Base description which applies to whole site

15. Saldibalans Diergezondheidsfonds

Saldibalans Diergezondheidsfonds

Activa

     

Passiva

  
 

Bedragen x 1.000 euro

31-12-2022

31-12-2021

   

31-12-2022

31-12-2021

         
 

Intra-comptabele posten

       

1)

Uitgaven ten laste van de begroting

83.409

48.323

 

2)

Ontvangsten ten gunste van de begroting

73.407

40.297

     

2a.

Saldo uitgaven / middelen voorgaande dienstjaren

41.187

49.213

 
     

2b.

Correctie saldo

 

0

 

uitgaven / middelen voorgaande dienstjaren

         

3)

Liquide middelen

       
         

4)

Rekening courant Rijkshoofdboekhouding

30.097

37.765

 

4a)

Rekening courant Rijkshoofdboekhouding

  
 
         

5)

Rekening courant RHB Begrotingsreserve

   

5a)

Begrotingsreserves

  
         

6)

Vorderingen buiten begrotingsverband

1.088

3.422

 

7)

Schulden buiten begrotingsverband

 

0

         

8)

Kas-transverschillen

       
 

Subtotaal intra-comptabel

114.594

89.510

  

Subtotaal intra-comptabel

114.594

89.510

         
 

Extra-comptabele posten

       
         

9)

Openstaande rechten

   

9a)

Tegenrekening openstaande rechten

  
         

10)

Vorderingen

1.151

2.378

 

10a)

Tegenrekening vorderingen

1.151

2.378

         

11a)

Tegenrekeningschulden

   

11)

Schulden

  

12)

Voorschotten

18.301

11.899

 

12a)

Tegenrekening voorschotten

18.301

11.899

         

13a)

Tegenrekening garantieverplichtingen

106.635

142.038

 

13)

Garantieverplichtingen

106.635

142.038

         

14a)

Tegenrekening andere verplichtingen

17.042

21.803

 

14)

Andere verplichtingen

17.042

21.803

         

15)

Deelnemingen

   

15a)

Tegenrekening deelnemingen

  
 

Subtotaal extra-comptabel

143.129

178.118

  

Subtotaal extra-comptabel

143.129

178.118

         
 

Overall Totaal

257.723

267.628

  

Overall Totaal

257.723

267.628

Toelichting op de saldibalans

Balanspost 1. Uitgaven ten laste van de begroting

De op deze post verantwoorde uitgaven komen overeen met de uitgaven overgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen over het jaar 2022.

Balanspost 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting

De op deze post verantwoorde inkomsten bevatten de inkomsten overgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel ontvangsten over het jaar 2022.

Balanspost 2a. Saldo uitgaven / middelen voorgaande dienstjaren

Deze post komt overeen met het voordelig eindsaldo 2021.

Balanspost 4. Rekening–courant Rijkshoofdboekhouding

Deze post geeft het tegoed weer dat het DGF heeft bij het Ministerie van Financiën.

Het saldo RHB sluit aan op de saldobiljet RHB.

Balanspost 10 en 10a. Vorderingen en Tegenrekeningen vorderingen

Deze posten betreffen de openstaande vorderingen die het DGF per 31-12-2022 nog moet innen.

Balanspost 12. Voorschotten

Zie verklarende tabel hieronder:

Afwikkeling voorschotten in 2022:

- Openstaande voorschotten per 01-01-2022: € 11,899 mln.

- Opgeboekte voorschotten: € 44,621 mln.

- Afgewikkelde voorschotten: -/-€ 38,219 mln.

- Openstaande voorschotten per 31-12-2022: € 18,301 mln.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

  • Ouder dan 1 jaar: 0,483 mln

  • Jonger dan 1 jaar: 17.818 mln

Balanspost 12a. Tegenrekening voorschotten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 830 XIV, nr. 1 104

De post tegenrekening voorschotten betreft het saldo van de tegenrekening van de rekening voorschotten per 31 december 2022.

Balanspost 13. Garantieverplichtingen

Betreft het bedrag waar de sectoren gedurende de resterende convenantperiode garant staan. De resterende garantieverplichting per 31 december 2022 is als volgt opgebouwd:

- Uitgangsbedragen volgens convenant (2020) : € 188,263 mln.

- Toegerekende uitgaven cf convenant: -/- € 123,536 mln.

- Toegerekende ontvangsten cf convenant: € 7,123 mln.

- Dekking boven bestrijdingsplafond: € 34,785 mln.

- Garantstelling per 31-12-2022: € 106,635 mln.

In het huidige convenant wordt geen indexatie meer toegepast.

Balanspost 13a. Tegenrekening garantieverplichtingen

De post tegenrekening garantieverplichtingen betreft het saldo van de tegenrekening van de rekening garantieverplichtingen per 31 december 2022.

Balanspost 14a. Tegenrekening andere verplichtingen

Dit is de tegenrekening van post 14.a

Balanspost 14. Andere verplichtingen

In 2022 is de verplichtingenadministratie verder vormgegeven. De opbouw is opgenomen in de verklarende tabel hieronder:

Afwikkeling verplichtingen in 2022:

- Openstaande verplichtingen per 01-01-2022: € 21,803 mln.

- Gerealiseerde aangegane verplichtingen: € 83,513 mln.

- Uitgaven: -/- € 83,411 mln.

- Intrekkingen niet IMVB: -/- € 2,911 mln.

- Gecorrigeerde verplichtingen: -/-1,952 mln.

- Openstaande verplichtingen per 31-12-2022: € 17,042 mln. 

Licence