Base description which applies to whole site

10. Saldibalans

Saldibalans per 31 december 2022 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hoofdstuk XIV) (bedragen x 1.000)

Activa

31-12-2022

 

31-12-2021

 

Passiva

31-12-2022

 

31-12-2021

          

Intra-comptabele posten

       

1

Uitgaven ten laste van de begroting

2.115.453

 

2.013.542

2

Ontvangsten ten gunste van de begroting

182.407

 

641.179

3

Liquide middelen

3.080

 

2.598

     

4

Rekening-courant RHB1

0

 

0

4a

Rekening-courant RHB

2.553.961

 

2.023.269

5

Rekening-courant RHB Begrotingsreserve

231.165

 

254.389

5a

Begrotingsreserves

231.165

 

254.389

6

Vorderingen buiten begrotingsverband

685.054

 

714.727

7

Schulden buiten begrotingsverband

67.219

 

66.419

8

Kas-transverschillen

        

Subtotaal intra-comptabel

3.034.752

 

2.985.256

Subtotaal intra-comptabel

3.034.752

 

2.985.256

          

Extra-comptabele posten

       

9

Openstaande rechten

0

 

0

9a

Tegenrekening openstaande rechten

0

 

0

10

Vorderingen

437.161

 

474.986

10a

Tegenrekening vorderingen

437.161

 

474.986

11a

Tegenrekening schulden

0

 

0

11

Schulden

0

 

0

12

Voorschotten

2.219.607

 

1.729.973

12a

Tegenrekening voorschotten

2.219.607

 

1.729.973

13a

Tegenrekening garantieverplichtingen

570.393

 

652.848

13

Garantieverplichtingen

570.393

 

652.848

14a

Tegenrekening andere verplichtingen

1.535.794

 

1.171.710

14

Andere verplichtingen

1.535.794

 

1.171.710

15

Deelnemingen

0

 

0

15a

Tegenrekening deelnemingen

0

 

0

Subtotaal extra-comptabel

4.762.955

 

4.029.517

Subtotaal extra-comptabel

4.762.955

 

4.029.517

          

Totaal

7.797.707

 

7.014.773

Totaal

7.797.707

 

7.014.773

1

Rijkshoofdboekhouding

Toelichting op de saldibalans

Algemeen

De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet. Indien van de geldende voorschriften is afgeweken is dit nader toegelicht.

Alle bedragen zijn opgenomen in duizenden euro's tenzij anders vermeld. In de tabel van de saldibalans zijn de bedragen overeenkomstig de voorschriften naar boven afgerond. In de tabellen van de toelichting zijn de bedragen op de standaard wijze afgerond en opgeteld. Door de verschillende wijze van afronden kan de som van de overige tabellen afwijken van de bedragen van de tabel van de saldibalans.

Saldibalanspost 8, kas-transverschillen, is niet van toepassing voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Balanspost 1

Uitgaven ten laste van de begroting 2022

2.115.453

De uitgaven over 2022 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van LNV (hoofdstuk XIV) onderdeel uitgaven, artikelen 21 t/m 24 en 50.

Balanspost 2

Ontvangsten ten gunste van de begroting 2022

182.407

De ontvangsten over 2022 zijn gespecificeerd in het jaarverslag van LNV (hoofdstuk XIV) onderdeel ontvangsten, artikelen 21 t/m 24 en 50.

Balanspost 3

Liquide Middelen

3.080

De post liquide middelen is opgebouwd uit de saldi van banken.

 

De post liquide middelen bestaat uit de aanwezige banksaldi bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor de uitvoering van de regeling Borgstellingskrediet voor de Landbouw .

Balanspost 4

Rekening-Courant Rijkshoofdboekhouding

2.553.961

Op de rekening-courant Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding tussen LNV en de Rijksschatkist van het Ministerie van Financiën geadministreerd.

Het bedrag op de saldibalans is overeenkomstig de saldo opgave per 31 december 2022 van het Ministerie van Financiën.

