor luchtvaart € 0,9 miljoen minder omzet gerealiseerd dan oorspronkelijk begroot. Dit is o.a. het gevolg van een verlaging van het luchtvaartcontract a.g.v. Corona. Bij dataverstrekkingen en licenties is enerzijds sprake van een correctie voorgaande jaren (€ 0,5 miljoen), anderzijds is sprake van een hogere afdracht aan het ECMWF waardoor minder omzet over blijft voor het KNMI (€ 0,3 miljoen).

De omzet extern gefinancierde projecten is sterk gestegen door het uitvoeren van enkele grote projecten enerzijds en anderzijds door het bereiken van milestones en het afronden van projecten.

Rentebaten

De rentebaten in 2022 € 0,003 miljoen (2021: € 0,004 miljoen) bestaan uit ontvangen rente over het tegoed van Eurocontrol. Er is geen rente ontvangen over het saldo op de rekening courant.

Vrijval voorzieningen

In 2022 er geen vrijval van de voorziening onderhanden projecten geweest (2021: € 0).

Er zijn geen dubieuze debiteuren en er is geen voorziening dubieuze debiteuren getroffen (2021: € 0).

Bijzondere baten

In de begroting is in lijn met de rijksbegrotingsvoorschriften een aandeel van de omzet moederdepartement opgenomen onder de post bijzondere baten. Tot nader order worden hierop in 2022 geen bijzondere baten verantwoord (2021: € 0).

Lasten

Apparaatskosten

Personele kosten

Tabel 101 Specificatie personele kosten (bedragen x € 1.000)
 

Begroot 2022

Realisatie 2022

Verschil

Realisatie 2021

Personeel

43.609

46.164

2.555

43.405

Specificatie

    

Eigen Personeelskosten

39.051

40.104

1.053

37.678

Inhuur

4.374

6.038

1.664

5.673

Overige personele kosten

184

22

‒ 162

54

     

Gemiddeld aantal fte

423,0

411,5

‒ 11,6

402,1

Mutatie fte t.o.v. voorgaand jaar

 

2,3%

 

8,6%

Toelichting

De gemiddelde bezetting in 2022 bedraagt 411,5 fte (2021: 402,1 fte), dit is 11,5 fte minder dan begroot voor 2022. De eigen personeelskosten zijn hoger dan begroot (€ 1,1 miljoen). De inhuur is ruim gestegen ten opzichte van begroot (€ 1,7 miljoen).

De inhuur bedraagt 13,1% (2021: 13,1%) van de totale personeelskosten. De overschrijding wordt vooral verklaard door inhuur voor verbetering informatievoorziening en modernisering van de waarneeminfrastructuur. Daarnaast is wederom veel ingehuurd doordat het invullen van vacatures lastig is gebleken.

Van de medewerkers binnen het KNMI is 10,5% per 31-12-2022 in tijdelijke dienst. In 2021 was dit 14,5%.

Het voortschrijdend jaargemiddelde van verzuim (4,6%) is in 2022 hoger dan de Verbaan norm (4,0% ) en hoger dan in 2021 (3,8%). 

Materiële kosten

Tabel 102 Specificatie materiële kosten (bedragen x €1.000)

Omschrijving

Begroot 2022

Realisatie 2022

Verschil

Realisatie 2021

Materieel

27.852

27.966

114

29.104

Bureau, voorlichting en huisvesting

 

1.176

 

1.394

Onderhoud en exploitatie

 

2.685

 

3.440

Contributie Bijdragen

 

723

 

907

Huur en lease

 

5.085

 

5.000

Overige kosten

 

1.960

 

2.046

Uitbesteding

 

16.337

 

16.317

Toelichting

De realisatie is nagenoeg gelijk aan wat oorspronkelijk was begroot.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn in 2022 (net zoals in 2021) lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt met name door het uitblijven van investeringen en door het later in gebruik nemen van de activa.

Rentelasten

De rentelasten in 2022 zijn laag (€ 0,013 miljoen) door lage rente (0,0% ‒ 0,5%) op de bestaande leningen (2021: € 0,015 miljoen).

Overige lasten

EUMETSAT past jaarlijks haar (meerjaren)budgetten aan op basis van de nieuwste inzichten. Het KNMI past de begroting hier indien nodig op aan.

