Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Overzicht ISB's en NvW's en beroep op artikel 2.25 en/of 2.27 tweede lid van de comptabiliteitswet

Naar aanleiding van het verzoek van de Tweede Kamer om in het Financieel Jaarverslag Rijk 2022 aandacht te besteden aan de terugkeer naar een regulier en voorspelbaar begrotingsproces is hiertoe bijgevoegde informatie eenmalig in de verantwoording van IenW opgenomen.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de incidentele suppletoire begrotingen (ISB's) en nota's van Wijzigingen (NvW's) met betrekking tot het begrotingsjaar 2022. Ook is aangegeven of bij het moment van indienen een beroep is gedaan op artikelen 2.25, tweede lid, en/of 2.27, tweede lid van de van de Comptabiliteitswet 2016.

Tabel 128 Overzicht ISB's en NvW's en beroep op artikel 2.25 en/of 2.27 tweede lid van de comptabiliteitswet

Nr

Begrotingsstuk

Onderwerp

Beroep art. 2.25 art. of 2.27, tweede lid, CW (ja/nee)

Verplichtingen aangegaan voor autorisatie EK (ja/nee)

Uitgaven voor autorisatie EK (ja/nee)

Indieningsdatum

Aangenomen door EK (datum)

1

XII

Nota van Wijziging: Toevoeging middelen klimaatpakket, omvorming ProRail, BVOV en compensatie vuurwerkbranche

Nee

Nee

Nee

1-11-2021

14-12-2021

2

MF

Nota van Wijziging omvorming ProRail

Nee

Nee

Nee

1-11-2021

14-12-2021

3

XII

ISB Tegemoetkoming Vuurwerkbranche

Ja

Ja

Ja

16-2-2022

24-5-2022

4

J (DF)

Nota van Wijziging: specifieke uitkering Zoetwater

Nee

Nee

Nee

4-7-2022

13-9-2022

Toelichting

  • 1. Deze nota’s van wijziging37 hebben betrekking op de toevoeging van middelen uit het klimaatpakket waartoe in de zomer 2021 door het toenmalige kabinet is besloten (kamerstuk 2021–2022, 35 925, nr. 1) en tevens is hiermee de financiële verwerking van de omvorming van ProRail in de begroting met een jaar doorgeschoven. Tot slot zijn een deel van de middelen voor de beschikbaarheidsvergoeding 2021 en de compensatie van de vuurwerkbranche doorgeschoven naar 2022, omdat deze in dat jaar tot betaling zijn gekomen. Vanwege het belang van tijdige start van de uitvoering van deze maatregelen is ervoor gekozen dit middels de nota van wijziging alsnog in de begroting 2022 te verwerken.

  • 2. In deze nota van wijziging38 is het budgettaire gevolg van de latere omvorming van ProRail verwerkt in de begroting van het Mobiliteitsfonds. Als gevolg van de lange periode van de kabinetsformatie is de financiële verwerking van de omvorming van ProRail in de begroting met een jaar doorgeschoven. Vanwege de majeure budgettaire wijziging is niet gewacht tot de voorjaarsnota 2023, maar is dit alsnog met een nota van wijziging verwerkt in de begroting 2022.

  • 3. Als gevolg van het vuurwerkverbod op 31 december 2021 is door het kabinet besloten tot een compensatieregeling voor de vuurwerkbranche. Met deze ISB39 zijn de middelen voor deze compensatie aan de begroting van IenW toegevoegd. De regeling is op 1 maart 2022 in uitvoering genomen en eind april is overgegaan tot het uitkeren van compensaties. Een langere aanlooptijd naar het openstellen van de regelingen werd onwenselijk beschouwd, gezien de financiële situatie in de sector na twee opeenvolgende vuurwerkverboden. Daarom is er met deze ISB een beroep gedaan op art. 2.27, tweede lid van de Comptabiliteitswet 2016.

  • 4. Na verzending van de Voorjaarsnota 2022 aan het parlement is gebleken dat per abuis de overboeking van deze middelen niet opgenomen te zijn. Gezien het belang dat gehecht wordt aan de met deze middelen te financieren maatregelen en om ervoor te zorgen dat de middelen tijdig tot besteding kunnen komen, is deze boeking middels een nota van wijziging40 alsnog in de eerste suppletoire begroting van het Deltafonds 2022 verwerkt.

37

Kamerstuk 2021 ‒ 2022, 35 925-XII, nr.14

38

Kamerstuk 2021 ‒ 2022, 35 925-A, nr.11

39

Kamerstuk 2021 ‒ 2022, 35 925-XII, nr.1

40

Kamerstuk 2021 ‒ 2022, 36 120-J, nr.3

Licence