Balanspost 5

Begrotingsreserves

231.165

Een begrotingsreserve is een meerjarige budgettaire voorziening binnen de begroting die LNV aanhoudt op een afzonderlijke rekening-courant bij het Ministerie van Financiën. De reserve blijft meerjarig beschikbaar voor het doen van uitgaven in latere jaren.

 

LNV maakt gebruik van de mogelijkheid om begrotingsreserves aan te houden. In het jaarverslag is bij de betreffende begrotingsartikelen informatie opgenomen over toevoegingen aan en onttrekkingen uit de begrotingsreserves aangevuld met relevante feiten en of ontwikkelingen. De begrotingsreserves Landbouw, Visserij en Borgstellingsfaciliteit hebben een rentedragende rekening-courant bij het Ministerie van Financiën. Door de recente stijging van de rente tarieven zijn in 2022 sinds lange tijd weer rente bedragen bij deze reserves ontvangen. Deze bedragen zijn in de tabel onder de kolom toevoegingen verantwoord, respectievelijk 65, 98 en 355 duizend euro.

Begrotingsreserves

Specificatie begrotingsreserves:

Saldo 31-12-2021

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo 31-12-2022

Artikel

Landbouw

19.466

65

7.864

11.667

21

Visserij

29.439

1.372

0

30.811

21

Borgstellingsfaciliteit

84.777

45.374

26.000

104.151

21

Apurement

74.382

2.507

27

76.862

21

Risicovoorziening jonge boeren

46.000

0

39.000

7.000

21

Stikstof

0

0

0

0

22

Risicovoorziening garantstelling Groenfonds

324

350

0

674

22

      

Totaal

254.388

49.668

72.891

231.165

 
Balanspost 6

Vorderingen buiten begrotingsverband

685.054

Onder de vorderingen buiten begrotingsverband zijn bedragen opgenomen die nog van derden moeten worden ontvangen.

 
Vorderingen Buiten Begrotingsverband

De vorderingen buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Vordering EU uitgaven ELGF

579.360

Vordering EU uitgaven ELFPO (POP3)

32.007

Vordering op provincies inzake POP

40.371

Vorderingen op overige opdrachtgevers RVO

25.691

Superheffing

4.155

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

3.314

Overige vorderingen

155

  

Totaal

685.053

Vordering EU uitgaven ELGF

De gelden die LNV voor het Europese fonds ELGF voorfinanciert betreffen de declaraties van de maanden november (16/10 ‒ 30/11) en december. De gedeclareerde bedragen van deze maanden zijn in 2023 ontvangen respectievelijk in de maanden januari en februari. De navolgende tabel geeft inzicht in de totaalbedragen van uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het ELGF van de jaren waarvan de jaaraangiften nog niet door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Vordering EU uitgaven ELGF

De vordering EU uitgaven ELGF is als volgt te specificeren:

Bedrag

Te weinig ontvangen ELGF voorgaand dienstjaar

179

ELGF boekjaar 2022, in 2021 gerealiseerde uitgaven

635.059

Vordering 31 december 2021

635.239

ELGF boekjaar 2022, in 2022 gerealiseerde uitgaven

70.827

Ontvangsten uit ELGF boekjaar 2022

‒ 705.869

Afrekeningen 2021

‒ 180

Te weinig ontvangen ELGF boekjaar 2022

16

ELGF boekjaar 2023, in 2022 gerealiseerde uitgaven

579.344

Vordering 31 december 2022

579.360

De jaaraangifte is hoger vastgesteld dan de maandelijkse gedeclareerde bedragen. Naar verwachting zal de Europese Commissie de jaaraangifte 2022 in 2023 definitief vaststellen en het te weinig ontvangen bedrag verrekenen.

* Het boekjaar voor het ELGF loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober van het volgende jaar.