Saldo van baten en lasten

Het resultaat over 2022 is € 0,2 miljoen positief. Het verwachte resultaat in de begroting 2022 was begroot nihil. Het resultaat zal ten laste van het eigen vermogen worden gebracht.

De directie van het KNMI zal er tussentijds op toezien dat de begroting 2023 zal worden gevolgd en derhalve het gerealiseerde resultaat gedurende het jaar kritisch blijven volgen opdat er tijdig door het KNMI kan worden bijgestuurd.

Balans

Tabel 103 Balans per 31 december 2022 van het agentschap KNMI (bedragen x € 1.000)
 

31-12-2022

31-12-2021

Activa

  

Vaste activa

9.489

8.695

Materiële vaste activa

9.416

8.436

* Waarvan grond en gebouwen

2.086

2.549

* Waarvan installaties en inventaris

222

900

* Waarvan projecten in uitvoering

3.258

617

* Waarvan overige materiële vaste activa

3.850

4.370

Immateriële vaste activa

73

259

* Software licenties

73

259

Vlottende activa

27.904

26.589

* Voorraden en onderhanden projecten

5.221

3.941

* Debiteuren

1.254

2.868

* Overige vorderingen en overlopende activa

12.933

12.830

* Liquide middelen

8.496

6.950

Totaal activa

37.393

35.284

   

Passiva

  

Eigen vermogen

2.619

815

* Exploitatiereserve

2.389

1.147

* Onverdeeld resultaat

230

‒ 332

Voorzieningen

98

160

Langlopende schulden

6.832

5.535

* Lening bij Min. van Financiën

6.832

5.535

Kortlopende schulden

27.844

28.774

* Onderhanden projecten

9.371

10.159

* Crediteuren

407

* Schulden bij het Rijk

51

2.770

* Belastingen en premies sociale lasten

435

221

* Kortlopende deel leningen bij het Ministerie van Financien

2.056

2.243

* Overige schulden en overlopende passiva

15.931

12.974

Totaal passiva

37.393

35.284

Toelichting balans

Ontwikkeling Eigen Vermogen

In de tabel hieronder is de ontwikkeling van het eigen vermogen weergegeven.

Tabel 104 Ontwikkeling eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)
 

realisatie 2017

realisatie 2018

realisatie 2019

realisatie 2020

realisatie 2021

Begroot 2022

realisatie 2022

1. Eigen vermorgen per 1/1

2.256

22

343

‒ 135

498

498

815

2. Saldo van Baten en Lasten

‒ 2.234

21

‒ 778

333

‒ 332

 

230

3a. Uitkering aan moederdepartement

       

3b. Bijdrage van moederdepartement

 

300

300

300

650

300

1.574

3c. Overige mutaties

       

3. Totaal directe mutaties in EV

 

300

300

300

650

300

1.574

4. Eigen vermogen per 31/12

22

343

‒ 135

498

815

798

2.619

% gemiddelde omzet laatste 3 jaar

0,0%

0,4%

‒ 0,2%

0,6%

0,9%

0,9%

2,8%

In onderstaande tabel staat hoe het eigen vermogen eind 2022 is opgebouwd.

Tabel 105 Opbouw eigen vermogen (bedragen x € 1.000)

Saldo Eigen vermogen 31/12/2021

1.147

Bij: Onverdeeld resultaat 2021

‒ 332

Saldo Eigen vermogen 1/1/2022

815

Bij: Eenmalige uitekering van moederdepartement

300

Bij: Bijdrage WaU en POK

1.274

Bij: Onverdeeld resultaat 2022

230

Saldo Eigen vermogen per 31/12/2022

2.619

Toelichting

Het KNMI heeft in 2017 een toekomstplan opgesteld. Op basis van deze plannen ontwikkelt het KNMI zich tot een instituut met een gezonde bedrijfsvoering met een adequate technische infrastructuur om te voorzien in een dienstverlening die aansluit op de ontwikkelingen in de samenleving. Onderdeel van de gemaakte afspraken hierover is het behoedzaam opbouwen van een eigen vermogen. Hiertoe heeft in 2022 vanuit het moederdepartement een vermogensmutatie plaatsgevonden (€ 0,3 miljoen), in 2023 zal de laatste plaats vinden.

