Base description which applies to whole site

Artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

Vanaf begrotingsjaar 2021 is een nieuwe artikelstructuur ingevoerd. In onderstaande budgettaire tabel worden daarom alleen de realisatiecijfers van de oude artikelstructuur weergegeven. De actuele realisatiestanden voor 2021 en de standen van de ontwerpbegroting 2021 staan op de nieuwe artikelen 21, 22, 23 en 24 en worden daar toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

 

2016

2017

2018

2019

2020

Verplichtingen

  

733.422

810.906

1.558.269

Waarvan garantieverplichtingen

  

44.715

36.776

149.805

Waarvan overige verplichtingen

  

688.707

774.130

1.408.464

      

Uitgaven

  

661.414

745.627

1.086.870

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

     
      

Subsidies

  

120.109

132.315

345.235

Sociaal economische positie boeren

  

5.821

6.138

16.700

Duurzame veehouderij

  

2.883

574

28.427

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

  

8.927

11.758

171.246

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

  

100.749

108.075

120.801

Duurzame visserij

  

1.729

5.770

8.061

Garanties

  

3.904

52.481

58.800

Storting bijdrage begrotingsreserve

  

2.592

4.149

58.113

Verliesdeclaraties Borgstellingsfaciliteit

  

1.312

2.332

686

Bijdrage borgstelling vermogensversterkende kredieten

   

46.000

0

Opdrachten

  

42.121

45.473

55.085

Sociaal economische positie boeren

  

1.227

2.796

2.121

Duurzame veehouderij

  

2.333

1.824

6.110

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

  

7.378

9.398

8.929

Mestbeleid

  

2.744

3.187

2.357

Duurzame visserij

  

271

676

872

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

  

18273

17567

20.919

Diergezondheid en dierenwelzijn

  

7.482

7.195

10.689

Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid

  

2.413

2.831

3.088

Bijdragen aan agentschappen

  

373.004

389.811

424.521

Rijksrederij

  

7.570

9.226

8.786

Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu

  

7.232

8.068

11.211

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  

177.446

200.997

206.130

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

  

180.756

171.520

198.394

Bijdragen aan ZBO’s /RWT’s

  

95.562

94.737

100.647

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

  

2.856

2.573

2.457

Centrale Commissie Dierproeven

  

0

0

0

Wageningen Research

  

91.502

91.048

95.613

ZonMw (dierproeven)

  

0

0

0

Medebewind/voormalige productschappen

  

1.204

1.116

1.014

Raad voor de plantenrassen

    

1.563

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

  

8.333

10.958

9.358

FAO en overige contributies

  

8.333

10.958

9.358

Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken

  

4.387

4.287

82.321

Diergezondheidsfonds

  

4.387

4.287

82.321

Storting begrotingsreserves

  

13.996

12.972

10.903

Storting begrotingsreserve landbouw

  

10663

 

8.592

Storting begrotingsreserve apurement

  

0

9.184

0

Storting begrotingsreserve visserij

  

3.333

3.788

2.311

Ontvangsten

  

67.271

78.112

106.151

Sociaal economische positie boeren

  

1.463

478

981

Agroketens

  

10.563

7.635

9.814

Agrarische innovatie en overig

  

297

61

494

Mestbeleid

  

4.248

7.975

13.602

Duurzame visserij

  

4.362

14.331

6.362

Garanties (provisies borgstellingsfaciliteit)

  

1.885

1.824

2.879

Weerbare planten en teeltsystemen

  

180

5.035

5.308

Diergezondheid en dierenwelzijn

  

5.897

7.880

11.859

Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie

  

13.858

14.763

11.852

Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid

  

5.325

4.561

6.327

Agentschappen

  

5.520

7.652

18.736

Onttrekkingen begrotingsreserve

  

13.673

3.804

15.981

Zbo’s en RWT’s

   

2.113

1.956

Licence