Vordering EU uitgaven ELFPO (POP3)

De gelden die LNV voor het Europese fonds ELFPO voorfinanciert inzake het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 betreffen de declaraties van de maanden november (16/10 ‒ 30/11) en december. Het gedeclareerde bedrag van deze maanden is in 2023 ontvangen in de maand februari. De navolgende tabel geeft inzicht in de totaalbedragen van uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het ELFPO van de jaren waarvan de jaaraangiften nog niet door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Vordering EU uitgaven ELFPO (POP3)

De vordering EU uitgaven ELFPO is als volgt te specificeren:

Bedrag

Te veel ontvangen ELFPO voorgaand dienstjaar

‒ 90

ELFPO boekjaar 2022, in 2021 gerealiseerde uitgaven

32.926

Vordering 31 december 2021

32.836

ELFPO boekjaar 2022, in 2022 gerealiseerde uitgaven

93.234

Ontvangsten uit ELFPO boekjaar 2022

‒ 126.072

Afrekeningen 2021

0

Te veel ontvangen ELFPO boekjaar 2022

‒ 2

ELFPO boekjaar 2023, in 2022 gerealiseerde uitgaven

32.009

Vordering 31 december 2022

32.007

De jaaraangifte is lager vastgesteld dan de maandelijkse gedeclareerde bedragen. Naar verwachting zal de Europese Commissie de jaaraangifte 2022 in 2023 definitief vaststellen en het te veel ontvangen bedrag verrekenen.

* Het boekjaar van ELFPO loopt van 16 oktober tot en met 15 oktober van het volgende jaar.

Vorderingen op provincies inzake POP

De provincies zijn betrokken bij de uitvoering van de projecten en regelingen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Het gaat hier om uitgaven die door RVO.nl zijn gerealiseerd waarvan de provincies een deel van de financiering voor hun rekening nemen volgens het afgesloten convenant voor de uitvoering. De gerealiseerde uitgaven worden per kwartaal door RVO.nl bij de provincies in rekening gebracht. Het huidige POP3 loopt van 2014 tot en met 2022.

Vorderingen op overige opdrachtgevers RVO

RVO.nl voert opdrachten uit voor derden. De opdrachten worden verstrekt door publieke, particuliere en Europese organisaties. Het openstaande bedrag zal RVO.nl in rekening brengen bij de betreffende opdrachtgevers.

Superheffing

RVO.nl heeft van 1 januari 2014 tot 1 april 2015 de melkquoteringsregeling uitgevoerd. Op grond van de Europese regelgeving was bij overschrijding van het landenquotum superheffing verschuldigd aan Brussel. De verschuldigde heffing is vervolgens doorberekend aan kopers en veehouders. In verband met recente uitspraken van het hof in een procedure en een door RVO gestarte bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure zal de afwikkeling nog enige tijd vergen.

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Het betreft de door LNV gedane uitgaven voor de uitvoering van projecten en regelingen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.

Balanspost 7

Schulden buiten begrotingsverband

67.219

Onder de schulden buiten begrotingsverband zijn de bedragen opgenomen die nog ten gunste van derden moeten worden gebracht.

 
Schulden Buiten Begrotingsverband

De schulden buiten begrotingsverband zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

ELFPO werkkapitaal

24.759

Vereffeningsorganisatie Product- en Bedrijfschappen

13.318

Waarborgsommen RVO.nl

10.464

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

8.939

Vrijgevallen gelden voormalige Product- en Bedrijfschappen

7.566

Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur

979

Overige schulden

1.194

  

Totaal

67.218

ELFPO werkkapitaal

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 van 2014-2020 heeft de Europese Commissie in 2014 goedgekeurd en is in 2020 met 2 jaar verlengd. Als gevolg van deze goedkeuring heeft de Europese Commissie aan LNV werkkapitaal voor de uitvoering van POP3 beschikbaar gesteld overeenkomstig verordening (EU) Nr. 1306/2013. Bij de afsluiting van POP3 zal deze voorfinanciering door de commissie worden verrekend.

Vereffening Product- en Bedrijfschappen

Per 1 januari 2015 is de vereffening van de Product- en Bedrijfschappen onder verantwoordelijkheid van EZ gebracht. Voor de uitvoering van de vereffeningstaken is de vereffeningsorganisatie PBO opgericht. Op 1 januari 2019 werd de minister van LNV verantwoordelijk voor de laatste fase van de vereffening van de vermogens van de schappen. In verband met de beëindiging van de vereffeningsorganisatie heeft LNV per 1 januari 2021 deze taken overgenomen. De vereffeningsorganisatie heeft de gelden uit de vereffing naar LNV gestort. Het bedrag bestaat onder andere uit een voorziening sociaal plan en de reserves voor het nog niet vereffende Productschap Tuinbouw.