Een andere storting vanuit het moederdepartement betreft € 0,5 miljoen voor het programma WaU (Werk aan Uitvoering) voor een overheid die aansluit op de verwachtingen en behoeften van burgers en ondernemers. Het doel is dienstverlening die menselijker, wendbaarder en toekomstbestendiger is waarbij de overheid zich meer als één team gedraagt. Verder was er een storting van € 0,8 miljoen voor het programma Open Overheid met als doel de openheid van de overheid te vergroten en haar informatiehuishouding en -voorziening te verbeteren.

Het KNMI heeft in 2022 een positief resultaat gerealiseerd van € 0,2 miljoen. Dit resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen waarmee de stand eind december 2022 op € 2,6 miljoen positief uitkomt.

Voorzieningen

Tabel 106 Specificatie voorzieningen (bedragen x € 1.000)

x € 1.000

Wachtgeld

Totaal

Saldo per 1 jan 2022

160

160

   

Mutaties 2022

Dotatie 2022

  

Mutaties 2022

62

62

Vrijval 2022

  

Totaal mutaties 2022

62

62

Saldo per 31 dec 2022

98

98

Toelichting

In 2015 is er een wachtgeldvoorziening gevormd voor een wettelijke en juridische verplichting aan één voormalige medewerker.

Vlottende activa en kortlopende schulden

Tabel 107 Specificatie vlottende activa en kortlopende schulden (bedragen x €1.000)
 

Moederdepartement

Overige departementen en agentschappen

Overige derden

Totaal

Debiteuren

72

18

1.164

1.254

Vooruitbetaald/ nog te ontvangen

45

12.888

12.933

Crediteuren en overheden

54

‒ 3

51

Belastigen en premies sociale lasten

435

435

Kortlopende deelleningen bij het Rijk

2.056

2.056

Vooruitontvangen/ nog te betalen bedragen/ reservering vakantiedagen

8.501

2.637

14.164

25.302

Toelichting

Debiteuren

De openstaande post onder Moederdepartement betreft Rijkswaterstaat (€ 0,07 miljoen).

De openstaande post onder Overige derden betreft diverse openstaande posten. De opvallendste zijn Licenties (€ 0,2 miljoen), Nederlandse Aardolie Maatschappij (€ 0,2 miljoen) en TriOpSys (€ 0,1 miljoen).

Overige vorderingen en overlopende activa (nog te ontvangen bedragen)

De post Vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen derden bestaat voornamelijk uit vorderingen Luchtvaart voor € 12,3 miljoen (2021: 12,2 miljoen). Als gevolg van de Corona-problematiek ligt het niet in de verwachting dat de volledige vordering Luchtvaart binnen een jaar wordt ontvangen. IenW staat garant voor de betreffende ontvangst.

Crediteuren

De positie Crediteuren per 31 december 2022 is ten opzichte van de positie per 31 december 2021 gedaald met € 3,1 miljoen.

Belastingen en premies sociale lasten

Dit betreft af te dragen Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) voor € 435k (2021: € 221k).

Kortlopende deelleningen bij het Rijk

Nog te betalen Ministerie van Financiën betreft het kortlopende deel van de lening bij het ministerie van Financiën (€ 2,1 miljoen). Aflossing zal in 2023 plaatsvinden.

Overige schulden en overlopende passiva (Vooruit ontvangen en Nog te betalen bedragen)

Moederdepartement

Dit heeft betrekking op vooruit ontvangen bedragen voor aardobservatie (€ 1,6 miljoen), Masterplan De Bilt (€ 1,6 miljoen), EWC (€ 1,4 miljoen), I-Strategie (€ 1,1 miljoen), Zeespiegelstijging (€ 0,4 miljoen), KNMI Global (€ 0,4 miljoen) en diverse kleinere posten optellend tot € 2,0 miljoen). Deze bedragen zullen in de komende jaren worden uitgegeven.

Overige departementen en agentschappen.

Dit betreft nog te ontvangen factuur RIVM/Campus voor de dienstverlening in het 4e kwartaal (€ 1,8 miljoen), Vooruit ontvangen projecten EZK (€ 0,5 miljoen) en Inhuur UBR Rijk (€ 0,3 miljoen).

Overige derden

Dit bestaat voor een groot deel uit een raming van nog te ontvangen facturen van derden (€ 7,0 miljoen). Met name te noemen zijn Dienstverlening BES (€ 0,8 miljoen), HIRLAM (€ 0,5 miljoen) en een groot aantal kleinere posten voor vooral inhuur en uitbesteding (subsidie)projecten) optellend tot (€ 5,7 miljoen).