Waarborgsommen RVO.nl

RVO.nl ontvangt per bank gelden van het bedrijfsleven als zekerheidsstelling voor in- en uitvoercertificaten. Als aan de voorwaarden van de regeling inzake certificaten is voldaan dan betaalt RVO.nl op verzoek van de belanghebbende de bedragen terug.

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Dit betreft door RVO.nl van de EU ontvangen bedragen voor de financiering van projecten en regelingen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Dit zijn met name de regelingen Innovatie Aquacultuur, Innovatie Aanlandplicht en Samenwerkingsprojecten Wetenschap en Visserij.

Vrijgevallen gelden uit vereffening voormalige Product- en Bedrijfschappen

De minister van LNV draagt er zorg voor dat deze saldi een bestemming krijgen die ten nutte komt van het deel van het bedrijfsleven dat betrokken was bij de vereffende schappen.

Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur

Dit betreft door RVO.nl van de EU ontvangen bedragen voor de financiering van projecten en regelingen van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur. (Opvolger van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij).

Balanspost 9

Rechten

0

Rechten onstaan doordat op grond van wettelijke regelingen, in de toekomst aanspraak bestaat op gelden van derden.

 
Balanspost 10

Vorderingen

437.161

De vorderingen hebben betrekking op te ontvangen bedragen voor de begroting van LNV.

 
Vorderingen

De vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Direct opeisbare vorderingen

100.796

Op termijn opeisbare vorderingen

239.142

Geconditioneerde vorderingen

97.223

  

Totaal

437.161

Direct opeisbare vorderingen

De direct opeisbare vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Vorderingen inzake beleid

95.872

Vorderingen NVWA door CJIB te innen

3.827

Diversen

1.097

  

Totaal

100.796

Vorderingen inzake uitvoering beleid

LNV heeft vorderingen opgelegd voortkomend uit subsidie vaststellingen van diverse regelingen.

Vorderingen NVWA door CJIB te innen

Het betreft de door het CJIB ten behoeve van de NVWA te innen bedragen voor de boetebeschikkingen en dwangsommen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren/de Wet dieren (GWD), de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (WGB), de Wet Natuurbescherming (WNB) en de Plantgezondheidswet (PGW).

Op termijn opeisbare vorderingen

De op termijn opeisbare vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Landinrichtingsrente

175.737

Stichting Groenfonds

27.237

Lening Stichting Wageningen Research (DLO)

25.809

Bureau Beheer Landbouwgronden

9.908

Betalingsregelingen RVO

450

  

Totaal

239.142

Landinrichtingsrente

Het gaat hier om door grondeigenaren te betalen landinrichtingsrente die voortkomt uit afgesloten landinrichtingsprojecten. De inning van de verschuldigde landinrichtingsrente vindt plaats door de Belastingdienst. Naar verwachting zal in 2043 de laatste afwikkeling van deze regeling plaatsvinden.

Stichting Groenfonds

Inzake het versterken van het investeringsvermogen van de Stichting Groenfonds heeft LNV middelen ter beschikking gesteld (€ 6,2 mln.). Voor het Pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw is een lening verstrekt (€ 21,0 mln.).

Bureau Beheer Landbouwgronden

Het Bureau Beheer Landbouwgronden beschikt over financiële middelen die in voorgaande jaren door LNV zijn verstrekt. Een deel van deze middelen is bestemd voor het afwikkelen door BBL van een tweetal projecten. Het resterende deel is het aandeel van LNV in het eigen vermogen van BBL. Overige financiële verplichtingen en/of afwikkelingen zullen onder verantwoordelijkheid van LNV plaatsvinden.

Betalingsregelingen RVO

RVO heeft vorderingen voortkomend uit subsidie vaststellingen van diverse regelingen, waarvoor een betalingsregeling is afgesproken.