Daarnaast om te betalen vakantiedagen (€ 3,7 miljoen). Dit betreft de reservering voor niet opgenomen vakantiedagen voor eigen personeel.

Tenslotte is voor diverse (subsidieprojecten) een bedrag van in totaal € 3,5 miljoen vooruit ontvangen.

Kasstroomoverzicht

Tabel 108 Kasstroomoverzicht over 2022 van het agentschap KNMI (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Realisatie

(3)=(2)-(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2022 + stand depositorekeningen

6.143

6.950

807

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

5.226

3.397

‒ 1.829

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 2.104

‒ 2.271

‒ 167

2.

Totaal operationele kasstroom

3.122

1.666

‒ 1.456

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 1.450

‒ 2.991

‒ 1.541

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 1.450

‒ 2.991

‒ 1.541

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

300

1.574

1.274

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 2.254

‒ 1.686

568

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

1.450

2.983

1.533

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 504

2.871

3.375

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2022 + stand depositorekeningen  (=1+2+3+4), de maximale roodstand is 0,5 miljoen €.

7.310

8.496

1.186

Toelichting

Operationele kasstroom

Totaal ontvangsten operationele kasstroom bestaat uit afschrijvingskosten (€ 2,2 miljoen), een afname van vorderingen (€ 1,5 miljoen) en het saldo van baten en lasten (€ 0,2 miljoen).

Totaal uitgaven operationele kasstroom bestaan uit toename onderhanden projecten (€ 1,3 miljoen) en een afname van de schulden (€ 0,9 miljoen).

Investeringskasstroom

De investeringen in 2022 hebben betrekking op investeringen in Campbell Testveld installatie (€ 1,6 miljoen), Scanning wind lidar (€ 0,9 miljoen), Argo floats (€ 0,2 miljoen) en diverse andere investeringen optellend tot € 0,3 miljoen .

Financieringskasstroom

Ten behoeve van het behoedzaam opbouwen van het eigen vermogen is een directe vermogensmutatie gedaan vanuit het moederdepartement (€ 0,3 miljoen). Tussen eigenaar en opdrachtgever is afgesproken dat deze storting jaarlijks plaatsvindt tot het jaar 2023. De andere stortingen vanuit het moederdepartement betreffen voor het programma Werk aan Uitvoering (€ 0,5 miljoen) en voor het programma Open Overheid (€ 0,8 miljoen) .

In 2022 is € 1,7 miljoen afgelost (2021: € 2 miljoen) en loopt hiermee, net zoals vorig jaar, achter op de begroting. In 2022 is er voor € 3 miljoen een beroep op de leenfaciliteit ter financiering van de investeringen in activa in 2022 gedaan.

Doelmatigheidsindicatoren

Tabel 109 Overzicht Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren per 31 december 2021

Realisatie

Begroting

 

2019

2020

2021

2022

2022

Kostprijs per product

     

- percentage overhead

100

97

82

85

85

- fte's indirect

95

103

111

118

128

      

Tarieven/uur

106

115

114

114

111

      

Omzet per productgroep (PxQ)

     

- meteorologie

61.975

66.721

70.879

72.241

71.609

- seismologie

3.048

2.148

4.002

4.354

2.427

- aardobservatie

20.927

19.614

20.683

19.762

20.724

      

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

357

370

402

411

423

      

Saldo van baten en lasten (%)

‒ 1%

0%

0%

0%

0%

Toelichting

Kostprijs per product

Het percentage overhead is gestegen ten opzichte van 2021 (3,7%) door een sterkere stijging, als gevolg van inflatie, van de overheadkosten (3,7%) ten opzichte van de totale kosten die ook zijn gestegen (0,03%).

De stijging van het aantal fte’s indirect stijgt mee met de stijging van het aantal fte’s.

Tarieven/uur

De tarieven per uur zijn gelijk gebleven. De uur kosten zijn gestegen (3,8%) en de overheadkosten zijn gedaald (2,4%) maar door de gestegen aantal uren (1,1%) is het uurtarief gelijk gebleven.

FTE per 31 december (gemiddelde)

Het aantal fte’s (gemiddelde) is een stuk lager dan de begroting door een krappe arbeidsmarkt.

Licence