Geconditioneerde vorderingen

De geconditioneerde vorderingen zijn als volgt te specificeren:

Bedrag

Gestelde zekerheden

85.668

Borgstelling MKB Landbouwkredieten (BL)

11.555

  

Totaal

97.223

Gestelde zekerheden

Dit betreffen zekerheden die bij de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU worden gevraagd. De uitvoering hiervan vindt plaats bij RVO.nl.

Borgstelling MKB Landbouwkredieten (BL)

Op basis van de regeling Borgstelling MKB Landbouwkredieten (BL) verstrekken deelnemende banken krediet aan land- en tuinbouwondernemers onder garantie (borgstelling) van de Staat. De regeling Borgstelling MKB landbouwkredieten is geharmoniseerd met de regeling Borgstelling MKB kredieten (BMKB). Op het moment dat de bank de garantie aanspreekt betaalt RVO.nl de claim uit aan de bank. Hierdoor ontstaat er voor RVO.nl een vordering op de onderneming die wordt opgenomen in de debiteurenadministratie. De bank heeft conform de regeling een volgplicht. Wanneer een ondernemer een voorstel tot afkoop bij de bank indient legt de bank dit ter beoordeling voor aan RVO.nl. Na instemming van RVO.nl zorgt de bank voor afwikkeling van de overeengekomen regeling en maakt het aan RVO.nl toekomende bedrag over.

Balanspost 11

Schulden

0

De schulden hebben betrekking op bedragen die ten gunste van de begroting van LNV zijn ontvangen.

 
Balanspost 12

Voorschotten

2.219.607

Voorschotten zijn bedragen die aan derden zijn betaald vooruitlopend op later definitief vast te stellen of af te rekenen bedragen.

 
Voorschotten ouderdomsoverzicht

Beleidsartikelen

2018 en eerder

2019

2020

2021

2022

Totaal

21. Land- en tuinbouw

5.061

5.821

15.536

77.065

296.639

400.121

22. Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

193.690

26.479

187.505

373.267

555.407

1.336.348

23. Kennis en innovatie

5.889

981

3.930

212.804

242.879

466.483

24. Uitvoering en toezicht

0

0

0

0

0

0

       

Buiten begrotingsverband

2.665

2.645

1.973

2.631

6.740

16.654

       

Totaal

207.305

35.926

208.944

665.767

1.101.664

2.219.606

Verloopstaat voorschotten

Verloop van voorschotten gedurende het dienstjaar 2022

Bedrag

Beginstand 1 januari 2022

1.729.972

Verstrekte voorschotten

1.215.106

Eindafgerekende voorschotten

‒ 725.472

Eindstand 31 december 2022

2.219.606

Balanspost 13

Garantieverplichtingen

570.393

De garantieverplichtingen zijn voorwaardelijke financiële verplichtingen. Deze verplichtingen komen op een later moment tot uitbetaling als bij de werderpartij die de garantie heeft ontvangen zich bepaalde omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld een bepaald risico of een onzekere gebeurtenis.

 
Verloop van de garantieverplichtingen

Beleidsartikelen

Stand per 31-12-2021

In 2022 aangegaan +

Bijstellingen -/-

Uitgaven -/-

Stand per 31-12-2022

21. Land- en tuinbouw

367.935

32.028

92.797

1.489

305.677

22. Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

284.913

9.993

30.191

0

264.715

23. Kennis en innovatie

0

0

0

0

0

24. Uitvoering en toezicht

0

0

0

0

0

      

Totaal

652.848

42.021

122.988

1.489

570.393

Balanspost 14

Andere verplichtingen

1.535.794

Het gaat hier om financiële verplichtingen ten opzichte van een wederpartij die op een later moment tot betaling zal leiden. Indien de wederpartij alle gestelde voorwaarden nakomt zal de verplichting volledig tot betaling komen.

 
Verloop van de andere verplichtingen

Beleidsartikelen

Stand per 31-12-2021

In 2022 aangegaan +

Bijstellingen -/-

Uitgaven -/-

Stand per 31-12-2022

21. Land- en tuinbouw

234.485

579.071

19.581

585.324

208.650

22. Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

636.839

748.988

7.088

583.997

794.741

23. Kennis en innovatie

230.610

449.054

1.747

253.210

424.708

24. Uitvoering en toezicht

0

517.793

0

517.793

0

50. Apparaat LNV

0

173.639

0

173.639

0

Buiten begrotingsverband

69.776

404.084

10.450

355.715

107.695

      

Totaal

1.171.710

2.872.629

38.866

2.469.679

1.535.794

Voor het verantwoorden van de verplichtingen van apparaatsuitgaven op artikel 50 in bovenstaande tabel wordt het principe verplichtingen is gelijk aan kas toegepast. Het verplichtingensaldo wordt gelijk gesteld aan het uitgavensaldo waardoor er per saldo op 31 december geen openstaande verplichtingen worden verantwoord.

Niet uit de balans blijkende bestuurlijke verplichtingen

Niet uit de saldibalans blijkende bestuurlijke verplichtingent zijn onder meer bestuursovereenkomsten of bestuursconvenanten die afgesloten worden tussen het Rijk en derden, bijvoorbeeld decentrale overheden, functionele overheden of belangenorganisaties. Dergelijke bestuurlijke verplichtingen worden alleen voor het deel waarvoor een juridische verplichting is aangegaan opgenomen in de saldibalans. Tot het moment waarop een juridische verplichting wordt aangegaan, zijn deze bestuurlijke verplichtingen nog niet administratief vastgelegd. Interne procedurese borgen dat de financiële gevolgen bekend zijn voordat een bestuurlijke overeenkomst wordt ondertekend. De uitgaven die het gevolg zijn van deze bestuurlijke verplichtingen kunnen op dat moment worden geraamd, en afhankelijk van het bedrag, toegelicht bij het betreffende begrotingsartikel en in kamerbrieven over het betreffende onderwerp. Op deze wijze wordt geborgd dat de financiële gevolgen van bestuurlijke afspraken niet alleen beleidsmatig, maar ook budgettair, door de Staten-Generaal kunnen worden geautoriseerd, ook al vindt de vastlegging van de verplichting pas op een later moment plaats. 

Noordzeeakkoord en Klimaatakkoord

Het Noordzeeakkoord omvat de afspraken tussen het Rijk en stakeholderpartijen over keuzes en beleid die de strategische opgaven voor de energietransitie uit het Klimaatakkoord, voor natuurherstel en voor een gezonde toekomst voor visserij op de Noordzee concreet en langdurig met elkaar in balans brengen. Het Klimaatakkoord is gericht op het ongeveer halveren van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030. Het betreft akkoorden waarbij meerdere departementen zijn betrokken. Bedragen specifiek voor LNV kunnen nog niet genoemd worden.

Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten

In dit kader is ook het «Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2020–2024» relevant. Hierin zijn plafondbedragen afgesproken tot waaraan een sector bijdraagt aan de preventie- en bestrijdingskosten van dierziekten. Voor de verplichting die LNV heeft in het kader van het convenant is een bedrag op de begroting gereserveerd van ca. 34 mln. De werkelijke verplichting kan hoger uitvallen indien zich voor de einddatum van het convenant dierziekte crisissen gaan voordoen. LNV heeft zich verplicht voor de kosten die uitgaan boven de met de sectoren overeengekomen plafondbedragen.

PAS-melders

De minister voor Natuur en Stikstof heeft in augustus 2022 de provincies gemeld dat het kabinet voornemens is om 250 mln. aan hen beschikbaar te stellen om de uitvoering van het legalisatieprogramma PAS melders te versnellen. Daarbij is de toezegging gedaan dat de bestedingen die de provincies vooruitlopend op de regeling en de daaruit voorvloeiende beschikkingen maken, zullen worden gedekt. De verdeling van deze middelen over de provincies zal worden vastgelegd in de regeling die in 2023 zal worden gepubliceerd. Vervolgens zullen de beschikkingen worden geslagen.

Licence